Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.16.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 maja 1988 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 13 i 17 oraz ust. 3 i art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201, z 1959 r. Nr 11, poz. 60 i z 1963 r. Nr 57, poz. 309) oraz art. 9 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 1-3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:

Wynagrodzenia z tytułu twórczości lub działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej

§  1.
1.
Wynagrodzeniami z tytułu twórczości lub działalności artystycznej, literackiej, naukowej i publicystycznej są nie wynikające ze stosunku pracy wynagrodzenia za:
1)
utwór będący przedmiotem prawa autorskiego, w tym również za utwór w formie właściwej dla współczesnej techniki,
2)
udział w konkursach z dziedziny nauki, techniki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa.
2.
Wynagrodzeniami z tytułu działalności publicystycznej są również nie wynikające ze stosunku pracy wynagrodzenia za prowadzenie publicznej dyskusji, w tym także przed mikrofonem lub kamerą telewizyjną.
3.
Wynagrodzeniami z tytułu działalności oświatowej są nie wynikające ze stosunku pracy wynagrodzenia za wygłaszane referaty i odczyty, za prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i przeprowadzanie egzaminów) oraz za wykonywanie funkcji przewodnika turystycznego.
4.
Wynagrodzeniami z tytułu działalności artystycznej są również nie wynikające ze stosunku pracy wynagrodzenia za działalność artystyczną określoną w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. c) oraz pkt 4, 5 i 6.
5.
Wynagrodzeniami z tytułu działalności naukowej są również nie wynikające ze stosunku pracy wynagrodzenia za prace naukowe nie ogłoszone drukiem, jeżeli właściwa dla danej dyscypliny naukowej wyższa uczelnia lub właściwy instytut naukowy stwierdzą naukowy charakter pracy.
6.
Wynagrodzenia za działalność lub twórczość określoną w ust. 1-5 podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli działalność lub twórczość wykonywana jest osobiście.
7.
Nie stoi na przeszkodzie uznaniu twórczości lub działalności za wykonywaną osobiście:
1)
zatrudnianie pomocy kancelaryjnej,
2)
wykonywanie zgodnie z zawartą umową działalności lub twórczości zespołowo.
8.
W wypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane więcej niż jednej osobie, opodatkowuje się je osobno u każdej osoby stosownie do jej udziału w łącznej sumie; w razie braku przeciwnego dowodu, przyjmuje się, że udziały są równe.
9.
Jeżeli wypłata wynagrodzenia za działalność lub twórczość, o której mowa w ust. 1-8, następuje za pośrednictwem Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS", obowiązek pobrania podatku ciąży nie na osobie wypłacającej wynagrodzenie, lecz na tym Stowarzyszeniu.
§  2.
1. 1
Wynagrodzenia z tytułu nie wynikającej ze stosunku pracy twórczości lub działalności plastycznej, fotograficznej, architektonicznej, lutniczej lub filmowej w zakresie prac operatora obrazu działającego na własny rachunek, nie wyłączając wynagrodzeń za świadczenie rzeczy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli działalność ta jest uznana za twórczą, a w wypadku działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej, fotografii artystycznej i działalności operatora obrazu filmowego, również przy zachowaniu warunków określonych w ust. 4, 7 i 9.
2.
Przez twórczość:
1)
plastyczną, o której mowa w ust. 1, rozumie się twórczość lub działalność malarską, rzeźbiarska, graficzną, scenograficzną, w zakresie fotografii artystycznej, konserwatorską, twórczość w zakresie architektury wnętrz, w zakresie wzornictwa przemysłowego, sztuki dekoracyjnej oraz sztuki warsztatowej, za którą uważa się wykonywanie przez artystę plastyka artystycznych przedmiotów użytkowych według projektów własnych,
2)
architektoniczną - rozumie się tworzenie dzieł architektonicznych w zakresie chronionym przez prawo autorskie,
3)
lutniczą - rozumie się budowę i konserwację instrumentów muzycznych,
4)
operatora obrazu filmowego - rozumie się twórczość operatorską w zakresie zapisu ciągu ruchomych obrazów filmowych, niezależnie od użytego nośnika, a w przypadku technik elektronicznych - zapisu tych obrazów, łącznie z dźwiękiem.
3. 2
Wykonywanie twórczości lub działalności, o której mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie wykonywanej działalności lub twórczości albo zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki stwierdzającym wykonywanie danej działalności; wykonywanie działalności artysty plastyka i artysty fotografika może być również stwierdzone legitymacją właściwych dla tej działalności związków twórczych.
4.
Wynagrodzenia z tytułu twórczości lub działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli:
1)
prace autorów są oznaczone inicjałami, monogramami, symbolami, podpisami bądź w inny sposób wskazujący twórcę pracy,
2)
podatnik prowadzi ewidencję, w której wpisuje prace oryginalne i ich kopie w miarę wykonywania, ze wskazaniem liczby wykonywanych egzemplarzy i ich kopii lub metrów tkanin.
3)
liczba kopii każdej pracy oryginalnej wykonywanej osobiście przez plastyka, a także przy pomocy osoby zatrudnionej, o której mowa w § 3 pkt 1, nie przekracza norm określonych w załączniku do rozporządzenia.
5.
Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży własnych wyrobów z przeznaczeniem na eksport za pośrednictwem jednostek uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego, do przedmiotów wytworzonych na eksport i osiągniętych z tego tytułu przychodów nie ma zastosowania przepis ust. 4 pkt 2, z tym że artysta plastyk jest obowiązany wydawać kolejno numerowane rachunki sprzedaży tych przedmiotów i przechowywać kopie tych rachunków.
6.
Jeżeli część należności z tytułu sprzedaży na eksport ma być przekazana na rachunek walutowy podatnika, płatnik jest obowiązany potrącić podatek od pozostałej części należności, przyjmując za podstawę obliczenia podatku całą należność.
7.
Wynagrodzenia z tytułu twórczości w zakresie fotografii artystycznej (fotografiki) podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli:
1)
artysta fotografik nie prowadzi zakładu usługowego, przy czym za prowadzenie takiego zakładu uważa się wykonanie na zamówienie zdjęć o charakterze użytkowym (np. do legitymacji, zdjęć okolicznościowych itp.),
2)
liczba identycznych fotogramów nie przekracza 200 sztuk.
8.
W wyjątkowych wypadkach Minister Kultury i Sztuki, na wniosek podatnika lub zamawiającego, może zezwolić na przekroczenie norm określonych w ust. 7 pkt 2.
9.
Wynagrodzenia z tytułu twórczości operatora obrazu filmowego działającego na własny rachunek podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli:
1)
liczba wykonywanych kopii filmu nie przekracza 3 sztuk (kopia wzorcowa, asekuracyjna i pokazowa),
2)
nastąpiło przeniesienie prawa autorskiego.
10. 3
Osoby prawne i podmioty gospodarcze, które wypłacają wynagrodzenia wymienione w ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, do obliczenia i pobrania należnego podatku od wynagrodzeń oraz wpłacenia go na rachunek bankowy lub do kasy właściwego urzędu skarbowego.
11. 4
Podatnicy, którzy otrzymują wynagrodzenia od osób fizycznych nie będących podmiotami gospodarczymi, są obowiązani sami obliczyć należny podatek i wpłacić go na rachunek bankowy lub do kasy właściwego urzędu skarbowego w trybie określonym w § 15 ust. 3, dołączając do deklaracji zestawienie otrzymanych wynagrodzeń zawierające określenie poszczególnych dzieł lub usług i kwoty otrzymanego za nie wynagrodzenia.
§  3.
Twórczość lub działalność plastyczną, fotograficzną, lutniczą lub operatora obrazu filmowego działającego na własny rachunek traktuje się jako wykonywaną osobiście również wtedy, gdy artysta plastyk, fotografik, lutnik lub operator obrazu filmowego:
1)
zatrudnia dorywczo do wykonywania określonego dzieła jedną osobę do prac o charakterze pomocy technicznej,
2)
wykonuje twórczość z elementów dostarczonych przez zamawiającego, przy czym przychodem z tej działalności jest wynagrodzenie otrzymane przez artystę plastyka, fotografika, lutnika lub operatora obrazu filmowego, z wyłączeniem wartości elementów dostarczonych.

Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia

§  4. 5
Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201, z 1959 r. Nr 11, poz. 60 i z 1963 r. Nr 57, poz. 309), zwanej dalej "ustawą", podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli umowa została zawarta przez osobę pozostającą w stosunku pracy, emeryta lub rencistę, studenta lub ucznia szkoły ponadpodstawowej albo bezrobotnego, w rozumieniu odrębnych przepisów o zatrudnieniu, z osobą fizyczną w związku z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą albo z osobą prawną. Podmiotem umowy mogą być wyłącznie usługi wykonywane osobiście, z wyjątkiem przewozowych, jeżeli nie wchodzą w zakres działalności zleceniobiorcy, powodującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku obrotowym.

Uznanie niektórych wynagrodzeń za podlegające podatkowi od wynagrodzeń

§  5.
1.
Uznaje się podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń również wynagrodzenia wypłacane z tytułu:
1)
uczestnictwa w zespołach adwokackich,
2)
wykonywania czynności przedstawiciela Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS",
3)
udziału w sądach (komisjach) konkursowych,
4) 6
wykonywania czynności agenta i inkasenta zakładów ubezpieczeń,
5)
wykonywania czynności zarządcy nieruchomości lub przedsiębiorstwa,
6)
wykonywania czynności biegłego księgowego,
7)
opracowywania dla redakcji czasopism odpowiedzi na listy, pytania i inną korespondencję czytelników,
8)
wykonywania pracy nakładczej,
9)
udziału w pokazach w charakterze modelek, prezenterów itp.,
10)
wykonywania dla osób fizycznych i osób prawnych urządzających imprezy rozrywkowe lub sportowe dorywczych czynności związanych z tymi imprezami,
11)
wykonywania prac w dziedzinie nurkowania, speleologii i taternictwa,
12)
prowadzenia wycieczek krajowych i zagranicznych w charakterze kierowników (pilotów) lub praktykantów na kierowników wycieczek,
13)
wykonywania na zlecenie zakładów weterynarii podległych terenowym organom administracji państwowej urzędowych badań zwierząt rzeźnych i mięsa,
14)
wykonywania tłumaczeń nie będących przedmiotem prawa autorskiego,
15)
przepisywania na maszynie,
16)
przeniesienia prawa lub ustanowienia prawa korzystania z niepracowniczego wynalazku, wzoru użytkowego albo przemysłowego, w tym również na rzecz zagranicznych nabywców za pośrednictwem właściwej jednostki handlu zagranicznego,
17)
wykonywania czynności rzeczoznawców na zlecenie izb rzemieślniczych lub cechów,
18)
wykonywania czynności kolportera i akwizytora (zbierania zamówień),
19) 7
dokonywania lub organizowania skupu w imieniu i na rachunek podmiotów gospodarczych,
20)
sprzedaży losów loterii, sprzedaży kuponów i pobierania opłat za udział w zakładach, konkursach sportowych i innych grach lub sprzedaży materiałów informacyjnych i reklamowych związanych z tymi grami,
21)
segregowania, rejestrowania, numerowania lub paczkowania kuponów zakładów, konkursów i innych gier albo sporządzania i kontrolowania wyników wygranych,
22)
dostarczania mieszkańcom do domów mleka, pieczywa i innych towarów,
23) 8
wykonywania na rzecz osób fizycznych w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą albo na rzecz osób prawnych dorywczych czynności mających charakter prac manipulacyjno-biurowych, jak np. przepisywanie ręczne i na maszynie, wypełnianie formularzy, sporządzanie zestawień rachunkowych,
24) 9
wykonywania na rzecz osób fizycznych w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą albo na rzecz osób prawnych dorywczych czynności mających charakter prostych prac fizycznych,
25) 10
wykonywania na rzecz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne oraz zespołów rolników indywidualnych dorywczych czynności mających charakter prostych prac fizycznych w zakresie budownictwa,
26)
wykonywania przez flisaków przewozów turystów łodziami na rzece Dunajcu,
27)
świadczenia różnych drobnych usług domowych dla ludności na zlecenie osób prowadzących punkty pośrednictwa takich usług,
28)
wykonywania na zlecenie jednostek sprawujących administrację budynków mieszkalnych usług określonych w § 12, jeżeli:
a)
usługi te są wykonywane osobiście z materiałów powierzonych bądź przez jednostkę sprawującą administrację budynków mieszkalnych, bądź przez mieszkańca budynku; jednakże świadczący usługi mogą używać własnych materiałów pomocniczych, takich jak np. taśma izolacyjna, uszczelki, śruby,
b)
świadczący usługi równocześnie pozostaje w stosunku pracy i nie jest podatnikiem podatku obrotowego z tytułu wykonywania innych świadczeń,
29)
sprzedaży wody sodowej z saturatorów na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej.
30) 11
pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych w imieniu i na rachunek podmiotów gospodarczych.
2. 12
Przez dorywcze czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 23, 24 i 25, rozumie się czynności wykonywane doraźnie, jeżeli wynagrodzenie jest obliczane za każdą wykonaną czynność, choćby te czynności powtarzały się. Przez proste prace fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 24 i 25, rozumie się czynności polegające na pracy fizycznej, nie wymagające wiadomości specjalnych, jak np.: kopanie, załadunek i wyładunek, przenoszenie towarów i innych rzeczy, czynności porządkowe, mycie okien, zbiór warzyw i owoców.
3.
Przychody określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli świadczenia są wykonywane osobiście i nie wchodzą w zakres działalności powodującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku obrotowym.
4.
Do podstawy opodatkowania przychodów osób wykonujących pracę nakładczą nie wlicza się wartości surowców i materiałów pomocniczych, dostarczonych przez osobę wykonującą pracę nakładczą, oraz zwrotu poniesionych przez nią kosztów z tytułu transportu, zużytej energii elektrycznej, opału, konserwacji maszyn, urządzeń itp., jeżeli płatnik wypłaca należność z tych tytułów w wyodrębnionej pozycji.
5. 13
Tłumacze będący tłumaczami przysięgłymi, wykonujący tłumaczenia na zlecenie podmiotów gospodarczych lub nie będących takimi podmiotami osób prawnych, są obowiązani złożyć zleceniodawcy oświadczenie, że od uzyskanego przychodu sami opłacają podatek od wynagrodzeń. Na podstawie tego oświadczenia zleceniodawca wypłaca należność za tłumaczenie bez pobrania podatku od wynagrodzeń.
6.
Warunek wykonywania świadczeń osobiście nie obowiązuje w wypadkach:
1)
pomocy udzielanej osobie wykonującej pracę nakładczą, wymienionej w ust. 1 pkt 8,
2)
czasowego zastępstwa sprzedawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 20

