Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  8. Opinie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1-4 lit. b, zawierają:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
2) wymagania jakościowe nawozu;
3) ocenę nawozu stwierdzającą jego przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem;
4) informację o oddziaływaniu prawidłowo zastosowanego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko;
5) w przypadku nawozów przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin - informację o możliwości takiego stosowania;
6) zaakceptowany przez daną jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.