Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich... - Dz.U.2001.26.297 - OpenLEX

Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemność, zasady kierowania do nich oraz postępowanie ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunki zabezpieczenia tych zakładów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.26.297

Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 lutego 2001 r.
w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

Na podstawie art. 201 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemność oraz warunki zabezpieczenia,
2)
zasady kierowania sprawców do zakładów przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających,
3)
zasady postępowania ze sprawcami umieszczonymi w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
zakładzie psychiatrycznym - należy przez to rozumieć także:
a)
oddział psychiatryczny w szpitalu psychiatrycznym i szpitalu ogólnym,
b)
klinikę psychiatryczną akademii medycznej i Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
c)
ośrodek psychiatrii sądowej,
2)
zakładzie leczenia odwykowego - należy przez to rozumieć także:
a)
oddział odwykowy w ośrodku leczenia odwykowego,
b)
oddział odwykowy w szpitalu psychiatrycznym.
1.
Wykaz i pojemność zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w odniesieniu do zakładów dysponujących warunkami:
1)
podstawowego zabezpieczenia - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
wzmocnionego zabezpieczenia - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
maksymalnego zabezpieczenia - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Wykaz i pojemność zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 1
Wykaz i pojemność zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego dla kobiet, przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia związanych z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub zakładzie leczenia odwykowego, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Zakłady psychiatryczne dysponujące warunkami podstawowego zabezpieczenia:
1)
zapewniają stały nadzór nad sprawcami przebywającymi w zakładzie,
2)
posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające sprawcom samowolne opuszczenie zakładu.
1.
Zakłady psychiatryczne dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia spełniają wymagania określone w § 4, a ponadto:
1)
są wyposażone w:
a)
system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy,
b)
elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien,
2)
mają możliwość wydzielenia 10-20-łóżkowych pododdziałów,
3)
mają bezpośredni dostęp do ogrodzonego terenu rekreacyjnego,
4)
zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwukrotnie większej niż pojemność zakładu.
2.
Zakłady leczenia odwykowego spełniają wymagania przewidziane dla zakładów psychiatrycznych dysponujących warunkami wzmocnionego zabezpieczenia.
Zakłady psychiatryczne dysponujące warunkami maksymalnego zabezpieczenia spełniają wymagania określone w § 4 i § 5 ust. 1, a ponadto:
1)
dysponują systemem sygnalizujących zagrożenie osobistych elektronicznych urządzeń alarmowych, w które jest wyposażony personel,
2)
są otoczone oświetlonym, nadzorowanym za pośrednictwem telewizji wewnętrznej gładkim murem o wysokości co najmniej 5,5 m lub dysponują innymi zabezpieczeniami o porównywalnej skuteczności, uniemożliwiającymi samowolne oddalenie sprawcy,
3)
zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwu i półkrotnie większej niż pojemność zakładu, w tym personel sprawujący ochronę nad sprawcami czynów zabronionych w liczbie nie mniejszej niż jedna trzecia pojemności zakładu.
1.
W celu zapewnienia właściwego wyboru miejsca wykonywania środka zabezpieczającego i prawidłowego kierowania sprawców, sąd może zasięgnąć opinii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, zwanego dalej "Instytutem".
2.
W celu zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 1, przed umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, sąd przesyła Instytutowi orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego wraz z opinią biegłych o stanie zdrowia psychicznego sprawcy, w celu wskazania miejsca wykonywania środka zabezpieczającego.
3.
Instytut, po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie miesiąca przesyła sądowi propozycję miejsca wykonywania środka zabezpieczającego wraz z jej uzasadnieniem.
1.
Do zakładu psychiatrycznego dysponującego warunkami maksymalnego zabezpieczenia kieruje się sprawcę, jeżeli:
1)
powtarzające się zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób lub powodujące niszczenie przedmiotów znacznej wartości nie mogą być opanowane w zakładzie psychiatrycznym dysponującym warunkami wzmocnionego zabezpieczenia,
