Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 kwietnia 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234), wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2)
kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3)
okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4)
limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

- stanowiące załącznik do rozporządzenia.

1. 
Ilekroć w załączniku do rozporządzenia jest mowa o lekarzu posiadającym specjalizację w konkretniej dziedzinie medycyny, rozumie się przez to także lekarza w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie.
2. 
Przez lekarza w trakcie specjalizacji rozumie się lekarza, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli:
1)
jest w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego, do odbywania którego został zakwalifikowany przed dniem 30 września 2014 r., oraz:
a)
rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dotychczas szczegółowej dziedzinie medycyny określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1779, z 2007 r. poz. 85, z 2008 r. poz. 1050, z 2010 r. poz. 1320 oraz z 2011 r. poz. 1627), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 905 i 1661, z 2003 r. poz. 784 i 1992 oraz z 2004 r. poz. 2284) lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 302 i 676 oraz z 2000 r. poz. 84) - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo
b)
ukończył pierwszy rok szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w dotychczas podstawowej dziedzinie medycyny, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, z wyjątkiem dziedzin medycyny, o których mowa w lit. c, albo
c)
ukończył drugi rok szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;
2)
jest w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego, do odbywania którego został zakwalifikowany po dniu 30 września 2014 r., oraz:
a)
ukończył pierwszy rok modułu specjalistycznego - w przypadku lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia modułu podstawowego właściwego dla danej specjalizacji albo
b)
rozpoczął pierwszy rok szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, albo
c)
ukończył pierwszy rok szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku odbywania szkolenia specjalizacyjnego:
przez lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I stopnia,
jednomodułowego,
dwumodułowego o nazwie modułu podstawowego tożsamej z nazwą modułu specjalistycznego, albo
d)
ukończył drugi rok szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku odbywania szkolenia specjalizacyjnego jednomodułowego, którego czas trwania jest dłuższy niż 5 lat;
3)
zakończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego albo uzyskał decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 albo 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972) - jednak nie dłużej niż do zakończenia okresu, o którym mowa w art. 16r ust. 11 tej ustawy.
3. 
Przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii rozumie się fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.
1. 
Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. poz. 1141, z 2010 r. poz. 166 oraz z 2011 r. poz. 127) lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy.
2. 
Możliwość skrócenia okresu użytkowania dla wyrobów medycznych wymienionych w lp. 127-131 załącznika do rozporządzenia stosuje się również do wyrobów medycznych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

KodWyroby medyczneOsoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne"Limit finansowania ze środków publicznychWysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych2'Kryteria przyznawaniaOkres użytkowania3'Limit cen napraw
Grupa A - Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy
A.01.01Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopęCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA RE HA

300 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 2 lata4'Ozł
A.01.02Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsjęCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA RE HA

600 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 2 lata4'Ozł
A.02.01Proteza uzupełniająca stopęCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA RE HA

8000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 2 lata4'Ozł
A.03.01Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 25)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

4000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 3 lata4)1300 zł
A.03.02Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 35)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

7500 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 3 lata4)2500 zł
A.03.03Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 45)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

10 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 3 lata4)3300 zł
Grupa B - Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia
B.01.01Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 25)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

4000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostatecznąOzł
B.01.02Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 35)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

6000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostatecznąOzł
B.02.01Proteza ostateczna skorupowa podudziaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

5500 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na 3 lata4)1800 zł
B.03.01Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 25)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

5000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na 3 lata4)1600 zł
B.03.02Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 35)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

7000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na 3 lata4)2300 zł
B.03.03Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 45)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

15 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia

10 000 zł dorośli

0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na 3 lata4)5000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia

3300 zł dorośli

B.04.01Wymiana leja w protezie tymczasowej podudziaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

2000 zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową podudziaraz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymiOzł
B.05.01Wymiana leja w protezie ostatecznej podudziaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

2500 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną podudziaraz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymiOzł
B.06.01Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudziaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

7000 zł0%niedorozwój kończynyraz na 3 lata4), u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym2300 zł
B.07.01Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudziaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

1500 zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną podudziaraz na rok4)Ozł
Grupa C - Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda
C.01.01Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 25)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

5000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostatecznąOzł
C.01.02Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 35)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

8000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostatecznąOzł
C.01.03Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45'CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

10 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia 8000 zł dorośli0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostatecznąOzł
C.02.01Proteza ostateczna skorupowa w obrębie udaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

5500 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na 3 lata4'1800 zł
C.03.01Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 25'CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

9000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na 3 lata4'3000 zł
C.03.02Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 35'CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

14 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na 3 lata4'4600 zł
C.03.03Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45'CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

30 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na 3 lata4'10 000 zł dzieci do ukończenia

18. roku życia

20 000 zł dorośli6600 zł dorośli
C.04.01Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie udaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

15 000 zł0%niedorozwój kończynyraz na 3 lata4)5000 zł
C.05.01Wymiana leja w protezie tymczasowej udaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

2000 zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową udaraz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymiOzł
C.06.01Wymiana leja w protezie ostatecznej udaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

3500 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną udaraz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymiOzł
C.07.01Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej udaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

2500 zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną udaraz na rok4)Ozł
Grupa D - kończynyProtezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub po wyluszczeniu w stawie biodrowym, lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju
D.01.Ó1Proteza ostateczna modularna po wyluszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 25)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

14 000 zł0%amputacja lub wy łuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończynyraz na 3 lata4)4600 zł
D.01.02Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 35)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

30 000 zł0%amputacja lub wy łuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończynyraz na 3 lata4)10 000 zł
D.01.03Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 45)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

35 000 zł0%amputacja lub wy łuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończynyraz na 3 lata4)11 600 zł
D.02.01Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie l-45)CHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

4000 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowymraz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi4*Ozł
Grupa E - Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki
E.01.01Proteza bierna kosmetyczna w obrębie rękiCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

12 500 zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie rękiraz na 3 lata4)Ozł
Grupa F - Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej
F.01.01Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

4500 zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramieniaraz na 3 lata4)Ozł
F.02.01Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

7500 zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramieniaraz na 3 lata4'2500 zł
F.03.01Proteza czynna w obrębie przedramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

15 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia

10 000 zł dorośli

0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramieniaraz na 3 lata4'7500 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia 5000 zł dorośli
F.04.01Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

7500 zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramieniaraz na 3 lata4'2500 zł
F.05.01Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

10 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramieniaraz na 3 lata4'3300 zł
F.06.01Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznymCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

12 500 zł proteza czynna mechaniczna

20 000 zł inne protezy czynne dzieci do ukończenia 18. roku życia

0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramieniaraz na 3 lata4'4100 zł proteza czynna mechaniczna 6600 zł inne protezy czynne dzieci do ukończenia 18. roku życia
15 000 zł inne protezy czynne dorośli5000 zł inne protezy czynne dorośli
F.07.01Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowegoCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

10 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnejraz na 3 lata4)3300 zł
F.08.01Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowegoCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

12 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnejraz na 3 lata4)4000 zł
F.09.01Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowegoCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

14 000 zł proteza czynna mechaniczna

20 000 zł inne protezy czynne dzieci do ukończenia 18. roku życia 15 000 zł inne protezy czynne dorośli

0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnejraz na 3 lata4)4600 zł proteza czynna mechaniczna 6600 zł inne protezy czynne dzieci do ukończenia 18. roku życia 5000 zł inne protezy czynne dorośli
F.10.01Rękawica kosmetycznaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

1500 zł0%zaopatrzenie w protezę czynną lub bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnejraz na rokOzł
F.l 1.01Ręka bierna kosmetycznaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

1700 zł0%zaopatrzenie w protezę bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnejraz na rokOzł
F.12.01Końcówka chwytna bierna roboczaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

3000 zł0%zaopatrzenie w protezę bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnejraz na rokOzł
F.13.01Liner przedramienia lub ramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

