Wykonanie art. 9, 44 i 56 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.35.242

Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ I MINISTRA SKARBU
z dnia 5 lipca 1948 r.
w sprawie wykonania art. 9, 44 i 56 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.

Na podstawie art. 9, 44, 56 i 78 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 22, poz. 131) z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:
Koszty urzędowania inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej wynoszą w każdej sprawie 17 zł, a inwalidzkiej komisji odwoławczej - 23 zł.
1.
Inwalida uprawniony do ubezpieczenia członków rodziny może ubezpieczyć w ubezpieczalni społecznej tych członków rodziny, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu na wypadek choroby i macierzyństwa na podstawie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
2.
Opłatę za ubezpieczenie członków rodziny inwalidy, przewidziane w ust. 1, ustala się w wysokości opłaty ryczałtowej, ustalonej na podstawie art. 2 ust. (3) dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 28), za pomoc leczniczą dla osób, pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty.
1.
Wysokość kosztów utrzymania podlegających zwrotowi w razie odbywania przez inwalidów podróży na zlecenie lub wezwanie właściwej władzy w sprawach związanych z zaopatrzeniem inwalidzkim ustala się na 10 zł dziennie.
2.
Ponadto inwalidzi uprawnieni do dodatku na pielęgnację oraz inwalidzi z protezami nóg otrzymują na pokrycie dodatkowych kosztów podróży (podwody, dorożki) - 13 zł.
1.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Równocześnie tracą moc obowiązującą przepisy §§ 65 ust. (3), 141 i 215 ust. (2) pkt 2 i ust. (3) rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 5, poz. 32).
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.8.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 1953 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.8.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 1953 r.