Rozdział 3 - Stawki odsetek za zwłokę i zasady ich obliczania - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1989 r.

Rozdział  3

Stawki odsetek za zwłokę i zasady ich obliczania

§  13.
1.
Odsetki za zwłokę pobiera się za okres od następnego dnia po upływie ustalonego w ustawie lub przepisach szczególnych terminu płatności zobowiązania podatkowego do dnia dokonania zapłaty włącznie.
2.
Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy na podstawie obowiązujących przepisów, odsetki za zwłokę pobiera się od drugiego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3.
Za dzień dokonania zapłaty zobowiązania podatkowego uważa się:
1)
przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia w kasie organu podatkowego, w banku lub w placówce pocztowej albo osobie uprawnionej do pobierania podatków,
2)
przy zapłacie w drodze:
a)
przelewu - dzień obciążenia rachunku płatnika lub podatnika,
b)
polecenia pobrania wystawionego przez organ podatkowy - dzień uznania rachunku organu podatkowego.
§  14.
Odsetki za zwłokę płatne są bez wezwania organu podatkowego łącznie z zapłatą zaległości. Przy częściowych wpłatach na poczet zaległości podatkowych odsetki za zwłokę uiszcza się od kwot wpłaconych.
§  15.
1.
Od zaległości podatkowych odroczonych lub rozłożonych na raty odsetki za zwłokę pobiera się tylko do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie płatności podatku na raty.
2.
W razie odmowy odroczenia lub rozłożenia płatności podatku na raty, odsetek za zwłokę nie pobiera się za czas od dnia wniesienia podania do dnia doręczenia decyzji odmawiającej odroczenia lub rozłożenia płatności podatku na raty.
3.
W razie niedotrzymania terminu, do którego płatność zobowiązania podatkowego została odroczona, lub terminu płatności raty, od nie zapłaconej kwoty zaległości pobiera się odsetki za zwłokę, licząc od dnia powstania zaległości.
4.
W razie wstrzymania, w związku z wniesionym środkiem odwoławczym, wykonania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, od kwoty objętej wstrzymaniem wykonania nie pobiera się odsetek za zwłokę do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego oraz za okres czternastu dni od daty doręczenia tej decyzji.
§  16.
1.
Nie pobiera się odsetek za zwłokę od jednostek budżetowych, z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych tych jednostek.
2.
Nie pobiera się ponadto odsetek za zwłokę:
1)
należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej, jeżeli nie przekraczają 1.000 zł,
2)
w pozostałych wypadkach, jeżeli nie przekraczają 100 zł.
§  17.
1.
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych we wszystkich podatkach oraz od zaległości w innych należnościach, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, wynoszą od kwoty zaległości:
1)
5% przy zwłoce nie dłuższej niż 1 miesiąc,
2)
10% przy zwłoce ponad 1 miesiąc do 2 miesięcy,
3)
15% przy zwłoce ponad 2 miesiące do 3 miesięcy,
4)
20% przy zwłoce ponad 3 miesiące do 6 miesięcy,
5)
25% przy zwłoce ponad 6 miesięcy.
2.
W razie niewpłacenia przez podatników określonych w ust. 1 zaliczki na podatki we właściwym terminie albo obliczenia i wpłacenia tej zaliczki w kwocie niższej, niż została następnie ustalona przez organ podatkowy, odsetki za zwłokę od kwoty nie wpłaconej albo różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a ustaloną pobiera się od dnia następnego po upływie terminu płatności określonego w odrębnych przepisach ustalających terminy płatności zaliczek.
3.
Jeżeli obowiązek uiszczenia należności z tytułu zobowiązania podatkowego jest związany z obowiązkiem równoczesnego złożenia deklaracji podatkowej (zeznania), odsetki za zwłokę pobiera się od dnia następnego po upływie terminu do złożenia deklaracji. Jeżeli termin złożenia deklaracji podatkowej (zeznania) został odroczony decyzją organu podatkowego, odsetki za zwłokę pobiera się od dnia następnego po upływie nowego terminu.
§  18.