2500 zł0%zaopatrzenie w protezę przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej wykonaną w technologii z zastosowaniem lineraraz na rok4'Ozł
F.14.01Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

4000 zł0%zaopatrzenie w protezę przedramienia lub ramieniaraz na 3 lata4', potwierdzone wskazaniami medycznymiOzł
F.15.01Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnejCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

4500 zł0%zaopatrzenie w protezę całej kończyny górnejraz na 3 lata4', potwierdzone wskazaniami medycznymiOzł
F.16.01Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

1000 zł0%zaopatrzenie w protezę czynną przedramieniaraz na rokOzł
F.17.01Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramieniaCHI DZI

CHI NACZ

CHI OGÓL

CHI ONKO

FIZJO SPEC ORTO TRAUMA REHA

2000 zł0%zaopatrzenie w protezę czynną ramieniaraz na rokOzł
Grupa G - Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie
G.01.01Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubówCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA1000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)330 zł
G.01.02Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubamiCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA2200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)730 zł
G.02.01Orteza CROW na stopę Charcot-a lub po częściowej amputacji stopyCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC2000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)660 zł
NEURO

NEURO DZI

ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

10% dorośli
G.03.01Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowaCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA1250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)410 zł
G.03.02Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFOCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA1500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)500 zł
G.03.03Orteza GRAFO bez przegubówCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA1750 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)580 zł
G.03.04Orteza GRAFO z przegubamiCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC2500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)830 zł
NEURO

NEURO DZI

ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

10% dorośli
G.04.01Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO bez przegubówCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA2000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4'660 zł
G.04.02Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z przegubami wolnymi, z blokadą i wspomaganiem wyprostu lub zgięcia w stawie kolanowymCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA5000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.03raz na 3 lata4'1660 zł
G.04.03Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z bezpieczną lub aktywnie kontrolowaną fazą podporu i wymachuCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA15 000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.02raz na 3 lata4'5000 zł
G.05.01Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę bez przegubówCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC5000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.02 lub G.05.03, lub G.07.01raz na 3 lata4'1660 zł
NEURO

NEURO DZI

ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

10% dorośli
G.05.02Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę z przegubamiCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA10 000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.03, lub G.07.01raz na 3 lata4)3300 zł
G.05.03Orteza multifunkcyjna HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub redresji, lub wspomagania lokomocjiCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA15 000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.02, lub G.07.01raz na 3 lata4)5000 zł
G.06.01Orteza odciążająca kończynę dolnąCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA1500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcje kończyny dolnej lub stawu biodrowego w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnegoraz na 3 lata4)500 zł
G.07.01Orteza reciprokalna (wspomagająca sprzężony ruch naprzemienny) typu RGOCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA20 000 zł0%dzieci do ukończenia 18. roku życia z:

1) paraparezą wiotką lub

2) przepuklinami oponowo-rdzeniowymi z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4, lub

3) rdzeniowym zanikiem mięśni, lub

4) dystrofią mięśniową

- z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.02, lub G.05.03

raz na 3 lata4)6660 zł
Grupa H - Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie (z wyłączeniem opasek elastycznych)
H.01.01Orteza stabilizująca staw skokowyCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)Ozł
10% dorośli
H.01.02Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopiaCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)Ozł
10% dorośli
H.01.03Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymiCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)Ozł
pozycjonującymi staw skokowyFIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA10% dorośli
H.02.01Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowejCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej wynikająca z osłabienia zgięcia grzbietowego stopyraz na 3 lata4'Ozł
H.02.02Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca minimum % długości stopy, podtrzymująca stopę od strony pode szwowejCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowejraz na 3 lata4'Ozł
H.02.03Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum % długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowejCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

1100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

20% dorośli

trwała dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowejraz na 3 lata4'Ozł
H.03.01Orteza stawu kolanowego z zawiasamiCHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO

250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej związana z:

1) niestabilnością stawu kolanowego lub rzepki lub

raz na 3 lata4'Ozł
FIZJO

FIZJO SPEC

NEURO

NEURO DZI ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

10% dorośli2) łagodnymi urazami łąkotki czy wiązadeł, także po ich rekonstrukcji, lub

3) wczesnymi stadiami choroby zwyrodnieniowej, lub

4) urazami tkanek miękkich stawu kolanowego, lub

5) przeciążeniami stawu kolanowego i stanem zapalnym w jego obrębie

- wymagająca zastosowania ortezy stawu kolanowego z zawiasami

H.03.02Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięciaCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca kontroli zakresu ruchów w stawie kolanowymraz na 3 lata4)Ozł
H.03.03Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej % długości kończyny dolnejCHI DZI CHI OGÓL

CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej związana z pooperacyjnym unieruchomieniem co najmniej % długości kończyny dolnej, a następnie wprowadzeniem stopniowej mobilności dzięki zastosowaniu regulacji kąta zgięcia i wyprosturaz na 3 lata4)Ozł
H.03.04Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniemCHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO

1000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życianiestabilność kolana po przebytych urazach lub operacjach po odzyskaniu przez pacjenta pełnego zakresu ruchu,raz na 3 lata4)Ozł
ruchu zgięcia i wyprostu z regulacjąFIZJO

FIZJO SPEC

NEURO

NEURO DZI ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

20% dorośliwymagająca funkcjonalnego i rehabilitacyjnego wsparcia
H.03.05Orteza odciążająca staw kolanowy typu OACHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

1000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

20% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej związana z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, znacznie ograniczająca poruszanie sięraz na 3 lata4)Ozł
H.04.01Tutor unieruchamiający stawu kolanowegoCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

150 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcje kolana wymagające unieruchomienia, w przypadku przeciwwskazań do zastosowania tutoru gipsowego lub oczekiwanych lepszych efektów terapeutycznych przy zastosowaniu tutoruraz na 3 lata4)Ozł
H.05.01Orteza stawu biodrowego ograniczająca odwodzenie lub przywodzenie w stawie biodrowymCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

1000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcje w stawie biodrowym wymagające ograniczenia odwodzenia i przywodzenia w stawie biodrowymraz na 3 lata4)Ozł
H.05.02Orteza stawu biodrowego unieruchamiająca z zakresem regulacji zgięcia, wyprostu, odwodzenia i przywodzeniaCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

1450 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcje w stawie biodrowym wymagające jego unieruchomieniaraz na 3 lata4'Ozł
H.06.01Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowymCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

800 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej w stawie kolanowym lub w obrębie stopy, lub stawu skokowegoraz na 3 lata4'Ozł
H.07.01Szyna Denis-Browna lub inna szyna derotacyjnaCHI DZI CHI OGÓL

CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

250 zł0%stopa końsko-szpotawawedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia

5. roku życia

Ozł
H.07.02Obuwie lub orteza do szyny derotacyjnejCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

350 zł0%stopa końsko-szpotawawedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia

5. roku życia

Ozł
H.08.01Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowegoCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

150 zł0%dysplazja stawu biodrowegowedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia

2. roku życia

Ozł
Grupa I - Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie
1.01.01Orteza na rękę i przedramię typu WHO bez przegubówCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA750 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata4)250 zł
1.01.02Orteza na rękę i przedramię typu WHO z przegubamiCHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO

1500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata4)500 zł
FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA10% dorośli
1.02.01Orteza na przedramię i ramię z ujęciem ręki typu EWHO z przegubamiCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA2250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata4)750 zł
Grupa J - Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie - z wyłączeniem opasek elastycznych
J.01.01Orteza ręki stabilizująca lub korygująca; z wyłączeniem aparatu Stacka i CapeneraCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

160 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja rękiraz na 3 lata4)Ozł
J.02.01Orteza na rękę i przedramięCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata4)Ozł
J.03.01Orteza stawu łokciowegoCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata4'Ozł
J.03.02Orteza stawu łokciowego z ujęciem rękiCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata4'Ozł
J.04.01Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia rękiCHI DZI CHI OGÓL

CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata4'Ozł
J.04.02Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem rękiCHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO

500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata4'Ozł
FIZJO

FIZJO SPEC

NEURO

NEURO DZI ORTO TRAUMA

REHA

REUMA

10% dorośli
J.05.01Orteza na ramię i bark; z wyłączeniem temblaków i ortez typu DessaultCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

stany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata4)Ozł
J.06.01Orteza na ramię i bark typu DessaultCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

130 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

stany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata4)Ozł
J.07.01Orteza odwodząca stawu barkowegoCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

stany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata4)Ozł
J.07.02Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz możliwością ustawienia kąta rotacjiCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA600 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

stany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barku wymagające regulacji kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz ustawienia kąta rotacjiraz na 3 lata4'Ozł
Grupa K - Gorsety i ortezy głowy wykonywane na zamówienie
K.01.01Gorset zapewniający niepełne odciążenie i stabilizację, z wyłączeniem gorsetu typu JewettaCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA1000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa lub klatki piersiowej, w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnegoraz na 6 miesięcy300 zł
10% doroślidorośli raz na 3 lata4)
K.01.02Gorset odciążająco-

-stabilizujący, z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta

CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA1750 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kręgosłupa lub klatki piersiowej; choroby nerwowo-mięśnioweraz na 3 lata4'580 zł
K.02.01Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIOCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA2000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

porażenie mózgowe, w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia wL.04.01raz na 3 lata4'Ozł
K.03.01Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowaniaCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA2800 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaskolioza o kącie skrzywienia co najmniej 20° kąta Cobba; pogłębiona kyfoza odcinka piersiowegodzieci do ukończenia 18. roku życia nie częściej niż raz na 6 miesięcy4'930 zł
K.04.01Orteza tułowia lędźwiowo-

-krzyżowa

CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA1500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kręgosłupa, w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnegoraz na 3 lata4'500 zł
K.05.01Orteza korekcyjna głowy wykonana na podstawie skanowania 3D wraz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jej użytkowaniaCHI DZI

CHI OGÓL

FIZJO SPEC

NEURO CHI ORTO TRAUMA REHA

5000 zł30%jednorazowo dzieci od 4. do 12. miesiąca życia z ciężkim i bardzo ciężkim stopniem plagiocefalii lub brachycefalii, które mimo terapii fizjoterapeutycznej konwencjonalnej nie uzyskują zadowalających efektów terapeutycznychjednorazowoOzł
Grupa L - Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia lub szyi produkowane seryjnie
L.01.01Gorset sztywny stabilizuj ąco - unieruchamiający odcinekCHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO

300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazówraz na 3 lata4'Ozł
piersiowo-lędźwiowo-

-krzyżowy typu Jewetta

FIZJO FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA REUMA10% dorośli
L.01.02Gorset sztywny stabilizuj ąco - unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo - krzyżowy typu Jewetta ze stabilizacją odcinka szyjnego - niską (diadem) lub wysoką (diadem i halo)CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA

REUMA

450 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazówraz na 3 lata4)Ozł
L.02.01Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicęCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA

REUMA

100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-

-krzyżowego, rozejście spojenia łonowego

raz na 3 lata4)Ozł
L.03.01Orteza lędźwiowo - krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełneCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA

REUMA

200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym)raz na 3 lata4)Ozł
L.03.02Orteza lędźwiowo - krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełneCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA

REUMA

300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th 11 i Th 12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)raz na 3 lata4)Ozł
L.03.03Orteza lędźwiowo - krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinamiCHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Thl 1 iraz na 3 lata4)Ozł
typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion zapewniająca odciążenie niepełneFIZJO FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA REUMA10% dorośliTh 12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)
L.04.01Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIOCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

800 zł za kamizelkę0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaporażenie mózgowe; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w K.02.01raz na 3 lata4'Ozł
10% dorośli
1600 zł za kamizelkę z termoplastycznym panelem tylnym0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
L.05.01Kołnierz półsztywnyCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA

REUMA

35 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiazespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnegoraz na 3 lata4'Ozł
10% dorośli
L.05.02Kołnierz sztywnyCHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO

80 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymiraz na 3 lata4'Ozł
FIZJO FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA REUMA10% dorośli
L.06.01Półgorsetowa orteza szyjna, unieruchamiająca, odciążenie pełne, z podparciem konstrukcji kołnierza na klatce piersiowej i na odcinku piersiowym kręgosłupaCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO

FIZJO SPEC NEURO NEUROCHI NEURO DZI ONKO KLIN ONKO HEMA DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP REHA

REUMA

350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

rozległe i ciężkie urazy odcinka szyjnego kręgosłupa, złamania kompresyjne, stany pooperacyjneraz na 3 lata4)Ozł
Grupa M - Obuwie ortopedyczne
M.01.01But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienieCHI DZI CHI OGÓL

CHI ONKO DIAB

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

700 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu; z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej:

a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek albo

raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych230 zł
M.02.01But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienieCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO DIAB

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

600 zł w przypadku skrócenia do 10 cm0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna), albo c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;

2) skrócenie kończyny dolnej:

a) u osób dorosłych o co najmniej 3 cm albo

b) u dzieci do 18. roku życia o co najmniej 2 cm;

3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego;

4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowej;

5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę

raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych250 zł
1000 zł w przypadku skrócenia powyżej 10 cm0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

M.03.01But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienieCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO DIAB

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych160 zł
M.04.01But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnieCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO DIAB

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

500 zł but wykonywany na zamówienie0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych150 zł
400 zł but produkowany seryjnie0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

M.05.01But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnieCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO DIAB

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA REUMA

300 zł but wykonywany na zamówienie0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

30% dorośli

zaopatrzenie w M.01.01 lub M.02.01, lub M.03.01, lub M.04.01; z zastrzeżeniem, że w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale 24 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 6 miesięcy130 zł
200 zł but produkowany seryjnie0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

30% dorośli

M.06.01Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznychCHI OGÓL

DERMA WEN

DIAB

FIZJO SPEC

MED RODŹ

ORTO TRAUMA

PIEL POL

POZ

REHA

250 zł za parę10%pacjenci z cukrzycą:

1) z zespołem stopy niedokrwiennej lub neuropatycznej lub

2) z deformacjami stóp, lub

3) z występowaniem modzeli lub nagniotków w części podeszwowej stopy, lub

4) w profilaktyce rozwinięcia wtórnego zespołu stopy cukrzycowej

- z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w M.01.01

raz w rokuOzł
Grupa N - Wyroby kompresyjne wykonywane na zamówienie i produkowane seryjnie
N.01.01Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

400 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia

30% dorośli

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.02 lub N.03.01, lub

N.09.01

raz na 6 miesięcyOzł
N.01.02Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami zANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

500 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnegoraz na 6 miesięcyOzł
uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukFIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP

ONKO KLIN

REHA

30% doroślizaopatrzenia w N.01.01 lub N.03.01, lub

N.09.01

N.02.01Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

500 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia

30% dorośli

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.03.02 lub N. 10.01raz na 6 miesięcyOzł
N.03.01Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

500 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.01.02, lub N.02.01, lub N.09.01, lub N.10.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiąceOzł
N.03.02Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

500 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.01.02, lub N.02.01, lub N.09.01, lub N.10.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiąceOzł
N.04.01Półskarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (wANGIO CHI NACZ CHI ONKO

FIZJO

550 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnegoraz na 6 miesięcyOzł
przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukFIZJO SPEC PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

30% doroślizaopatrzenia w N.04.02 lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.11.01
N.04.02Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami lub bez z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

300 zł za sztukę skarpeta bez palców10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2. lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośli
600 zł za sztukę skarpeta z palcami10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
N.05.01Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

500 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.06.01 lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub

N.12.01, lubN.13.01

raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośli
N.06.01Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

700 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.02 lub N.05.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.12.01, lub N.13.01raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośli
N.07.01Rajstopy uciskowe płaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

