Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1565

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), wraz z określeniem:
1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteriów ich przyznawania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw

- stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§  2.
1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Lp.Wyroby medyczneOsoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczneLimit finansowania ze środków publicznychWysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych*Kryteria przyznawaniaOkres użytkowania**Limit cen napraw
Grupa A.Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy***
1.Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwiaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

200 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 2 lata0 zł
2.Proteza uzupełniająca stopę600 zł0%raz na 2 lata0 zł
3.Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym1.800 zł0%raz na 3 lata540 zł
Grupa B.Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia***
4.Proteza tymczasowa podudziaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, 900 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia, w przypadku protezy ostatecznej z tuleją udową - krótki, niestabilny kikutjednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną0 zł
5.Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowegolub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu2.800 zł0%raz na 3 lata840 zł
6.Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowegoLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej4.500 zł0%raz na 3 lata1.350 zł
7.Proteza ostateczna skorupowa podudziaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej1.800 zł0%raz na 3 lata540 zł
8.Proteza ostateczna modularna podudziaLekarz posiadający specjalizację w3.500 zł0%raz na 3 lata1.050 zł
9.Wymiana leja w protezie

tymczasowej podudzia

dziedzinie chirurgii dziecięcej500 zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową podudziaraz w okresie

użytkowania protezy

0 zł
10.Wymiana leja w protezie

ostatecznej podudzia

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej1.500 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną podudziaraz w okresie

użytkowania protezy

0 zł
11.Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudziaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu1.800 zł0%niedorozwój kończynyraz na 3 lata,

u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym

540 zł
Grupa C.Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda***
12.Proteza tymczasowa w obrębie udaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub 1.600 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną0 zł
13.Proteza ostateczna skorupowa w obrębie udachirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu3.000 zł0%raz na 3 lata900 zł
14.Proteza ostateczna modularna w obrębie udaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej5.500 zł0%raz na 3 lata1.650 zł
15.Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie udaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej5.000 zł0%niedorozwój kończynyraz na 3 lata1.500 zł
16.Wymiana leja w protezie

tymczasowej uda

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej500 zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową udaraz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi0 zł
17.Wymiana leja w protezie

ostatecznej uda

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

2.000 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną udaraz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi0 zł
Grupa D.Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny***
18.Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowymLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu6.000 zł0%amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak kończynyraz na 3 lata1.800 zł
19.Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowymLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

7.500 zł0%amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym lub wrodzony brak kończynraz na 3 lata2.250 zł
20.Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowymLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

2.000 zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowymraz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi0 zł
Grupa E.Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki***
21.Proteza kosmetyczna w obrębie rękiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

800 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie rękiraz na 3 lata240 zł
Grupa F.Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia***
22.Proteza kosmetyczna w obrębie przedramieniaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, 1.200 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramieniaraz na 3 lata360 zł
23.Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienialub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

naczyniowej

2.800 zł0%raz na 3 lata840 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Grupa G.Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia***
24.Proteza kosmetyczna w obrębie ramieniaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub2.400 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramieniaraz na 3 lata720 zł
25.Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramieniachirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub 4.000 zł0%raz na 3 lata1.200 zł
26.Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowegoortopedii i traumatologii narządu ruchu3.000 zł0%raz na 3 lata900 zł
27.Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowegoLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

4.600 zł0%raz na 3 lata1.380 zł
Grupa H.Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie***
28.Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO)400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata120 zł
10% dorośli
29.Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata150 zł
10% dorośli
30.Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej800 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata240 zł
10% dorośli
31.Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

2.500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę reciprokalną)raz na 3 lata750 zł
10% dorośli
32.Orteza odciążająca kończynę dolnąLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej1.000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata300 zł
10% dorośli
33 .Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowychLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

3.000 zł0%parapareza wiotka; przepukliny oponowo-rdzeniowe z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4; rdzeniowy zanik mięśni; dystrofie mięśniowe z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę z ujęciem obręczy biodrowej, ud, goleni i stóp - typu HKAFO)raz na 3 lata dla dzieci do ukończenia 18. roku życia900 zł
Grupa I.Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych
34.Pas biodrowy z szyną lub szynamiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

