Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.18.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1988 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów.

W celu przyspieszenia procesów demonopolizacyjnych i rozwoju konkurencyjności, lepszego wykorzystania majątku trwałego oraz poprawy efektywności gospodarki, na podstawie art. 1 pkt 2, 4 i pkt 8 lit. a) oraz art. 5 ustawy z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów (Dz. U. Nr 13, poz. 98) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Szczególne warunki podziału, łączenia i likwidacji przedsiębiorstw państwowych

§  1.
1. Podział, łączenie i likwidację przedsiębiorstwa państwowego, zwanego dalej "przedsiębiorstwem", zarządza Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedsiębiorstwa, organu założycielskiego albo organu antymonopolowego.
2. Wykonanie zarządzenia w sprawie podziału i likwidacji przedsiębiorstwa powierza się organowi założycielskiemu tego przedsiębiorstwa, a w sprawie łączenia – organowi założycielskiemu wskazanemu w zarządzeniu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie ekonomiczne, prawne i organizacyjne, uwzględniające również społeczne skutki proponowanego podziału, łączenia lub likwidacji przedsiębiorstwa.
4. Dyrektora przedsiębiorstwa powstałego w wyniku podziału lub łączenia powołuje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201).
5. Powołanie organów samorządu załogi przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 4, powinno nastąpić w terminie określonym w § 30 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonywania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 170, z 1987 r. Nr 37, poz. 213 oraz z 1988 r. Nr 6, poz. 51 i Nr 12, poz. 95).

Podział przedsiębiorstwa

§  2. Zarządzenie o podziale przedsiębiorstwa powinno zawierać:
1) określenie przedsiębiorstwa, które powinno ulec podziałowi, lub przedsiębiorstwa, z którego jednostka lub jednostki zostają wyłączone, oraz przedsiębiorstwa, do którego jednostki te włączono,
2) określenie terminu podziału,
3) określenie przedsiębiorstw, które będą utworzone w wyniku podziału,
4) określenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych włączonych do przedsiębiorstw powstałych w wyniku podziału.
§  3. Do obowiązków organu założycielskiego w szczególności należy:
1) zawiadomienie organów przedsiębiorstwa o podjętym postępowaniu,
2) złożenie wniosku o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych z dniem wpisu do tego rejestru przedsiębiorstw powstałych w wyniku podziału,
3) powołanie komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi oraz w celu dokonania szczegółowego podziału składników mienia, jak również zobowiązań i wierzytelności tego przedsiębiorstwa między przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału,
4) dokonanie podziału pozostałych składników majątkowych oraz podziału zobowiązań i wierzytelności na podstawie bilansów jednostek organizacyjnych włączonych do przedsiębiorstw powstających w wyniku podziału, z uwzględnieniem dotychczasowej roli tych jednostek w organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi, przedmiotu działania przedsiębiorstw powstałych w wyniku podziału oraz warunków socjalnych załóg,
5) wydanie zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstw powstających w wyniku podziału i przydzielenie tym przedsiębiorstwom składników mienia przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi.
§  4. Przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podziału odpowiadają solidarnie za zobowiązania przedsiębiorstwa ulegającego podziałowi.

Łączenie przedsiębiorstw

§  5. Zarządzenie o łączeniu przedsiębiorstw powinno zawierać:
1) oznaczenie łączonych przedsiębiorstw, ze wskazaniem przedsiębiorstwa przejmującego,
2) określenie terminu połączenia,
3) wskazanie organu założycielskiego dla przedsiębiorstwa powstałego w wyniku łączenia.
§  6. Przed wydaniem zarządzenia o połączeniu przedsiębiorstwa zasięga się opinii organu antymonopolowego, który jest obowiązany wydać taką opinię w terminie 14 dni.
§  7. Z chwilą wydania zarządzenia w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych, organ założycielski zawiadamia organy tych przedsiębiorstw o podjętym postępowaniu.
§  8. Przejęcia majątku łączonych przedsiębiorstw dokonuje komisja powołana przez ten organ założycielski, który będzie organem założycielskim połączonego przedsiębiorstwa.
§  9. Podstawę rachunkową przejęcia stanowią bilanse łączonych przedsiębiorstw z dnia połączenia.
§  10. Przejęciu podlegają aktywa i pasywa objęte bilansami przejmowanych przedsiębiorstw.
§  11. Połączone przedsiębiorstwo odpowiada za zobowiązania przejętych przedsiębiorstw oraz przejmuje ich wierzytelności.
§  12. Dyrektor połączonego przedsiębiorstwa składa wniosek o wpisanie do rejestru przedsiębiorstw państwowych połączonego przedsiębiorstwa i o równoczesne wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw łączonych.

