Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 października 2004 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres badań nawozów oraz wymagania dotyczące opinii umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu;
2) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań nawozów lub wydawania opinii, o których mowa w pkt 1;
3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, niezbędnej do przeprowadzenia badań i wydania opinii;
4) wymagania dotyczące treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, niezbędnej do skutecznego i bezpiecznego ich stosowania;
5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń nawozów i ich wartości, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska;
6) minimalne wymagania jakościowe nawozów wprowadzanych do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.
§  2.
1. Badania nawozów mające na celu stwierdzenie ich przydatności do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb, oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko, spełnienia przez nawóz wymagań jakościowych oraz występowania w nawozie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, obejmują:
1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stwierdzające deklarowaną w dokumentacji dotyczącej nawozu zawartość składników pokarmowych w nawozie, jego parametry fizyczne i chemiczne oraz spełnianie przez nawóz minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;
2) przeprowadzane przez co najmniej jeden sezon wegetacyjny badania rolnicze, stwierdzające przydatność nawozu do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb oraz wpływ nawozu na właściwości agrochemiczne gleb;
3) badania biologiczne stwierdzające stan sanitarny nawozu organicznego oraz organiczno-mineralnego.
2. W przypadku wapna nawozowego i wapna nawozowego zawierającego magnez, przeprowadza się wyłącznie badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.
3. Badaniami rolniczymi nie obejmuje się nawozu mineralnego, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych stwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb.
§  3. Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne oraz rolnicze przeprowadza się:
1) w przypadku nawozów wyprodukowanych w kraju - na próbkach nawozu pobranych przez próbkobiorcę z okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub z jednostki akredytowanej w zakresie pobierania próbek;
2) w przypadku nawozów przywiezionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich - na próbkach nawozu pobranych przez próbkobiorcę posiadającego uprawnienia w zakresie pobierania próbek.
§  4. Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia badań, o których mowa w § 2, są:
1) w zakresie badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach,
b) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach,
c) jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji, jeżeli zakres tych badań jest objęty akredytacją;
2) w zakresie badań biologicznych:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach,
b) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach,
c) Instytut Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,
d) Instytut Medycyny Wsi z siedzibą w Lublinie,
e) jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji, jeżeli zakres tych badań jest objęty akredytacją;
3) w zakresie badań rolniczych:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach - w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych,
b) Instytut Warzywnictwa z siedzibą w Skierniewicach - w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw warzywnych,
c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa - w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników,
d) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie - w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia lasów.
§  5. Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu, są:
1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny oraz wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez wymagań jakościowych, a także wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie,
b) przydatności nawozu do nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych lub rekultywacji gleb, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;
2) Instytut Warzywnictwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie - w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia roślin warzywnych,
b) przydatności nawozu do nawożenia roślin warzywnych, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;
3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie - w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników,
b) przydatności nawozu do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;
4) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie - w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia roślin i gleb w lasach,
b) przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb w lasach, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;
5) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach w zakresie spełniania przez nawóz mineralny wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie;
6) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach w zakresie spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny:
a) wytworzony z surowców będących ubocznymi produktami zwierzęcymi lub
b) wytworzony z produktów uzyskanych z ubocznych produktów zwierzęcych, lub
c) zawierający w swoim składzie uboczne produkty zwierzęce

- wymagań weterynaryjnych, które są określone w rozporządzeniu 1774/2002/WE z dnia 3 października 2002 r. wprowadzającym przepisy zdrowotne odnoszące się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002).

