Wykaz zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. - Dz.U.2004.247.2481 - OpenLEX

Wykaz zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.247.2481

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych

Na podstawie art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych, które mogą być wykonywane przez osoby, o których mowa w art. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
2.
Wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZABIEGÓW I CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA POBRANIU OD PACJENTA MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Rodzaj zabieguOsoby uprawnione do wykonania zabiegu
12
Pobieranie każdego rodzaju materiału niezbędnego do wykonania badania laboratoryjnego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznejOsoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
Pobieranie krwi żylnej z żył obwodowych kończyn zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej
Pobieranie krwi włośniczkowej z opuszki palca i palucha, z piętki i płatka ucha zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznejDiagnosta laboratoryjny;
Pobieranie wymazów z powłok skórnych, gardła, przewodu słuchowego zewnętrznego, przedsionka nosa, worka spojówkowego i odbytu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznejLicencjat na kierunku analityka medyczna;

Technik analityki medycznej

Zeskrobiny z paznokci i skóry, pobieranie włosa