- przez osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

7.
Warunek, że świadczenia, o których mowa w ust. 3, nie mogą wchodzić w zakres działalności, od której osoba prowadząca tę działalność jest obowiązana opłacić podatek obrotowy, nie dotyczy:
1)
tłumaczy przysięgłych będących członkami zespołów tłumaczy przysięgłych, jeżeli chodzi o obowiązek opłacania podatku obrotowego przez te zespoły,
2)
rzeczoznawców działających na zlecenie izb rzemieślniczych i cechów.
§  6.
Podatnik uzyskujący wynagrodzenia określone w § 4 i 5 obowiązany jest złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia oświadczenie stwierdzające istnienie warunków określonych w § 4 i w § 5 ust. 3, uzasadniających opodatkowanie wynagrodzeń podatkiem od wynagrodzeń. W razie niedopełnienia choćby jednego z tych warunków, nie stosuje się opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń, poczynając od miesiąca, w którym nastąpiła utrata tych warunków.

Zwolnienia od podatku od wynagrodzeń

§  7.
1.
Zwalnia się od wynagrodzeń wynikające ze stosunku pracy:
1)
wynagrodzenia niewidomych,
2)
jednorazowe zapomogi ślubne, porodowe i pogrzebowe, jeżeli udzielane są w okresie trzech miesięcy przed lub po zdarzeniu,
3)
odprawy pośmiertne po zmarłych pracownikach,
4)
nagrody za wieloletnią pracę trwającą co najmniej 25 lat (gratyfikacje jubileuszowe) oraz odprawy emerytalne,
5)
wartość darów okolicznościowych otrzymywanych przez pracowników, jeżeli wartość tych darów według cen rynkowych nie przekracza w ciągu roku najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników uspołecznionych zakładów pracy, określonego odrębnymi przepisami,
6)
wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym posiłków profilaktycznych) oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie i reperacje odzieży roboczej wykonywane we własnym zakresie przez pracowników, ekwiwalenty za przedłużenie używalności odzieży roboczej, za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej oraz nie wydane pracownikom przysługujące im środki higieny osobistej,
7)
wartość posiłków regeneracyjno-wzmacniających oraz innych środków wydawanych niektórym grupom pracowników do spożycia wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu,
8)
wynagradzania pracowników biur komorników sądowych,
9)
wynagrodzenia artystów scenicznych, estradowych i cyrkowych oraz muzyków za używanie własnych narzędzi pracy, w części stanowiącej 45% wynagrodzenia,
10) 14
kwoty wypłacane pracownikom z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów dla potrzeb zakładu pracy:
a)
w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - do wysokości nie przekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu,
b)
w jazdach lokalnych - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nie przekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu,

określonych w odrębnych przepisach dotyczących państwowych jednostek organizacyjnych,

