Wykonanie niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i tryb... - Dz.U.1955.26.155 - OpenLEX

Wykonanie niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i tryb postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.26.155

Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 1955 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.

Na podstawie art. 50 ust. 3 oraz w związku z art. 44, art. 52 ust. 6, art. 80 i art. 190 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. z 1947 r. Nr 21, poz. 84, z 1950 r. Nr 7, poz. 78 i z 1953 r. Nr 46, poz. 225) Rada Ministrów w celu uporządkowania postępowania egzekucyjnego w stosunku do rolników zarządza, co następuje:
1.
Z majątku rolników, z zastrzeżeniem zwolnień przewidzianych w art. 50 ust. 1 i ust. 2 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz w § 2 niniejszego rozporządzenia, egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych podlegają w szczególności:
1)
zboże i inne ziemiopłody, a zwłaszcza zboże i ziemiopłody objęte dostawami obowiązkowymi,
2)
trzoda chlewna (w tym również maciory przeznaczone na rzeź), zwłaszcza objęta dostawami obowiązkowymi,
3)
bydło i konie,
4)
warzywa i owoce,
5)
inwentarz martwy, a zwłaszcza wirówki i bryczki wyjazdowe,
6)
przedmioty osobistego użytku.
2. 1
Ponadto podlegają egzekucji:
1)
wierzytelności z tytułu dostaw obowiązkowych i kontraktacyjnych do wysokości 25% należności brutto za dostarczony towar,
2)
wynagrodzenia za pracę najemną rolników w wysokości 1/5, gdy wynagrodzenia te nie przekraczają kwoty 1.200 zł miesięcznie, przy czym suma 500 zł zawsze jest wolna od egzekucji. Jeżeli dłużnik otrzymuje miesięcznie powyżej 1.200 zł, egzekucji podlega ponadto połowa kwoty przekraczającej 1.200 zł.
Oprócz ruchomości i należności wymienionych w art. 50 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych nie podlegają egzekucji:
1)
zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym,
2)
1 jałówka lub cieliczka w przypadku braku krowy,
3)
1 źrebak w przypadku braku konia,
4)
zarejestrowane knury i uznane rozpłodniki,
5)
1 pług, 1 zespół bron, 1 kultywator, 1 kierat, 1 sieczkarnia, 1 wóz, 1 sanie robocze,
6)
1 maszyna do szycia u chłopów mało- i średniorolnych, posiadających na utrzymaniu liczną rodzinę, zwłaszcza nieletnie dzieci, o ile zaległość jest nieznaczna,
7)
zaliczki otrzymane w ramach kontraktacji upraw i hodowli,
8)
należności członków spółdzielni produkcyjnych za dniówki obrachunkowe,
9)
odszkodowania należne od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń,
10)
obligacje pożyczek państwowych,
11)
trzoda chlewna, kontraktowana, jeżeli waga nie odpowiada warunkom handlowym, a termin dostawy nie upłynął bądź nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,
12)
1 parnik, 1 uprząż na każdego posiadanego konia.
Nadwyżki inwentarza żywego ponad ilości wymienione w art. 50 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i w § 2 niniejszego rozporządzenia podlegają zajęciu. Jeżeli zajęty inwentarz jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa rolnego, dalsze czynności egzekucyjne mogą nastąpić po wyrażeniu na nie zgody przez prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej. Jeżeli prezydium rady narodowej uchwali, aby pozostawić dłużnikowi część zajętego inwentarza, wówczas pasza i ściółka, niezbędne dla tego inwentarza do czasu najbliższych zbiorów, nie podlegają egzekucji.
1.
Nie wdraża się egzekucji, a egzekucję wdrożoną wstrzymuje się w stosunku do dłużnika w przypadku złożenia i przyjęcia przez organ finansowy cesji należności przypadającej dłużnikowi od jednostki gospodarki uspołecznionej z tytułu dostaw towarowych. W tych przypadkach organ finansowy może jednak dokonać zajęcia zabezpieczającego.
2.
W razie niezrealizowania cesji w terminie w niej określonym z winy składającego cesję egzekucja powinna być przeprowadzona bezzwłocznie. W tym przypadku przepisy o upomnieniu egzekucyjnym i o terminie sprzedaży nie mają zastosowania.
3.
Minister Finansów określi szczegółowe zasady i tryb przyjmowania cesji.
1.
Zajęte w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych inwentarz żywy, zboże, inne ziemiopłody, owoce, drób oraz ruchomości nie używane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego (towary), sprzedaje się według cen obowiązujących gminnym spółdzielniom "Samopomoc Chłopska" lub innym jednostkom handlu uspołecznionego w zależności od rodzaju ruchomości.
2.
Konie, bydło rasowe, krowy mleczne mogą być sprzedane także państwowym gospodarstwom rolnym bądź rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, jednak po cenach nie niższych od cen płaconych w punktach skupu za zwierzęta hodowlane.
1.
Maszyny i urządzenia rolnicze z wyjątkiem ciągników i silników sprzedaje się państwowym ośrodkom maszynowym, państwowym gospodarstwom rolnym, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym po cenie oszacowania określonej w protokole zajęcia. Cenę oszacowania ustala się przy współudziale biegłego. Biegłym nie może być pracownik wymienionych podmiotów gospodarki uspołecznionej.
2.
Ciągniki i silniki sprzedaje się na zasadach i w trybie określonych odrębnymi przepisami.
1.
Sprzedaż ruchomości wymienionych w §§ 4 i 5 nie może być dokonana przed upływem 15 dni od daty dokonania zajęcia.
2.
Sprzedaż ta może być dokonana w terminie wcześniejszym, a nawet w dniu dokonania zajęcia, gdy:
1)
dłużnik złośliwie uchyla się od płacenia należności,
2)
cesja należności dłużnika za dostawy towarowe nie została zrealizowana z jego winy.
Jeśli sprzedaż ruchomości, co do których mają zastosowanie §§ 4 i 5, nie może być dokonana w trybie określonym w tych przepisach, wówczas odbywa się ona w trybie i na zasadach przewidzianych w dekrecie z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
1.
W stosunku do dłużników złośliwie uchylających się od uiszczenia należności, co do których zachodzi uzasadniona obawa, że późniejsza egzekucja może być bezskuteczna, organ finansowy może dokonać zabezpieczenia należności przed terminem jej płatności.
2.
Zajęcie zabezpieczające staje się zajęciem wykonalnym po upływie terminu płatności w odniesieniu do należności, co do których nie ma obowiązku doręczania upomnień, a w odniesieniu do należności, co do których ten obowiązek istnieje - po upływie dni siedmiu od dnia doręczenia upomnienia.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają normy dla poszczególnych rodzajów wydatków egzekucyjnych.
Minister Finansów określi szczegółowy tryb postępowania egzekucyjnego w zakresie świadczeń pieniężnych od rolników.
Tracą moc przepisy dotyczące przedmiotów unormowanych w niniejszym rozporządzeniu.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
3 § 3 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
4 § 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
5 § 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
6 § 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
7 § 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
8 § 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
9 § 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
10 § 10 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
11 § 11 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
12 § 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
13 § 13 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.
14 § 14 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1957 r. (Dz.U.58.3.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1958 r.