Nie pobiera się odsetek za zwłokę od zaliczonych na poczet zobowiązań podatkowych środków pieniężnych, w tym kwot uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów majątkowych, jeżeli w postępowaniu zabezpieczającym, prowadzonym przed ustaleniem zobowiązania podatkowego lub przed upływem terminu płatności, te środki pieniężne lub przedmioty majątkowe zostały odebrane od podatników określonych w § 17 ust. 1, a następnie po upływie terminu płatności zostały zaliczone lub sprzedane na pokrycie ustalonych zobowiązań podatkowych.
§  19.
1.
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych jednostek gospodarki uspołecznionej - z wyjątkiem zaległości, o których mowa w ust. 2 i w § 20 - wynoszą od kwoty zaległości 18% w stosunku rocznym.
2.
Jeżeli w czasie kontroli przeprowadzonej przez organ podatkowy w jednostce gospodarki uspołecznionej zostanie stwierdzone dokonanie wpłaty zobowiązania podatkowego w kwocie niższej niż należna, pobiera się odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie od ustalonej zaległości podatkowej, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy się za cały.
3.
W razie dokonania przez jednostki gospodarki uspołecznionej wpłaty w kwocie niższej, niż została następnie ustalona przez organ podatkowy (ust. 2), odsetki za zwłokę, o których mowa w ust. 2, liczy się od miesiąca, w którym upłynął termin płatności określony w odrębnych przepisach dla tych wpłat.
4.
Jeżeli obowiązek uiszczenia należności z tytułu zobowiązania podatkowego jest związany z obowiązkiem równoczesnego złożenia dokumentu rozliczeniowego (deklaracji podatkowej, sprawozdania, zeznania), a termin złożenia tego dokumentu został decyzją organu podatkowego odroczony, odsetki za zwłokę liczy się od dnia następnego po upływie nowego terminu.
5.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio w razie niedopełnienia przez jednostki gospodarki uspołecznionej ich obowiązków jako płatników lub inkasentów.
§  20.
1.
Od jednostek gospodarki uspołecznionej uiszczających należności z tytułu zobowiązania podatkowego w drodze potrącania ich przez bank z zainkasowanych należności za produkty sprzedane przez te jednostki pobiera się - w razie niepokrycia tych należności przez odbiorcę produktów we właściwym terminie - odsetki za zwłokę od kwoty zobowiązania podatkowego objętej fakturą (żądaniem zapłaty).
2.
Odsetki za zwłokę, o których mowa w ust. 1, oblicza się przez zastosowanie do kwoty odsetek zainkasowanych w każdym kwartale przez podatnika (dostawcę produktów) od odbiorców z tytułu nie zrealizowanych w terminie faktur stawki procentowej odpowiadającej stosunkowi procentowemu kwoty należności z tytułu zobowiązań podatkowych wynikającej z faktur złożonych do inkasa w kwartale do kwoty należności objętej tymi fakturami.
3.
Odsetki za zwłokę obliczone w sposób określony w ust. 2 płatne są za okresy kwartalne do dnia 23 miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym odsetki za zwłokę zostały zainkasowane przez jednostkę gospodarki uspołecznionej.
4.
Jednostki gospodarki uspołecznionej uiszczające należności z tytułu zobowiązań podatkowych w sposób określony w ust. 1 są obowiązane prowadzić odrębną ewidencję odsetek za zwłokę zainkasowanych z tytułu nie zrealizowanych w terminie faktur obejmujących te należności z podziałem na odsetki za zwłokę od faktur obejmujących poszczególne rodzaje zobowiązań podatkowych.
5.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, uiszczające należności z tytułu zobowiązań podatkowych w sposób określony w ust. 1, są obowiązane w podatkowych dokumentach rozliczeniowych (deklaracjach itp.), składanych organowi podatkowemu, zamieścić oświadczenie stwierdzające, że w swej księgowości obciążyły odbiorców za przypadające od nich odsetki za zwłokę z tytułu nie pokrytych w terminie faktur. Oświadczeniem tym powinny być objęte odsetki za zwłokę przypadające od zaległych faktur, które zostały uregulowane w okresie objętym rozliczeniem podatkowym.
§  21.
Przepisy § 20 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania rozliczeń z tytułu sprzedaży (dostawy) produktów w formie polecenia pobrania.