§  6. Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii w zakresie oddziaływania na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego, wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu, w którego składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu, są:
1) Instytut Medycyny Wsi - w zakresie oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi;
2) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy - w zakresie oddziaływania nawozu na zdrowie zwierząt;
3) Instytut Ochrony Środowiska - w zakresie oddziaływania nawozu na środowisko.
§  7.
1. Opinie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1-4 lit. a i pkt 5 oraz § 6, zawierają:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
2) zaakceptowany przez daną jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.
2. Ocena nawozu wydana przez:
1) Instytut Nawozów Sztucznych:
a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu mineralnego,
b) potwierdza spełnianie przez nawóz mineralny wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;
2) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa:
a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego, organiczno-mineralnego i wapna nawozowego oraz wapna nawozowego zawierającego magnez, przewidzianego do nawożenia upraw polowych lub użytków zielonych,
b) potwierdza spełnianie wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny, organiczno-mineralny i wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez, przewidziane do nawożenia upraw polowych lub użytków zielonych;
3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy Leśnictwa:
a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego i organiczno-mineralnego, przewidzianego do nawożenia odpowiednio upraw warzywnych lub sadowniczych, upraw roślin ozdobnych, trawników lub lasów,
b) potwierdza spełnianie wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny, przewidziany do nawożenia odpowiednio upraw warzywnych lub sadowniczych, upraw roślin ozdobnych, trawników lub lasów;
4) Instytut Medycyny Wsi - określa oddziaływanie nawozu na zdrowie ludzi, po prawidłowym jego zastosowaniu;
5) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy - określa oddziaływanie nawozu na zdrowie zwierząt, po prawidłowym jego zastosowaniu;
6) Instytut Ochrony Środowiska - określa oddziaływanie nawozu na środowisko, po prawidłowym jego zastosowaniu.
§  8. Opinie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1-4 lit. b, zawierają:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
2) wymagania jakościowe nawozu;
3) ocenę nawozu stwierdzającą jego przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem;
4) informację o oddziaływaniu prawidłowo zastosowanego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko;
5) w przypadku nawozów przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin - informację o możliwości takiego stosowania;
6) zaakceptowany przez daną jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.
§  9. Opinia jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 5 pkt 6, zawiera:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
2) zaakceptowany przez tę jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu;
3) ocenę nawozu określającą spełnianie wymagań weterynaryjnych, które są określone w rozporządzeniu 1774/2002/WE.
§  10.
1. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia badań nawozów, o których mowa w § 2 ust. 1, zawiera:
1) nazwę nawozu, symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a w przypadku nawozów pochodzących z importu również kod Nomenklatury Scalonej (CN);
2) dane dotyczące rodzaju i nazwy surowców lub produktów, z których nawóz został wyprodukowany;
3) dane dotyczące formy azotu, jeżeli jednym z surowców są nawozy azotowe lub wieloskładnikowe zawierające azot;
4) deklarację producenta dotyczącą szczegółowych wymagań jakościowych nawozu.
2. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 pkt 1-4 lit. b, zawiera:
1) informacje, o których mowa w ust. 1;
2) badania i opinie, wymagane dla określonego nawozu;
3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu;
4) w przypadku nawozów przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin - opinię wydaną przez Instytut Ochrony Roślin o możliwości takiego stosowania.
3. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 pkt 1-4 lit. a, pkt 5 i 6 oraz § 6, zawiera:
1) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Nawozów Sztucznych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Badawczy Leśnictwa:
a) informacje, o których mowa w ust. 1,
b) wyniki badań, o których mowa w § 2 ust. 1, wymaganych dla określonego nawozu,
c) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu;
2) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Medycyny Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ochrony Środowiska:
a) informacje, o których mowa w ust. 1,
b) wyniki badań, o których mowa w § 2 ust. 1, wymaganych dla określonego nawozu,
c) opinię o spełnianiu przez nawóz wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie,
d) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.
§  11. Treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu, niezbędnej do skutecznego i bezpiecznego ich stosowania, zawiera:
1) nazwę nawozu;
2) informację o zakresie, dawce, sposobie i terminach stosowania nawozu;
3) sposób sporządzania cieczy użytkowej nawozu - w przypadku nawozu stosowanego w postaci płynnej;
4) informacje o sposobie przechowywania nawozu;
5) pouczenie o koniecznych środkach ostrożności.
§  12.
1. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych nie może przekraczać, w przypadku:
1) chromu (Cr) - 100 mg,
2) cynku (Zn) - 1.500 mg,
3) kadmu (Cd) - 3 mg,
4) miedzi (Cu) - 400 mg,
5) niklu (Ni) - 30 mg,
6) ołowiu (Pb) - 100 mg,
7) rtęci (Hg) - 2 mg

- na kg suchej masy nawozu.

2. W nawozach, o których mowa w ust. 1:
1) nie mogą występować:
a) żywe jaja pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.,
b) bakterie z rodzaju Salmonella;
2) liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, określona na podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna wynosić mniej niż 1.000 jednostek tworzących kolonie (jtk) na gram nawozu - w przypadku nawozów, o których mowa w § 5 pkt 6.
3. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach mineralnych nie może przekraczać:
1) w wapnie nawozowym:
a) kadmu (Cd) - 8 mg,
b) ołowiu (Pb) - 200 mg

- na kg tlenku wapnia (CaO);

2) w wapnie nawozowym zawierającym magnez:
a) kadmu (Cd) - 15 mg,
b) ołowiu (Pb) - 600 mg

- na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu (CaO+MgO);

3) w pozostałych nawozach mineralnych:
a) arsenu (As) - 50 mg,
b) kadmu (Cd) - 50 mg,
c) ołowiu (Pb) - 140 mg,
d) rtęci (Hg) - 2 mg

- na kg masy nawozu.

§  13. Minimalne wymagania jakościowe dla nawozów wprowadzanych do obrotu do dnia 31 maja 2005 r. na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa są następujące:
1) w nawozach mineralnych w postaci stałej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 2 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,7 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
2) w nawozach mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,3 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
3) nawozy organiczno-mineralne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 30 % substancji organicznej, w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,01 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,01 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,01 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
5) nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 40 % substancji organicznej, w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,5 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,3 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
6) w nawozach organicznych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,01 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,003 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,01 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).
§  14. Minimalne wymagania jakościowe dla nawozów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 czerwca 2005 r. na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa są następujące:
1) w nawozach mineralnych w postaci stałej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 2 % (m/m) azotu całkowitego (N) oraz 1 % (m/m) każdej z obecnych form azotu w przypadku ich deklarowania,
b) 2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
2) w nawozach mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
3) nawozy organiczno-mineralne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 30 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,5 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,5 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
5) nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 40 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,5 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,3 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,3 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
6) w nawozach organicznych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:
a) 0,08 % (m/m) azotu całkowitego (N),
b) 0,05 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,12 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).
§  15. Nawozy niespełniające minimalnych wymagań jakościowych, w stosunku do których, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, upoważnione jednostki organizacyjne przeprowadziły badania rolnicze oraz badania biologiczne, jeżeli są wymagane - obejmuje się tylko badaniami fizycznymi, fizykochemicznymi i chemicznymi.
§  16. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 60, poz. 615).
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).