Wykonanie niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacja gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1977.33.145

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 1977 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.

Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 249 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się regiony intensywnego rozwoju rolnictwa i regiony intensywnego rozwoju gospodarki leśnej według załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia; szczegółowy przebieg granic regionów ustalają według właściwości wojewodowie lub Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych.
2.
W regionach, o których mowa w ust. 1, mogą być lokalizowane wyłącznie zakłady przemysłowe i zakłady świadczące usługi dla ludności, które nie powodują ujemnych skutków dla gospodarki rolnej lub leśnej.
1.
Jeżeli lasy i grunty leśne położone w granicach administracyjnych miast oraz wokół nich, jak również wokół ośrodków przemysłowych i uzdrowisk, nie są przeznaczone na cele związane z gospodarką leśną, ochroną zdrowia lub wypoczynkiem - lasy te i grunty stanowią ochronne obszary leśne.
2.
Ochronne obszary leśne wyznacza się w odległości:
1)
do 10 km wokół miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców i wokół ośrodków przemysłowych, w których zatrudnia się ponad 5 tys. pracowników - w rozmiarze do 200 m2 na jednego mieszkańca lub pracownika; w uzasadnionych wypadkach ochronne obszary leśne można wyznaczać wokół mniejszych miast i ośrodków przemysłowych,
2)
do 5 km wokół uzdrowisk oraz innych miejscowości o szczególnych właściwościach klimatycznych, krajobrazowych lub innych warunkach środowiskowych umożliwiających ruch turystyczny.
3.
Na ochronnych obszarach leśnych wojewodowie mogą wprowadzać ograniczenia i zakazy wznoszenia budynków i budowli, z wyjątkiem służących celom gospodarki leśnej, obronności kraju, oznakowania nawigacyjnego, ochronie zdrowia oraz wypoczynku lub obsługi turystów.
4.
Szczegółowego wyznaczenia granic ochronnych obszarów leśnych dokonują wojewodowie po zasięgnięciu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 
1.
Gruntów rolnych klas I, II i III nie można przeznaczać na cele nierolnicze.
2.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi Minister Rolnictwa może wyrazić zgodę na przeznaczenie gruntów, o których mowa w ust. 1, na cele nierolnicze po uprzednim zaopiniowaniu wniosku w tej sprawie przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się również do gruntów rolnych klasy IV, jeżeli ich powierzchnia łącznie z gruntami klas I, II i III, określona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji ustalającej lokalizację inwestycji, przekracza 20 ha.
4.
Wnioski o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 i 3, wojewodowie zgłaszają łącznie z pozytywnymi opiniami komisji rolnych właściwej terenowo gminnej i wojewódzkiej rady narodowej.
1. 2
Zezwolenia na przeznaczenie gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, zwane dalej "zezwoleniami", wydają:
1)
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych pozostających pod jego zarządem oraz gruntów leśnych pozostających pod zarządem innych ministrów - na wniosek wojewody,
2)
wojewodowie w pozostałych wypadkach - na wniosek naczelnika gminy.
2. 3
Wnioski o przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych, określonych w ust. 1 pkt 1, na których znajdują się lasy szczególnie chronione albo lasy o powierzchni powyżej 10 ha, wojewodowie składają Ministrowi Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w celu zaopiniowania i przekazania Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
3. 4
Wydanie zezwolenia na przeznaczenie gruntów na cele obronności kraju następuje na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego lub wojewody.
4.
Organ wydający zezwolenie może żądać złożenia wniosku o zezwolenie w kilku wariantach określających jakość, obszar i położenie gruntów rolnych lub leśnych oraz koszt przystosowania terenu do projektowanego przeznaczenia.