Likwidacja przedsiębiorstwa

§  13. Niezwłocznie po otrzymaniu zarządzenia o likwidacji przedsiębiorstwa organ założycielski:
1) zawiadamia organy przedsiębiorstwa o podjętym postępowaniu likwidacyjnym,
2) ustala dzień otwarcia likwidacji,
3) powołuje likwidatora oraz nadzoruje postępowanie likwidacyjne i czynności likwidatora, a także określa czynności, których likwidatorowi nie wolno wykonywać bez szczególnego zezwolenia; ponadto organ założycielski wykonuje inne czynności określone w rozporządzeniu.
§  14. Likwidowane przedsiębiorstwo może być prowadzone pod jego dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów "w likwidacji".
§  15.
1. Do czasu zakończenia likwidacji mieniem likwidowanego przedsiębiorstwa zarządza likwidator.
2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki organów przedsiębiorstwa.
3. Czynności likwidatora powinny być podejmowane w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności likwidowanego przedsiębiorstwa.
4. Z dniem otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa wygasają wszelkie uprawnienia pełnomocników przedsiębiorstwa udzielone przed tym dniem.
§  16. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie likwidacji do rejestru przedsiębiorstw państwowych,
2) zawiadomienie banku finansującego przedsiębiorstwo o otwarciu likwidacji,
3) sporządzenie bilansu i inwentaryzacji składników majątkowych na dzień otwarcia likwidacji w celu ustalenia aktywów i pasywów likwidowanego przedsiębiorstwa,
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji (planu pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasie likwidacji i planu kosztów likwidacji),
5) wezwanie, przez ogłoszenie w dzienniku "Rzeczpospolita", wierzycieli likwidowanego przedsiębiorstwa do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia,
6) sporządzenie wykazu roszczeń wierzycieli likwidowanego przedsiębiorstwa oraz określenie sposobu ich zaspokojenia, z zastrzeżeniem przepisu § 19 ust. 1.
§  17.
1. Z chwilą wszczęcia postępowania likwidacyjnego likwidator jest obowiązany rozwiązać z pracownikami przedsiębiorstwa umowy o pracę, z zachowaniem obowiązujących terminów wypowiedzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów o pracę zawieranych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy; okres wypowiedzenia tych umów wynosi dwa tygodnie.
3. Likwidator wypowiadając umowę o pracę może zwolnić pracownika od obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracownik zwolniony od obowiązku świadczenia pracy zachowuje w okresie wypowiedzenia prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
4. W celu zapewnienia wykonania zadań związanych z likwidacją przedsiębiorstwa likwidator może odstąpić od rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem niezbędnym do wykonania tych zadań.
5. Przy wypowiadaniu umów o pracę nie stosuje się przepisów zakazujących lub ograniczających dopuszczalność wypowiadania lub rozwiązywania takich umów.
§  18.
1. Likwidator dokonuje upłynnienia środków obrotowych, zagospodarowania środków trwałych i zaspokojenia wierzytelności w kolejności określonej w art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego oraz zgodnie z warunkami i planem, zatwierdzonymi przez organ założycielski.
2. Organ założycielski może ustanowić niezależnie od wynagrodzenia szczególną premię dla likwidatora z tytułu korzystnego upłynnienia środków trwałych i obrotowych.
§  19.
1. Po zakończeniu likwidacji organ założycielski wydaje decyzję o uznaniu przedsiębiorstwa za zlikwidowane.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, likwidator zgłasza do rejestru przedsiębiorstw. Decyzja ta stanowi podstawę do wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru.
§  20. Organ założycielski zaspokaja w imieniu Skarbu Państwa niektóre roszczenia pracownicze do zlikwidowanego przedsiębiorstwa, stosując odpowiednio przepisy w sprawie zaspokajania przez Skarb Państwa niektórych roszczeń pracowniczych do przedsiębiorstwa po jego likwidacji lub upadłości.

