Wykonanie dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.49.277

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: OBRONY NARODOWEJ, PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ SKARBU
z dnia 31 października 1945 r.
w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy.

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 30 dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 202) zarządza się, co następuje:
Artykuły powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 202), paragrafy zaś powołane bez bliższego określenia oznaczają paragrafy niniejszego rozporządzenia:
Służbą wojskową pełnioną niezawodowo, uprawniającą rodziny żołnierzy do pomocy i zasiłków, jest:
1)
zasadnicza służba wojskowa pełniona z poboru lub ochotniczo;
2)
służba wojskowa w rezerwie polegająca na odbywaniu:
a)
przeszkolenia wojskowego,
b)
ćwiczeń wojskowych: zwyczajnych, doraźnych, okresowych i dodatkowych,
c)
czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny;
3)
służba wojskowa w pospolitym ruszeniu, polegająca na odbywaniu:
a)
przeszkolenia wojskowego,
b)
ćwiczeń wojskowych: zwyczajnych, doraźnych i okresowych,
c)
czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny;
4)
pomocnicza służba wojskowa, polegająca na odbywaniu:
a)
przeszkolenia wojskowego w celu przysposobienia do pełnienia pomocniczej służby wojskowej,
b)
czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny;
5)
uzupełniająca służba wojskowa w czasie ćwiczeń przygotowawczych i doskonalących.
Urzędy zatrudnienia wydają osobom, wymienionym w art. 2 § 1 lit. a i b, które zgłosiły się do rejestracji, przewidzianej w § 2 tego artykułu, zaświadczenia stwierdzające fakt i datę wypełnienia obowiązku rejestracji (załącznik Nr 1), a z chwilą zaofiarowania tym osobom pracy zawiadamiają o tym, z podaniem wysokości zaofiarowanego wynagrodzenia, zarządy gmin, właściwe dla miejsca zamieszkania tych osób (załącznik Nr 2).
Na pojęcie "bytu", o którym mowa w art. 3, składa się nie tylko mieszkanie, pożywienie, odzienie i inne nieodzowne potrzeby życiowe, ale także koszty leczenia i pielęgnacji, jeżeli zaś chodzi o dzieci, także koszty wychowania. Rozmiar potrzeb danej rodziny należy oceniać w zależności od ogólnego poziomu jej stałego środowiska.
Za znaczne zmniejszenie dochodu, o którym mowa w art. 3, należy uważać takie zmniejszenie dochodu, które powoduje niemożność pokrycia wydatków niezbędnych dla zapewnienia bytu rodzinie w pojęciu ustalonym w § 4.
(1)
Osobom wymienionym w art. 2 § 1 nie przysługuje prawo do pomocy i zasiłków, jeżeli:
a)
osoby te posiadają wystarczające środki utrzymania ze źródeł niezależnych od pracy zarobkowej żołnierza,
b)
żołnierz otrzymuje nadal od pracodawcy swoją płacę lub zarobek albo dotychczasowe zaopatrzenie,
c)
żołnierz nie doznaje przez czas służby wojskowej istotnego uszczerbku w swoich dochodach.
(2)
Czasowa niemożność pracy lub zarobkowania ze strony żołnierza bezpośrednio przed jego odejściem do służby wojskowej, wywołana chorobą lub brakiem pracy, nie wyłącza prawa jego rodziny (art. 2 § 1) do zasiłku.