5.
Zezwolenia wydaje się przed dokonaniem uzgodnień przewidzianych przepisami o planowaniu przestrzennym i o lokalizacji inwestycji.
6.
Na obszarach górniczych zezwolenia wydaje się po uzgodnieniu z właściwym okręgowym urzędem górniczym, na terenach portów morskich i przystani oraz pasa nadbrzeżnego - z urzędem morskim, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej - z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.
1.
Program wykorzystania gruntów rolnych lub leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze lub nieleśne sporządza naczelnik gminy, łącznie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; program ten powinien zawierać:
1)
wykaz gruntów rolnych lub leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze lub nieleśne, z uwzględnieniem przewidywanych terminów wyłączenia tych gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej,
2)
określenie:
a)
kierunków produkcji w okresie od podjęcia decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne do czasu faktycznego ich wyłączenia z produkcji rolniczej lub leśnej oraz rodzaju i ilości środków niezbędnych do użytkowania tych gruntów,
b)
osób fizycznych lub prawnych, którym grunty mogą być przekazane w użytkowanie.
2.
Naczelnik gminy wykłada projekt programu do wglądu miejscowej ludności, a następnie przedstawia gminnej radzie narodowej do zatwierdzenia, łącznie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do projektu programu dołącza się uzasadnienie nie uwzględnionych uwag ludności.
1.
Należność za 1 ha gruntu rolnego nabytego na cele nierolnicze i nieleśne wynosi:
Grunty orne, sady (w tym tereny rolniczego budownictwa gospodarczego, tereny pasów wiatrochronnych, tereny urządzeń przeciwerozyjnych)Łąki i pastwiska trwałe (w tym tereny pasów wiatrochronnych, tereny urządzeń przeciwerozyjnych)Grunty pod wodami klasyfikowanymi (w tym stawy rybne)
Klasatys. złUżytek i klasatys. złKlasatys. zł
I1.600 Ł i Ps I1.600I1.600
II1.400 Ł i Ps II1.400II1.400
IIIa1.200 Ł i Ps III1.000III1.200
IIIb 900 Ł i Ps IV 800IV 900
IVa 700 Ł V 500V 600
IVb 600 Ps V 300VI 300
V 300 Ł VI 150
VI 50 Ps VI 50
N i VI z 0 Psz i VI 0
2.
Na obszarach regionów intensywnego rozwoju rolnictwa należności, o których mowa w ust. 1, podwyższa się o 50%.
3.
Stała opłata roczna z tytułu użytkowania 1 ha gruntu rolnego na cele nierolnicze i nieleśne wynosi 10% należności.
1.
Należność z tytułu nabycia gruntów leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne za 1 ha gruntu bez drzewostanu wynosi:
Lp.Typy siedliskowe lasów (według planów urządzenia gospodarstwa leśnego)Należność w tys. zł
1Lasy: świeży, wilgotny, łęgowy i górski oraz ols jesionowy i ols górski1.500
2Lasy mieszane i bory mieszane: las mieszany, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, bór mieszany górski, las mieszany górski oraz bór wysokogórski i ols1.000
3Bory: świeży, wilgotny i górski 600
4Bory: suchy i bagienny 100
2.
Na obszarach lasów szczególnie chronionych należności, o których mowa w ust. 1, podwyższa się o 50%.
3.
Stała opłata roczna z tytułu użytkowania 1 ha gruntu leśnego na cele nierolnicze lub nieleśne wynosi 10% należności za nabycie gruntu leśnego bez drzewostanu.
4.
Do lasów szczególnie chronionych zalicza się: parki narodowe, rezerwaty przyrody, lasy ochronne, lasy doświadczalne, drzewostany nasienne, lasy położone wokół aglomeracji miejskich i przemysłowych oraz lasy położone w rejonach intensywnego rozwoju gospodarki leśnej.
5.
W odniesieniu do gruntów leśnych, w tym również podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu, ustala się jednorazowo odszkodowanie za straty powstałe z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Zasady obliczania odszkodowania określają odrębne przepisy.
1.