Rozdział  2

Postępowanie w sprawie poprawy gospodarki przedsiębiorstwa

§  21.
1. W razie powstania przesłanek określonych w art. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 46), organ założycielski może ustanowić nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny.
2. W sprawach ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w ust. 1.

Rozdział  3

Postępowanie upadłościowe w stosunku do przedsiębiorstwa

§  22. W razie niewypłacalności przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości, wszczyna się szczególne postępowanie upadłościowe w stosunku do przedsiębiorstwa, zwane dalej "postępowaniem upadłościowym".
§  23. Postępowanie upadłościowe należy do właściwości sądu wojewódzkiego, w którego okręgu przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę.
§  24. Sąd, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku o ogłoszeniu upadłości, wydaje postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu wniosku.
§  25. Syndyk jest obowiązany, niezwłocznie po powołaniu, dokonać w rejestrze przedsiębiorstw państwowych zgłoszenia o upadłości przedsiębiorstwa oraz ogłosić w dzienniku "Rzeczpospolita" wezwanie do wierzycieli o zgłoszenie wierzytelności w ciągu dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.
§  26.
1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 25, syndyk zgłasza w terminie trzech dni do sędziego­komisarza wniosek o przeprowadzenie postępowania w celu zawarcia z wierzycielami układu co do sposobu i okresu spłaty wierzycieli.
2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, sędzia-komisarz wyznacza w terminie 14 dni rozprawę w celu zawarcia układu.
3. Jeżeli nie dojdzie do układu z wierzycielami, sędzia-komisarz zwraca syndykowi wniosek, o którym mowa w ust. 1.
§  27. Po zwróceniu wniosku, o którym mowa w § 26, syndyk dokonuje sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych składników majątkowych.
§  28.
1. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w drodze przetargu nieograniczonego.
2. Informację o warunkach nabycia przedsiębiorstwa w drodze przetargu i terminie składania ofert ogłasza się w sposób zapewniający ich dotarcie do możliwie szerokiego kręgu zainteresowanych.
3. W razie zgłoszenia większej ilości ofert, syndyk wyznacza rozprawę w celu przeprowadzenia przetargu. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, która zgłosiła najwyższą cenę nabycia.
4. Przyznanie prawa nabycia wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza.
5. Nabycie przedsiębiorstwa następuje w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych.
§  29. Sprzedaż poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa powinna nastąpić w drodze przetargu. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy § 28, z tym że prawo nabycia nie wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza.
§  30.
1. Syndyk może, w społecznie i gospodarczo uzasadnionych przypadkach oraz w celu wykonania ważnych zobowiązań międzynarodowych, wyłączyć ze sprzedaży, o której mowa w § 28 i 29, niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa i używać ich do kontynuowania działalności gospodarczej upadłego przedsiębiorstwa do czasu zaspokojenia zobowiązań międzynarodowych lub realizacji ważnych społecznie i gospodarczo zadań.
2. Po zakończeniu działalności gospodarczej składniki, o których mowa w ust. 1, podlegają sprzedaży na zasadach określonych w § 29, a uzyskane środki przeznacza się na pokrycie nie zaspokojonych wierzytelności.
§  31. W zakresie nie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy o upadłości przedsiębiorstwa.

Rozdział  4

Zmiana zasad ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń

§  32.
1. Jednostka gospodarki uspołecznionej, zamawiająca bezpośrednio lub pośrednio roboty i usługi w jednostce nie zobowiązanej do uiszczenia podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, jest zobowiązana do uiszczenia tego podatku w wysokości 20% kosztów robocizny bezpośredniej wykonawcy tych robót i usług określonych w fakturze. Wystawiający fakturę jest obowiązany koszty te wyliczać w odrębnej pozycji.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zamówień dotyczących robót i usług:
1) kooperacyjnych, wykonywanych w zakładzie usługodawcy,
2) remontowo-budowlanych, wykonywanych w obiektach zleceniodawcy,
3) w budownictwie mieszkaniowym.
§  33. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.