§ 3. - Wykonanie dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.29.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.
§  3. 1
 
1.
Obsługa rachunków walutowych ludności oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej (krajowców dewizowych) odbywa się według następujących zasad:
1)
wszelkie wpłaty w walutach obcych przyjmuje się na rachunki walutowe według dotychczasowych zasad bez ograniczeń;
2)
zawiesza się do odwołania wypłaty gotówkowe, wykonywanie przekazów i innych zleceń, za granicę w walutach obcych;
3)
utrzymuje się dotychczasowe zasady wypłat w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz odprzedaży walut obcych za złote polskie;
4)
obsługa rachunków eksportu wewnętrznego dokonywana jest według dotychczasowych zasad;
5)
w razie wyjazdu za granicę posiadacza rachunku lub członka najbliższej rodziny na podstawie wymaganego zezwolenia posiadacz rachunku walutowego może podjąć, w zależności od kraju podróży, kwotę o równowartości do 400 $ lub 300 rubli na osobę, a także środki na pokrycie niezbędnych kosztów przejazdów.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1)
przekazów na zakup towarów za granicą, dokonywany za pośrednictwem właściwych przedsiębiorstw handlu zagranicznego,
2)
przekazów na pokrycie kosztów leczenia, na zakup leków, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (protezy, okulary, aparaty słuchowe itp.), literatury fachowej oraz składek z tytułu przynależności do międzynarodowych stowarzyszeń naukowych; przekazy te mogą być dokonywane na podstawie odpowiednio udokumentowanych wniosków (recepty, rachunki pro forma itp.).
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1982 r. (Dz.U.82.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1982 r.