280 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje kończyn dolnychraz na 3 lata84 zł
10% dorośli
35.Kosz biodrowyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata120 zł
10% dorośli
Grupa J.Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
36.Orteza stabilizująca staw skokowyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
37.Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopęLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii10% dorośli
38.Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięciaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
39.Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomościlub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu700 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
40.Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzeniaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

1.450 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
41.Szyna typu Saint-GermainLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej50 zł0%według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia0 zł
42.Szyna Denis-Browna z obuwiemLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub 200 zł0%według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 3. roku życia0 zł
43.Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowymrehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu800 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
44.Orteza odwodząca do leczenia rozwój owej dysplazji stawu biodrowego100 zł0%dysplazja stawu biodrowegowedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 2. roku życia0 zł
Grupa K.Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie***
45.Orteza na rękę i przedramięLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata75 zł
10% dorośli
46.Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem rękiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata120 zł
10% dorośli
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Grupa L.Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)
47.Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

160 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja rękiraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
48.Orteza na rękę i przedramięLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub

250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
49.Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bezchirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

600 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
50.Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bezLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
51.Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault")Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub 250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiastany pourazowe; stany pooperacyjne stawu barkowego; zespoły bólowe barkuraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
52.Orteza na ramię i bark

typu "Dessault"

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu150 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
53.Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia600 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
Grupa Ł.Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
54.Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

700 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłuparaz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego210 zł
10% dorośli
w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

55.Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfozLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

1.600 zł0%skolioza o kącie skrzywienia co

najmniej 20° kąta Cobba; pogłębiona kyfoza odcinka piersiowego

dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, nie częściej niż raz na 6 miesięcy,

według wskazań medycznych; domodelowanie gorsetu według wskazań medycznych w trakcie j ego użytkowania

0 zł
56.Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłuparaz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego120 zł
10% dorośli
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i

traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii

urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii

narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Grupa M.Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryjnie***
57.Gorset stabilizująco-unieruchamiającyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii260 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazówraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
58.Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicęLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiazespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego; rozejście spojenia łonowegoraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
59.Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinamiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
60.Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinamiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym)raz na 3 lata0 zł
10% dorośli
61.Kołnierz sztywnyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu80 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymiraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
62.Kołnierz półsztywnyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej35 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiazespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnegoraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
63.Półgorsetowa orteza szyjnaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub

rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życianiestabilność odcinka kręgosłupa szyjnegoraz na 3 lata0 zł
10% dorośli
Grupa N.Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
64.But na stopę o różnym zniekształceniuLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

155 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiakryteria przyznawania zgodnie z opisem****raz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
65.But wyrównujący skrócenie kończyny dolnejLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii210 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
66.But przy amputacji w obrębie stopyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, 155 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaraz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
67.But do ortezy obejmującej stopęlub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

210 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiazaopatrzenie w wykonywaną na zamówienie i połączoną z butem ortezę stabilizującą, odciążającą, korekcyjną lub unieruchamiającą kończynę dolnąraz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
68.But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopęLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiabut do paryraz na 6 miesięcy0 zł
30% dorośliraz na rok0 zł
Grupa O.Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie
69.Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 2 0 mmHgLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

400 zł30%po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopniaraz na rok0 zł
70.Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHgLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

800 zł30%po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki

limfatyczne pierwotne i wtórne II, III i IV stopnia

raz na rok0 zł
Grupa P.Wyroby medyczne wykonywane seryjnie
71.Soczewka okularowa korekcyjna do bliżyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki25 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptrwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy0 zł
72.Soczewka okularowa korekcyjna do dali30% dorośliraz na 2 lata
73.Soczewka okularowa korekcyjna do bliży50 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
74.Soczewka okularowa korekcyjna do dali30% doroślidptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2, 25

dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

raz na 2 lata
75.Soczewka kontaktowa twarda500 zł30%stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakiaraz na rok0 zł
76.Soczewka kontaktowa miękka150 zł
77.Epiproteza oka800 zł0%zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiprotezadzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych, dorośli raz na 5 lat
78.Proteza oka700 zł0%brak gałki ocznej
79.Lupa80 zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lubraz na 3 lata
80.Monookular350 złdwuocznej przedmiotów raz na 5 lat
81.Okulary lupowe350 złbliskich i dalekich osobomraz na 5 lat
82.Okulary lornetkowe do bliży350złniedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdyraz na 5 lat
83.Okulary lornetkowe do dali350 złostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 5 lat
84.Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchuLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

2.000 zł

za sztukę

0%niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życiaraz na 3 lata0 zł
1.000 zł

za sztukę

30%niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życiaraz na 5 lat0 zł
85.Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałeLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

1.800 zł

za sztukę

0%niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życiaraz na 3 lata0 zł
1.800 zł

za sztukę

30%niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życiaraz na 5 lat0 zł
86.Wkładka uszna wykonana indywidualnieLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

60 zł

za sztukę

0%pacjenci do ukończenia 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagaj ą używania wkładki usznejkażdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza0 zł
50 zł

za sztukę

0%pacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagaj ą używania wkładki usznejraz na 5 lat0 zł
87.Systemy wspomagające słyszenieLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

5.500 zł50%wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życiaraz na 5 lat0 zł
88.Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację

1.600 zł0%stan po usunięciu krtani z powodu nowotworu; stan po ciężkich urazach krtaniraz na 5 lat0 zł
w dziedzinie foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

89.Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkłademLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

150 zł0%tracheostomiaraz na rok0 zł
90.Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

0,80 zł za

sztukę

0%schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowychraz na miesiąc0 zł
91.Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

30 zł za

sztukę

0% pacjenci do ukończenia 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarzaleczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowejraz na miesiąc0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

30% pacjenci powyżej 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

0% kobiety ciężarne, zgodnie z zaleceniami lekarza
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

ginekologicznej i rozrodczości

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia

zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

92.Proteza piersiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii

onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii

onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

280 zł0%operacyjne leczenie nowotworów piersi; wady rozwój owe; urazyraz na 2 lata0 zł
93.PerukaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii

250 zł0%w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosówraz na rok0 zł
94.Cewniki zewnętrzne do 30 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 2 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za

sztukę

30%choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącieraz na miesiąc0 zł
95.Cewniki urologiczne do 4 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za

sztukę

30%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowegoraz na miesiąc0 zł
96.Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczneLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

0,80 zł za

sztukę

30%choroby wymagające wielokrotnego

cewnikowania pęcherza moczowego

raz na miesiąc0 zł
97.Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztukLekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

6,50 zł za

sztukę

0%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrotomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny)

raz na miesiąc0 zł
98.Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

120 zł0%nefrostomia

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk)

raz na miesiąc0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

99.Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej400 zł0%stomia na jelicie cienkim (ileostomia)raz na miesiąc0 zł
sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

onkologicznej

300 złstomia na jelicie grubym (kolostomia)
o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomiiLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

480 złstomia na układzie moczowym (urostomia)
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii także Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

100.Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznieLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

77 zł0%choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowychraz na miesiąc0 zł
101.Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznieLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

90 zł30%neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z kryteriów: - głębokie upośledzenieraz na miesiąc0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w

dokumentacji medycznej

umysłowe, - zespoły otępienne o różnej etiologii,

- wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, - wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, - jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, - jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca

102.Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci2.100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaobturacyjny bezdech sennyraz na 5 lat0 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej10% dorośli
103.Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do

inhalatora membranowego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci150 zł0%mukowiscydozą; pierwotna dyskineza rzęsekraz na 6 miesięcy0 zł
104 .Sprężarka powietrza lub

inhalator membranowy

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej800 zł0%mukowiscydozą; pierwotna dyskineza rzęsekraz na 4 lata0 zł
105.Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechoweLekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer ubezpieczenia zdrowotnego200 zł0%chorzy na mukowiscydozę powyżejraz na 2 lata0 zł
4. roku życia; chorzy na pierwotną dyskinezę rzęsek powyżej 4. roku życia
106.Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej220 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na rok0 zł
107.Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