(1)
Uprawnieni do zaopatrzenia na podstawie art. 6 otrzymują karty zaopatrzenia tej samej kategorii, jakie otrzymują członkowie rodzin pracowników państwowych.
(2)
Uprawnieni do zaopatrzenia na podstawie art. 17 § 2 otrzymują karty zaopatrzenia tej samej kategorii, jakie otrzymują pracownicy państwowi.
Datę zwolnienia z wojska (art. 14 § 1) ustala się na podstawie dokumentów wojskowych. Datę zwolnienia spod władzy nieprzyjaciela lub rozwiązania organizacji (art. 14 § 2) ustala się na podstawie posiadanych wiarogodnych dowodów pisemnych lub w braku tychże na podstawie przesłuchania świadków.
(1)
Zgłoszenie prawa do pomocy i zasiłku powinno być dokonane na formularzu sporządzanym według załączonych wzorów Nr 3 bądź 4.
(2)
Osoby, wymienione w art. 2 § 1 składają zgłoszenia według wzoru, podanego jako załącznik Nr 3, a żołnierze zdemobilizowani, wymienieni w art. 14, według wzoru podanego jako załącznik Nr 4.
Zarządy gmin powinny niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzić dane, wyszczególnione w formularzu, i przeprowadzić potrzebne dochodzenia celem stwierdzenia:
1)
gdy o pomoc i zasiłek ubiegają się osoby wymienione w art. 2 § 1:
a)
czy nastąpiło powołanie do pełnienia któregokolwiek z rodzajów służby wymienionej w § 2 lub też w razie mobilizacji lub w czasie wojny, czy żołnierz pełni służbę wojskową zawodowo,
b)
czy nie upłynął termin przewidziany w art. 22 § 3,
c)
czy byt rodziny żołnierza był istotnie zależny od jego pracy i zarobku oraz czy nastąpiła utrata lub znaczne zmniejszenie dochodów wskutek jego odejścia i lub okoliczności wynikłych podczas pełnienia służby wojskowej,
d)
czy nie zachodzą warunki określone w art. 4 § 1,
e)
czy wszyscy zgłoszeni członkowie rodziny żołnierza odpowiadają warunkom art. 2 § 1,
f)
czy osoby (art. 2 § 1) ubiegające się o pomoc i zasiłek dopełniły obowiązku przewidzianego w art. 2 § 2, czy też w myśl przepisów § 3 tegoż artykułu są od tego obowiązku zwolnione;
2)
gdy o pomoc i zasiłek ubiegają się zdemobilizowani żołnierze:
a)
kiedy żołnierz został zwolniony z wojska (zdemobilizowany) i kiedy upływa okres sześciomiesięczny przewidziany w art. 14 § 1,
b)
czy nie upłynął termin przewidziany w art. 22 § 3,
c)
czy zdemobilizowany żołnierz nie ma dochodów przewyższających kwotę przysługującego zasiłku.
(1)
Dowodem zgłoszenia się do służby wojskowej jest zaświadczenie (załącznik Nr 5) wydane przez władze wojskowe.
(2)
Władze wojskowe będą wydawały zaświadczenia przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu zasadniczo co miesiąc z dołu. Przy powoływaniu do służby czynnej periodycznie na bardzo krótkie terminy (np. na 1 dzień w tygodniu) zaświadczenia mogą być wydawane i rzadziej, a nawet co kwartał z dołu z zsumowaniem dni odbytej służby czynnej.
(1)
Po ukończeniu dochodzeń i w zależności od ich wyniku zarząd gminy wydaje orzeczenie o przyznaniu lub odmowie pomocy i zasiłku i doręcza je osobie zgłaszającej uprawnienie do pomocy i zasiłku.
(2)
Orzeczenie o przyznaniu pomocy i zasiłku (załącznik Nr 6) jest jednocześnie

