Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. - Dz.U.1992.32.139 - OpenLEX

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.32.139

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 kwietnia 1992 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 9 ust. 3, art. 17 ust. 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) zarządza się, co następuje:

Obowiązek sporządzania spisu z natury niektórych towarów

§  1.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o "towarach", należy przez to rozumieć wyroby gotowe nabyte lub skupione z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży w stanie nie przetworzonym, w tym także sprowadzone lub nadesłane z zagranicy, i wyroby produkcji własnej przekazane do sklepów lub innych punktów sprzedaży prowadzonych przez ich producentów.
§  2.
1.
W razie zmiany cen towarów wymienionych w § 3, podatnicy prowadzący działalność handlową obejmującą sprzedaż tych towarów obowiązani są do dokonania ich spisu z natury.
2.
Spis z natury powinien zostać dokonany przed rozpoczęciem sprzedaży, według stanu posiadania zapasów tych towarów z dnia zmiany ceny.
§  3.
Obowiązek spisu z natury dotyczy następujących towarów:
1)
wyroby spirytusowe,
2)
tytoń i wyroby tytoniowe,
3)
paliwa silnikowe benzynowe i oleje napędowe do silników szybkoobrotowych,
4)
środki farmaceutyczne.
§  4.
1.
Spis z natury powinien zawierać ilościowe i wartościowe dane dotyczące zapasów towarów objętych zmianą cen. Wartość towarów ustala się uwzględniając ceny stosowane przed ich zmianą.
2.
Towary zafakturowane przez dostawcę po cenach obowiązujących przed ich zmianą, a znajdujące się w drodze do odbiorcy w dniu wprowadzenia zmiany cen, podlegają spisowi z natury przez odbiorcę w dniu przyjęcia dostawy.
3.
Towary nie zafakturowane przez dostawcę, które znajdują się w dniu wprowadzenia zmiany cen w posiadaniu odbiorcy lub zostały do niego skierowane, podlegają ilościowemu spisowi z natury przez odbiorcę. Wyceny towarów objętych spisem dokonuje się w dniu otrzymania faktury.

Wydatki na cele szkoły

§  5.
Za wydatki, które uznaje się za poniesione na cele szkoły w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86), uważa się wydatki poniesione przez podatnika prowadzącego szkołę na:
1)
zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,
2)
organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

Szacowanie dochodu

§  6.
Jeżeli podatnik uzyskuje przychody ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz przychody z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, dochód do opodatkowania ustala się w drodze szacunkowej. W takim przypadku koszty uzyskania przychodów, których rozdzielenie na poszczególne źródła nie jest możliwe, ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zwolnienie od podatku 1

§  7. 2
Zwalnia się od podatku:
1)
dochody osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą Rady Ministrów z tymi instytucjami i państwami.
2)
na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw obcych,
3)
dochody podatników, w części stanowiącej różnicę między określonymi w odrębnych przepisach przychodami zwiększającymi zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy, z wyjątkiem dobrowolnych wpłat, darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych, a wydatkami ponoszonymi ze środków tych funduszy,
4)
dochody podatników z tytułu nieodpłatnego otrzymania jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw komunalnych lub zakładów budżetowych:
a)
środków trwałych służących:
-
działalności socjalnej w rozumieniu przepisów ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej,
-
działalności kulturalnej prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
-
kulturze fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy o kulturze fizycznej,
-
prowadzeniu przez podatników przedszkoli, szkół bufetów i stołówek oraz zakładów opieki zdrowotnej (w tym żłobków) w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
b)
zakładowych domów i lokali mieszkalnych oraz hoteli pracowniczych,
5)
dochody podatników z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zaliczanych do infrastruktury technicznej w zakresie urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych (elektrycznych i gazowych), wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych,
6)
dochody:
a)
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw komunalnych i zakładów budżetowych, dokonujących nieodpłatnego przekazania środków trwałych, o których mowa w pkt 4,
b)
podatników dokonujących nieodpłatnego przekazania środków trwałych wymienionych w pkt 5

- w części stanowiącej równowartość tych środków przekazanych nieodpłatnie, zgodnie z odrębnymi przepisami,

7)
dochody własne gmin i ich związków.
§  8.
1. 3
Zwolnienie, o którym mowa w § 7 pkt 4-6, dotyczy tej części dochodów, która odpowiada wartości netto środków wynikających z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
2.
Nabywcy wymienieni w § 7 pkt 4 i 5 tracą prawo do zwolnienia, o którym mowa w tych przepisach, jeżeli przed upływem pięciu lat od dnia nabycia przeniosą własność lub zmienią przeznaczenie nabytych środków trwałych.

Przepis końcowy

§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów osiąganych od dnia 1 stycznia 1992 r.
1 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.93.106.482) zwolnienia określone w niniejszym akcie mogą być stosowane nie dłużej niż do końca 1992 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 1992 r. (Dz.U.92.78.396) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 1992 r. (Dz.U.92.78.396) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.