Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  6. Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii w zakresie oddziaływania na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego, wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu, w którego składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu, są:
1) Instytut Medycyny Wsi - w zakresie oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi;
2) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy - w zakresie oddziaływania nawozu na zdrowie zwierząt;
3) Instytut Ochrony Środowiska - w zakresie oddziaływania nawozu na środowisko.