Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.60.615

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 1 czerwca 2001 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres badań nawozów oraz wymagania dotyczące opinii, umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu,
2) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań i wydawania opinii, o których mowa w pkt 1, posiadające odpowiedni potencjał badawczy,
3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, niezbędnej do przeprowadzenia badań i wydania opinii,
4) wymagania dotyczące treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, niezbędnej do bezpiecznego ich stosowania,
5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń nawozów i ich wartości, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.
§  2.
1. Badania stwierdzające przydatność nawozu do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb, oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko, spełnienia przez nawóz wymagań jakościowych oraz zawartych w nawozie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń obejmują:
1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne stwierdzające deklarowany w dokumentacji nawozu skład nawozu, jego parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnienie wymogu niezawierania zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych wartości,
2) badania rolnicze stwierdzające przydatność nawozu do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb, przeprowadzane przez co najmniej jeden sezon wegetacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2-4,
3) badania biologiczne stwierdzające stan sanitarny nawozu organicznego oraz organiczno-mineralnego.
2. W stosunku do nawozu mineralnego, którego skład oraz parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne są takie same jak nawozu dopuszczonego do obrotu lub nie odbiegają w istotny sposób od składu oraz parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu dopuszczonego do obrotu, przeprowadza się tylko badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.
3. W stosunku do nawozu wapniowego oraz wapniowo-magnezowego przeprowadza się tylko badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.
4. Jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu mineralnego stwierdza się, że nawóz będzie przydatny do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb, to nie obejmuje się go badaniami rolniczymi.
§  3.
1. Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia badań, o których mowa w § 2, i wydawania opinii na podstawie przeprowadzonych badań są:
1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach w zakresie:
a) badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów organicznych, organiczno-mineralnych, wapniowych oraz wapniowo-magnezowych,
b) badań biologicznych oraz rolniczych nawozu przewidzianego do nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych,
c) wydawania opinii dotyczącej przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb - w stosunku do nawozu przewidzianego do stosowania w uprawach polowych oraz na użytkach zielonych,
d) wydawania opinii dotyczącej spełniania przez nawóz organiczny, organiczno-mineralny, wapniowy oraz wapniowo-magnezowy wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie,
e) wydawania opinii o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,
2) Instytut Warzywnictwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:
a) badań biologicznych oraz rolniczych nawozu przewidzianego do nawożenia upraw warzywnych oraz pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),
b) wydawania opinii dotyczącej przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb - w stosunku do nawozu przewidzianego do stosowania w uprawach roślin warzywnych oraz pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),
c) wydawania opinii o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,
3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:
a) badań biologicznych oraz rolniczych nawozu przewidzianego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych oraz trawników,
b) wydawania opinii dotyczącej przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb - w stosunku do nawozu przewidzianego do stosowania w uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych oraz na trawnikach,
c) wydawania opinii o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,
4) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie w zakresie:
a) badań biologicznych oraz rolniczych w stosunku do nawozu przewidzianego do nawożenia lasów,
b) wydawania opinii dotyczącej przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb w lasach,
c) wydawania opinii o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, po prawidłowym jego zastosowaniu w lasach,
5) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach w zakresie:
a) badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów mineralnych,
b) wydawania opinii dotyczącej spełniania przez nawóz mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w tym nawozie,
6) Instytut Medycyny Wsi z siedzibą w Lublinie w zakresie:
a) badań biologicznych nawozu,
b) wydawania opinii dotyczącej bezpośredniego oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi - w stosunku do nawozów organicznych i organiczno-mineralnych produkowanych na bazie substancji organicznych pochodzących z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz kompostów lub nawozów, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu,
7) Państwowy Instytut Weterynaryjny z siedzibą w Puławach w zakresie:
a) badań biologicznych nawozu,
b) wydawania opinii dotyczącej bezpośredniego oddziaływania nawozu na zdrowie zwierząt - w stosunku do nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych produkowanych na bazie substancji organicznych pochodzących z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz kompostów lub nawozów, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu,
8) Instytut Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie w zakresie:
a) badań biologicznych oraz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych,
b) wydawania opinii dotyczącej bezpośredniego oddziaływania nawozu na środowisko - w stosunku do nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych produkowanych na bazie substancji organicznych pochodzących z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz kompostów lub nawozów, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu.
