Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1267 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, 999 i 1096) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 i 577), wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3) okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4) limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

- stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§  2. 
1.  Ilekroć w załączniku do rozporządzenia jest mowa o lekarzu posiadającym specjalizację w konkretniej dziedzinie medycyny, rozumie się przez to także lekarza w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie.
2.  Przez lekarza w trakcie specjalizacji rozumie się lekarza, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz w przypadku gdy lekarz został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego:
1) przed dniem 30 września 2014 r. i:
a) rozpoczął specjalizację w dotychczas szczegółowej dziedzinie medycyny określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1779, z 2007 r. poz. 85, z 2008 r. poz. 1050, z 2010 r. poz. 1320 oraz z 2011 r. poz. 1627), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 905 i 1661, z 2003 r. poz. 784 i 1992 oraz z 2004 r. poz. 2284) lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 302 i 676 oraz z 2000 r. poz. 84) - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny,
b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dotychczas podstawowej dziedzinie medycyny, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, z wyjątkiem dziedzin medycyny wymienionych w lit. c,
c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;
2) po dniu 30 września 2014 r. i:
a) ukończył pierwszy rok modułu specjalistycznego - w przypadku lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia modułu podstawowego właściwego dla danej specjalizacji,
b) rozpoczął pierwszy rok specjalizacji - w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty,
c) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku odbywania specjalizacji:
przez lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I stopnia,
jednomodułowej,
dwumodułowej o nazwie modułu podstawowego tożsamej z nazwą modułu specjalistycznego,
d) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku odbywania specjalizacji jednomodułowej, której czas trwania jest dłuższy niż 5 lat.
3.  2  Przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii rozumie się fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.
§  3. 
1.  Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. poz. 1141, z 2010 r. poz. 166 oraz z 2011 r. poz. 127) lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy.
2.  Możliwość skrócenia okresu użytkowania dla wyrobów medycznych wymienionych w lp. 127-131 załącznika do rozporządzenia stosuje się również do wyrobów medycznych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK 4  

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Lp.Wyroby medyczneOsoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczneLimit

finansowania ze środków publicznych

Wysokość udziału własnego

świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych*

Kryteria przyznawaniaOkres

użytkowania**

Limit cen napraw
Grupa

A.

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy***
1.Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwiaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

200 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 2 lata0 zł
2.Proteza uzupełniająca stopę600 zł0%raz na 2 lata0 zł
3.Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym1.800 zł0%raz na 3 lata540 zł
Grupa

B.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia***
4.Proteza tymczasowa podudziaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

900 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia, w przypadku protezy ostatecznej z tuleją udową

- krótki, niestabilny kikut

jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną0 zł
5.Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego2.800 zł0%raz na 3 lata840 zł
6.Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego4.500 zł0%raz na 3 lata1.350 zł
7.Proteza ostateczna skorupowa podudzia1.800 zł0%raz na 3 lata540 zł
8.Proteza ostateczna modularna podudzia3.500 zł0%raz na 3 lata1.050 zł
9.Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia500 zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową podudziaraz w okresie

użytkowania

protezy

0 zł
10.Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia1.500 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną podudziaraz w okresie

użytkowania

protezy

0 zł
11.Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia1.800 zł0%niedorozwój kończynyraz na 3 lata, u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym540 zł
Grupa

C.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda***
12.Proteza tymczasowa w obrębie udaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.600 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną0 zł
13.Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda3.000 zł0%raz na 3 lata900 zł
14.Proteza ostateczna modularna w obrębie uda5.500 zł0%raz na 3 lata1.650 zł
15.Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda5.000 zł0%niedorozwój kończynyraz na 3 lata1.500 zł
16.Wymiana leja w protezie tymczasowej uda500 zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową udaraz w okresie

użytkowania protezy,

potwierdzone

wskazaniami

medycznymi

0 zł
17.Wymiana leja w protezie ostatecznej uda2.000 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną udaraz w okresie

użytkowania

protezy,

potwierdzone

wskazaniami

medycznymi

0 zł
Grupa

D.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny***
18.Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z

koszem biodrowym

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

6.000 zł0%amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak kończynyraz na 3 lata1.800 zł
19.Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po

wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem

wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym

7.500 zł0%amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak kończynraz na 3 lata2.250 zł
20.Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym2.000 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowymraz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi0 zł
Grupa

E.

Protezy kończyn górnych ,wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki***
21.Proteza kosmetyczna w

obrębie ręki

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

800 zł0%amputacja lub wrodzony

brak w obrębie ręki

raz na 3 lata240 zł
Grupa

F.

Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia***
22.Proteza kosmetyczna w obrębie przedramieniaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji

w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.200 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramieniaraz na 3 lata360 zł
23.Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia2.800 zł0%raz na 3 lata840 zł
Grupa

G.

Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia***
24.Proteza kosmetyczna w obrębie ramieniaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

2.400 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramieniaraz na 3 lata720 zł
25.Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia4.000 zł0%raz na 3 lata1.200 zł
26.Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego3.000 zł0%raz na 3 lata900 zł
27.Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego4.600 zł0%raz na 3 lata1.380 zł
Grupa

H.

Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie***
28.Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w

dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata120 zł
10% dorośli
29.Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO)500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata150 zł
10% dorośli
30.Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO)800 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata240 zł
10% dorośli
31.Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO)2.500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę reciprokalną)raz na 3 lata750 zł
10% dorośli
32.Orteza odciążająca kończynę dolną1.000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata300 zł
10% dorośli
33.Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych3.000 zł0%parapareza wiotka; przepukliny oponowo-rdzeniowe z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4; rdzeniowy zanik mięśni; dystrofie mięśniowe z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę z ujęciem obręczy biodrowej, ud, goleni i stóp - typu HKAFO)raz na 3 lata dla dzieci do ukończenia 18. roku życia900 zł
Grupa

I.

Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych
34.Pas biodrowy z szyną lub szynamiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

280 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje kończyn dolnychraz na 3 lata84 zł
10% dorośli
35.Kosz biodrowy400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata120 zł
10% dorośli
Grupa

J.

Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
36.Orteza stabilizująca staw skokowyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,

lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952

200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
37.Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
38.Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
39.Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości700 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
40.Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia1.450 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
41.Szyna typu Saint-Germain50 zł0%według wskazań medycznych dla dzieci do

ukończenia 5. roku życia

0 zł
42.Szyna Denis-Browna z obuwiem200 zł0%według wskazań medycznych dla dzieci do

ukończenia 3. roku życia

0 zł
43.Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym800 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
44.Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego100 zł0%dysplazja stawu biodrowegowedług wskazań medycznych dla dzieci do

ukończenia 2. roku życia

0 zł
Grupa

K.

Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie***
45.Orteza na rękę i przedramięLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata75 zł
10% dorośli
46.Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata120 zł
10% dorośli
Grupa

L.

Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
47.Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

160 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja rękiraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
48.Orteza na rękę i przedramię250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
49.Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez600 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja stawu

łokciowego

raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
50.Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bezLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
51.Orteza na ramię i bark

(z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault")

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiastany pourazowe;

stany pooperacyjne stawu

barkowego;

zespoły bólowe barku

raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
52.Orteza na ramię i bark typu "Dessault"150 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
53.Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzeniaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

600 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
Grupa

Ł.

Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
54.Gorset odciążająco - stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

700 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłuparaz na 3 lata w przypadku braku możliwości dobom wyrobu seryjnego210 zł
10% dorośli
55.Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfozLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.600 zł0%skolioza

o kącie skrzywienia

co najmniej

20° kąta

Cobba;

pogłębiona kyfoza odcinka piersiowego

dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, nie częściej niż raźna 6 miesięcy, według wskazań medycznych; domodelowanie gorsetu według wskazań medycznych w trakcie jego

użytkowania

0 zł
56.Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłuparaz na 3 lata w przypadku braku możliwości dobom wyrobu seryjnego120 zł
Grupa

M.

Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryjnie***
57.Gorset stabilizująco-unieruchamiającyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,

lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952

260 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazówraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
58.Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiazespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego; rozejście spojenia łonowegoraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
59.Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
60.Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym)raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
61.Kołnierz sztywny80 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymiraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
62.Kołnierz półsztywny35 zł0% dzieci do

ukończenia 18. roku życia

zespoły bólowe odcinka

kręgosłupa szyjnego

raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
63.Półgorsetowa orteza szyjna200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życianiestabilność odcinka kręgosłupa szyjnegoraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
Grupa

N.

Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
64.But na stopę o różnym zniekształceniuLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,

lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

155 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiakryteria przyznawania zgodnie z opisem****raz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
65.But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej210 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 6 miesięcy0 zł

0 zł

30% dorośliraz na rok
66.But przy amputacji w obrębie stopy155 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
67.But do ortezy obejmującej stopę210 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiazaopatrzenie w wykonywaną na zamówienie i połączoną z butem ortezę

stabilizującą, odciążającą, korekcyjną lub unieruchamiającą kończynę dolną

raz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
68.But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiabut do paryraz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
Grupa

O.