240 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na rok0 zł
108.Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu240 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na rok0 zł
109.Maj teczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztukLekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

360 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny dolnejraz na rok0 zł
110.Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu180 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramieniaraz na rok0 zł
111.Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk120 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramieniaraz na rok0 zł
112 .Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk144 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny górnejraz na rok0 zł
113.Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronnyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej80 zł30%przepuklina

pachwinowa jednostronna

raz na rok0 zł
114 .Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny100 zł30%przepuklina

pachwinowa obustronna

raz na rok0 zł
115.Pas brzusznyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej100 zł30%przepuklina powłok jamy brzusznejraz na rok0 zł
116.Poduszka przeciwodleżynowa pneumatycznaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub

neurochirurgii i neurotraumatologii

500 zł30%paraplegia; tetraplegia; inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowejraz na 2 lata0 zł
117.Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej400 zł30%paraplegia; tetraplegia; inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżkuraz na 3 lata0 zł
118.Kula łokciowa ze stopniową regulacjąLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu30 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata0 zł
119.Kula łokciowa z podparciem na przedramieniuLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

140 zł30%trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej rękiraz na 3 lata0 zł
120.Kula pachowaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

40 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata0 zł
121.Trójnóg albo czwórnógLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej75 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata0 zł
122.Laska dla niewidomych (biała)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub 100 zł0%osoby niewidome i niedowidząceraz na 6 miesięcy0 zł
123.Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenierehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku lasek dla niewidomych także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

240 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 5 lat0 zł
124.Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie sięLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub

ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

600 zł0%dzieci od 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator)

raz na 3 lata0 zł
125.PionizatorLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu2.000 zł0%schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny)raz na 5 lat600 zł
126.Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportowąLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu3.200 zł0%Dzieci do ukończenia 18. roku życia - schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny i pionizator)raz na 5 lat960 zł
127.Wózek inwalidzki ręcznyLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii600 zł0%trwałe ograniczenie samodzielnego

chodzenia

raz na 5 lat180 zł
128.Wózek inwalidzki dziecięcyLekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii ogólnej

trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od 3. do ukończenia 18. roku życiaraz na 3 lata180 zł
129.Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózkuLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

1.700 zł0%trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia dla osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózekraz na 4 lata510 zł
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narząduinwalidzki specjalny)
ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia dla dzieci od 3. do ukończenia 18. roku życia samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki specjalny dziecięcy)raz na 3 lata510 zł
130.Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego

toaletowego)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej

3.000 zł0%przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)

raz na 4 lata900 zł
131.Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego

toaletowego)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

dzieci od 2. do

ukończenia 18. roku życia przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych

raz na 3 lata
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

(z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku)
132.Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowęLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

700 zł0%Dzieci do ukończenia 18. roku życia - trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontakowego oparcia tułowia siedząc oraz stabilizacji głowy)raz na 2 lata0 zł
133.Pełzak do raczkowaniaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu120 zł0%niedowłady mięśniowe u dzieciraz na 2 lata0 zł
Objaśnienia

*) Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny.

**) Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

***) Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;

2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,

b) rehabilitacji,

c) rozwoju fizycznego;

3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

****) Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego:

1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu (z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej:

a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalna powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduję to niewydolność statyczna nadmiernie obciążonych tkanek,

b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna),

c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;

2) skrócenie kończyny dolnej:

a) u osób dorosłych co najmniej 3 cm,

b) u dzieci do 18. roku życia co najmniej 2 cm;

3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopię obuwia standardowego;

4) utrwalone przykurczę stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe);

5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z 2010 r. Nr 31, poz. 166 oraz z 2011 r. Nr 23, poz. 127), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).