Decyzje o ustaleniu wysokości należności i opłat, o których mowa w § 6 i 7, wydają naczelnicy gmin, a w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych pozostających pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego - wyznaczone przez niego jednostki organizacyjne; decyzje wydaje się po zgłoszeniu do ewidencji gruntów dokumentów o nabyciu gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Decyzja może ustalić wysokość należności i opłat za grunty nabyte na ten sam cel od wszystkich dotychczasowych właścicieli.
2.
Należność z tytułu nabycia gruntów rolnych lub leśnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe ustala naczelnik gminy, łącznie z ceną działki budowlanej określoną w przepisach o odszkodowaniu za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywaniu działek budowlanych na obszarach wsi lub łącznie z opłatą roczną określoną na podstawie przepisów określających tryb oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nich budynków.
3.
W razie wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej lub leśnej przed ich nabyciem, na podstawie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji, decyzję o ustaleniu należności i opłat wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wyłączenia.
4.
Należności i opłaty, o których mowa w § 6 i 7, za grunty rolne i leśne nabywane pod budowę wielozadaniowych zbiorników wodnych wymierza się proporcjonalnie do udziału jednostek organizacyjnych w eksploatacji tych zbiorników.
5.
W razie nabycia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych i leśnych na podstawie przepisów o przekazywaniu nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gmin pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej decyzję o ustalaniu wysokości należności i opłat wydaje organ właściwy do wydania decyzji o przekazaniu nieruchomości.
6.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa lub Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego na wniosek Ministra Komunikacji może w szczególnie uzasadnionych wypadkach obniżyć o 50% wysokość należności określonych w § 6 i 7 w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych nabywanych na cele budowy i przebudowy dróg publicznych, realizowanych w ramach czynów społecznych.
7.
Spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego, które realizują budownictwo mieszkaniowe na gruntach klasy VI i V, przysługuje rozłożenie spłaty należności na okres do 20 lat.
8.
Spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego, zrzeszającym osoby fizyczne uprawnione według przepisów o terenach budowlanych na obszarach wsi do zawieszenia im spłaty należności z tytułu pracy w określonych zakładach, przysługują odpowiednie ulgi proporcjonalnie do powierzchni mieszkalnej zajmowanej przez te osoby.
9.
Należność z tytułu nabycia gruntów rolnych i leśnych uiszcza się w terminie do 30 dni od dnia, w którym decyzja (ust. 1) stała się ostateczna, a stałe opłaty roczne z tytułu użytkowania tych gruntów uiszcza się przez okres 20 lat w terminie do dnia 31 października każdego roku.
10.
Terenowe organy administracji państwowej nabywające na rzecz Państwa grunty rolne i leśne na cele nierolnicze i nieleśne są obowiązane z chwilą nabycia tych gruntów do uiszczenia należności i opłat, o których mowa w § 6 i 7.
1.
Od stałych opłat zwalnia się:
1)
organy administracji państwowej nabywające grunty na budowę własnych siedzib oraz urządzeń socjalnych i kulturalnych tych organów,
2)
inwestorów budownictwa mieszkaniowego, w tym również właścicieli (wieczystych użytkowników) działek budowlanych przeznaczonych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe (jednorodzinne),
3)
jednostki terenowe ochrony przeciwpożarowej,
4)
organizacje społeczne,
5)
związki wyznaniowe,
6)
jednostki organizacyjne działające w zakresie:
a)
usług komunalnych,
b)
oświaty i wychowania,
c)
nauki,
d)
kultury i sztuki (z wyjątkiem jednostek wydawniczych i filmowych),
e)
ochrony zdrowia i opieki społecznej,
f)
kultury fizycznej i wypoczynku,

