Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.591

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.
§  4. (Do art. 9). Opłatą stemplową od weksli uiszcza się. z reguły w gotówce przez wniesienie odpowiedniej kwoty, a to: na obszarze b. zaboru rosyjskiego do kas Skarbowych, na obszarze b. zaboru austrjackiego do kas Urzędów Podatkowych.

Wpłata na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego następuje na podstawie deklaracji wystawionej w 2 egzemplarzach, która ma zawierać:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania płatnika,
2) kwotę wpłacanej opłaty,
3) cel wpłaty.

W punkcie 3) ma być wyszczególnioną:

a) data wystawienia weksla względnie prolongaty,
b) termin płatności weksla, względnie czas prolongaty,
c) kwota długu wekslowego,
d) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wszystkich osób podpisanych na wekslu, a to w tym chronologicznym porządku, w jakim podpisy poszczególnych uczestników weksla były umieszczane.

Kasa Skarbowa względnie kasa Urzędu Podatkowego wydaje płatnikowi pokwitowanie wpłaconej kwoty, oraz zaświadcza wpłate przez umieszczenie na odwrotnej stronie weksla klauzuli: "Opłatą stemplową zapłacone w kwocie mk …... fen ….. (Data, pieczęć i podpis kasy)".

Od weksli wystawionych w granicach Rzeczypospolitej (art. 7 ustęp 1) można uiszczać opłatę stemplową również prze;: naklejenie i skasowanie znaczków stemplowych odpowiedniej wartości przez obowiązanego do zapłaty, a to na odwrotnej stronie weksla u góry począwszy od lewego brzegu; dwa brzegi pierwszego znaczka stemplowego muszą pokrywać się z lewym i górnym brzegiem weksla, a następne znaczki muszą być naklejone bezpośrednio obok poprzedniego znaczka stemplowego przy górnym brzegu weksla.

Skasowanie znaczków następuje przez przepisanie dolnej ich część klauzulą: "skasowano dnia ...... 19. . r. (Podpis kasującego".

Część klauzuli powinna wychodzić na papier otaczający znaczki.

Ten sposób uiszczania opłaty odnosi się również do weksli wystawionych w granicach Rzeczypospolitej płatnych za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu, nie ma atoli zastosował aa, do dalszych opłat stemplowych od takich weksli nie przedstawionych do zapłaty z upływem 3 miesięcy od daty wystawienia (art. 7 ustęp 3), w tym ostatnim bowiem wypadku uiszczenie opłaty następuje wyłącznie gotówką.

Na obszarze b. zaboru austrjackiego wolno w przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie zezwala na uiszczenie opłaty znaczkami stemplowe-mi,- używać aż do wyczerpania zapasu-przepisanych dotychczas wartościowych blankietów "wekslowych." Jeśli od weksla przypada w mysi obowiązującej ustawy wyższa opłata stemplowa niż ta, na którą blankiet, opiewa, należy resztująca kwotę opłaty uiścić znaczkami stemplowemi w sposób przepisany niniejszym rozporządzeniem.

Przez naklejenie znaczków stemplowych uiszczać można opłatę stemplową również od prolongat (art. 4 i art. 7 ustęp 4). Znaczki stemplowe nakleja się w tym przypadku w miejscu, w którem ma być umieszczona klauzula prolongacyjna, i kasuje się je przez przepisanie tekstem klauzuli.

Naklejanie znaczków stemplowych w innem miejscu, lub skasowanie ich w inny sposób będzie uważane za niedopełnienie obowiązku uiszczenie opłaty stemplowej.