Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  9. Opinia jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 5 pkt 6, zawiera:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
2) zaakceptowany przez tę jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu;
3) ocenę nawozu określającą spełnianie wymagań weterynaryjnych, które są określone w rozporządzeniu 1774/2002/WE.