11) 15
wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu sprawowania opieki nad inwalidami I grupy,
12) 16
wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy.
2.
Niezależnie od zwolnień przewidzianych w ust. 1 zwolnione są również od podatku od wynagrodzeń wynagrodzenia lub ich składniki zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych.
§  8.
1.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń następujące wynagrodzenia nie wynikające ze stosunku pracy:
1) 17
z tytułu sprzedaży prawa do wydawania utworów w formie książkowej, otrzymywane od wydawców przez autorów utworów książkowych - do wysokości połowy kwoty dochodu wolnego w danym roku od podatku wyrównawczego; zwolnienie od podatku stosuje się po złożeniu przez podatnika oświadczenia o wysokości jego przychodu z tego tytułu, osiągniętego od początku danego roku podatkowego.
2)
wynagrodzenia wypłacane w związku z przeprowadzaniem spisów powszechnych, wyborów lub referendum,
3)
rekompensaty dla nie będących pracownikami członków kolegiów do spraw wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej w związku z udziałem w posiedzeniach kolegiów oraz ławników ludowych w sądach powszechnych,
4)
kwoty otrzymywane przez sołtysów z tytułu:
a)
inkasa podatków oraz innych należności od mieszkańców wsi,
b)
wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
c)
zarządzania mieniem gminnym,
5) 18
z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, otrzymywane przez:
a)
osoby pobierające emerytury lub renty,
b)
studentów, absolwentów szkół wyższych, jeżeli organ pośrednictwa pracy nie może zaoferować absolwentowi odpowiedniej pracy, oraz uczniów szkół ponadpodstawowych - za prace wykonywane za pośrednictwem studenckich i młodzieżowych spółdzielni pracy oraz centrów studenckiego ruchu naukowego, a także w ramach działalności gospodarczej zrzeszeń studenckich i innych organizacji młodzieżowych,
c)
osoby wykonujące dorywcze czynności polegające na załadowywaniu i wyładowywaniu towarów i innych rzeczy,
d)
osoby dostarczające mieszkańcom do domów mleko, pieczywo i inne towary,
e)
osoby wykonujące czynności związane z systemem sprzedaży reglamentowanej,
f)
(skreślona),
6)
z tytułu umów agencyjnych, zawieranych przez osoby pobierające emerytury lub renty z Powszechną Kasą Oszczędności,
7)
z tytułu wykonywania przez osoby pobierające emerytury lub renty czynności biegłego na zlecenie sądu, prokuratury lub organów administracji państwowej,
8)
z tytułu wykonywania przez inne osoby niż wymienione w pkt 7 czynności biegłego na zlecenie sądu, prokuratury lub organu administracji państwowej, w części stanowiącej 20% wynagrodzenia jako zwrot kosztów,
9) 19
z tytułu udziału w posiedzeniach, otrzymywane przez osoby:
a)
wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b)
biorące udział w komisjach powoływanych przez organy władzy i administracji państwowej,
10) 20
z tytułu wykonywania na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych, w związku z prowadzoną przez te osoby działalnością rolniczą, dorywczych czynności mających charakter prostych prac fizycznych,
11) 21
z tytułu umów agencyjnych zawieranych przez jednostki gospodarki uspołecznionej z osobami fizycznymi na dokonywanie lub organizowanie skupu oraz pozyskiwanie i sprzedaż odpadów poużytkowych i produkcyjnych w imieniu i na rachunek tych jednostek,
12) 22
odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
2. 23
(skreślony).
3. 24
Wynagrodzenia z tytułu wykonywania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej pracy nakładczej są wolne od podatku od wynagrodzeń, jeżeli ustalone zasady wynagradzania osób osiągających te wynagrodzenia określają je jako wynagrodzenia netto.
4.
Za inne instytucje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy, wypłacające nagrody zwolnione od podatku od wynagrodzeń, uważa się jednostki gospodarki uspołecznionej.
5.
Nagrodami wypłacanymi z funduszów jednostek gospodarki uspołecznionej są również nagrody i wyróżnienia w konkursach z dziedziny nauki, techniki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa.

Koszty uzyskania niektórych wynagrodzeń

§  9.
1.
Koszty uzyskania niektórych wynagrodzeń określa się w następującej wysokości w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia:
1)
z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności niepracowniczego wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego 50%,
2)
z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania niepracowniczego wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z która zawarto umowę licencyjną 50%,