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie
69.Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHgLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł30%po

przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia

raz na rok0 zł
70.Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHgLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

800 zł30%po

przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia

raz na rok0 zł"
Grupa

P.

Wyroby medyczne wykonywane seryjnie
71.Soczewka okularowa korekcyjna do bliżyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki25 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr

w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy0 zł
72.Soczewka okularowa korekcyjna do dali30% dorośliraz na 2 lata
73.Soczewka okularowa korekcyjna do bliży50 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr;

sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2, 25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
74.Soczewka okularowa korekcyjna do dali30% dorośliraz na 2 lata
75.Soczewka kontaktowa twarda500 zł30%stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakiaraz na rok0 zł
76.Soczewka kontaktowa miękka150 zł
77.Epiproteza oka800 zł0%zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiproteządzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych, dorośli raz na 5 lat
78.Proteza oka700 zł0%brak gałki ocznej
79.Lupa80 zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 3 lata
80.Monookular350 złraz na 5 lat
81.Okulary lupowe350 złraz na 5 lat
82.Okulary lornetkowe do bliży350złraz na 5 lat
83.Okulary lornetkowe do dali350 złraz na 5 lat
84.Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchuLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

2.000 zł za sztukę0%niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życiaraz na 3 lata0 zł
1.000 zł za sztukę30%niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życiaraz na 5 lat0 zł
85.Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu, z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałeLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

1.800 zł za sztukę0%niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życiaraz na 3 lata0 zł
1.800 zł za sztukę30%niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życiaraz na 5 lat0 zł
86.Wkładka uszna wykonana

indywidualnie

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

60 zł

za sztukę

0%pacjenci do ukończenia

26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej

każdorazowo

zgodnie z

zaleceniami

lekarza

0 zł
50 zł za sztukę0%pacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznejraz na 5 lat0 zł
87.Systemy wspomagające słyszenieLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

5.500 zł50%wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życiaraz na 5 lat0 zł
88.Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

1.600 zł0%stan po usunięciu krtani z powodu nowotworu; stan po ciężkich urazach krtaniraz na 5 lat0 zł
89.Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkłademLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,

realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania tych świadczeń

150 zł0%tracheostomiaraz na rok0 zł
90.Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub

anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0,80 zł za sztukę0%schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowychraz na miesiąc0 zł
91.Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki

zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

30 zł za sztukę0% pacjenci do ukończenia 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarzaleczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowejraz na miesiąc0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

30% pacjenci powyżej 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0% kobiety ciężarne, zgodnie z zaleceniami lekarza
92.Proteza piersiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

280 zł0%operacyjne leczenie nowotworów piersi; wady rozwojowe; urazyraz na 2 lata0 zł
93.PerukaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pulmonologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

250 zł0%w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosówraz na rok0 zł
94.Cewniki zewnętrzne do 30 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za sztukę30%choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącieraz na miesiąc0 zł
95.Cewniki urologiczne do 4 sztuk lub w równowartości ich kosztu cewnik silikonowyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za sztukę30%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowegoraz na miesiąc0 zł
96.Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczneLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0,80 zł za sztukę30%choroby wymagające wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowegoraz na miesiąc0 zł
97.Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztukLekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

6,50 zł za sztukę0%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrotomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny)

raz na miesiąc0 zł
98.Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

120 zł0%nefrostomia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk)raz na miesiąc0 zł
99.Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomiiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego W przypadku urostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

400 zł0%stornia na

jelicie cienkim

(ileostomia)

raz na miesiąc0 zł
300 złstornia na jelicie grubym

(kolostomia)

480 złstornia na układzie moczowym (urostomia)
400 złprzetoka ślinowa
100.Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznieLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

77 zł0%choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub

okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych

raz na miesiąc0 zł
101.Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie90 zł30%neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów:

- głębokie upośledzenie umysłowe,

- zespoły otępienne o różnej etiologii,

- wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,

- wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca

raz na miesiąc0 zł
102.Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

2.100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobturacyjny bezdech sennyraz na 5 lat0 zł
10% dorośli
103.Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowegoLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

150 zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsekraz na 6 miesięcy0 zł
104.Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy800 zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsekraz na 4 lata0 zł
105.Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe200 zł0%chorzy na mukowiscydozę powyżej 4. roku życia; chorzy na pierwotną dyskinezę rzęsek powyżej 4. roku życiaraz na 2 lata0 zł
106.Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