jeżeli są jednostkami spoza sfery produkcji materialnej.

2.
Zwolnienie od opłat rocznych stwierdza się w decyzjach, o których mowa w § 8.
1.
Wierzchnią warstwę ziemi uprawnej (poziom próchniczny gleby) oraz torfy i lessy zdjęte z gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne należy wykorzystać do:
1)
poprawy struktury gleby o niższej jakości bonitacyjnej na innych obszarach,
2)
tworzenia warstwy próchnicznej na gruntach rekultywowanych i zagospodarowywanych do celów produkcji rolniczej i leśnej lub zadrzewieniowej,
3)
zakładania zieleni.
2.
Decyzję o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi uprawnej z terenów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne oraz dostarczenia jej w określonej objętości na wskazane miejsca wydają właściwe terenowe organy administracji państwowej jednocześnie z zatwierdzeniem planu realizacyjnego inwestycji. O możliwości nałożenia takiego obowiązku należy uprzedzić przy udzielaniu informacji o terenie.
3.
Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, w razie przewożenia zdjętej warstwy ziemi uprawnej oraz torfów i lessów na odległość powyżej 5 km powinno być poprzedzone przeprowadzeniem rachunku ekonomicznego.
4.
W razie niedostarczenia na wskazane miejsce zdjętej wierzchniej warstwy ziemi uprawnej lub dostarczenia jej w ilości mniejszej od ustalonej w decyzji naczelnik gminy wydaje decyzję nakazującą jednostce zobowiązanej wpłacenie na fundusz ochrony i rekultywacji gruntów rolnych za każdy 1 m3 nie dostarczonej ziemi następujących kwot pieniężnych:
1) za gleby klas I-II oraz wszystkie torfy i lessy- 400 zł,
2) za gleby klasy III- 300 zł,
3) za gleby klasy IV- 200 zł,
4) za grunty leśne- 200 zł.
1.
Należności i opłaty z tytułu nabycia i użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych i leśnych nie znajdujących się pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz kwoty, o których mowa w § 10 ust. 4, stanowią dochody funduszu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych.
2.
Należności i opłaty z tytułu nabycia gruntów rolnych i leśnych pozostających pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz kwoty, o których mowa w § 10 ust. 4, stanowią dochody funduszu leśnego.
1.
Kontrolę sposobu wykorzystania gruntów rolnych i leśnych nabytych na cele nierolnicze lub nieleśne przeprowadza się po raz pierwszy po 6 miesiącach, licząc od daty nabycia tych gruntów, a następnie co roku do czasu rozpoczęcia pełnego ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.
2.
Kontrolę wykonania decyzji o zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi uprawnej i dostarczenia jej na wskazane miejsce przeprowadza się w toku prac ziemnych oraz bezpośrednio po ich zakończeniu.
3.
Kontrolę rolniczego użytkowania gruntów rolnych przeprowadza się corocznie w okresie wegetacji roślin.
4.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do gruntów rolnych przeprowadza naczelnik gminy, a w odniesieniu do gruntów leśnych - właściwe nadleśnictwo, składając z niej sprawozdanie naczelnikowi gminy.
5.
Kontrole, o których mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza naczelnik gminy, z tym że w kontroli rolniczego użytkowania gruntów biorą udział przedstawiciele właściwego:
1)
okręgowego urzędu górniczego - na obszarach górniczych,
2)
urzędu morskiego - na obszarach pasa nadbrzeżnego,
3)
organu kolejowego - na obszarach kolejowych,
4)
zarządu lotnisk - na obszarach lotnisk komunikacyjnych,
5)
organu wojskowego - na obszarach przeznaczonych na cele obronności kraju.
Do terenów niezbędnych do celów obronności kraju mają zastosowanie wyłącznie art. 4, 6, 15 i 17 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 249 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230).
Obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji, w których przeznacza się grunty rolne klas I-III na cele nierolnicze, podlegają weryfikacji uwzględniającej przepisy niniejszego rozporządzenia.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o naczelniku gminy - należy przez to rozumieć również inne terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego,
2)
o wojewodzie - należy przez to rozumieć także prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie określenia regionów intensywnego rozwoju rolnictwa i gospodarki leśnej oraz ochronnych obszarów leśnych (Dz. U. Nr 37, poz. 336),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. z 1974 r. Nr 19, poz. 104 i z 1975 r. Nr 14, poz. 80).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGIONY INTENSYWNEGO ROZWOJU ROLNICTWA

Ustala się następujące regiony intensywnego rozwoju rolnictwa:

1. W województwie stołecznym warszawskim:

- gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Leszno, Lesznowola, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Raszyn, Stare Babice, Tarczyn,

- miasta: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Zakroczym.

2. W województwie bialskopodlaskim:

- gminy: Czemierniki, Drelów, Jabłoń, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Łosice, Milanów, Platerów, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Terespol, Wisznice, Wohyń,

- miasta: Łosice, Terespol.

3. W województwie białostockim:

- gminy: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Choroszcz, Czyże, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Kościelne, Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Hajnówka, Janów, Jaświły, Juchnowiec Dolny, Korycin, Mońki, Łapy, Orla, Poświętne, Suraż, Tykocin, Wyszki, Zabłudów.

4. W województwie bielskim:

- gminy: Andrychów, Brzeźnica, Budzów, Dębowiec, Goleszów, Haźlach, Jasienica, Kęty, Lipowa, Łodygowice, Osiek, Przeciszów, Radziechowy-Wieprz, Spytkowice, Strumień, Tomice, Wadowice, Wieprz, Wilamowice.

5. W województwie bydgoskim:

- gminy: Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Gąsawa, Gniewkowo, Gostycyn, Inowrocław, Janikowo, Janowiec, Kcynia, Koronowo, Kruszwica, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Pakość, Sadki, Sępólno Krajeńskie, Sicienko, Sośno, Strzelno, Szubin, Trzemeszno, Złotniki Kujawskie.

6. W województwie chełmskim:

- gminy: Białopole, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Siennica Różana, Wojsławice.

7. W województwie ciechanowskim:

- gminy: Baboszewo, Ciechanów, Czernice Borowe, Dzierzążnia, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Gzy, Karniewo, Krasne, Lutocin, Opinogóra Górna, Płońsk, Płośnica, Pokrzywnica, Pułtusk, Regimin, Sońsk, Stupsk, Winnica, Wiśniewo, Załuski,

- miasta: Płońsk, Pułtusk.

