Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.105.456

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1991 r.

UCHWAŁA
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 6 listopada 1991 r.
w sprawie wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:

przewodniczący: M. Tyczka - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: C. Bakalarski, T. Dybowski (sprawozdawca), K. Działocha, H. Groszyk, W. Łączkowski, M. Łabor-Soroka, L. Łukaszuk, R. Orzechowski, J. Zakrzewska (sprawozdawca), A. Zoll

na posiedzeniu w dniu 6 listopada 1991 r. po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20 maja 1991 r. o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75), a mianowicie, czy ustanowione przez ustawę: a) ulgi taryfowe w wysokości 50% przy przejazdach koleją i autobusami krajowej komunikacji samochodowej oraz zwolnienie z abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych, z opłat za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesięcznie oraz 50% ulga za abonament telefoniczny, a także ryczałt energetyczny w wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, b) ulgi w opłatach rejestracyjnych od pojazdów samochodowych oraz 50% zniżki w opłacaniu składek na ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych - obejmują wszystkich kombatantów i inne osoby uprawnione, pod warunkiem że te ostatnie osoby są jednocześnie emerytami, rencistami bądź inwalidami (art. 20 ust. 2 i analogicznie art. 20 ust. 3), albo tylko inwalidami (art. 20 ust. 4), czy też - obejmują kombatantów i inne osoby uprawnione, ale w sytuacji, gdy zarówno kombatanci, jak i osoby uprawnione są jednocześnie emerytami, rencistami i inwalidami, lub - gdy chodzi o opłaty za rejestrację i ubezpieczenia obowiązkowe samochodów - inwalidami,

na podstawie art. 33a ust. 1 Konstytucji i art. 11a ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98 z późniejszymi zmianami)

ustalił:

Świadczenia określone w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75.) przysługują kombatantom i osobom uprawnionym, pod warunkiem że zarazem kombatanci, jak i osoby uprawnione są bądź emerytami, bądź rencistami, bądź inwalidami, świadczenia zaś określone w art. 20 ust. 4 wymienionej ustawy przysługują kombatantom i innym osobom uprawnionym, pod warunkiem iż są oni (kombatanci i inne osoby uprawnione) inwalidami.