2. Wydawanie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e), pkt 2 lit. c), pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. c), nie dotyczy nawozów organicznych oraz organiczno-mineralnych produkowanych na bazie substancji organicznych pochodzących z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz kompostów lub nawozów, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu.
3. Badania, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji, jeżeli zakres tych badań jest objęty akredytacją.
§  4.
1. Opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, zawierają:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
2) zawartość składników nawozowych,
3) rodzaj i wartości zanieczyszczeń nawozu,
4) ocenę nawozu stwierdzającą spełnianie przez nawóz wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tych nawozach,
5) ocenę nawozu stwierdzającą przydatność nawozu do zastosowania,
6) informację o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,
7) informację o możliwości łącznego stosowania nawozu ze środkami ochrony roślin - w stosunku do nawozu przewidzianego do takiego stosowania,
8) propozycję treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.
2. Opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-8, zawierają:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu,
2) uwagi do projektu instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,
3) ocenę nawozu:
a) z Instytutu Nawozów Sztucznych określającą:
wymagania jakościowe dotyczące nawozu mineralnego oraz potwierdzenie spełnienia przez nawóz mineralny wymagań jakościowych,
wartości zanieczyszczeń nawozu mineralnego oraz potwierdzenie spełnienia przez nawóz mineralny wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości tych zanieczyszczeń,
b) z Instytutu Medycyny Wsi określającą wpływ nawozu na zdrowie ludzi,
c) z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego określającą wpływ nawozu na zdrowie zwierząt,
d) z Instytutu Ochrony Środowiska określającą wpływ nawozu na środowisko.
§  5.
1. Na potrzeby badań i opinii, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozu zawiera:
1) dane dotyczące:
a) rodzaju i nazwy surowców, z jakich nawóz został wyprodukowany,
b) numeru Polskiej Normy bądź Normy Europejskiej lub deklarację producenta dotyczącą zawartości składników nawozowych, parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu oraz zawartych w nim zanieczyszczeń,
2) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,
3) badania i opinie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-8, wymagane dla nawozu,
4) informację z Instytutu Ochrony Roślin o możliwości łącznego stosowania nawozu ze środkami ochrony roślin - w stosunku do nawozu przewidzianego do takiego stosowania,
5) kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
2. Na potrzeby badań i opinii, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5-8, szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozu zawiera:
1) z Instytutu Nawozów Sztucznych - dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
2) z Instytutu Medycyny Wsi i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego:
a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
b) wyniki badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych,
3) z Instytutu Ochrony Środowiska:
a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
b) wyniki badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozu mineralnego.
§  6. Treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu zawiera:
1) nazwę nawozu,
2) informację o zakresie, dawce, sposobie i terminach stosowania nawozu oraz sposobie sporządzania cieczy użytkowej dla nawozów stosowanych w postaci płynnej,
3) informację o sposobie przechowywania nawozu,
4) pouczenie o koniecznych środkach ostrożności z uwagi na ochronę zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.
§  7.
1. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach organicznych oraz organiczno-mineralnych nie może przekraczać:
1) w przypadku pierwiastków toksycznych:
a) chromu - 250 mg na kg suchej masy nawozu,
b) cynku - 1.500 mg na kg suchej masy nawozu,
c) kadmu - 5 mg na kg suchej masy nawozu,
d) miedzi - 400 mg na kg suchej masy nawozu,
e) niklu - 50 mg na kg suchej masy nawozu,
f) ołowiu - 250 mg na kg suchej masy nawozu,
g) rtęci - 3 mg na kg suchej masy nawozu,
2) żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. - nie więcej niż 10 jaj w kg suchej masy nawozu.
2. W nawozach, o których mowa w ust. 1, nie może być bakterii z rodzaju Salmonella.
3. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach mineralnych nie może przekraczać:
1) w nawozach mineralnych, z wyjątkiem nawozów wapniowych oraz wapniowo-magnezowych:
a) arsenu - 50 mg na kg masy nawozu,
b) kadmu - 110 mg na kg masy nawozu,
c) ołowiu - 140 mg na kg masy nawozu,
d) rtęci - 10 mg na kg masy nawozu,
2) w nawozach wapniowych:
a) kadmu - 8 mg na kg czystego składnika tlenku wapnia,
b) ołowiu - 200 mg na kg czystego składnika tlenku wapnia,
3) w nawozach wapniowo-magnezowych:
a) kadmu - 15 mg na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu,
b) ołowiu - 600 mg na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.