Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.132 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 1638 oraz z 2011 r. poz. 363).