2)
niemożliwe jest zapobieżenie samowolnemu oddaleniu z zakładu dysponującego wzmocnionymi warunkami zabezpieczenia sprawcy stwarzającego znaczne zagrożenie poza zakładem.
2.
Do zakładu psychiatrycznego dysponującego warunkami wzmocnionego zabezpieczenia kieruje się sprawcę, jeżeli:
1)
zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób lub powodujące niszczenie przedmiotów znacznej wartości nie mogą być opanowane w zakładzie dysponującym warunkami podstawowego zabezpieczenia,
2)
niemożliwe jest zapobieżenie samowolnemu oddaleniu z zakładu dysponującego warunkami podstawowego zabezpieczenia sprawcy stwarzającego zagrożenie poza zakładem.
3.
Do zakładu psychiatrycznego dysponującego warunkami podstawowego zabezpieczenia kieruje się sprawcę niespełniającego kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2.
Do zakładu leczenia odwykowego, o którym mowa w § 5 ust. 2, sąd kieruje sprawcę na podstawie art. 96 Kodeksu karnego.
Wskazując miejsce wykonywania środka zabezpieczającego, uwzględnia się dodatkowo:
1)
rodzaj czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca w przeszłości,
2)
rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w przeszłości,
3)
aktualny stan zdrowia, w tym zaburzenia psychiczne i choroby współistniejące,
4)
uzależnienie od alkoholu lub innego środka odurzającego,
5)
związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi,
6)
ogólną sprawność fizyczną,
7)
szczególne wskazania do postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego,
8)
przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji.
1.
Sprawca, wobec którego wykonywany jest środek zabezpieczający, jest objęty zaplanowanym i zindywidualizowanym postępowaniem leczniczym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym, a także resocjalizacyjnym, którego celem jest poprawa stanu jego zdrowia i zachowania, w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie i dalsze leczenie w warunkach poza zakładem.
2.
Zajęcia rehabilitacyjne organizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć (Dz. U. Nr 127, poz. 614).
Środki przymusu bezpośredniego stosuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514).
1.
W ramach postępowania ze sprawcami, w celu zapewnienia prawidłowego postępowania leczniczego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego, możliwe jest przenoszenie sprawców w trakcie wykonywania środka zabezpieczającego do zakładu psychiatrycznego lub odwykowego dysponującego odpowiednimi zabezpieczeniami oraz odpowiednimi możliwościami leczniczymi, terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi i resocjalizacyjnymi.
2.
Pobyt sprawcy w zakładzie psychiatrycznym dysponującym warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia nie powinien trwać dłużej, niż jest to konieczne dla zmniejszenia zagrożenia sprawcy dla otoczenia i jego skłonności do ucieczek.
1.
Z wnioskiem o przeniesienie, o którym mowa w § 13 ust. 1, występuje do sądu kierownik zakładu, w którym sprawca przebywa. We wniosku należy podać powody uzasadniające konieczność przeniesienia sprawcy do innego zakładu i dołączyć:
1)
orzeczenie sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego,
2)
opinię biegłych psychiatrów i ewentualnie inne opinie.
2.
O przeniesienie do innego zakładu zwracać się może do sądu sam sprawca lub jego przedstawiciel ustawowy. W takich przypadkach zakład, w którym sprawca przebywa, przesyła do sądu dokumentację, o której mowa w ust. 1, wraz z opinią kierownika tego zakładu.
1.
W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia sprawców do innego zakładu wykonującego środek zabezpieczający sąd może zasięgnąć opinii Instytutu.
2.
Przed orzeczeniem o przeniesieniu sprawcy do innego zakładu sąd przesyła Instytutowi dokumentację, o której mowa w § 14.
3.
Instytut po otrzymaniu dokumentacji, o której mowa w § 14, niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca, przesyła sądowi propozycję miejsca dalszego wykonywania środka zabezpieczającego wraz z jej uzasadnieniem.
Przeniesienie sprawcy pomiędzy zakładami wykonującymi środek zabezpieczający realizuje Policja, korzystając w uzasadnionych przypadkach z pomocy fachowego personelu medycznego zakładu, w którym sprawca przebywał.
Kierownik zakładu psychiatrycznego lub zakładu leczenia odwykowego o przyjęciu sprawcy w celu wykonania środka zabezpieczającego zawiadamia właściwy sąd.
Zakłady psychiatryczne i zakłady leczenia odwykowego wykonujące środki zabezpieczające dostosują warunki wykonywania tych środków do przepisów niniejszego rozporządzenia w okresie 2 lat od dnia jego wejścia w życie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  2 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ

Lp.WojewództwoNazwa i adres zakładu psychiatrycznegoObszar działania według miejsca zamieszkania sprawcyPojemność

(łączna liczba łóżek na oddziałach ogólnopsychiatrycznych)

12345
1DolnośląskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

59-700 Bolesławiec,

al. 1000-lecia 30

województwo dolnośląskie: powiaty - bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia Góra, Legnica20
2DolnośląskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

56-600 Lubiąż,

ul. Mickiewicza 1

województwo dolnośląskie: powiaty - głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, Wrocław20
3DolnośląskieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

57-550 Stronie Śląskie,

ul. Morawka 1

województwo dolnośląskie: powiaty - dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, Wałbrzych35
4Kujawsko-pomorskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

86-100 Świecie,

ul. Sądowa 18

województwo kujawsko-pomorskie24
5LubelskieSpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin,

ul. Abramowicka 2

województwo lubelskie: powiaty - chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin30
6LubelskieSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

22-463 Radecznica,

ul. Klasztorna 2

województwo lubelskie: powiaty - biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski, Zamość10
7LubelskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

21-305 Suchowola,

Wohyń 363

województwo lubelskie: powiaty - bialski, parczewski, radzyński15
8LubelskieOddział dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

21-400 Łuków,

ul. 700-lecia 5

województwo lubelskie: powiaty - łukowski, rycki, Biała Podlaska6
9LubuskieWojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

66-212 Cibórz

województwo lubuskie:

powiaty - krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, Zielona Góra

6
10LubuskieSamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

66-400 Gorzów Wielkopolski,

al. Walczaka 42

województwo lubuskie:

powiaty - gorzowski, Gorzów Wielkopolski

15
11LubuskieSamodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

66-300 Międzyrzecz,

ul. Poznańska 109

a) województwo

zachodniopomorskie

b) województwo

lubuskie: powiaty

- międzyrzecki,

słubicki,

strzelecko-

drezdenecki,

sulęciński

20
12ŁódzkieSpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

91-229 Łódź,

ul. Aleksandrowska 159

województwo łódzkie:

powiaty - kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski, zgierski, Łódź, Skierniewice

20
13ŁódzkieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

98-290 Warta,

ul. Sieradzka 3

województwo łódzkie:

powiaty - bełchatowski, łaski, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, Piotrków Trybunalski

20
14MałopolskieSzpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

30-393 Kraków,

ul. Babińskiego 29

województwo małopolskie30
15MazowieckieWojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr. Jana Mazurkiewicza

05-802 Pruszków,

ul. Partyzantów 2/4

województwo mazowieckie: powiaty - garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, żyrardowski; miasto stołeczne Warszawa (dzielnice: Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola, Żoliborz), Ostrołęka40
16MazowieckieSamodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

26-607 Radom,

ul. Krychnowicka 1

województwo mazowieckie: powiaty - białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Radom20
17MazowieckieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego

09-500 Gostynin

ul. Zalesie 1

województwo mazowieckie: powiaty - ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński, Płock20
18MazowieckieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica"

05-091 Ząbki,

ul. Rychlińskiego 1

województwo mazowieckie: powiaty - łosicki, miński, pułtuski, siedlecki, sokołowski, wołomiński, wyszkowski; miasto stołeczne Warszawa (dzielnice: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Południe, Praga Północ), Siedlce15
19OpolskieSamodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

48-140 Branice,

ul. Szpitalna 18

województwo opolskie20
20PodkarpackieSpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

37-500 Jarosław,

ul. Kościuszki 18

województwo podkarpackie20
21PodlaskieSamodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

16-070 Choroszcz,

pl. Brodowicza 1

województwo podlaskie30
22PomorskieSzpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

83-299 Starogard Gdański,

ul. Skarszewska 7

województwo pomorskie: powiaty - bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Słupsk20
23PomorskieSpecjalistyczny Psychiatryczno-Neurologiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

80-282 Gdańsk,

ul. Srebrniki 1

województwo pomorskie: powiaty - Gdańsk, Gdynia, Sopot20
24ŚląskieSzpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

44-200 Rybnik,

ul. Gliwicka 33

województwo śląskie:

powiaty - bielski, cieszyński, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tyski, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Żory

25
25ŚląskieWojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny

42-700 Lubliniec,

ul. Grunwaldzka 48

województwo śląskie:

powiaty - będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Sosnowiec

20
26ŚląskieSzpital Psychiatryczny

44-180 Toszek,

ul. Gliwicka 5

województwo śląskie:

powiaty - gliwicki, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze

20
27ŚwiętokrzyskieWojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

26-026 Morawica,

ul. Spacerowa 5

województwo świętokrzyskie30
28Warmińsko-mazurskieSamodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

14-530 Frombork,

ul. Sanatoryjna 1

województwo warmińsko-mazurskie: powiaty - braniewski, elbląski, Elbląg4
29Warmińsko-mazurskieWojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

10-228 Olsztyn,

al. Wojska Polskiego 35

województwo warmińsko-mazurskie: powiaty - bartoszycki, działdowski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, Olsztyn6
30Warmińsko-mazurskieSzpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

11-600 Węgorzewo,

ul. Bema 24

województwo warmińsko-mazurskie: powiaty - ełcki, olecko-gołdapski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, piski, szczycieński6
31WielkopolskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DZIEKANKA"