1. zawiadomieniem o wysokości przyznanego zasiłku i terminie jego wypłaty,

2. dowodem, którym mają się posługiwać osoby zainteresowane przy ubieganiu się o pomoc przewidzianą w art. 6, 8, 11 i 17.

Wymierzenie wysokości przyznanych zasiłków następuje według norm, określonych rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej wydanym w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 276).
Stronom służy prawo odwołania się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia im orzeczenia, a mianowicie od orzeczeń:
a)
zarządów gmin wiejskich i zarządów gmin miejskich niewydzielonych z powiatowych związków samorządowych - do właściwych starostów powiatowych,
b)
zarządów gmin miejskich wydzielonych z powiatowych związków samorządowych z wyjątkiem m. Warszawy i Łodzi - do właściwych wojewodów,
c)
zarządów miejskich miast Warszawy i Łodzi - do Ministra Administracji Publicznej.
(1)
W orzeczeniu, przyznającym prawo do pomocy i zasiłku należy wyszczególnić: dla jakich osób (zdemobilizowany żołnierz, członkowie rodziny żołnierza) pomoc i zasiłek zostały przyznane, według jakiej normy obliczono wysokość zasiłku i do czyich rąk zasiłek ma być wypłacony.
(2)
Jeżeli w zgłoszeniu wskazano kilka osób uprawnionych do odbioru zasiłku, należy w orzeczeniu wymienić wszystkie te osoby, określając zarazem, jaka część zasiłku będzie wypłacana poszczególnym osobom.
(3)
Jeżeli pomiędzy uprawnionymi do zasiłku członkami rodziny znajduje się żona sądownie rozłączona (separowana), wówczas przypadająca jej część zasiłku, nie przekraczająca wysokości orzeczonych wyrokiem sądowym alimentów, wypłacona jej będzie oddzielnie.
Prawomocne orzeczenia o przyznaniu zasiłku zarządy gmin wpisują pod nazwiskiem żołnierza do listy wypłat zasiłków (załącznik Nr 7), którą sporządza się w trzech egzemplarzach.
Wypłaty zasiłków dokonują zarządy gmin do rąk osoby wskazanej w zgłoszeniu bądź bezpośrednio, bądź też za pośrednictwem urzędu pocztowego.
Dowody doręczenia kwot przechowywuje się w aktach zasiłkowych.
1)
W czasie trwania uprawnienia do zasiłków zarządy gmin obowiązane są sprawdzać przed każdą wypłatą, czy warunki, które posłużyły do przyznania zasiłków w ustalonym wymiarze nie uległy zmianom.
(2)
W przypadku stwierdzenia zmian warunków, które wpływają na zmianę wymiaru zasiłków, należy wydać nowe orzeczenie i doręczyć je zainteresowanym osobom.
Przed każdą wypłatą zasiłków należy zażądać od stron złożenia pod odpowiedzialnością, wynikającą z art. 26 i 27, oświadczenia co do istnienia uprawnienia do pomocy i zasiłków w ustalonym wymiarze.
(1)
Zapotrzebowanie sum na wypłatę zasiłków zarządy gmin wiejskich i miast niewydzielonych z powiatowych związków samorządowych kierują do właściwych starostów powiatowych, zarządy miejskie miast wydzielonych z powiatowych związków samorządowych - do właściwych województw, a zarządy miejskie m. Warszawy i Łodzi - do Ministra Administracji Publicznej. Przy zapotrzebowaniu należy przesłać dwa egzemplarze listy wypłat zasiłków.
(2)
Potrzebne sumy asygnują zarządom gmin te władze, do których są kierowane zapotrzebowania (ust. 1).
(3)
Asygnowane kwoty podejmują przełożeni gmin lub upoważnione przez nich osoby.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 19 października 1945 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

......................... .........., dnia ...... 194 .. r.

(Nazwa urz. zatrudnienia)

Zaświadczenie

Niniejszym zaświadcza się, że .............................

(imię i nazwisko)

zarejestrował(a) się w dniu ........... 194 .. r. w tutejszym

urzędzie zatrudnienia w celu uzyskania pracy. Niniejsze

zaświadczenie służy jako dowód przy ubieganiu się o zasiłek

dla rodzin żołnierzy.

Pieczęć okrągła Podpis naczelnika urzędu

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

......................... ..........., dnia ...... 194 .. r.

(Nazwa urz. zatrudnienia)

Do

Zarządu gminnego*)

miejskiego*)

w ................

Zawiadamiam, że ................................... została

(nazwisko i imię)

zaofiarowana w dniu ......... 194 .. r. praca z wynagrodzeniem

miesięcznym w kwocie zł ............. gr.

Wyżej wymieniona pracę tę przyjęła - nie przyjęła*).

Podpis naczelnika urzędu

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Miejscowość ............

Gmina ..................

Powiat .................

Zgłoszenie roszczenia o pomoc i zasiłek

przez członka rodziny żołnierza.

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Administracji

Publicznej, wydanego w porozumieniu z Ministrami: Obrony

Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31

października 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 277) zgłaszam

pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 26 i 27 dekretu z

dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin

żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych

żołnierzy, co następuje:

1) Nazwisko i imię żołnierza, którego rodzina jest uprawniona

do pomocy i zasiłku ......................................