8. W województwie częstochowskim:

- gminy: Ciasna, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Pawonków, Praszka, Radłów.

9. W województwie elbląskim:

- gminy: Dzierzgoń, Elbląg, Gronowo Elbląskie, Kwidzyn, Lelkowo, Lichnowy, Malbork, Markusy, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Płoskinia, Rychliki, Sadlinki, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Stegna, Sztutowo.

10. W województwie gdańskim:

- gminy: Cedry Wielkie, Choczewo, Gniew, Gniewino, Krokowa, Morzeszczyn, Pelplin, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Puck, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Subkowy, Tczew, Trąbki Wielkie.

11. W województwie gorzowskim:

- gminy: Barlinek, Bierzwnik, Bledzew, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Dobiegniew, Drawno, Drezdenko, Górzyca, Krzeszyce, Krzęcin, Międzyrzecz, Myślibórz, Pełczyce, Przytoczna, Recz, Rzepin, Słubice, Słońsk, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn.

12. W województwie jeleniogórskim:

- gminy: Bolesławiec, Bolków, Gryfów Śląski, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świerzawa, Wleń,

- miasta: Lubomierz, Wleń.

13. W województwie kaliskim:

- gminy: Blizanów, Czermin, Dobrzyca, Dziadowa Kłoda, Gołuchów, Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Koźmin, Koźminek, Krotoszyn, Międzybórz, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Raszków, Rozdrażew, Stawiszyn, Syców, Szczytniki, Zduny, Żelazków, Żerków,

- miasta: Koźmin, Międzybórz, Nowe Skalmierzyce, Raszków, Stawiszyn, Sulmierzyce, Syców, Zduny, Żerków.

14. W województwie katowickim:

- gminy: Pilica, Wolbrom, Żarnowiec.

15. W województwie kieleckim:

- gminy: Bejsce, Bodzentyn, Busko-Zdrój, Charsznica, Czarnocin, Działoszyce, Imielno, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Koszyce, Kozłów, Książ Wielki, Michałów, Miechów, Nagłowice-Oksa, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pacanów, Pawłów, Pińczów, Racławice-Pałecznica, Sędziszów, Skalbmierz, Słaboszów, Słupia, Solec-Zdrój, Stopnica, Waśniów, Wiślica, Wodzisław, Złota,

- miasta: Busko-Zdrój, Działoszyce, Kazimierza Wielka, Miechów, Pińczów, Skalbmierz.

16. W województwie konińskim:

- gminy: Chodów, Kłodawa, Kramsk, Lądek, Olszówka, Pyzdry, Słupca, Stare Miasto, Wilczyn, Zagórów.

17. W województwie koszalińskim:

- gminy: Będzino, Białogard, Biesiekierz, Brzeźno, Darłowo, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Malechowo, Ostrowice, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Rymań, Sianów, Siemyśl, Świdwin, Świeszyno, Ustronie Morskie.

18. W województwie miejskim krakowskim:

- gminy: Biskupice, Czernichów, Dobczyce, Drwinia, Gdów, Gołcza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Nowe Brzesko, Proszowice, Raciechowice, Radziemice, Siepraw, Skała, Skawina, Słomniki, Sułkowice, Sułoszowa, Świątniki Górne, Trzyciąż, Wieliczka, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów, Zielonki.

19. W województwie legnickim:

- gminy: Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Pielgrzymka, Przemków, Radwanice, Ruja, Udanin, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja.

20. W województwie leszczyńskim:

- gminy: Bojanowo, Borek Wielkopolski, Gostyń, Góra, Jemielno, Jutrosin, Kobylin, Kościan, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Niechlów, Osieczna, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Święciechowa, Wąsosz, Włoszakowice, Wschowa.

21. W województwie lubelskim:

- gminy: Abramów, Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Chodel, Dzierzkowice, Fajsławice, Garbów, Głusk, Jabłonna, Janowiec, Jastków, Józefów, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Konopnica, Końskowola, Kraśnik, Krzczonów, Kurów, Łaziska, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Opole Lubelskie, Piaski, Poniatowa, Puchaczów, Puławy, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Urzędów, Wąwolnica, Wilkołaz, Wilków, Wojciechów, Wólka, Zakrzówek,

- miasta: Bełżyce, Bychawa, Kazimierz Dolny, Łęczna, Nałęczów, Opole Lubelskie, Poniatowa.