1400 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia

30% dorośli

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.02 lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N. 11.01, lub N. 12.01raz na 6 miesięcyOzł
N.08.01Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

550 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.07.01, lub

N.11.01, lub N.12.01, lub N.13.01; z

zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych

raz na 3 miesiąceOzł
N.08.02Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

500 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.07.01, lub

N.11.01, lub N.12.01, lub N.13.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych

raz na 3 miesiąceOzł
N.08.03Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

700 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.02, lub N.11.01, lub N.12.01, lub N.13.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiąceOzł
N.09.01Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap produkowana seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

200 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.01.02, lub N.03.01raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośli
N.10.01Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap produkowany seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

300 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.02.01 lub N.03.02raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośli
N.11.01Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na stopę alboANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

200 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnegoraz na 6 miesięcyOzł
nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukFIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP

ONKO KLIN

REHA

30% doroślizaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub

N.08.01

N.12.01Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na podudzie z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

300 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.05.01 lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.13.01raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośli
N.13.01Pończocha uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na udo z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

PALI HOSP ONKO KLIN

REHA

500 zł za sztukę pończocha uciskowa płaskodziana10% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.05.01 lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.12.01 (w przypadku pończochy uciskowej płaskodzianej)raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośli
400 zł za sztukę nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
N.14.016'Podkolanówki uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 parANGIO

CHI NACZ CHI OGÓL CHI ONKO PALI HOSP MED RODŹ ONKO KLIN

POZ

REHA

45 zł za parę klasa ucisku do 22 mmHg

70 zł za parę klasa ucisku do 32 mmHg

120 zł za parę klasa ucisku od 34 mmHg

10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N. 14.02 lub N. 14.03raz na 6 miesięcyOzł
N. 14.02Pończochy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 parANGIO

CHI NACZ CHI OGÓL CHI ONKO PALI HOSP MED RODŹ ONKO KLIN

POZ

REHA

75 zł za parę klasa ucisku do 22 mmHg

95 zł za parę klasa ucisku do 32 mmHg

180 zł za parę klasa ucisku od 34 mmHg

10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia wN.14.01 lubN.14.03raz na 6 miesięcyOzł
N. 14.03Rajstopy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO

CHI NACZ CHI OGÓL CHI ONKO PALI HOSP MED RODŹ ONKO KLIN

POZ

REHA

90 zł za sztukę klasa ucisku do 22 mmHg

115 zł za sztukę klasa ucisku do 32 mmHg

170 zł za sztukę klasa ucisku od 34 mmHg

10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia wN.14.01 lubN.14.02raz na 6 miesięcyOzł
N.15.01Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesięcznąANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC

120 zł za sztukę10%grupy wysokiego ryzyka po limfadenektomii pachowej ALND lub biopsji węzła wartowniczego SLNB wraz z

późniejszą radioterapią

raz na 6 miesięcyOzł
gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 szt.PALI HOSP

MED RODŹ

ONKO KLIN

POZ

REHA

150 zł za sztukę z półrękawiczką
N.16.01Gorset (biustonosz) kompresyjnyANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC PALI HOSP MED RODŹ ONKO KLIN

POZ

REHA

300 zł10%jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi:

1) po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub

2) w przypadku wad rozwojowych lub urazów

jednorazowoOzł
N. 16.02Pas kompresyjnyANGIO

CHI NACZ

CHI ONKO

FIZJO

FIZJO SPEC PALI HOSP MED RODŹ ONKO KLIN

POZ

REHA

120 zł10%jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi:

1) po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub

2) w przypadku wad rozwojowych lub urazów

jednorazowoOzł
Grupa O - Wyroby optyczne wykonywane na zamówienie lub produkowane seryjnie
0.01.01Soczewka okularowa korekcyjna do bliżyOKU25 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera do + 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośliraz na 2 lata
100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera od + 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do + 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
10% dorośliraz na 2 lata
350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera od + 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
10% dorośliraz na 2 lata
0.01.02Soczewka okularowa korekcyjna do daliOKU25 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera do - 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcyOzł
30% dorośliraz na 2 lata
100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera od - 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do - 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
10% dorośliraz na 2 lata
350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera od - 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
10% dorośliraz na 2 lata
0.02.01Soczewka kontaktowa twarda albo hybrydowa, albo miniskleralnaOKU600 zł10%stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakiaraz na rokOzł
0.03.01Soczewka kontaktowa miękkaOKU150 zł10%stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakiaraz na rokOzł
0.04.01Epiproteza okaOKU800 zł0%zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiproteządzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych dorośli raz na 5 latOzł
0.05.01Proteza okaOKU700 zł0%brak gałki ocznejdzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych dorośli raz na 5 latOzł
0.06.01Lupa produkowana seryjnieOKU200 zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 3 lataOzł
0.07.01MonookularOKU400 zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 5 latOzł
0.08.01Okulary lupoweOKU400 zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 5 latOzł
0.09.01Okulary lometkowe do bliży lub do daliOKU400 zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 5 latOzł
0.10.01Filtr medyczny krawędziowy powyżej 400 nm do 2 sztukOKU100 zł za sztukę10%achromatopsja; albinizm; aniridia; zwyrodnienie plamki żółtej w postaci wysiękowejraz na 3 lataOzł
Grupa P - Wyroby wspomagające słyszenie na zamówienie lub produkowane seryjnie
P.01.01Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchuAUDIO

AUDIO FON LARYNGO OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI OTORYNOLAR OTORYNOLAR DZI

3000 zł za sztukę0%stopień uszkodzenia słuchu większy niż 30 dB HL dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia, z zastrzeżeniem, że stopień uszkodzenia słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe uszkodzenia słuchuraz na 3 lataOzł
1500 zł za sztukę30%stopień ubytku słuchu przekraczający wartość 40 dB HL dla pacjentów powyżej 26. roku życia, z zastrzeżeniem, że stopień ubytku słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe ubytki słuchuraz na 5 lat
P.02.01Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałeAUDIO

AUDIO FON LARYNGO OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI OTORYNOLAR OTORYNOLAR DZI

3000 zł za sztukę0%stopień uszkodzenia słuchu większy niż 30 dB HL dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia, z zastrzeżeniem, że stopień uszkodzenia słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe uszkodzenia słuchuraz na 3 lataOzł
30%stopień ubytku słuchu przekraczający wartość 40 dB HL dla pacjentów powyżej 26. roku życia, z zastrzeżeniem, że stopień ubytku słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe ubytki słuchuraz na 5 lat
P.03.01Wkładka uszna wykonana na zamówienieAUDIO

AUDIO FON LARYNGO OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI OTORYNOLAR OTORYNOLAR DZI

60 zł za sztukę0%pacjenci do ukończenia 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznejkażdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarzaOzł
50 zł za sztukępacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznejraz na 5 lat4)
P.04.01System wspomagający słyszenieAUDIO

AUDIO FON LARYNGO OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI OTORYNOLAR OTORYNOLAR DZI

5500 zł30%wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życiaraz na 5 latOzł
Grupa R - Wyroby medyczne produkowane seryjnie wspomagające kontrolę glikemii
R.01.016)Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej (obejmujące wkłucie, łącznik i dren albo zintegrowany serter) do 10 sztuk albo moduły (zestawy) infuzyjne do pomp insulinowych bezdrenowych do 10 sztukCHWEW

DIAB

ENDO

ENDO DIAB DZI ENDO GIN ROZ MED RODŹ PEDIA PERINA PIEL POL POŁO GIN POZ

30 zł za sztukę w przypadku zestawów działających do 3 dni0% kobiety w ciąży lub pacjenci do ukończenia 26. roku życia

30% pacjenci powyżej 26. roku życia

leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej; z zastrzeżeniem, że liczba zestawów podlegających refundacji, działających nie mniej niż 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na miesiącOzł
75 zł za sztukę w przypadku zestawów działających nie mniej niż 7 dni0% kobiety w ciąży lub pacjenci do ukończenia 26. roku życia