62-200 Gniezno,

ul. Poznańska 15

województwo wielkopolskie: powiaty - chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, międzychodzki, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski, Kalisz, Konin, Poznań30
32WielkopolskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

64-000 Kościan,

ul. Kościuszki 10

województwo wielkopolskie: powiaty - gostyński, grodziski, jarociński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, pleszewski, rawicki, śremski, wolsztyński, Leszno20

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  3 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ

Lp.WojewództwoZakład psychiatryczny obejmujący obszarPojemność (liczba łóżek)
12345
1DolnośląskieWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

56-600 Lubiąż,

ul. Mickiewicza 1

województwa: dolnośląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie60
2LubelskieKlinika Psychiatryczna AM

20-442 Lublin,

ul. Abramowicka 2

województwo lubelskie15
3LubuskieSamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

66-400 Gorzów Wielkopolski,

ul. Walczaka 42

województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie50
4MałopolskieSzpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

30-393 Kraków,

ul. Babińskiego 29

województwo małopolskie50
5MazowieckieKlinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

05-802 Pruszków,

ul. Partyzantów 2/4

miasto stołeczne Warszawa12
6OpolskieSamodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

48-140 Branice,

ul. Szpitalna 18

województwa: opolskie, świętokrzyskie20
7PodkarpackieSpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

37-500 Jarosław,

ul. Kościuszki 18

województwa: podkarpackie, świętokrzyskie,85
8PodlaskieSamodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

16-070 Choroszcz,

pl. Brodowicza 1

województwa: podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie50
9PomorskieSzpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański,

ul. Skarszewska 7

województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie50
10ŚląskieSzpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

44-200 Rybnik,

ul. Gliwicka 33

województwa: podkarpackie, śląskie40
11ŚląskieSzpital Psychiatryczny

44-180 Toszek,

ul. Gliwicka 5

województwo mazowieckie (bez miasta stołecznego Warszawy)30

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach maksymalnego zabezpieczenia i ich pojemność

Lp.WojewództwoREGIONALNY OŚRODEK PSYCHIATRII SĄDOWEJ

obejmujący obszar

POJEMNOŚĆ

(liczba łóżek)

1MazowieckieRegionalny Ośrodek Psychiatrii a) województwo lubelskie64
Sądowejb) województwo łódzkie
09-500 GOSTYNIN - Zalesie 1c) województwo mazowieckie
d) województwo podlaskie
e) województwo świętokrzyskie
2OpolskieRegionalny Ośrodek Psychiatrii a) województwo dolnośląskie75
Sądowejb) województwo małopolskie
48-140 BRANICE, ul. Szpitalna 18c) województwo opolskie
d) województwo podkarpackie
e) województwo śląskie
3PomorskieRegionalny Ośrodek Psychiatriia) województwo kujawsko-pomorskie70
Sądowejb) województwo lubuskie
83-299 STAROGARD GDAŃSKI,c) województwo pomorskie
ul. Skarszewska 7d) województwo warmińsko-mazurskie
e) województwo wielkopolskie
f) województwo zachodniopomorskie

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wykaz zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia i ich pojemność

Lp.WojewództwoZAKŁAD LECZENIA ODWYKOWEGO

obejmujący obszar

POJEMNOŚĆ

(liczba łóżek)

1Opolskiea) województwo kujawsko-pomorskie30
b) województwo lubelskie
Samodzielny Wojewódzki Szpitalc) województwo lubuskie
dla Nerwowo i Psychicznie Chorychd) województwo łódzkie
48-140 BRANICE, ul. Szpitalna 18e) województwo mazowieckie
f) województwo podlaskie
g) województwo pomorskie
h) województwo świętokrzyskie
2Śląskiea) województwo dolnośląskie25
b) województwo małopolskie
Szpital Psychiatrycznyc) województwo opolskie
44-180 TOSZEK, ul. Gliwicka 5d) województwo podkarpackie
e) województwo śląskie
f) województwo warmińsko-mazurskie
g) województwo wielkopolskie
h) województwo zachodniopomorskie

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  4 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO DLA KOBIET, PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ

Lp.WojewództwoZakład psychiatryczny i odwykowy obejmujący obszarPojemność (liczba łóżek)
1LubuskieSamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

66-400 Gorzów Wielkopolski,

ul. Walczaka 42

cały kraj35
1 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.90.852) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2003 r.
2 Załącznik Nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.90.852) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2003 r.
3 Załącznik Nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.90.852) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2003 r.
4 Załącznik Nr 5 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.90.852) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2003 r.