Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  5. Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu, są:
1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny oraz wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez wymagań jakościowych, a także wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie,
b) przydatności nawozu do nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych lub rekultywacji gleb, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;
2) Instytut Warzywnictwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie - w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia roślin warzywnych,
b) przydatności nawozu do nawożenia roślin warzywnych, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;
3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie - w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników,
b) przydatności nawozu do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;
4) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie w zakresie:
a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie - w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia roślin i gleb w lasach,
b) przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb w lasach, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;
5) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach w zakresie spełniania przez nawóz mineralny wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie;
6) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach w zakresie spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny:
a) wytworzony z surowców będących ubocznymi produktami zwierzęcymi lub
b) wytworzony z produktów uzyskanych z ubocznych produktów zwierzęcych, lub
c) zawierający w swoim składzie uboczne produkty zwierzęce

- wymagań weterynaryjnych, które są określone w rozporządzeniu 1774/2002/WE z dnia 3 października 2002 r. wprowadzającym przepisy zdrowotne odnoszące się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002).