30% pacjenci powyżej 26. roku życia

R.02.016'Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 10 sztukCHWEW

DIAB

ENDO

ENDO DIAB DZI ENDO GIN ROZ MED RODŹ PEDIA PERINA PIEL POL POŁO GIN POZ

9 zł za sztukę30%leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowejraz na miesiącOzł
R.03.016)Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) pozwalający na dawkowanie insuliny naCHWEW

DIAB

ENDO

ENDO DIAB DZI

ENDO GIN ROZ

250 zł za sztukę sensor wymagający wymiany co 10 albo 14 dni30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z:

1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii,

raz na miesiącOzł
podstawie odczytów do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 albo 14 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni)ENDO PEDIA GERIA KARDIO MED RODŹ PEDIA PERINA PIEL POL KONT POŁO GIN POZ145 zł za sztukę sensor wymagający wymiany co 6 albo 7 dniwykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo

2) glikogenozą, albo

3) hiperinsulinizmem wrodzonym - z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.02 lub R.03.03, lub R.05.01, lub R.05.02; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 14 dni, nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych;

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6, 7 lub 14 dni) w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia

R.03.026'Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) pozwalający na dawkowanie insuliny na podstawie odczytów do 5 sztukCHWEW

DIAB

ENDO

ENDO DIAB DZI ENDO GIN ROZ ENDO PEDIA GERIA KARDIO MED RODŹ PEDIA PERINA PIEL POL KONT POŁO GIN POZ

510 zł30%pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z:

1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo

2) glikogenozą, albo

3) hiperinsulinizmem wrodzonym - z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.03, lub R.05.01, lub R.05.02;

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia

raz na miesiącOzł
R.03.036'Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) pozwalający na dawkowanie insuliny na podstawie odczytów wymagający wymiany raz na 180 dniCHWEW

DIAB

ENDO

ENDO DIAB DZI ENDO GIN ROZ ENDO PEDIA GERIA KARDIO MED RODŹ PEDIA PERINA PIEL POL KONT POŁO GIN POZ

4500 zł30%pacjenci od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.02, lub R.04.01, lub R.05.01, lub R.05.02;

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia

raz na 6 miesięcyOzł
3060 zł30%pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.02 lub R.04.01 lub R.05.01 lubR.05.02;

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia

R.04.016)Transmiter/ nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiąceCHWEW

DIAB

ENDO

ENDO DIAB DZI ENDO GIN ROZ ENDO PEDIA GERIA KARDIO MED RODŹ PEDIA PERINA PIEL POL KONT

350 zł30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z:

1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo

2) glikogenozą, albo

3) hiperinsulinizmem wrodzonym

- z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.03 lub R.04.02, lub R.05.01, lub R.05.02

raz na 3 miesiąceOzł
POŁO GIN POZ30%pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z:

1) cukrzycą typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo

2) glikogenozą,

3) hiperinsulinizmem wrodzonym

- z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.03 lub R.04.02, lub R.05.01, lub R.05.02

R.04.026>Transmiter/ nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany rzadziej niż raz na 3 miesiąceCHWEW

DIAB

ENDO

ENDO DIAB DZI ENDO GIN ROZ ENDO PEDIA GERIA KARDIO MED RODŹ PEDIA PERINA PIEL POL KONT POŁO GIN POZ

970 zł30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z:

1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo

2) glikogenozą, albo

3) hiperinsulinizmem wrodzonym

- z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.04.01 lub R.05.01, lub R.05.02

pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z:

1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych, hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo

2) glikogenozą, albo

3) hiperinsulinizmem wrodzonym

- z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.04.01 lub R.05.01, lub R.05.02

raz na rokOzł
R.05.016'Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością <10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztukCHWEW DIAB ENDO

ENDO DIAB DZI ENDO GIN ROZ ENDO PEDIA GERIA KARDIO MED RODŹ OKU PEDIA PERINA PIEL POL KONT POŁO GIN POZ

255 zł za sztukę20% dzieci do ukończenia 18. roku życia lub dorośli posiadający orzeczenie 0 znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku

30% kobiety w ciąży i połogu lub dorośli z hiperinsulinizmem wrodzonym lub glikogenozą

dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę lub z hiperinsulinizmem wrodzonym lub glikogenozą;

kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą;

dorośli z:

1) cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii albo

2) hiperinsulinizmem wrodzonym, albo 3) glikogenozą

- z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.02 lub R.03.03 lub R.04.01 lub R.04.02 lub R.05.02;

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia;

raz na miesiącOzł
dane osobowe i jednostkowe dane medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465), dotyczące monitorowania poziomu glikemii u pacjentów korzystających z wyrobu medycznego o kodzie R.05.01, gromadzone przez podmiot gospodarczy, który wprowadził ten wyrób do obrotu lub do używania, podmiot ten przekazuje do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania poziomu glikemii u pacjentów lub dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia
R.05.026)Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością <10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztukCHWEW DIAB ENDO

ENDO DIAB DZI ENDO GIN ROZ ENDO PEDIA GERIA KARDIO MED RODŹ OKU PEDIA PERINA PIEL POL KONT POŁO GIN POZ

255 zł za sztukę30%dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3, albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia)

- z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.02, lub R.03.03, lub R.04.01, lub R.04.02, lub R.05.01; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych warunki kontynuacji zlecenia:

1) ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;

2) TIR (time in rangę) w zakresie 70-180 mg/dl >70% czasu lub HbAlc poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;

raz na miesiącOzł
3) aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników lub przedziale ostatnich 3 miesięcy w przypadku braku dostępu do pełnego okresu użytkowania ze względów technicznych;

4) refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów

w przypadku niespełniania warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia;

dane osobowe i jednostkowe dane medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące monitorowania poziomu glikemii u pacjentów korzystających z wyrobu medycznego o kodzie R.05.02, gromadzone przez podmiot gospodarczy, który wprowadził ten wyrób do obrotu lub do używania, podmiot ten przekazuje do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania poziomu glikemii u

pacjentów lub dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia
Grupa S - Wyroby medyczne produkowane seryjnie wspomagające niepełnosprawność ruchową
S.01.01Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronnyCHWEW

CHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO FELCZER FIZJO FIZJO SPEC GERIA MED RODŹ NEUROCHI ORTO TRAUMA PALI HOSP PEDIA PIEL POL POZ REHA REUMA

80 zł30%przepuklina pachwinowa jednostronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.02 lub S.01.03raz na 2 lataOzł
S.01.02Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny100 zł30%przepuklina pachwinowa obustronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.01 lub S.01.03raz na 2 lataOzł
S.01.03Slipy przepuklinowo - suspensoryjne męskie albo majtki przepuklinowe damskie100 zł30%przepuklina pachwinowa obustronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.01 lub S.01.02raz na 2 lataOzł
S.02.01Pas brzuszny100 zł30%przepuklina powłok jamy brzusznej przy braku przeciwwskazań do stosowania pasa brzusznegoraz na rokOzł
S.03.016'Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna; z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowejCHWEW

CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO

FIZJO SPEC GERIA

MED RODŹ NEUROCHI ORTO TRAUMA PALI HOSP PEDIA

PIEL POL POZ

REHA

REUMA

400 zł za sztukę poduszka jednokomorowa 500 zł za sztukę poduszka wielokomorowa lub zmiennociśnieniowa30%paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowejraz na 2 lataOzł
S.04.016'Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą; z wyłączeniem materacy piankowych250 zł za sztukę materac o konstrukcji bąbelkowej

400 zł za sztukę materac o konstrukcji rurowej

30%paraplegia, tetraplegia, inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżkuraz na 3 lataOzł
S.05.01Kula łokciowa ze stopniową regulacjąCHWEW

CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO

FIZJO SPEC GERIA

MED RODŹ NEUROCHI ORTO TRAUMA PALI HOSP PEDIA

PIEL POL POZ REHA REUMA

30 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lataOzł
S.05.02Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu140 zł30%trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej rękiraz na 3 lataOzł
S.05.03Kula pachowa40 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lataOzł
S.06.01Trójnóg albo czwómóg75 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lataOzł
S.07.01Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenieCHWEW

CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO

FIZJO SPEC GERIA

MED RODŹ NEUROCHI ORTO TRAUMA PALI HOSP PEDIA

PIEL POL POZ

REHA

REUMA

150 zł w przypadku chodzika albo podpórki bez kółek lub z 2 kółkami30%trwała dysfunkcja choduraz na 5 latOzł
350 zł w przypadku chodzika albo podpórki z 3 lub 4 kołami wyposażonych w hamulec
S.08.016)Laska biała podpórcza nieskładana z odblaskamiCHWEW

CHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO FELCZER FIZJO FIZJO SPEC GERIA MED RODŹ NEUROCHI ORTO TRAUMA OKU PALI HOSP PEDIA PIEL POL POZ REHA REUMA

100 zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.02raz na 6 miesięcyOzł
S.08.026)Laska biała podpórcza składana z odblaskami140 zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.01raz na 6 miesięcyOzł
S.08.036)Laska biała orientacyjna nieskładana z odblaskami z możliwością wymiany końcówek200 zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia wS.08.04raz na 6 miesięcyOzł
S.08.046)Laska biała orientacyjna składana minimum 3-częściowa z odblaskami z możliwością wymiany końcówek250 zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.03raz na 6 miesięcyOzł
S.08.056)Laska biała sygnalizacyjna minimum 5-częściowa220 zł0%osoby niewidome i niedowidząceraz na 6 miesięcyOzł
S.08.066'Wymienna końcówka do białej laski orientacyjnej30 zł za sztukę0%osoby niewidome i niedowidząceraz na 6 miesięcyOzł
60 zł za sztukę końcówka obrotowa
S.09.01Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie sięCHI DZI

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA

REHA

600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.10.01raz na 3 lataOzł
S.10.01PionizatorCHI DZI

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA

REHA

3000 zł0%schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.09.01 lub S.l 1.01raz na 5 lat4'600 zł
S.11.01Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportowąCHI DZI

FIZJO SPEC NEURO NEURO DZI ORTO TRAUMA REHA

3200 zł0%dzieci do ukończenia 18. roku życia - schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.09.01 lub S.10.01raz na 5 lat4'960 zł
S.12.01Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłychCHWEW CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC GERIA MED RODŹ NEURO NEUROCHI ORTO TRAUMA PALI HOSP POZ REHA REUMA650 zł0%trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S. 13.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 5 lat4'180 zł
S.13.01Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych1700 zł0%trwała dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S. 12.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 5 lat4'510 zł
S.14.01Wózek inwalidzki dziecięcyCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC GERIA MED RODŹ NEURO NEUROCHI NEURO DZI ORTO TRAUMA PALI HOSP PEDIA POZ REHA REUMA600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.15.02 lub S.20.01, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata4'Ozł
S.15.01Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołachCHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC GERIA NEURO NEUROCHI ORTO TRAUMA REHA REUMA4500 zł wózek inwalidzki o wadze do 12 kg0%dorośli z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S. 12.01 lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 4 lata4'900 zł
2000 zł wózek inwalidzki o wadze do 16 kg
S.15.02Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołachCHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FIZJO SPEC GERIA NEURO NEURO DZI NEUROCHI ORTO TRAUMA REHA REUMA4500 zł wózek inwalidzki o wadze do 10 kg0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S. 14.01 lub S.20.01, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata4'900 zł
2000 zł wózek inwalidzki o wadze do 12 kg
S.16.01Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłychFIZJO SPEC NEURO NEUROCHI ONKO KLIN ORTO TRAUMA REHA REUMA3000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie, z zachowaniem jednostronnej sprawności kończyny górnej umożliwiającej samodzielny napęd wózka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S. 12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 4 lata4'900 zł
S.17.01Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłychFIZJO SPEC NEURO NEUROCHI ONKO KLIN ORTO TRAUMA REHA REUMA2000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego; ograniczona zdolność do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej, wymagająca stabilizacji głowy lub pleców; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 4 lata4'600 zł
S.18.01Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłychFIZJO SPEC NEURO NEUROCHI ONKO KLIN ORTO TRAUMA REHA REUMA4000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała co najmniej w pozycji półleżącej i siedzącej oraz wymagające systemu podparcia wynikającego z indywidualnych dysfunkcji; brak zdolności do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.19.01raz na 4 lata4)1200 zł
S.19.01Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłychFIZJO SPEC NEURO NEUROCHI ONKO KLIN ORTO TRAUMA REHA REUMA5000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu wykluczające chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01raz na 4 lata4)1500 zł
S.20.01Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieciFIZJO SPEC NEURO NEURO DZI NEUROCHI ONKO KLIN ORTO TRAUMA REHA REUMA3000 zł0%dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych uniemożliwiającymi chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego i wymagające częściowej stabilizacji co najmniej w pozycji siedzącej i półleżącej; z wyłączeniem przyczepki rowerowej lub wózka dziecięcego typu parasolka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata4'900 zł
S.21.01Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieciFIZJO SPEC NEURO NEURO DZI NEUROCHI ONKO KLIN ORTO TRAUMA REHA REUMA3000 zł0%dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej oraz pozycjonowania; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.20.01, lub S.22.01raz na 3 lata4'900 zł
S.22.01Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieciFIZJO SPEC NEURO NEURO DZI NEUROCHI ONKO KLIN ORTO TRAUMA REHA REUMA5000 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu wykluczającymi chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.20.01, lub S.21.01raz na 3 lata4'1500 zł
S.23.01Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę, z wyłączeniem fotelika samochodowegoCHI DZI

FIZJO SPEC MED RODŹ NEURO NEURO DZI NEUROCHI ORTO TRAUMA PEDIA

POZ

REHA

2000 zł0%dzieci do ukończenia 18. roku życia - trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontaktowego oparcia tułowia podczas siedzenia oraz stabilizacji głowy)raz na 2 lataOzł
S.24.01Pełzak do raczkowaniaCHI DZI

FIZJO SPEC MED RODŹ NEURO NEURO DZI NEUROCHI ORTO TRAUMA PEDIA

POZ

REHA

120 zł0%niedowłady mięśniowe u dzieciraz na 2 lataOzł
Grupa T - Wyroby medyczne produkowane seryjnie tracheostomijne
T.01.016'Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)AUDIO

AUDIO FON

CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FON LARYNGO ONKO KLIN OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI OTORYNOLAR OTORYNOLAR DZI PALI HOSP POZ

1600 zł0%stan po usunięciu krtani z powodu nowotworu; stan po ciężkich urazach krtaniraz na 5 latOzł
T.02.016'Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem do 3 sztuk albo rurka tracheostomijna silikonowa 1 sztukaAUDIO

AUDIO FON CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FON LARYNGO ONKO KLIN OTOLARYNGO

150 zł za sztukę rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

tracheo storniaraz na 6 miesięcyOzł
235 zł za sztukę rurka tracheostomijna silikonowa0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
OTOLARYNGO DZI OTORYNOLAR OTORYNOLAR DZI PALI HOSP PIEL POL KONT POZ10% dorośli
T.03.016'Wymiennik ciepła i wilgoci HME do 35 sztukAUDIO

AUDIO FON CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FON

PALI HOSP LARYNGO MED RODŹ ONKO KLIN OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI OTORYNOLAR OTORYNOLAR DZI PIEL POL KONT POZ

16 zł za sztukę wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheo stomijnej silikonowej z otworem wlotowym o przekroju

22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący, wyposażony w przycisk lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową 5,8 zł za sztukę wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheo stomijnej wraz

z zapasowym wkładem

10%laryngektomia całkowitaraz na miesiącOzł
T.04.016*Plaster do mocowania filtrów HME do 20 sztukAUDIO