2) R. K. U., do której żołnierz ewidencyjnie należy .........

3) Data zgłoszenia się żołnierza do służby ..................

4) Miejsce zamieszkania żołnierza w chwili jego powołania

(miejscowość, gmina, powiat) .............................

..........................................................

5) Zawód cywilny żołnierza i jego stanowisko w tym zawodzie

..........................................................

6) Wysokość zarobków żołnierza z pracy najemnej lub wysokość

uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku służbowego (dzienny,

tygodniowy, miesięczny) przed powołaniem do służby

wojskowej ................................................

7) Wysokość dochodów żołnierza z innych źródeł (stałe uboczne

zarobki, dochód z przedsiębiorstw handlowych lub

przemysłowych, dochód z gruntu i t. p.) przed powołaniem

do służby wojskowej ......................................

8) Czy żołnierz pobiera przez czas służby wojskowej płacę od

pracodawcy lub otrzymuje inne dochody i w jakiej wysokości

..........................................................

9) Czy żołnierz prócz płacy pobierał przed powołaniem do

służby wojskowej dla siebie lub dla swej rodziny

świadczenia w naturze (mieszkanie, opał, światło,

ordynaria, ubranie) i w jakim rozmiarze ..................

10) Czy w czasie pełnienia przez żołnierza służby wojskowej

rodzina jego korzysta ze świadczeń, wymienionych w pkt 9)

i w jakim rozmiarze ......................................

11) Czy żołnierz lub jego rodzina posiada majątek nieruchomy,

gdzie, jaki i jakiej wartości ............................

12) Czy żołnierz pobiera stałe zaopatrzenie emerytalne,

inwalidzkie i t. p., skąd i w jakiej wysokości ...........

..........................................................

13) Czy spośród rodziny żołnierza powołano do służby wojskowej

inne osoby żyjące we wspólnym gospodarstwie i które

(nazwisko i imię powołanych) .............................

14) Czy ktoś z członków rodziny żołnierza, żyjący we wspólnym

gospodarstwie, korzysta z odroczenia służby wojskowej jako

jedyny żywiciel rodziny ..................................

15) Do czyich rąk ma być zasiłek wypłacony ...................

16) Wykaz członków rodziny ubiegających się o pomoc i zasiłek:

Nr kol.Nazwisko i imięStosunek pokrewieństwaWiekMiejsce zamieszkaniaŹródło utrzymania w chwili powołania żołnierzaZawód i wysokość zarobkuZaopatrzenie renty i ich wysokośćCzy zgłaszano już roszczenie o zasiłek i gdzieUwagi
12345678910

Podpis i adres osoby zgłaszającej

roszczenie o zasiłek

.................................

.................................

Dnia .......... 194 .. r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Miejscowość ...............

Gmina .....................

Powiat ....................

Zgłoszenie roszczenia o pomoc i zasiłek przez

zdemobilizowanego żołnierza.

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Administracji

Publicznej wydanego w porozumieniu z Ministrami: Obrony

Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31

października 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 277) zgłaszam

pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 26 i 27 dekretu z

dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin

żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych

żołnierzy, co następuje:

1) Nazwisko i imię zdemobilizowanego żołnierza uprawnionego

do pomocy i zasiłku ......................................

2) R. K. U. do której żołnierz ewidencyjnie należy ..........

3) Data zwolnienia z wojska .................................

4) Miejsce zamieszkania żołnierza (miejscowość, gmina,

powiat) ..................................................

5) Zawód cywilny żołnierza i jego stanowisko w tym zawodzie

..........................................................

6) Czy żołnierz pracuje obecnie zarobkowo, a w razie

stwierdzającym, jaka jest wysokość jego zarobków z pracy

najemnej lub wysokość uposażenia lub wynagrodzenia

(dziennie, tygodniowo, miesięcznie) ......................

7) Wysokość dochodu żołnierza z innych źródeł (stałe uboczne

zarobki, dochód z przedsiębiorstw handlowych lub

przemysłowych, dochód z gruntu i t. p.) ..................

