Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  2.
1. Badania nawozów mające na celu stwierdzenie ich przydatności do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb, oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko, spełnienia przez nawóz wymagań jakościowych oraz występowania w nawozie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, obejmują:
1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stwierdzające deklarowaną w dokumentacji dotyczącej nawozu zawartość składników pokarmowych w nawozie, jego parametry fizyczne i chemiczne oraz spełnianie przez nawóz minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;
2) przeprowadzane przez co najmniej jeden sezon wegetacyjny badania rolnicze, stwierdzające przydatność nawozu do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb oraz wpływ nawozu na właściwości agrochemiczne gleb;
3) badania biologiczne stwierdzające stan sanitarny nawozu organicznego oraz organiczno-mineralnego.
2. W przypadku wapna nawozowego i wapna nawozowego zawierającego magnez, przeprowadza się wyłącznie badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.
3. Badaniami rolniczymi nie obejmuje się nawozu mineralnego, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych stwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb.