Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.591

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 września 1920 r.
celem wykonania - na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego - ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. Dz. U. R. P. № 83 poz. 553 o opłatach stemplowych od weksli.

Na podstawie art. 19 ustawy z 16/7 1920 Dz. U. R. P. № 83 poz. 553 o opłatach stemplowych od weksli zarządzam w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu co następuje:
§  1. (Terminy). Ustanowione w ustawie o opłatach stemplowych terminy liczą się w następujący sposób:

Jeśli termin określony jest pewną ilością dni, nie wlicza się do niego dnia, od którego termin biegnie (np. jeśli kto otrzymał 2 października weksel wystawiony zagranicą, termin 8 dniowy, przewidziany w art. 7 ustęp 2 ustawy upływa z dniem 10 października). Termin, określony pewną ilością lat lub miesięcy, kończy się w dniu odpowiadającym kalendarzowo temu, od którego termin biegnie (np. termin trzymiesięczny rozpoczynający się 12 października upływa z dniem 12 stycznia). Jeśli takiego dnia niema w ostatnim miesiącu, kończy się termin w ostatnim dniu tego miesiąca (np. termin 3 miesięczny, rozpoczynający się 31 sierpnia, upływa z dniem 30 listopada).

§  2. (Do art. 1). Jeśli na wekslu wystawionym pierwotnie bez określenia kwot/ długu, podlegającym zatem opłacie, jak gdyby opiewał na 50,000 mk., wpisano dodatkowo - po terminie zakreślonym do uiszczenia opłaty stemplowej - kwotę długu niższą niż 50,000 mk., to okoliczność ta nie zmniejsza wysokości opłaty przypadającej od sumy 50,000 mk. W przypadku wpisania zaś na wekslu takim kwoty długu wyższej niż 50,000 mk., należy dopłatę opłaty uiścić w sposób wskazany w § 4 niniejszego rozporządzenia.
§  3. (Do art. 6). Waluty zagraniczne przerachowuje się na polską walutę maskową podług kursu giełdowego notowanego w Monitorze Polskim w dniu, w którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty stemplowej; jeśli w tym dniu nie było notowania, według ostatniego poprzedzającego kursu, nie dłużej jednak jak 3 miesiące wstecz.

Wartość walut zagranicznych, których kurs wogóle nie był notowany w Mon Lorze Polskim w czasie wyżej podanym, ustala, się na podstawie wartości, podanej przez obowiązanego do zapłaty opłaty stemplowej; władza skarbowa może jednak zażądać od płatnika przedstawienia zaświadczenia Jednej z giełd czynnych w Polsce, że wartość podana równa się rzeczywistej, lub może ustalić tę wartość w drodze przeprowadzonych z urzędu dochodzeń.

W przypadkach przewidzianych w art. 1 ustęp 4 i art. 7 ustęp 2 ustawy, za dzień powstania obowiązku do uiszczenia opłaty stemplowej uważa się - w celu ustalenia wartości walut zagranicznych - dzień faktycznego uiszczenia tej opłaty; jeśli opłaty w ustawowym terminie 8-dniowym nie-uiszczono - ostatni dzień tego terminu.

§  4. (Do art. 9). Opłatą stemplową od weksli uiszcza się. z reguły w gotówce przez wniesienie odpowiedniej kwoty, a to: na obszarze b. zaboru rosyjskiego do kas Skarbowych, na obszarze b. zaboru austrjackiego do kas Urzędów Podatkowych.

Wpłata na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego następuje na podstawie deklaracji wystawionej w 2 egzemplarzach, która ma zawierać:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania płatnika,
2) kwotę wpłacanej opłaty,
3) cel wpłaty.

W punkcie 3) ma być wyszczególnioną:

a) data wystawienia weksla względnie prolongaty,
b) termin płatności weksla, względnie czas prolongaty,
c) kwota długu wekslowego,
d) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wszystkich osób podpisanych na wekslu, a to w tym chronologicznym porządku, w jakim podpisy poszczególnych uczestników weksla były umieszczane.

Kasa Skarbowa względnie kasa Urzędu Podatkowego wydaje płatnikowi pokwitowanie wpłaconej kwoty, oraz zaświadcza wpłate przez umieszczenie na odwrotnej stronie weksla klauzuli: "Opłatą stemplową zapłacone w kwocie mk …... fen ….. (Data, pieczęć i podpis kasy)".

Od weksli wystawionych w granicach Rzeczypospolitej (art. 7 ustęp 1) można uiszczać opłatę stemplową również prze;: naklejenie i skasowanie znaczków stemplowych odpowiedniej wartości przez obowiązanego do zapłaty, a to na odwrotnej stronie weksla u góry począwszy od lewego brzegu; dwa brzegi pierwszego znaczka stemplowego muszą pokrywać się z lewym i górnym brzegiem weksla, a następne znaczki muszą być naklejone bezpośrednio obok poprzedniego znaczka stemplowego przy górnym brzegu weksla.

Skasowanie znaczków następuje przez przepisanie dolnej ich część klauzulą: "skasowano dnia ...... 19. . r. (Podpis kasującego".

Część klauzuli powinna wychodzić na papier otaczający znaczki.

