§ 18. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  18.
Innymi czynnościami urzędowymi są w szczególności: umieszczenie na marginesie aktu wzmianki dodatkowej, dotyczącej: sprostowania lub unieważnienia aktu, uznania dziecka lub zawarcia małżeństwa przez rodziców dziecka po jego urodzeniu, bądź nadania dziecku nazwiska przez męża matki, jako też dotyczącej przysposobienia lub rozwiązania przysposobienia, zmiany nazwiska lub imienia na mocy zezwolenia właściwej władzy, rozwiązania małżeństwa przez rozwód, zgłoszenia imienia po sporządzeniu aktu urodzenia, o ile czynności te nie wynikają z ustawowego obowiązku urzędnika stanu cywilnego.

Do poz. 3 lit. d) i lit. f).