3)
z tytułu nie wynikających ze stosunku pracy:
a)
umowy o nakład, nie wyłączając wynagrodzenia za niewydanie dzieła oraz za prace naukowe, chociażby nawet nie zostały ogłoszone drukiem 50%,
b)
sprzedaży prawa autorskiego 50%,
c)
publicznego wykonania dzieła muzycznego, dzieła scenicznego oraz prac literackich i publicystycznych, również w radiu i telewizji 50%,
d)
przedstawiania reportaży i sprawozdań oraz prowadzenia wywiadów i dyskusji do mikrofonu lub przed kamerą telewizyjną 50%,
e)
pracy literackiej i publicystycznej, chociażby nie została ogłoszona drukiem 50%,
f)
honorariów dziennikarzy i fotoreporterów za materiał redakcyjny 50%,
g)
działalności związanej z udziałem w konkursach z dziedziny nauki, techniki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa 50%,
h)
twórczości lub działalności lutniczej, filmowej w zakresie prac operatora obrazu filmowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 50%,
i)
twórczości lub działalności plastycznej, połączonej ze świadczeniem rzeczy 70%,
j)
twórczości lub działalności plastycznej innej niż wymieniona pod lit. i) oraz architektonicznej 50%,
k)
czynności tłumaczy 50%,
l)
działalności polegającej na opracowywaniu cudzych utworów będących przedmiotem praw autorskich, jak układ muzyczny, wykonanie zapisu dźwiękowego w formie właściwej dla współczesnej techniki 40%,
ł)
działalności redaktorskiej oraz polegającej na opracowywaniu cudzych utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, jak np. recenzje, przeróbka przystosowana, rewizja tekstu, z wyjątkiem działalności wymienionej pod lit. 1) 30%,
4)
z tytułu nie wynikającej ze stosunku pracy twórczości lub działalności filmowej, wykonywanej na rzecz jednostek organizacyjnych kinematografii lub innych podmiotów upoważnionych do produkcji filmów przez:
a)
reżysera, operatora obrazu, kierownika produkcji, operatora dźwięku, scenografa filmowego, scenarzysty, kierownika artystycznego, literackiego i szefa produkcji zespołu filmowego, animatora 50%,
b)
drugiego reżysera, montażysty, operatora kamery, operatora zdjęć specjalnych, drugiego operatora dźwięku, imitatora dźwięku, fotosisty, drugiego kierownika produkcji, kierownika grupy produkcyjnej, drugiego scenografa, kostiumografa, dekoratora, charakteryzatora, konsultanta muzycznego w filmie, dialogisty filmu, redaktora opracowań filmowych 30%,
c)
asystentów: reżysera, operatora obrazu, operatora dźwięku, kierownika produkcji, montażysty, scenografa, kostiumografa, charakteryzatora oraz sekretarki planu, głównego oświetlacza, kierownika budowy dekoracji, kierownika grupy produkcyjnej 20%,
5)
z tytułu nie wynikającej ze stosunku pracy twórczości lub działalności artystycznej wykonywanej przez:
a)
artystów scenicznych, filmowych, estradowych i cyrkowych, z wyjątkiem wymienionych pod lit. d) 45%,
b)
artystów muzyków, chórzystów, tancerzy solistów i artystów zespołowych, z wyjątkiem wymienionych pod lit. d), oraz korepetytorów baletu, chóru i solistów 45%,
c)
reżyserów, dyrygentów, choreografów, dyrektorów artystycznych oraz kierowników literackich, muzycznych 45%,
d)
muzyków występujących indywidualnie lub w zespołach na zamówienia osób urządzających imprezy okolicznościowe 25%,
e)
asystentów: reżysera, scenografa, kostiumografa i charakteryzatora 20%,
6) 25
z tytułu nie wynikających ze stosunku pracy czynności wykonywanych przez:
a)
prezentera dyskotek 45%,
b)
kaskadera 45%,
c)
spikera lub lektora radiowego i telewizyjnego oraz przez osoby nie będące aktorami, które czytają listy dialogowe do filmów 35%,
d)
operatora dźwięku przy nagraniach fonograficznych 50%,
e)
statystę, striptizerkę lub konferansjera, nie posiadających uprawnień aktorskich 20%,
7)
z tytułu prowadzenia wycieczek, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 20%,
8)
z tytułu działalności oświatowej 20%,
9)
z tytułu wykonywania prac w dziedzinie nurkowania, speleologii i taternictwa 35%,
10) 26
z tytułu wykonywania czynności agentów i inkasentów zakładów ubezpieczeń 25%,
11)
z tytułu wykonywania czynności przedstawiciela Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS" 10%,
12) 27
z tytułu pozostałych umów o dzieło lub zlecenia, z wyjątkiem wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 24-30 20%.
2. 28
Przez świadczenie rzeczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. i), rozumie się sprzedaż dzieła plastycznego w postaci ostatecznej, a także projektu tego dzieła lub jego makiety oraz prace z zakresu konserwacji dzieł sztuki.

