Wykładnia art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy oraz w... - Dz.U.1994.45.184 - OpenLEX

Wykładnia art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy oraz w związku z art. 18 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.45.184

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1994 r.

UCHWAŁA
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 23 marca 1994 r.
w sprawie wykładni art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy oraz w związku z art. 18 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:

przewodniczący: wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego - J. Trzciński,

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, S. Jaworski, W. Łączkowski, F. Rymarz (sprawozdawca), W. Sokolewicz, B. Wierzbowski, J. Zakrzewska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 23 marca 1994 r. w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy oraz w związku z art. 18 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o ustalenie:

"czy w świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym można przyjmować, iż na gruncie art. 36 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy o systemie oświaty organem prowadzącym szkołę gminną lub inną placówkę oświatową podporządkowaną gminie jest:

a)
zarząd gminy, jeżeli chodzi o powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora takiej szkoły lub placówki, czy też
b)
rada gminy, jeżeli chodzi o określenie regulaminu komisji konkursowej, która ma wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, jak i samo powołanie komisji konkursowej"

ustalił:

Uprawnienia przewidziane w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585 i z 1994 r. Nr 1, poz. 3), obejmujące powołanie komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz określenie regulaminu pracy tej komisji, w gminie, która w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy jest "organem prowadzącym szkołę", przysługują radzie gminy.