22. W województwie łomżyńskim:

- gminy: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kołaki Kościelne, Łomża, Nur, Rutki, Sokoły, Szepietowo-Stacja, Szumowo, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Zaręby Kościelne.

23. W województwie miejskim łódzkim:

- gminy: Brójce, Głowno, Ozorków, Parzęczew, Rzgów, Stryków, Zgierz.

24. W województwie nowosądeckim:

- gminy: Bobowa, Chełmiec, Gorlice, Grybów, Jodłownik, Korzenna, Laskowa, Limanowa, Łącko, Łososina Dolna, Łukowica, Łużna, Podegrodzie, Stary Sącz, Tymbark.

25. W województwie olsztyńskim:

- gminy: Barciany, Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kętrzyn, Kiwity, Kolno, Korsze, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Małdyty, Miłakowo, Reszel, Sępopol, Srokowo, Zalewo.

26. W województwie opolskim:

- gminy: Baborów, Biała, Branice, Brzeg, Byczyna, Cisek, Domaszowice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kamiennik, Kietrz, Kluczbork, Korfantów, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olszanka, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Pokój, Popielów, Prudnik, Reńska Wieś, Skoroszyce, Strzeleczki, Świerczów, Walce, Wilków, Wołczyn.

27. W województwie ostrołęckim:

- gminy: Czerwin, Krzynowłoga Mała, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rząśnik, Somianka, Sypniewo, Szelków.

28. W województwie pilskim:

- gminy: Białośliwie, Budzyń, Chodzież, Czarnków, Damasławek, Gołańcz, Lubasz, Łobżenica, Margonin, Połajewo, Rogoźno, Ryczywół, Wałcz, Wapno, Wągrowiec, Wronki, Wysoka, Wyrzysk, Złotów.

29. W województwie piotrkowskim:

- gminy: Będków, Czarnocin, Grabica, Kobiele Wielkie, Moszczenica, Rokiciny, Rozprza, Tuszyn, Wola Krzysztoporska, Wolbórz.

30. W województwie płockim:

- gminy: Bedlno, Bielsk, Bodzanów, Borowiczki, Brudzeń Duży, Bułkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Daszyna, Dąbrowice, Dobrzelin, Drobin, Gąbin, Gozdowo, Góra Świętej Małgorzaty, Iłów, Kiernozia, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Łęczyca, Mała Wieś, Mochowo, Nowe Ostrowy, Oporów, Pacyna, Piątek, Radzanowo, Rataje, Sanniki, Sierpc, Słubice, Stara Biała, Staroźreby, Strzelce, Szczawin Kościelny, Witonia, Wyszogród, Zawidz.

31. W województwie poznańskim:

- gminy: Brodnica, Buk, Czempiń, Czerniejewo, Dolsk, Dominowo, Dopiewo, Duszniki, Gniezno, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo, Kłecko, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Kuślin, Łubowo, Mieleszyn, Mieścisko, Miłosław, Niechanowo, Nowe Miasto nad Wartą, Oborniki, Obrzycko, Opalenica, Ostroróg, Pniewy, Rokietnica, Środa Wielkopolska, Stęszew, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Września, Zaniemyśl.

32. W województwie przemyskim:

- gminy: Chłopice, Gać, Jarosław, Kańczuga, Medyka, Orły, Pawłosiów, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rokietnica, Stubno, Zarzecze, Żurawica.

33. W województwie radomskim:

- gminy: Belsk Duży, Błędów, Gniewoszów, Goszczyn, Grójec, Kozienice, Mogielnica, Magnuszew, Policzna, Promna, Sieciechów, Skaryszew, Solec nad Wisłą, Tczów, Warka.

34. W województwie rzeszowskim:

- gminy: Białobrzegi, Boguchwała, Borowa, Czarna, Czermin, Grodzisko Dolne, Iwierzyce, Krasne, Łańcut, Markowa, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

35. W województwie siedleckim:

- gminy: Bielany, Jabłonna Lacka, Liw, Miastków Kościelny, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń, Zbuczyn Poduchowny.

36. W województwie sieradzkim:

- gminy: Biała, Błaszki, Czarnożyły, Goszczanów, Mokrsko, Pęczniew, Sieradz, Skomlin, Warta, Wieluń, Wróblew.

37. W województwie skierniewickim:

- gminy: Baranów, Biała Rawska, Bielawy, Chąśno, Głuchów, Kocierzew Południowy, Łowicz, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rogów, Rybno, Sadkowice, Sochaczew, Teresin, Wiskitki, Zduny.