Wysokość podatku od wynagrodzeń

§  10. 29
(skreślony).
§  11.
1.
Podatek od wynagrodzeń pobiera się w formie zryczałtowanej bez względu na kolejność płatników i bez stosowania zwyżek rodzinnych.
2.
Zryczałtowany podatek od wynagrodzeń wynosi:
1)
od wynagrodzeń z tytułu:
a)
działalności lub twórczości artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej lub publicystycznej,
b)
działalności wynalazczej

- 10% podstawy opodatkowania,

2) 30
od wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z wykonywania pracy nakładczej, wypłacanych pracownikom zatrudnionym w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne, w tym także od wynagrodzeń ze stosunku pracy, otrzymywanych z zagranicy, według stawek podatku określanych corocznie w ustawie budżetowej,
3) 31
(skreślony),
4)
od wynagrodzeń z tytułu:
a)
umów agencyjnych zawieranych z Powszechną Kasą Oszczędności przez inne osoby niż wymienione w § 8 ust. 1 pkt 6,
b)
umów agencyjnych, których przedmiotem jest sprzedaż losów loterii,
c)
umów zlecenia, których przedmiotem jest sprzedaż losów loterii i kuponów gier liczbowych, segregowanie, rejestrowanie i paczkowanie kuponów gier oraz sporządzanie i kontrolowanie wyników wygranych,
d)
umów zlecenia, których przedmiotem jest zbieractwo padliny,
e)
wykonywania czynności biegłego księgowego, biegłego w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub administracyjnym oraz rzeczoznawców na zlecenie izb rzemieślniczych lub cechów,
f)
wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
g)
udziału w zarządach, radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych i innych organach stanowiących osób prawnych

- 12% podstawy opodatkowania,

5)
od wynagrodzeń:
a) 32
za dorywcze czynności mające charakter prostych prac fizycznych, wykonywane na rzecz osób fizycznych w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą oraz na rzecz osób prawnych,
b)
za dorywcze czynności mające charakter prostych prac fizycznych w zakresie budownictwa, wykonywane na rzecz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne oraz zespołów rolników indywidualnych

- 10% podstawy opodatkowania,

6)
od wynagrodzeń:
a)
za wykonywanie przez flisaków przewozu turystów łodziami na rzece Dunajcu,
b)
za świadczenie innych niż wymienione w § 8 ust. 1 pkt 5 lit. d) usług domowych dla ludności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 27,

