§ 1. - Wykonanie dekretu o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1952 r.
§  1.
1.
Powołane w rozporządzeniu niniejszym artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 9, poz. 73).
2.
Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa o Tabeli opłat skarbowych, należy rozumieć Tabelę opłat skarbowych stanowiącą załącznik do art. 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.

Do art. 4 ust. 3.