Rozdział 1 - Właściwość organów podatkowych w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatków oraz w zakresie odraczania terminów płatności i rozkładania płatności podatku na raty - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1989 r.

Rozdział  1

Właściwość organów podatkowych w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatków oraz w zakresie odraczania terminów płatności i rozkładania płatności podatku na raty

§  1. 1
Terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego są uprawnione do zaniechania w całości lub w części ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatków za każdy rok podatkowy, należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej, jak również od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) oraz podatków i opłat lokalnych bez ograniczenia kwoty.
§  2. 2
(skreślony).
§  3. 3
 
1.
Urzędy skarbowe w zakresie ich właściwości rzeczowej są uprawnione do zaniechania ustalania i poboru w całości lub w części:
1)
zobowiązań podatkowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu centralnego - do 20.000.000 zł za każdy rok podatkowy, a w zakresie podatków stanowiących dochód budżetów terenowych - bez ograniczenia kwoty,
2)
zobowiązań podatkowych należnych od osób fizycznych, nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - bez ograniczenia kwoty,
3)
należności wynikających z przepisów o cenach, dotyczących wpłat do budżetu państwa naliczonych kwot dodatkowych i nienależnych oraz innych kwot związanych z naruszeniem ograniczeń w swobodzie kształtowania cen - do 20.000.000 zł.
2.
Izby skarbowe w zakresie właściwości urzędów skarbowych są uprawnione do zaniechania ustalania i poboru w całości lub w części:
1)
zobowiązań podatkowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu centralnego - powyżej 20.000.000 zł,
2)
należności wynikających z przepisów o cenach, dotyczących wpłat do budżetu państwa naliczonych kwot dodatkowych i nienależnych oraz innych kwot związanych z naruszeniem ograniczeń w swobodzie kształtowania cen - powyżej 20.000.000 zł.
§  4. 4
Granice uprawnień określone w § 3 dotyczą poszczególnych zobowiązań podatkowych, a jeżeli chodzi o należności z tytułu podatków obrotowego i dochodowego - łącznej kwoty tych podatków.
§  5.
1.
Decyzja w sprawie zaniechania ustalania zobowiązania podatkowego i poboru podatku może dotyczyć jednego lub kilku lat podatkowych.
2.
Jednostka gospodarki uspołecznionej, uzasadniająca wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych lub poboru podatków sytuacją finansową, powinna dołączyć do wniosku opinię banku prowadzącego jej rachunek rozliczeniowy o aktualnej sytuacji finansowej i płatniczej.
§  6.
Terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego są uprawnione do odraczania terminu płatności i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, o którym mowa w § 1, podatków i opłat lokalnych oraz świadczenia na fundusz gminny i fundusz miejski - bez ograniczenia kwoty i okresu spłaty.
§  7.
Urzędy skarbowe są uprawnione do odraczania terminów płatności i rozkładania na raty ustalanych przez nie zobowiązań podatkowych:
1)
jednostek gospodarki uspołecznionej - bez ograniczenia kwoty, z tym że nowe terminy płatności mogą być wyznaczane tylko w ciągu roku, w którym należność stała się wymagalna,
2)
osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – bez ograniczenia kwoty i okresu spłaty.
§  8.
Izby skarbowe są uprawnione do odraczania terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych jednostek gospodarki uspołecznionej bez ograniczenia kwoty i okresu spłaty.
§  9.
Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej uzasadnia wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego sytuacją finansową, stosuje się odpowiednio przepis § 5 ust. 2.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1988 r. (Dz.U.88.35.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1988 r.
2 § 2 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 września 1988 r. (Dz.U.88.35.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1988 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 września 1988 r. (Dz.U.88.35.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1988 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 września 1988 r. (Dz.U.88.35.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1988 r.