AUDIO FON CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FON

PALI HOSP LARYNGO MED RODŹ ONKO KLIN OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI OTORYNOLAR OTORYNOLAR DZI PIEL POL KONT POZ

22 zł za sztukę10%laryngektomia całkowitaraz na miesiącOzł
Grupa U - Wyroby medyczne produkowane seryjnie wspomagające układ oddechowy
U.01.016*Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztukANESTEZJO CH PŁUC CH PŁUC DZI CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FTYZJATR FTYZJATR DZI PALI HOSP LARYNGO MED RODŹ NEURO NEURO DZI PIEL POL POZ REHA0,80 zł za sztukę0%schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowychraz na miesiącOzł
U.02.016'Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennegoCH PŁUC CH PŁUC DZI FIZJO SPEC FTYZJATR FTYZJATR DZI GERIA KARDIO LARYNGO NEURO REHA2100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobturacyjny bezdech sennyraz na 5 lat630 zł
10% dorośli
U.02.026'Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennegoCH PŁUC CH PŁUC DZI CHWEW FIZJO SPEC FTYZJATR FTYZJATR DZI GERIA PALI HOSP KARDIO LARYNGO MED RODŹ NEURO PEDIA POZ REHA200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobturacyjny bezdech sennyraz na 6 miesięcyOzł
10% dorośli
U.03.016'Nebulizator (generator aerozolu)CH PŁUC CH PŁUC DZI CHWEW FIZJO SPEC FTYZJATR FTYZJATR DZI GERIA PALI HOSP LARYNGO MED RODŹ NEURO PEDIA POZ REHA100 zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.03.02raz na miesiącOzł
U.03.026'Inhalator pneumatyczny400 zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.03.01raz na rokOzł
U.04.016'Głowica do inhalatora membranowegoCH PŁUC

CH PŁUC DZI CHWEW FIZJO SPEC FTYZJATR FTYZJATR DZI GERIA PALI HOSP LARYNGO MED RODŹ NEURO PEDIA POZ REHA

150 0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.04.02raz na 6 miesięcyOzł
U.04.026'Inhalator membranowy800 zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.04.01raz na rokOzł
U.05.016'Urządzenia do drenażu układu oddechowego wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe: zestaw oddechowy do drenażu autogenicznego albo trenażer oddechowy z manometrem lub bez manometru250 zł za sztukę zestaw oddechowy0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsekraz na 6 miesięcyOzł
470 zł za sztukę trenażer oddechowy z manometrem
250 zł za sztukę trenażer oddechowy bez manometru
Grupa W - Wyroby medyczne produkowane seryjnie stomijne
W.01.016'Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)CHWEW

CHI DZI

CHI KŁA PIER

CHI OGÓL

CHI ONKO

CHI SZCZ TWA

FIZJO SPEC

GASTROENTERO

450 zł0%stornia na jelicie grubym (kolostomia);

stornia na jelicie cienkim (ileostomia); inne przetoki lub stornie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)

raz na miesiącOzł
GERIA

GIN ONKO

MED RODŹ

ONKO HEMA DZI

ONKO KLIN OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI PALI HOSP

PEDIA

PIEL POL

POŁO GIN

POZ

REHA

URO

530 złstornia na układzie moczowym (urostomia); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
W.01.026'Worki stomijne w systemie jednolub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia)CHWEW

CHI KŁA PIER

CHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO

CHI SZCZ TWA FIZJO SPEC GASTROENTERO GERIA

GIN ONKO MED RODŹ ONKO HEMA DZI ONKO KLIN OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI PALI HOSP PEDIA PIEL POL POŁO GIN POZ REHA URO

900 zł0%nowo wyłoniona stornia na jelicie grubym (kolostornia); nowo wyłoniona stornia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stornie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz - po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)jednorazowoOzł
1060 złnowo wyłoniona stornia na układzie moczowym (urostomia); zlecenie może być wystawione tylko raz - jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
W.02.016'Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)CH KŁA PIER CHWEW CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO CHI SZCZ TWA FIZJO SPEC GASTROENTERO GERIA GIN ONKO PALI HOSP MED RODŹ ONKO HEMA DZI ONKO KLIN OTOLARYNGO OTOLARYNGO DZI PEDIA PIEL POL POŁO GIN POZ REHA URO120 zł10% dzieci do ukończenia 18. roku życiastornia na jelicie cienkim (ileostomia); stornia na jelicie grubym (kolostomia); stornia na układzie moczowym (urostomia); inne przetoki i stornie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.02.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)raz na miesiącOzł
20% dorośli
W.02.026)Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)240 zł10% dzieci do ukończenia 18. roku życianowo wyłoniona stornia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stornia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo wyłoniona stornia na układzie moczowym (urostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stornie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz - jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.02.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)jednorazowoOzł
20% dorośli
Grupa Y - Wyroby medyczne produkowane seryjnie przy inkontynencji moczu
Y.01.016'Cewniki zewnętrzne do 30 sztukCHWEW CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO SPEC GERIA MED RODŹ NEFRO NEFRO DZI NEURO NEURO DZI PALI HOSP PEDIA PIEL POL POŁO GIN POZ REHA URO4 zł za sztukę30%choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącieraz na miesiącOzł
Y.02.016'Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane do 4 sztuk lub cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowyCHWEW CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO SPEC GERIA MED RODŹ NEFRO NEFRO DZI NEURO NEURO DZI PALI HOSP PEDIA PIEL POL POŁO GIN POZ REHA URO4 zł za sztukę cewnika lateksowego silikonowanego30%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w Y.02.02raz na miesiącOzł
20 zł za sztukę cewnika silikonowego
Y.02.026'Cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy z powłoką anty bakteryjną z jonami srebraCHWEW CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO SPEC GERIA MED RODŹ NEFRO NEFRO DZI NEURO NEURO DZI PALI HOSP PEDIA PIEL POL POŁO GIN POZ REHA URO51 zł za sztukę cewnika silikonowego z powłoką anty bakteryjną z jonami srebra30%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego powyżej 14 dni; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia

wY.02.01

raz na 3 miesiąceOzł
Y.03.016'Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznieCHWEW CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO SPEC GERIA GIN MED RODŹ NEFRO NEFRO DZI NEURO NEURO DZI PALI HOSP PEDIA PIEL POL POŁO GIN POZ REHA URO5,35 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych gotowych do użycia0%pacjenci do ukończenia 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu, lub przelewowym, refleksyjnym, naglącym nietrzymaniem moczu, lub niedoczynnością albo nadczynnością wypieracza, lub niedrożnością dróg moczowych, lub przeszkodą podpęcherzową, lub neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowychraz na miesiącOzł
2,60 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych aktywowanych wodą
10%pacjenci powyżej 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego
0,80 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych niepowlekanych
Y.04.016'Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztukCHWEW CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO SPEC GERIA MED RODŹ NEFRO NEFRO DZI NEURO NEURO DZI PALI HOSP PEDIA PIEL POL6,50 zł za sztukę worek do zbiórki moczu0%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomiaraz na miesiącOzł
16 zł za sztukę worek urostomijny
Y.05.016'Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu0% dzieci do ukończenia 18. roku życiachoroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, choroby wymagające stosowania cewnikówraz na 6 miesięcyOzł
-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztukaPOŁO GIN POZ REHA UROalbo za 1 sztukę paska mocująco - ochronnego do worków do zbiórki moczu10% doroślizewnętrznych, nadpęcherzowe odprowadzenie moczu, nefrostomia
Y.06.016)Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki urologiczne zamiennie do 90 sztuk miesięcznie; chłonność zgodna z normą ISO 11948 "CHWEW CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO FELCZER FIZJO SPEC GERIA GIN ONKO MED RODŹ NEFRO NEFRO DZI NEURO NEURO DZI ONKO HEMA DZI ONKO KLIN PALI HOSP PEDIA PIEL POŁO POŁO GIN POZ REHA URO1 zł za sztukę minimalna chłonność 350 g10% dzieci do ukończenia 18. roku życia

