Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.5.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 31 grudnia 1993 r.
w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599) zarządza się, co następuje:
§  1. Dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie określa się wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 3-6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599), w układzie odpowiadającym polskiej Scalonej nomenklaturze towarowej handlu zagranicznego PCN, w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 55, poz. 252 i Nr 100, poz. 460).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.

(Załączniki nr 1-5 do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do Dz.U. z 1994 r. Nr 5)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST ZWOLNIONY OD PODATKU

(określonych 9-cyfrowym kodem PCN)
Lp.PozycjaKOD PCNWyszczególnienie
I.01010101Konie żywe, osły, muły i osłomuły:
- Konie:
0101 11 00 0- - Zwierzęta hodowlane czystej krwi
0101 19- - Pozostałe:
0101 19 10 0- - - Rzeźne
0101 19 90 0- - - Pozostałe
0101 20- Osły, muły i osłomuły:
0101 20 10 0- - Osły
0101 20 90 0- - Muły i osłomuły
01020102Bydło żywe:
0102 10- Zwierzęta hodowlane czystej krwi:
0102 10 10 0- - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które

nigdy nie miało cielaka)

0102 10 30 0- - Krowy
0102 10 90 0- - Pozostałe
0102 90- Pozostałe:
- - Gatunki domowe:
0102 90 05 0- - - O masie nie przekraczającej 80 kg
- - - O masie powyżej 80 kg, ale nie

przekraczającej 160 kg:

0102 90 21 0- - - - Rzeźne
0102 90 29 0- - - - Pozostałe
- - - O masie powyżej 160 kg, ale nie

przekraczającej 300 kg:

0102 90 41 0- - - - Rzeźne
0102 90 49 0- - - - Pozostałe
- - - O masie powyżej 300 kg:
- - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej,

które nigdy nie miało cielaka):

0102 90 51 0- - - - - Rzeźne
0102 90 59 0- - - - - Pozostałe
- - - - Krowy:
0102 90 61 0- - - - - Rzeźne
0102 90 69 0- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
0102 90 71 0- - - - - Rzeźne
0102 90 79 0- - - - - Pozostałe
0102 90 90 0- - Pozostałe
01030103Trzoda chlewna żywa:
0103 10 00 0- Zwierzęta hodowlane czystej krwi
- Pozostałe:
0103 91- - O masie powyżej 50 kg:
0103 91 10 0- - - Gatunki domowe
0103 91 90 0- - - Pozostałe
0103 92- - O masie 50 kg lub większej:
- - - Gatunki domowe:
0103 92 11 0- - - - Maciory mające prosiaki co najmniej

raz, o masie 160 kg lub większej

0103 92 19 0- - - - Pozostałe
0103 92 90 0- - - Pozostałe
01040104Owce i kozy żywe:
0104 10- Owce:
0104 10 10 0- - Zwierzęta hodowlane czystej krwi
- - Pozostałe:
0104 10 30 0- - - Jagnięta (do jednego roku życia)
0104 10 80 0- - - Pozostałe
0104 20- Kozy:
0104 20 10 0- - Zwierzęta hodowlane czystej krwi
0104 20 90 0- - Pozostałe
01050105Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:
- O masie nie przekraczającej 185 g:
0105 11- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:
- - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z

hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0- - - - Nioski
0105 11 90 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
0105 11 91 0- - - - Nioski
0105 11 99 0- - - - Pozostałe
0105 19- - Pozostałe:
0105 19 10 0- - - Gęsi i indyki
0105 19 90 0- - - Kaczki i perliczki
- Pozostałe:
0105 91 00 0- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus
0105 99- - Pozostałe:
0105 99 10 0- - - Kaczki
0105 99 20 0- - - Gęsi
0105 99 30 0- - - Indyki
0105 99 50 0- - - Perliczki
01060106 00Pozostałe zwierzęta żywe:
0106 00 10- Króliki domowe:
0106 00 10 1- - Hodowlane czystej krwi
0106 00 10 9- - Pozostałe
0106 00 20 0- Gołębie
0106 00 90- Pozostałe:
0106 00 90 1- - Entomofagiczne stawonogi - pasożytnicze

błonkoskrzydłe i drapieżne roztocza

zwalczające szkodniki roślin

0106 00 90 2- - Dzikie zwierzęta objęte Konwencją o

międzynarodowym handlu dzikimi

zwierzętami i roślinami gatunków

zagrożonych wyginięciem

0106 00 90 3- - Zwierzęta futerkowe hodowlane czystej

krwi

0106 00 90 9- - Pozostałe
02010201Mięso wołowe świeże lub chłodzone:
0201 10 00 0- Tusze i półtusze
0201 20- Inne kawałki mięsa z kośćmi:
0201 20 20 0- - Ćwierci "kompensowane"
0201 20 30 0- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub

rozdzielone

0201 20 50 0- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub

rozdzielone

0201 20 90 0- - Pozostałe
0201 30 00 0- Bez kości
02020202Mięso wołowe mrożone:
0202 10 00 0- Tusze i półtusze
0202 20- Inne kawałki mięsa z kośćmi:
0202 20 10 0- - Ćwierci "kompensowane"
0202 20 30 0- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub

rozdzielone

0202 20 50 0- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub

rozdzielone

0202 20 90 0- - Pozostałe
0202 30- Bez kości:
0202 30 10 0- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na

maksymalnie pięć części, a każda

ćwiartka stanowi pojedynczy blok;

ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach,

z których jeden zawiera ćwierć przednią

całą lub pokrojoną na maksymalnie 5

kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym

kawałku, ale bez polędwicy

0202 30 50 0- - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki
0202 30 90 0- - Pozostałe
02030203Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:
- Świeże lub chłodzone:
0203 11- - Tusze i półtusze:
0203 11 10 0- - - Ze świń domowych
0203 11 90 0- - - Pozostałe
0203 12- - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
0203 12 11 0- - - - Szynki i ich kawałki
0203 12 19 0- - - - Łopatki i ich kawałki
0203 12 90 0- - - Pozostałe
0203 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych
0203 19 11 0- - - - Przodki i ich kawałki
0203 19 13 0- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi
0203 19 15 0- - - - Boczek i jego kawałki
- - - - Pozostałe:
0203 19 55 0- - - - - Bez kości
0203 19 59 0- - - - - Pozostałe
0203 19 90 0- - - Pozostałe
- Mrożone:
0203 21- - Tusze i półtusze:
0203 21 10 0- - - Ze świń domowych
0203 21 90 0- - - Pozostałe
0203 22- - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi
- - - Ze świń domowych:
0203 22 11 0- - - - Szynki i ich kawałki
0203 22 19 0- - - - Łopatki i ich kawałki
0203 22 90 0- - - Pozostałe
0203 29- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 29 11 0- - - - Przodki i ich kawałki
0203 29 13 0- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi
0203 29 15 0- - - - Boczek i jego kawałki
- - - - Pozostałe:
0203 29 55 0- - - - - Bez kości
0203 29 59 0- - - - - Pozostałe
0203 29 90 0- - - Pozostałe
02040204Mięso baranie i kozie - świeże, chłodzone lub mrożone:
0204 10 00 0- Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub

chłodzone

- Inne mięso baranie, świeże lub chłodzone:
0204 21 00 0- - Tusze i półtusze
0204 22- - Inne kawałki z kośćmi:
0204 22 10 0- - - Krótkie ćwierci przednie
0204 22 30 0- - - Grzbiety i/lub środki
0204 22 50 0- - - Nogi
0204 22 90 0- - - Pozostałe
0204 23 00 0- - Bez kości
0204 30 00 0- Tusze i półtusze z jagniąt, mrożone
- - Inne mięso mrożone:
0204 41 00 0- - Tusze i półtusze
0204 42- - Inne kawałki z kośćmi:
0204 42 10 0- - - Krótkie ćwierci przednie
0204 42 30 0- - - Grzbiety i/lub środki
0204 42 50 0- - - Nogi
0204 42 90 0- - - Pozostałe
0204 43- - Bez kości:
0204 43 10 0- - - Jagnięce
0204 43 90 0- - - Pozostałe
0204 50- Mięso kozie:
- - Świeże lub chłodzone:
0204 50 11 0- - - Tusze i półtusze
0204 50 13 0- - - Krótkie ćwierci przednie
0204 50 15 0- - - Grzbiety i/lub środki
0204 50 19 0- - - Nogi
- - - Pozostałe:
0204 50 31 0- - - - Kawałki z kośćmi
0204 50 39 0- - - - Kawałki bez kości
- - Mrożone:
0204 50 51 0- - - Tusze i półtusze
0204 50 53 0- - - Krótkie ćwierci przednie
0204 50 55 0- - - Grzbiety i/lub środki
0204 50 59 0- - - Nogi
- - - Pozostałe:
0204 50 71 0- - - - Kawałki z kośćmi
0204 50 79 0- - - - Kawałki bez kości
02050205 00Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów - świeże, chłodzone lub mrożone
- Końskie:
0205 00 11 0- - Świeże lub chłodzone
0205 00 19 0- - Mrożone
0205 00 90 0- Z osłów, mułów lub osłomułów
02060206Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów - świeże, chłodzone lub mrożone:
0206 10- Wołowe świeże lub chłodzone:
0206 10 10 0- - Przeznaczone do produkcji wyrobów