8) Czy żołnierz oprócz płacy pobiera świadczenia w naturze

(mieszkanie, opał, światło, ordynaria, ubranie i t. p.) i

w jakim rozmiarze ........................................

9) Czy żołnierz posiada majątek nieruchomy, gdzie, jaki i

jakiej wartości ..........................................

10) Czy żołnierz pobiera stałe zaopatrzenie emerytalne,

inwalidzkie i t. p., skąd i w jakiej wysokości ...........

11) Do czyich rąk ma być wypłacony zasiłek ...................

12) Wykaz członków rodziny żołnierza ubiegającego się o

zasiłek:

Nr kol.Nazwisko i imięStosunek pokrewieństwaWiekMiejsce zamieszkaniaŹródło utrzymaniaZawód i wysokość zarobkówZaopatrzenie renty i ich wysokośćCzy zgłaszano już roszczenie o pomoc i zasiłekUwagi
12345678910

Podpis i adres żołnierza zgłaszającego

roszczenie o pomoc i zasiłek

Dnia ......... 194 ... r. ..................................

..................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

...................... ..........., dnia ....... 194 ... r.

(Nazwa jednostki

organizacyjnej wojska)

Zaświadczenie

Zaświadczam, że ..................,syn ....................

(imię i nazwisko żołnierza) (imiona rodziców)

powołany na dzień .............. do odbycia ..................

na podstawie art. ............ ustawy z dn. 9 kwietnia 1938 r.

o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz.

220) zgłosił się w jednostce w dniu ................. i pełnił

służbę do dnia dzisiejszego - został zwolniony w dniu ......*)

Pieczęć okrągła Podpis dowódcy

UWAGA: *) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

........................ .........., dnia ......194 .. r.

(Nazwa zarządu gminy

wiejskiej lub miejskiej)

Do

Ob. ...................

w ...............

Na zgłoszenie z dnia ........

Na zasadzie § 12 rozporządzenia Ministra Administracji

Publicznej, wydanego w porozumieniu z Ministrami: Obrony

Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31

października 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 277) Zarząd

gminny (miejski)*) przyznaje osobom wymienionym niżej prawo do

pomocy i zasiłków dla rodzin żołnierza - żołnierza

zdemobilizowanego*).

Zasiłki będą wypłacane za czas od ........... do ..........

w ................... w czasie ................ w następującym

(miejsce wypłat) (data wypłaty)

wymiarze:

1) Dla zdemobilizowanego żołnierza ..................... po

(nazwisko i imię)

złotych .......... dziennie.

2) Dla rodziny żołnierza ..................., a mianowicie:

(nazwisko i imię)

Nr kol.Nazwisko i imię członka rodzinyStopień pokrewieństwaZłotych dziennieUwagi
12345

To jest łącznie za czas wymieniony wyżej złotych ..........

Kwota ta będzie wypłacona na ręce następującym osobom

spośród uprawnionych do zasiłków:

.................. zł ........

.................. zł ........

.................. zł ........

(nazwiska i imiona)

Od powyższego orzeczenia co do wysokości wymiaru zasiłku

przysługuje prawo odwołania do starosty powiatowego w

..................., wojewody w ...................., Ministra

Administracji Publicznej*) w terminie 14 dni od dnia

doręczenia niniejszego orzeczenia.

Pieczęć Podpis przełożonego gminy

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

..................... ..........., dnia ........ 194 .. r.

(Nazwa zarządu gminy

wiejskiej lub miejskiej)

Lista wypłat zasiłków

Nr kol.Nazwisko i imię żołnierzaLiczba osób uprawnionych do zasiłkuMiejsce zamieszkaniaData i Nr orzeczenia przyznającego zasiłekDzienna norma zasiłkuOd którego dnia przyznano zasiłekZa ile dni zasiłek ma być wypłaconyKwota zasiłku do wypłatyPokwitowanie z odbioru*)
12345678910

Pieczęć Podpis przełożonego gminy

*) UWAGA: Pokwitowanie należy brać na jednym egzemplarzu listy

w chwili wypłaty zasiłków.