- 5% podstawy opodatkowania,

7) 33
od przychodów osiąganych z tytułu dokonywania lub organizowania skupu oraz pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych w imieniu i na rachunek podmiotów gospodarczych na podstawie innych umów niż umowa agencyjna - 2% każdorazowo wypłaconej sumy z tytułu należności za dostarczone odpady,
8) 34
od pozostałych wynagrodzeń, z wyjątkiem wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 28 i 29-20% podstawy opodatkowania.
3.
Podstawę opodatkowania:
1)
wynagrodzeń ze stosunku pracy - stanowi kwota wypłaconego wynagrodzenia, należnego za okres wypłaty, po wyłączeniu z niej składników wynagrodzenia wolnych od podatku,
2)
wynagrodzeń innych niż wymienione w pkt 1 - stanowi kwota wynagrodzenia każdorazowo wypłacona, po wyłączeniu z niej kosztów uzyskania wynagrodzenia określonych w § 9.
§  12.
1.
Zryczałtowany podatek od wynagrodzeń osób wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 28 pobiera się bez względu na wysokość otrzymanego wynagrodzenia według następujących stawek:
Lp.Rodzaj usługWysokość podatku miesięcznie w zł
1Usługi blacharsko-dekarskie850
2Usługi ciesielskie850
3Usługi elektrotechniczne900
4Usługi hydrauliczne850
5Usługi malarskie800
6Usługi posadzkarskie700
7Usługi stolarskie800
8Usługi szklarskie500
9Usługi ślusarskie350
10Usługi meblarsko-tapicerskie500
11Usługi zduńskie400
2.
Jeżeli podatnik wykonuje dwa lub więcej rodzajów usług, podatek należy pobierać według stawki wyższej.
§  13.
Zryczałtowany podatek od wynagrodzeń od przychodów ze sprzedaży wody sodowej z saturatorów na zlecenie przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej pobiera jako płatnik każdorazowo jednostka gospodarki uspołecznionej, dostarczająca sprzedawcy bezwodnik kwasu węglowego (CO2), w wysokości 50 zł od każdego kilograma bezwodnika kwasu węglowego.

Zgłaszanie obowiązku podatkowego

§  14.
1.
Podatnicy, którzy osiągają przychody z tytułu:
1)
czynności tłumacza przysięgłego,
2) 35
przepisywania na maszynie na rzecz osób fizycznych,
3) 36
występów muzycznych na zamówienie osób fizycznych z okazji urządzanych przez te osoby imprez okolicznościowych,

są obowiązani przed rozpoczęciem działalności i corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku zgłaszać obowiązek podatkowy i uiszczać z tego tytułu opłatę w wysokości 400 zł.

2.
Podatnicy, o których mowa w ust. 1, oraz osoby wykonujące usługi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 27, jeżeli otrzymują wynagrodzenia bezpośrednio od osób fizycznych, na których rzecz wykonują usługi, są obowiązani prowadzić ewidencję osiąganych przychodów.
3.
Osoby prowadzące punkty pośrednictwa usług, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 27, są obowiązane w terminie tygodnia od dnia zawarcia umowy świadczenia usług zawiadomić urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania osoby świadczącej usługi o zawarciu takiej umowy, podając w zawiadomieniu imię i nazwisko oraz adres tej osoby i rodzaj świadczonych usług.
4.
Ewidencję wynagrodzeń, o której mowa w ust. 2, podatnik zakłada we własnym zakresie i przed dokonaniem pierwszego zapisu jest obowiązany poświadczyć ją w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Strony ewidencji powinny być kolejno ponumerowane. Ewidencja powinna zawierać następujące dane: numer kolejny, datę wykonania, określenie przedmiotu usługi i kwotę wynagrodzenia. Po upływie każdego miesiąca kwoty wynagrodzenia powinny być zsumowane. Suma wynagrodzeń osiągniętych w ciągu miesiąca stanowi podstawę do obliczenia przez podatnika kwoty należnego za miesiąc podatku od wynagrodzeń.