20% dorośli

neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

1) głębokie upośledzenie umysłowe;

2) zespoły otępienne o różnej etiologii;

3) wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;

4) wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;

5) jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;

6) jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca;

7) choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych

raz na miesiącOzł
1,7 zł za sztukę minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek10% dzieci do ukończenia 18. roku życia

20% dorośli

2,3 zł za sztukę minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek10% dzieci do ukończenia 18. roku życia

20% dorośli

Grupa Z - Wyroby medyczne produkowane seryjnie
Z.01.01Proteza piersiCHI OGÓL CHI ONKO FIZJO FIZJO SPEC GIN350 zł proteza j ednowarstwowa0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

operacyjne leczenie nowotworów piersi, wady rozwojowe, urazyraz na 2 lata4'Ozł
GIN ONKO

MED RODŹ

ONKO KLIN

PEDIA

POZ

RADIO ONKO

REHA

450 zł proteza wielowarstwowa0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
Z.01.02Biustonosze pooperacyjne lub do protez piersiCHI OGÓL

CHI ONKO FIZJO FIZJO SPEC GIN GIN ONKO MED RODŹ ONKO KLIN PEDIA POZ RADIO ONKO REHA

120 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaoperacyjne leczenie nowotworów piersi, wady rozwojowe, urazyraz na rokOzł
10% dorośli
Z.02.01PerukaCH PŁUC CHWEW CHI DZI CHI OGÓL CHI ONKO DERMA WEN ENDO FIZJO FIZJO SPEC GIN ONKO HEMA MED RODŹ ONKO HEMA DZI ONKO KLIN PEDIA PIEL POŁO POZ PULMO RADIO ONKO350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaw przebiegu leczenia chorób nowotworowych lub przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń, lub choroby powodujące trwałą utratę włosów; z wyłączeniem łysienia androgenowegoraz na rokOzł
10% dorośli
Z.03.016'Pończocha kikutowa materiałowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowaCHWEW

CHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO FELCZER FIZJO FIZJO SPEC PALI HOSP MED RODŹ ORTO TRAUMA PEDIA

POZ

REHA

45 zł za sztukę pończocha materiałowaOzłamputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy lub podudzia, lub udaraz na rokOzł
250 zł za pończochę kopolimerową lub silikonową
Z.03.026'Pończocha kikutowa materiałowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowaCHWEW

CHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO FELCZER FIZJO FIZJO SPEC PALI HOSP MED RODŹ ORTO TRAUMA PEDIA

POZ

REHA

35 zł za sztukę pończocha materiałowaOzłamputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnejraz na rokOzł
200 zł za pończochę kopolimerową lub silikonową
Z.03.036'Majteczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 6 sztukCHWEW

CHI DZI

CHI OGÓL

CHI ONKO FELCZER FIZJO FIZJO SPEC PALI HOSP MED RODŹ ORTO TRAUMA PEDIA POZ REHA

60 zł za sztukęOzłamputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny dolnejraz na rokOzł
Z.04.016'Aparat do pomiaru PT/INR z możliwością bezprzewodowego przesyłania danych do komputera za pomocą funkcji bluetooth lub portu USB, z wbudowanym systemem kontroli jakości, z zakresem pomiarowym INR minimum 0,8 w dolnych zakresach i 7,0 w górnych zakresach pomiarowych oraz oprogramowanie w języku polskimANGIO HEMA KARDIO KARDIOCHI PEDIA POZ1500 zł za sztukę0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

10% dorośli

pacjenci leczeni antagonistami witaminy K wymagający regularnej kontroli wskaźnika PT/INR:

1) do ukończenia 18. roku życia lub

2) ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, lub

3) z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną, lub

4) posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

- z uwzględnieniem zdolności pacjenta lub jego opiekuna do prowadzenia samokontroli wskaźnika PT/INR w warunkach domowych, jak również edukacji w zakresie ewentualnej zmiany dawkowania leków w oparciu o wyniki z pomiaru

raz na 3 lataOzł
Z.04.026'Paski do aparatu do pomiaru PT/INR do 24 sztuk (dorośli) albo do 120 sztuk (dzieci do ukończenia 18. roku życia)ANGIO HEMA KARDIO KARDIOCHI PEDIA15 zł za sztukę0% dzieci do ukończenia 18. roku życiapacjenci leczeni antagonistami witaminy K wymagający regularnej kontroli wskaźnika PT/INR:

1) do ukończenia 18. roku życia lub

raz na 4 miesiąceOzł
POZ

PIEL POL KONT

10% dorośli2) ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, lub

3) z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną, lub

4) posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

- z uwzględnieniem zdolności pacjenta lub jego opiekuna do prowadzenia samokontroli wskaźnika PT/INR w warunkach domowych

Objaśnienia: 1) Skróty oznaczające osoby uprawnione:

ANESTEZJO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

ANGIO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

AUDIO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

AUDIO FON - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

CH PŁUC - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

CH PŁUC DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc dzieci

CH WEW - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

CHI DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

CHI KŁA PIER - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

CHI NACZ - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

CHI OGÓL - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

CHI ONKO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

CHI SZCZ TWA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

DERMA WEN - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii

DIAB - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

ENDO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

ENDO DIAB DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

ENDO GIN ROZ - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

ENDO PEDIA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii

FELCZER - felczer ubezpieczenia zdrowotnego

FIZJO - fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2023 r. poz. 1213, z późn. zm.)

FIZJO SPEC - specjalista w dziedzinie fizjoterapii

FON - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie foniatrii

FTYZJATR - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii

FTYZJATR DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii dziecięcej

GASTROENTERO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii

GERIA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

GIN - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii

GIN ONKO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

HEMA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii

KARDIO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii

KARDIOCHI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiochirurgii

LARYNGO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

MED RODŹ - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

NEFRO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

NEFRO DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii dziecięcej

NEURO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

NEURO DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

NEUROCHI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

OKU - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki

ONKO HEMA DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

ONKO KLIN - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

ORTO TRAUMA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

OTOLARYNGO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

OTOLARYNGO DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

OTORYNOLAR - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

OTORYNOLAR DZI - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

PALI HOSP - lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146), w zakresie wykonywania tych świadczeń

PEDIA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

PERINA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

PIEL POL - pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702, z późn. zm.)

PIEL POL KONT - kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

POŁO GIN - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

POZ - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

PULMO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pulmonologii

RADIO ONKO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej

REHA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

REUMA - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

URO - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

2) Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny.

3) Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, którego dotyczy zlecenie, lub od daty wydania wyrobu medycznego w przypadku zleceń realizowanych drogą wysyłkową.

4) Okres użytkowania wyrobu medycznego może ulec skróceniu:

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane,

2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,

b) rehabilitacji,

c) rozwoju fizycznego

- przy czym wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z kryteriami przyznawania tego wyrobu.

5) Klasyfikacja poziomu mobilności:

Poziom mobilnościDefinicjaOpis
1Pacjent samodzielnie niezdolny do chodzeniaUżytkownik protezy porusza się po płaskiej powierzchni w pomieszczeniach za pomocą kul, laski lub chodzika. Nie jest w stanie poruszać się bez przyrządów pomocniczych.
2Pacjent zdolny do chodzenia i pokonywania małych przeszkódUżytkownik protezy porusza się w sposób ograniczony na zewnątrz pomieszczeń.
3Pacjent zdolny do samodzielnego chodzeniaUżytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie.
4Pacjent zdolny do chodzeniaUżytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie. Ma on dodatkowe wymagania co do aktywności i dynamiki protezy ze względu na dużą aktywność ruchową i występujące przeciążenia.

6) Wyroby medyczne z możliwością realizacji drogą wysyłkową.

1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 maja 2017 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), które traci moc z dniem 31 maja 2017 r. zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599).