Rozdział 4 - Zasady zapłaty znakami opłaty skarbowej lub papierami wartościowymi niektórych podatków oraz wzory tych znaków - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1989 r.

Rozdział  4

Zasady zapłaty znakami opłaty skarbowej lub papierami wartościowymi niektórych podatków oraz wzory tych znaków

§  22.
1.
Wzory znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
2-6. 5
(skreślone).
§  23. 6
(skreślony).
§  24.
1.
Wymiana znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych jest dopuszczalna tylko w razie technicznego uszkodzenia znaku lub blankietu, np. rozdarcia, poplamienia lub zlepienia. Jeżeli uszkodzony blankiet wekslowy zawiera zaświadczenie organu podatkowego o uiszczeniu opłaty skarbowej gotówką, identyczne zaświadczenie umieszcza się na nowym wymienionym blankiecie.
2.
Blankietu wekslowego nie wymienia się, jeżeli zostały na nim napisane jakiekolwiek wyrazy lub cyfry. Nie podlegają wymianie znaki opłaty skarbowej zdjęte z papieru, na którym były naklejone, części znaku lub blankietu wekslowego, jak również znaki opłaty skarbowej lub blankiety wekslowe sporządzone według wzorów wycofanych z obiegu.
5 § 22 ust. 2-6 skreślone przez § 66 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.89.9.52) z dniem 1 marca 1989 r.
6 § 23 skreślony przez § 66 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.89.9.52) z dniem 1 marca 1989 r.