Wykaz wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunki, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.835 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

Na podstawie art. 223e § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2024 r. poz. 706) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wykaz wydzielonych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani po wniesieniu aktu oskarżenia, zwani dalej "tymczasowo aresztowanymi", i skazani, oraz warunki, którym te pomieszczenia muszą odpowiadać.
1. 
Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych, w którym mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, zwane dalej "pomieszczeniem", lokalizuje się w kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.
2. 
Pomieszczenie może znajdować się także w suterenie w przypadku łącznego spełnienia warunków:
1)
uzyskania pozwolenia odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Wojskowej Inspekcji Sanitarnej;
2)
zapewnienia oświetlenia naturalnego;
3)
wyposażenia w izolację przeciwwilgociową;
4)
wyposażenia w wentylację.
1. 
W skład pomieszczenia wchodzą:
1)
pokoje dla tymczasowo aresztowanych i skazanych;
2)
pokój dyżurnego;
3)
pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;
4)
magazyn do przechowywania rzeczy tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz bielizny pościelowej;
5)
pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie i ubikacje.
2. 
W skład pomieszczenia może wchodzić szatnia dla funkcjonariuszy pełniących tam służbę.
3. 
Nie jest konieczne wydzielanie w pomieszczeniu:
1)
pokoju dyżurnego - w przypadku braku etatowej obsługi lub służby ochronnej;
2)
pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń - w przypadku dowozu gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.
Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz szatni dla funkcjonariuszy, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem.
Wszystkie wejścia do pomieszczenia i wyjścia z niego muszą być wyposażone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi.
1. 
Pomieszczenie musi spełniać następujące warunki:
1)
mieć ściany:
a)
o odporności mechanicznej nie niższej niż mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów,
b)
pokryte powłoką lub okładziną zmywalną do górnej krawędzi ościeży drzwi wejściowych, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;
2)
mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.
2. 
Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla tymczasowo aresztowanych i skazanych, mogą być zamocowane półki służące do stawiania naczyń z posiłkami, wykonane z materiałów odpornych na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących.
1. 
Pokoje dla tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz ich wyposażenie muszą spełniać następujące warunki:
1)
obejmować powierzchnię, na której na jedną osobę przypadają nie mniej niż 3 m2;
2)
mieć podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;
3)
mieć okna uchylne w grubości muru, gdzie stosunek ich powierzchni, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstąpienie od instalowania wewnątrz siatki stalowej;
4)
mieć dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie, którego włączniki zlokalizowane są poza pokojem;
5)
mieć prycze jednoosobowe lub materace wolno leżące pokryte zmywalną tkaniną, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;
6)
mieć zainstalowane pod bezpiecznym napięciem elektrycznym przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia;
7)
mieć drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zapewniający odpowiednią widoczność, zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.
2. 
Drzwi wejściowe do pokojów dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mogą być wyposażone w drzwiczki służące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom w nich umieszczonym.
3. 
Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju.
4. 
Drzwi wejściowe oraz okna w pokojach dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie.
Pokój dyżurnego powinien być wyposażony w instalację telefoniczną mającą połączenie:
1)
wyłącznie z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji, w przypadku gdy znajduje się on w jednostce organizacyjnej Policji;
2)
z właściwą komórką organizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy znajduje się on w jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń powinien spełniać warunki sanitarne i być wyposażony we właściwy sprzęt kuchenny, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz higieny środków spożywczych.
Magazyn, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, musi mieć wyodrębnione części przeznaczone na:
1)
rzeczy osobiste tymczasowo aresztowanych i skazanych;
2)
rzeczy osobiste chorych zakaźnie tymczasowo aresztowanych i skazanych;
3)
czystą bieliznę pościelową;
4)
brudną bieliznę pościelową.
1. 
Pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej muszą być ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz wyposażone w odpowiednie urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń sanitarnohigienicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z 2023 r. poz. 2442 oraz z 2024 r. poz. 474 i 726).
2. 
Instalację dostarczającą wodę do pokoi sanitarnych, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenie umożliwiające regulację temperatury i strumienia wody, które powinno być zabezpieczone przed dostępem tymczasowo aresztowanych i skazanych.
3. 
Drzwi w pokojach, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie oraz w zasuwę otwieraną również z zewnątrz.
1. 
Pomieszczenie wyposaża się w instalację alarmową, sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o zagrożeniu życia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu.
2. 
W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą punkty alarmowe umieszczone:
1)
na ścianach korytarzy przy drzwiach do pokoju dla tymczasowo aresztowanych i skazanych;
2)
w pokoju dyżurnego;
3)
w magazynie do przechowywania rzeczy tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz bielizny pościelowej;
4)
w szatni dla funkcjonariuszy.
3. 
W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić osobiste przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszczeniu.
Pomieszczenie może być wyposażone w urządzenia monitorujące, działające w systemie całodobowym, oraz inne urządzenia techniczne zwiększające poziom bezpieczeństwa tymczasowo aresztowanych i skazanych.
Wykaz wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 2

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ODRĘBNIE UMIESZCZENI TYMCZASOWO ARESZTOWANI I SKAZANI

Lp.WojewództwoNazwa jednostki i miejscowośćUwagi
1234
1dolnośląskieKomenda Powiatowa Policji w Lubinie
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
2

(skreślona)

3

(skreślona)

4mazowieckieKomenda Miejska Policji w Płockutylko dla kobiet
5warmińsko-mazurskieOddział Żandarmerii Wojskowej w ElbląguIzba Zatrzymań w Orzyszu
6wielkopolskieKomisariat Policji Nowe Miasto w Poznaniutylko dla kobiet
Komenda Miejska Policji w Koninie
(skreślone)(skreślone)
7zachodniopomorskieKomenda Miejska Policji w Szczecinie
(skreślone)(skreślone)
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczani tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz.U.2002.8.80), które utraciło moc z dniem 1 września 2008 r. na podstawie art. 259 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665).