Wykazy i spisy młodocianych. - Dz.U.1924.114.1023 - OpenLEX

Wykazy i spisy młodocianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.114.1023

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1924 r.

ROZPORZĄDZANIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 grudnia 1924 r.
o wykazach i spisach młodocianych.

Na mocy art. 11 i 20 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. № 65, poz. 636) zarządza się co następuje:
Zakłady pracy, objęte art. 1 ustawy, zatrudniające młodocianych, obowiązane są prowadzić wykazy młodocianych według załączonego wzoru.

Wykaz winien być prowadzony w formie książki sznurowej, zawierającej 50 folio. Do osznurowania i przyłożenia pieczęci Sakowej wykaz winien być przedstawiony inspektorowi pracy właściwego obwodu.

Wykaz młodocianych winien być przechowywany w zakładzie pracy i okazywany na żądanie organów inspekcji pracy.
Zakłady pracy, wymienione w § 1 niniejszego rozporządzenia, winny prowadzić spis młodocianych, według załączonego wzoru, który będzie wywieszony w zakładzie pracy w miejscu widocznem. Spis ten winien być utrzymany zawsze w stanie czytelnym.
Spis młodocianych winien zawierać, oprócz imienia i nazwiska młodocianego", oznaczenie początku i końca pracy, przerw w pracy i rodzaju pracy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ

młodocianych (w wieko od łat 15 do 18 ukończonych), zatrudnionych w firmie .........
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  2

SPIS MŁODOCIANYCH

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................