Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.468

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji 1

Na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których wykonywanie przez usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia, w przypadku których właściwy organ, o ile jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną usługę transgraniczną po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANYCH, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH USŁUGODAWCA POSIADA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ZDROWIE LUB BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI

Lp.ZAWÓD REGULOWANY LUB DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA
1Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
2Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
3Asystentka stomatologiczna
4Diagnosta laboratoryjny
5Dietetyk
6Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej
7Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych:

a) o napięciu do 1 kV:

- pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

b) o napięciu powyżej 1 kV:

- pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

8Fizjoterapeuta
9Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji
10Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji
11Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych
12Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
13Geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych
14Geolog górniczy
15Górnik strzałowy
16Higienistka stomatologiczna
17Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
18Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
19Instruktor terapii uzależnień
20Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
21Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
22Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
23Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
24Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
25Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
26Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej
27Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
28Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
29Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
30Inżynier instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
31Inżynier pożarnictwa
32Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej
33Kierownik i zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów
34Kierownik i zastępca kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych
35Kierownik i zastępca kierownika ruchu w podziemnych zakładach górniczych
36Kierownik i zastępca kierownika ruchu w zakładach górniczych prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji:

- metodą podziemną,

- metodą otworową

37Kierownik i zastępca kierownika ruchu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
38Kierownik i zastępca kierownika ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202)
39Kierownik i zastępca kierownika ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
40Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą otworową
41Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie odpadów metodą podziemną
42Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
43Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych
44Kierownik prac podwodnych I klasy
45Kierownik prac podwodnych II klasy
46Kierownik prac podwodnych III klasy
47Konserwator dźwignic
48Konserwator dźwigów
49Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
50Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
51Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
52Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
53Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
54Logopeda
55Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
56Maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią
57Maszynista maszyn wyciągowych
58Mierniczy górniczy
59Monter rusztowań
60Napełniający zbiorniki przenośne
61Nurek I klasy
62Nurek II klasy
63Nurek III klasy
64Nurek saturowany
65Obsługujący dźwigi
66Obsługujący dźwignice
67Operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla
68Operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią
69Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych
70Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
71Operator systemów nurkowych
72Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
73Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni
74Opiekun medyczny
75Opiekunka dziecięca
76Ortoptystka
77Osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego
78Osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu w:

- podziemnych zakładach górniczych,

- odkrywkowych zakładach górniczych,

- zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,

- zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

- zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

79Pirotechnik
80Protetyk słuchu
81Przewodnik górski
82Ratownik medyczny
83Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
84Rewident urządzeń wyciągowych
85Rusznikarz
86Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
87Specjalista psychoterapii uzależnień
88Specjalista terapii uzależnień
89Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
90Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
91Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
92Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
93Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
94Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
95Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalności:

- operator reaktora badawczego,

- dozymetrysta reaktora badawczego,

- starszy dozymetrysta reaktora badawczego,

- specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych,

- operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,

- operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów,

- operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,

- operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

96Sterowanie:

- sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,

- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa

97Strażak
98Strzałowy w:

- odkrywkowych zakładach górniczych,

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

99Sygnalista szybowy
100Technik analityki medycznej
101Technik dentystyczny
102Technik elektroradiolog
103Technik farmaceutyczny
104Technik masażysta
105Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
106Technik ortopeda
107Technik pożarnictwa
108Terapeuta zajęciowy
109Wydawca środków strzałowych w:

- podziemnych zakładach górniczych,

- odkrywkowych zakładach górniczych,

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

110Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. U, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 659), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).