38. W województwie słupskim:

- gminy: Czarne, Człuchów, Damnica, Debrzno, Główczyce, Kobylnica, Nowa Wieś Lęborska, Postomino, Potęgowo, Sławno, Słupsk, Smołdzino, Ustka, Wicko.

39. W województwie szczecińskim:

- gminy: Banie, Bielice, Brojce, Chojna, Dobra (Szczecińska), Dobrzany, Dolice, Gryfice, Gryfino, Karnice, Kołbaskowo, Kozielice, Lipiany, Marianowo, Mieszkowice, Moryń, Płoty, Przelewice, Pyrzyce, Rewal, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Suchań, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Warnice, Widuchowa.

40. W województwie tarnobrzeskim:

- gminy: Baćkowice, Batorz, Ćmielów, Dwikozy, Dzwola, Godziszów, Gorzyce, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Obrazów, Opatów, Ożarów, Potok Wielki, Pysznica, Radomyśl, Sadowie, Samborzec, Szastarka, Trzydnik Duży, Wojciechowice, Zaleszany, Zawichost.

41. W województwie tarnowskim:

- gminy: Bochnia, Bolesław, Borzęcin, Brzesko, Brzostek, Ciężkowice, Czarna, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Gnojnik, Gręboszów, Gromnik, Jodłowa, Lisia Góra, Łapanów, Nowy Wiśnicz-Lipnica, Olesno, Pilzno, Pleśna, Radgoszcz, Radłów, Radomyśl Wielki, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Rzezawa, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wadowice Górne, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, Żegocina, Żyraków.

42. W województwie toruńskim:

- gminy: Biskupiec, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Chełmno, Chełmża, Ciechocin, Dębowa Łąka, Golub-Dobrzyń, Grążawy, Grodziczno, Gruta, Jabłonowo, Kijewo Królewskie, Kowalewo, Książki, Kurzętnik, Lisewo, Łasin, Łubianka, Łysomice, Nowe Miasto Lubawskie, Osiek, Papowo Biskupie, Płuźnica, Radomin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą, Świedziebnia, Unisław, Wąbrzeźno, Wąpielsk,

- miasta: Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Łasin, Radzyń Chełmiński.

43. W województwie wałbrzyskim:

- gminy: Bardo, Ciepłowody, Dobromierz, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Marcinowice, Niemcza, Przeworno, Stoszowice, Strzegom, Świdnica, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Żarów,

- miasta: Bardo, Bielawa, Jaworzyna Śląska, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Strzegom, Świebodzice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Żarów.

44. W województwie włocławskim:

- gminy: Bądkowo, Brześć Kujawski, Dobre, Lubraniec, Osięciny, Radziejów.

45. W województwie wrocławskim:

- gminy: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kostomłoty, Laskowice Oławskie, Łagiewniki, Malczyce, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Prusice, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Trzebnica, Wiązów, Wińsko, Wisznia Mała, Wołów, Żórawina.

46. W województwie zamojskim:

- gminy: Dołhobyczów, Gorzków, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Izbica, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łabunie, Łaszczów, Miączyn, Mircze, Nielisz, Rachanie, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Ulhówek, Werbkowice, Wysokie, Zakrzew, Żółkiewka.

47. W województwie zielonogórskim:

- gminy: Babimost, Brzeźnica, Kożuchów, Lubrza, Łagów, Małomice, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Siedlec, Skąpe, Sulechów, Szczaniec, Szprotawa, Świebodzin, Zbąszynek, Żagań.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGIONY INTENSYWNEGO ROZWOJU GOSPODARKI LEŚNEJ

Ustala się następujące regiony intensywnego rozwoju gospodarki leśnej:

1) Puszcza Augustowska - obejmująca nadleśnictwa: Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Szczerba, Suwałki,

2) Puszcza Biała - obejmująca nadleśnictwa: Ostrów Mazowiecka i Wyszków,

3) Puszcza Bukowa - obejmująca nadleśnictwa: Kliniska i Gryfino,

4) Puszcza Białowieska - obejmująca nadleśnictwa: Białowieża, Browsk, Hajnówka,

5) Puszcza Darżlubska - obejmująca nadleśnictwa: Gdańsk i Wejherowo,

6) Puszcza Knyszyńska - obejmująca nadleśnictwa: Czarna Białostocka, Dojlidy, Supraśl, Waliły,