220 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na rok0 zł
107.Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk240 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na rok0 zł
108.Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk240 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na rok0 zł
109.Majteczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk360 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny dolnejraz na rok0 zł
110.Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk180 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramieniaraz na rok0 zł
111.Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk120 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramieniaraz na rok0 zł
112.Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk144 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny górnejraz na rok0 zł
113.Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronnyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

80 zł30%przepuklina

pachwinowa jednostronna

raz na rok0 zł
114.Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny100 zł30%przepuklina

pachwinowa obustronna

raz na rok0 zł
115.Pas brzuszny100 zł30%przepuklina powłok jamy brzusznejraz na rok0 zł
116.Poduszka

przeciwodleżynowa pneumatyczna

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz podstawowej opieki

zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

W przypadku lasek dla niewidomych także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki

500 zł30%paraplegia; tetraplegia; inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki

przeciwodleżynowej

raz na 2 lata0 zł
117.Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)400 zł30%paraplegia; tetraplegia; inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżkuraz na 3 lata0 zł
118.Kula łokciowa ze stopniową regulacją30 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata0 zł
119.Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu140 zł30%trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej rękiraz na 3 lata0 zł
120.Kula pachowa40 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata0 zł
121.Trójnóg albo czwórnóg75 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata0 zł
122.Laska dla niewidomych (biała)100 zł0%osoby niewidome i niedowidząceraz na 6 miesięcy0 zł
123.Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie240 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 5 lat0 zł
124.Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie sięLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator)raz na 3 lata0 zł
125.PionizatorLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

2.000 zł0%schorzenia wymagające pionizacji ze

stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w balkonik specjalny i urządzenie multifunkcyjne)

raz na 5 lat600 zł
126.Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportowąLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.200 zł0%Dzieci do ukończenia 18. roku życia - schorzenia wymagające pionizacji ze

stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego

zaopatrzenia

w balkonik specjalny i pionizator)

raz na 5 lat960 zł
127.Wózek inwalidzki ręcznyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł0%trwałe ograniczenie

samodzielnego

chodzenia

raz na 5 lat***180 zł
128.Wózek inwalidzki dziecięcyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

trwałe ograniczenie

zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata***180 zł
129.Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózkuLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.700 zł0%trwałe ograniczenie

samodzielnego

chodzenia dla osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki specjalny)

raz na 4 lata***510 zł
trwałe ograniczenie

zdolności samodzielnego

chodzenia dla dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki specjalny dziecięcy)

raz na 3 lata***510 zł
130.Wózek inwalidzki specjalny (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek

z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.000 zł0%przy porażeniach

i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki wykonany

ze stopów lekkich

z systemem szybkiego demontażu

kół,

składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)

raz na 4 lata***900 zł
131.Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek

z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

dzieci od rozpoczęcia 2. do ukończenia 18. roku życia przy porażeniach

i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub

skrzyżowanych

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

w wózek inwalidzki wykonany

ze stopów lekkich

z systemem szybkiego demontażu

kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)

raz na 3 lata***
132.Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowęLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu mchu Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu mchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

700 zł0%Dzieci do ukończenia 18. roku życia -trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontaktowego oparcia tułowia podczas siedzenia oraz stabilizacji głowy)raz na 2 lata0 zł
133.Pełzak do raczkowania120 zł0%niedowłady mięśniowe u dzieciraz na 2 lata0 zł
134.Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

45 zł30%leczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowejraz na miesiąc0 zł
135.Sensor/ Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 4 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

600 zł30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu I leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej)raz na miesiąc0 zł
136.Transmiter/ Nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Kontynuacja zlecenia także przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1.000 zł30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu I leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej)raz na 8 miesięcy0 zł
137.Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring - FGM) do 2 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

255 zł za

sztukę

30%Pacjenci od 4. do ukończenia 18. roku życia

z cukrzycą typu 1 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym

w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym)

raz na miesiąc0 zł
Objaśnienia

*) Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny.

**) Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. Okres ten nie dotyczy świadczeniobiorców, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

***) Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;

2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,

b) rehabilitacji,

c) rozwoju fizycznego;

3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

****) Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego:

1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu (z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej):

a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalna powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek,

b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna),

c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;

2) skrócenie kończyny dolnej:

a) u osób dorosłych o co najmniej 3 cm,

b) u dzieci do 18. roku życia o co najmniej 2 cm;

3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego;

4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe);

5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 września 2019 r. (Dz.U.2019.1899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2019 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), które traci moc z dniem 31 maja 2017 r. zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599).
4 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 września 2019 r. (Dz.U.2019.1899) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 października 2019 r.