Ten sposób uiszczania opłaty odnosi się również do weksli wystawionych w granicach Rzeczypospolitej płatnych za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu, nie ma atoli zastosował aa, do dalszych opłat stemplowych od takich weksli nie przedstawionych do zapłaty z upływem 3 miesięcy od daty wystawienia (art. 7 ustęp 3), w tym ostatnim bowiem wypadku uiszczenie opłaty następuje wyłącznie gotówką.

Na obszarze b. zaboru austrjackiego wolno w przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie zezwala na uiszczenie opłaty znaczkami stemplowe-mi,- używać aż do wyczerpania zapasu-przepisanych dotychczas wartościowych blankietów "wekslowych." Jeśli od weksla przypada w mysi obowiązującej ustawy wyższa opłata stemplowa niż ta, na którą blankiet, opiewa, należy resztująca kwotę opłaty uiścić znaczkami stemplowemi w sposób przepisany niniejszym rozporządzeniem.

Przez naklejenie znaczków stemplowych uiszczać można opłatę stemplową również od prolongat (art. 4 i art. 7 ustęp 4). Znaczki stemplowe nakleja się w tym przypadku w miejscu, w którem ma być umieszczona klauzula prolongacyjna, i kasuje się je przez przepisanie tekstem klauzuli.

Naklejanie znaczków stemplowych w innem miejscu, lub skasowanie ich w inny sposób będzie uważane za niedopełnienie obowiązku uiszczenie opłaty stemplowej.

§  5. (Do art. 11). W przypadkach uzasadniających zastosowanie art. 11 ustawy - oprócz solidarnej odpowiedzialności, jaką ponoszą osoby wymienione (w art. 7 i 8 ustawy za uiszczenie pojedynczej opłaty stemplowej- ulega każda z tych osób oddzielnie karze pieniężnej, Nakaz płatniczy wydaje w tych przypadkach na obszarze b. zaboru austrjackiego Dyrekcja Okręgu Skarbowego względnie Urząd Wymiaru Należytości, na obszarze b. zaboru rosyjskiego Urząd Skarbowy Podatkowi Opłat Skarbowych.

Urzędy te wydają również decyzje, o nałożeniu kar przewidzianych w art. 11 ustęp 2, 3 i 4; wykonanie jednak decyzji orzekającej kary odebrania upoważnienia handlowego lub przemysłowego, należy do władzy politycznej I instancji, w której okręgu ma siedzibę Urząd Skarbowy orzekający tę karę, a który w tym celu należy o decyzji takiej zawiadomić.

§  6. (Do art. 12). Przeciw nakazom płatniczym wydanym w przypadkach przewidzianych w art. 11 ustawy można wnieść odwołanie w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia do tej władzy, od której orzeczenie pochodzi. Ostateczną decyzję wydaje na obszarze b. zaboru austrjackiego Dyrekcja Skarbu we Lwowie względnie Cieszynie, na obszarze b. zaboru rosyjskiego Izba Skarbowa.
§  7. (Do art. 13). Uiszczenie opłaty stemplowej przez osobę wymienioną w art. 13 nie uwalnia wcześniejszych uczestników tego weksla od zapłacenia kar pieniężnych w myśl art. 11 ustawy.
§  8. (Do art. 14). Podania o zwrot niewłaściwie uiszczonych opłat stemplowych należy wnosić:
a) na obszarze b. zaboru rosyjskiego a to: w razie dokonania opłaty gotówką, do Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych, mającego siedzibę w tym samym powiecie co Kasa Skarbowa, która opłatę przyjęła; w razie zaś dokonania opłaty znaczkami stemplowemi do tego Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych, w którego okręgu ma petent miejsce zamieszkania;
b) na obszarze b. zaboru austrjackiego, a to: w razie dokonania zapłaty gotówką do Dyrekcji Okręgu Skarbowego, w której okręgu ma siedzibę Urząd Podatkowy, którego kasa opłatę, przyjęła, względnie do takiegoż Urzędu Wymiaru Należytości, a w razie dokonania zapłaty znaczkami stemplowemi, do Dyrekcji Okręgu Skarbowego, względnie Urzędu Wymiaru Należytości, w którego Okręgu ma petent miejsce zamieszkania.

Decyzję na podania wydaje na obszarze b. zaboru austrjackiego w 1 instancji Dyrekcja Okręgu Skarbowego, względnie Urząd Wymiaru Należy-ości, w 11 i ostatniej instancji Dyrekcja Skarbu we Lwowie, względnie Cieszynie; na obszarze zaś b. zaboru rosyjskiego w i instancji Urząd Podatków i Opłat Skarbowych w ii zaś i ostatniej instancji Izba Skarbowa.

Zwrot niewłaściwie uiszczonej kwoty następuje w gotówce.

§  9. (Do art. 16). Przepisy niniejszego rozporządzenia mają również zastosowanie do opłat stemplowych od dokumentów wymienionych w art. 16 ustawy.
§  10. (Do art. 18). Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie jednocześnie z ustawą, t. j. dnia 28 września 1920 r.

SPROSTOWANIE

W № 89 w rozporządzeniu Ministra Skarbu celem wykonania-na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli, na str. 1641 w § 5 wierszu ostatnim zamiast "który" ma być "którą".