Terminy płatności podatku

§  15.
1.
Płatnicy będący jednostkami gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2, są obowiązani:
1)
wpłacać podatek od wynagrodzeń na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonali wypłaty wynagrodzeń,
2)
przesyłać urzędowi skarbowemu w terminie określonym w pkt 1 deklarację podatkową według ustalonego wzoru, która zawiera łączną sumę wynagrodzeń wypłaconych w danym miesiącu, kwotę potrąconego podatku od wynagrodzeń oraz kwotę podatku wpłaconego na rachunek bankowy urzędu skarbowego; jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ten fakt wyjaśnić w deklaracji.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej sprawujące administrację budynków mieszkalnych oraz zlecające sprzedaż wody sodowej z saturatorów wpłacają pobrany podatek od wynagrodzeń na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 7 każdego miesiąca, składając równocześnie wykaz osób, od których pobrano podatek, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych usług i podaniem kwot pobranego podatku.
3.
Płatnicy będący jednostkami gospodarki nie uspołecznionej obowiązani są:
1)
wpłacać na rachunek bankowy lub do kasy właściwego urzędu skarbowego podatek od wynagrodzeń do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonali wpłaty wynagrodzeń,
2) 37
składać urzędowi skarbowemu w terminie określonym w pkt 1 wykazy potrąceń według ustalonego wzoru lub odpisy list płacy, albo deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. 38
Podatnicy wymienieni w § 2 ust. 11 i § 14 ust. 1 i 2 oraz podatnicy, którzy otrzymują wynagrodzenia z zagranicy, są obowiązani sami obliczać należny podatek i wpłacać go na rachunek bankowy lub do kasy właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 7 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymali wynagrodzenia, składając równocześnie deklarację wskazującą wysokość otrzymanego wynagrodzenia, podstawę obliczenia i kwotę podatku.
5. 39
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatku należnego od wypłat z tytułu zakupu odpadów poużytkowych i produkcyjnych.

Przepisy końcowe

§  16.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonywania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 15, poz. 98, z 1950 r. Nr 19, poz. 162 i Nr 43, poz. 390, z 1951 r. Nr 29, poz. 228, Nr 50, poz. 362, z 1959 r. Nr 22, poz. 140, z 1960 r. Nr 26, poz. 149 i z 1965 r. Nr 4, poz. 18),
2)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1953 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 1, poz. 1),
3)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 5, poz. 36, z 1983 r. Nr 65, poz. 295 i z 1988 r. Nr 10, poz. 82),
4)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 5, poz. 37 i z 1983 r. Nr 49, poz. 219),
5)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1983 r. w sprawie terminów płatności podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 22, poz. 97),
6)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1985 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne oraz od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich (Dz. U. Nr 49, poz. 259),
7)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1977 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalania norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 20, poz. 109 i z 1978 r. Nr 10, poz. 37),
8)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych grup podatników w związku z rekompensatami pieniężnymi z tytułu wprowadzenia nowych cen detalicznych (Monitor Polski Nr 12, poz. 88),
9)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 30, poz. 203 i z 1986 r. Nr 35, poz. 271).
§  17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych poczynając od dnia 1 lipca 1988 r.

ZAŁĄCZNIK

NORMY ILOŚCIOWE PRZEDMIOTÓW WYKONYWANYCH WEDŁUG JEDNEGO WZORU

1. Elementy wyposażenia wnętrza oraz elementy plastyczne architektury stałej i wystawienniczej, jak meble, wazy dekoracyjne, popielnice, elementy oświetleniowe sufitowe i ścienne (stałe) oraz lampy meblowe, kraty do drzwi i okien itp., formy plastyczne typu architektonicznego z materiałów różnych, reklamy duże 20 sztuk

2. Formy plastyczne w zakresie przedmiotów użytkowych, zabawkarstwa i stroju, jak kasety, naczynia stołowe i dekoracyjne, wazony, lampy stojące i przenośne, kinkiety, biżuteria, popielniczki, puchary, zabawki, maskotki, drobna artystyczna galanteria konfekcyjna, elementy reklamowe z materiałów różnych 100 sztuk

3. Tkaniny:

a) tkaniny dekoracyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach

15 sztuk

b) tkaniny z metra wykonane techniką filmodruku 150 mb.

c) tkaniny z metra tkane lub dziane 100 mb.

d) tkaniny konfekcyjne o raporcie zamkniętym, wykonane w różnych technikach 100 sztuk

e) tkaniny z metra malowane w różnych technikach 100 mb.

Zmianę koloryzacji tkaniny uważa się za nowy wzór.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
2 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
3 § 2 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
4 § 2 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
5 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
6 § 5 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwszy rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
7 § 5 ust. 1 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret drugi rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
8 § 5 ust. 1 pkt 23 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
9 § 5 ust. 1 pkt 24 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret czwarty rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
10 § 5 ust. 1 pkt 25 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret piąty rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
11 § 5 ust. 1 pkt 30 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret szósty rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
12 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
13 § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
14 § 7 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
15 § 7 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
16 § 7 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
17 § 8 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwszy rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
18 § 8 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret drugi rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
19 § 8 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
20 § 8 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret czwarty rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
21 § 8 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret piąty rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
22 § 8 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret piąty rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
23 § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
24 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
25 § 9 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwszy rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
26 § 9 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret drugi rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
27 § 9 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
28 § 9 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
29 § 10 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
30 § 11 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1990 r.
31 § 11 ust. 2 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1990 r.
32 § 11 ust. 2 pkt 5 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1990 r.
33 § 11 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1990 r.
34 § 11 ust. 2 pkt 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 8 lit. e) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1990 r.
35 § 14 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
36 § 14 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
37 § 15 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
38 § 15 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.
39 § 15 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.107) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1990 r.