Wykonanie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.21.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 marca 1953 r.
w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 9 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. z 1947 r. Nr 28, poz. 121 i z 1949 r. Nr 55, poz. 435) w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 25 marca 1953 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji kwalifikacyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy Radzie Państwa (Dz. U. Nr 21, poz. 79) zarządza się, co następuje:
1.
Powołane w rozporządzeniu niniejszym artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. z 1947 r. Nr 28, poz. 121 i z 1949 r. Nr 55, poz. 435) w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 25 marca 1953 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 79).
2.
Użyty w rozporządzeniu niniejszym wyraz "prezydium" bez bliższego określenia oznacza prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m.st. Warszawy i m. Łodzi).
1.
Podanie o przyznanie zasiłku wnosi się do prezydium właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, ubiegającej się o pomoc i zasiłek.
2.
Podanie powinno zawierać dane dotycząca czasu i okoliczności, w jakich nastąpiło uszkodzenie zdrowia osoby ubiegającej się o zasiłek i pomoc, jeżeli zaś o zasiłek i pomoc ubiega się osoba pozostała po zmarłym - dane dotyczące czasu i okoliczności śmierci a także stosunku, w jakim do zmarłego pozostaje osoba ubiegająca się o zasiłek i pomoc.
3.
Dane wymienione w ust. 2 powinny być podane z powołaniem się na odpowiednie dowody.
Stosunek do zmarłego osoba pozostała powinna udowodnić odpowiednimi dokumentami lub zeznaniami świadków.
1.
Prezydium przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy zachodzą warunki do przyznania zasiłku i pomocy.
2.
Jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania świadka na okoliczności, mające znaczenie przy przyznaniu pomocy lub zasiłku, prezydium zwraca się do właściwego sądu o przesłuchanie świadka, podając okoliczności, na jakie świadek powinien być przesłuchany.
1.
Stopień utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu uszkodzenia zdrowia, uprawniającego do zasiłku i pomocy (art. 1), prezydium ustala na podstawie opinii lekarza-referenta inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej, działającej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. z 1945 r. Nr 22, poz. 131 z późniejszymi zmianami).
2.
W razie zakwestionowania w odwołaniu stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej, ustalonego w sposób przewidziany w ust. 1, prezydium zasięga opinii 2 lekarzy, członków inwalidzkiej komisji odwoławczej, działającej na podstawie wymienionego w ust. 1 przepisu ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
W przypadku stwierdzenia czasowego uszkodzenia zdrowia ponowne ustalenie stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej następuje po upływie okresu czasu, na jaki został on ustalony w decyzji.
1.
Osoba ubiegająca się o zasiłek obowiązana jest złożyć prezydium deklarację o stanie majątkowym i rodzinnym, potwierdzoną przez prezydium gminnej lub miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej.
2.
Osoba uprawniona do pobierania zasiłków jest obowiązana do przedstawiania deklaracji, wymienionej w ust. 1, na każde żądanie prezydium.
3.
Niezłożenie deklaracji w ciągu 6 tygodni może spowodować zawieszenie postępowania lub wypłaty zasiłku na czas do złożenia deklaracji.
1.
Prezydium decyduje w sprawach zasiłków i pomocy oraz zwrotu kwot nienależnie pobranych. Decyzję doręcza się osobie zainteresowanej za pokwitowaniem z pouczeniem co do trybu odwołania.
2.
Jeżeli na podstawie decyzji prezydium służy osobie zainteresowanej prawo do pomocy, przesyła się jej - łącznie z decyzją - dowód uprawnienia.
Od decyzji prezydium służy odwołanie do Ministra Pracy i Opieki Społecznej w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji.
1.
Zasiłki wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przesłanej przez prezydium decyzji o przyznaniu zasiłku.
2.
zasiłki wypłaca się miesięcznie z góry.
Do postępowania nie unormowanego niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie ogólne przepisy o postępowaniu administracyjnym.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. Nr 7, poz. 61) oraz
2)
rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1948 r. o trybie ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. Nr 62, poz. 483).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.