Wykazy polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2110

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro 2

Na podstawie art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wykaz polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro uprawiające regularną międzynarodową żeglugę pasażerską do lub z portów Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykaz polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro uprawiające regularną międzynarodową żeglugę pasażerską do lub z portów Rzeczypospolitej Polskiej, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH, PO KTÓRYCH PŁYWAJĄ STATKI PASAŻERSKIE TYPU RO-RO UPRAWIAJĄCE REGULARNĄ MIĘDZYNARODOWĄ ŻEGLUGĘ PASAŻERSKĄ DO LUB Z PORTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów stateczności dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (Dz. Urz. UE L 123 z 17.05.2003, str. 22, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 286).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro (Dz. U. poz. 955), które zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. poz. 1702) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.