Rozdział 2 - Zasady zaokrąglania podstawy obliczania i kwoty podatków - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1989 r.

Rozdział  2

Zasady zaokrąglania podstawy obliczania i kwoty podatków

§  10.
1.
Przy ustalaniu zobowiązań podatkowych jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem określonych w ust. 2, zaokrągla się:
1)
do pełnego 1.000 zł - podstawy opodatkowania,
2)
do pełnych 100 zł - kwoty podatków,
3)
do pełnych 10 zł - kwoty odsetek za zwłokę.
2.
Przy ustalaniu podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń według formuły opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych 100 zł, a kwotę podatku - do pełnych 5 zł.
§  11.
Przy ustalaniu zobowiązań podatkowych osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaokrągla się:
1)
do pełnych 100 zł - podstawy opodatkowania,
2)
do pełnych 10 zł - kwoty podatków i kwoty odsetek za zwłokę.
§  12.
Zaokrąglenie do pełnych kwot następuje w ten sposób, że końcówki nie przekraczające połowy kwot określonych w § 10 i 11 pomija się, a końcówki przekraczające połowę tych kwot zaokrągla się w górę do pełnych kwot.