7) Puszcza Kurpiowska - obejmująca nadleśnictwa: Myszyniec i Przasnysz,

8) Puszcza Nadnotecka - obejmująca nadleśnictwa: Karwin, Oborniki, Międzychód, Potrzebowice, Sarbia,

9) Puszcza Niepołomicka - obejmująca nadleśnictwo Niepołomice,

10) Puszcza Piska - obejmująca nadleśnictwa: Maskulińskie, Pisz, Spychowo, Strzało,

11) Puszcza Solska - obejmująca nadleśnictwa: Biłgoraj, Janów Lubelski, Józefów, Zamość, Zwierzyniec, Narol,

12) Puszcza Świętokrzyska - obejmująca nadleśnictwa: Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów, Starachowice,

13) Puszcza Taborska - obejmująca nadleśnictwa: Kudypy, Miłomłyn, Stare Jabłonki,

14) Bory Tucholskie - obejmujące nadleśnictwa: Czarne Człuchowskie, Czersk, Kaliska, Niedźwiady, Osusznica, Przymuszew, Rytel, Tuchola, Zamrzenica,

15) Lasy Beskidu Niskiego - obejmujące nadleśnictwa: Dikla, Gorlice, Łosie, Rymanów, Żmigród,

16) Lasy Beskidu Sądeckiego i Gorców - obejmujące nadleśnictwa: Krościenko, Limanowa, Nawojowa, Nowy Targ, Piwniczna, Stary Sącz,

17) Lasy Beskidu Śląskiego - obejmujące nadleśnictwa: Bielsko, Ustroń, Wisła,

18) Lasy Beskidu Żywieckiego - obejmujące nadleśnictwa: Andrychów, Jeleśnia, Nowy Targ, Sucha, Ujsoły, Węgierska Górka, Myślenice,

19) Lasy bieszczadzkie - obejmujące nadleśnictwa: Baligród, Brzegi Dolne, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Stuposiany, Wetlina,

20) Lasy krotoszyńskie - obejmujące nadleśnictwa: Krotoszyn, Piaski, Milicz, Żmigród,

21) Lasy Niziny Śląskiej - obejmujące nadleśnictwa: Karłowice, Kup, Olesno, Oława, Namysłów, Tułowice, Turawa, Kluczbork, Lubliniec, Koszęcin, Kolonowskie, Krasiejów,

22) Lasy Pojezierza Drawskiego - obejmujące nadleśnictwa: Czaplinek i Szczecinek,

23) Lasy Pojezierza Drawsko-Myśliborskiego - obejmujące nadleśnictwa: Barlinek, Bierzwnik, Bogdaniec, Drawno, Głusko, Kłodawa, Smolarz,

24) Lasy Pojezierza Kaszubskiego - obejmujące nadleśnictwa: Bytów, Kartuzy, Kolbudy, Kościerzyna, Lipusz,

25) Lasy słowińskie - obejmujące nadleśnictwa: Manowo, Sławno, Warcino,

26) Lasy spalskie - obejmujące nadleśnictwa: Spała i Opoczno,

27) Lasy sudeckie - obejmujące nadleśnictwa: Bardo Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki, Jugów, Kamienna Góra, Międzylesie, Prudnik, Strachocin, Szklarska Poręba, Śnieżka, Świeradów, Wałbrzych,

28) Puszcza Romnicka - obejmująca nadleśnictwo Gołdap,

29) Puszcza Borecka - obejmująca nadleśnictwa: Czerwony Bór, Borki, Olecko,

30) Puszcza Goleniowska - obejmująca nadleśnictwa: Rokita i Goleniów,

31) Puszcza Rzepińska - obejmująca nadleśnictwa: Sulechów, Świebodzin, Torzym, Rzepin, Krosno, Białków,

32) Puszcza Sandomierska - obejmująca nadleśnictwa: Rozwadów, Buda Stalowska, Rudnik, Kolbuszowa, Leżajsk i Głogów,

33) Bory Dolnośląskie - obejmujące nadleśnictwa: Szprotawa, Wymiarki, Chocianów, Bolesławiec, Ruszów, Węgliniec, Pieńsk, Bobrowice, Gubin, Lubsko, Krzystkowice, Lipinki, Sława Śląska, Nowa Sól.

1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 lutego 1981 r. (Dz.U.81.3.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1981 r.
2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 lutego 1981 r. (Dz.U.81.3.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1981 r.
3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 lutego 1981 r. (Dz.U.81.3.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1981 r.
4 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 lutego 1981 r. (Dz.U.81.3.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1981 r.