farmaceutycznych

- - Pozostałe:
0206 10 91 0- - - Wątroby
0206 10 95 0- - - Gruba przepona i cienka przepona
0206 10 99 0- - - Pozostałe
- Wołowe mrożone:
0206 21 00 0- - Ozory
0206 22- - Wątroby:
0206 22 10 0- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów

farmaceutycznych

0206 22 90 0- - - Pozostałe
0206 29- - Pozostałe:
0206 29 10 0- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów

farmaceutycznych

- - - Pozostałe:
0206 29 91 0- - - - Gruba przepona i cienka przepona
0206 29 99 0- - - - Pozostałe
0206 30- Wieprzowe, świeże lub chłodzone:
0206 30 10 0- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów

farmaceutycznych

- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0206 30 21 0- - - - Wątroby
0206 30 31 0- - - - Pozostałe
0206 30 90 0- - - Pozostałe
- Wieprzowe mrożone:
0206 41- - Wątroby:
0206 41 10 0- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów

farmaceutycznych

- - - Pozostałe:
0206 41 91 0- - - - Ze świń domowych
0206 41 99 0- - - - Pozostałe
0206 49- - Pozostałe:
0206 49 10 0- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów

farmaceutycznych

- - - Pozostałe:
0206 49 91 0- - - - Ze świń domowych
0206 49 99 0- - - - Pozostałe
0206 80- Inne, świeże lub chłodzone:
0206 80 10 0- - Przeznaczone do produkcji wyrobów

farmaceutycznych

- - Pozostałe:
0206 80 91 0- - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów
0206 80 99 0- - - Baranie i kozie
0206 90- Inne, mrożone:
0206 90 10 0- - Przeznaczone do produkcji wyrobów

farmaceutycznych

- - Pozostałe:
0206 90 91 0- - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów
0206 90 99 0- - - Baranie i kozie
02070207Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:
0207 10- Drób nie cięty na kawałki, świeży lub

chłodzony:

- - Ptactwo gatunku Gallus domesticus:
0207 10 11 0- - - Oskubane i bez jelit, z głowami i

łapami, znane jako "kurczaki 83%"

0207 10 15 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

0207 10 19 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kurczaki 65%"

lub inaczej prezentowane

- - Indyki:
0207 10 31 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

0207 10 39 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%"

lub inaczej prezentowane

- - Kaczki:
0207 10 51 0- - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie

wypatroszone, z głowami i łapami,

znane jako "kaczki 85%"

0207 10 55 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kaczki 70%"

0207 10 59 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kaczki 63%"

lub inaczej prezentowane

- - Gęsi:
0207 10 71 0- - - Oskubane, bez krwi, nie

wypatroszone, z głowami i łapami,

znane jako "gęsi 82%"

0207 10 79 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, z sercami i żołądkami lub bez

serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%"

lub inaczej prezentowane

0207 10 90 0- - Perliczki
- Drób nie cięty na kawałki, mrożony:
0207 21- - Ptactwo gatunku Gallus domesticus:
0207 21 10 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

0207 21 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap i bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kurczaki 65%"

lub inaczej prezentowane

0207 22- - Indyki:
0207 22 10 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

0207 22 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap i bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%"

lub inaczej prezentowane

0207 23- - Kaczki, gęsi i perliczki:
- - - Kaczki:
0207 23 11 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kaczki 70%"

0207 23 19 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kaczki 63%"

lub inaczej prezentowane

- - - Gęsi:
0207 23 51 0- - - - Oskubane, bez krwi nie

wypatroszone z głowami i łapami,

znane jako "gęsi 82%"

0207 23 59 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, z sercami i żołądkami lub bez

serca i żołądków, znane jako "gęsi

75%" lub inaczej prezentowane

0207 23 90 0- - - Perliczki
- Drób w kawałkach i podroby (łącznie z

wątrobami), świeże lub chłodzone:

0207 31- - Otłuszczone wątroby gęsi i kaczek:
0207 31 10 0- - - Z gęsi
0207 31 90 0- - - Z kaczek
0207 39- - Pozostałe:
- - - Z ptactwa gatunku Gallus domesticus:
- - - - Kawałki:
0207 39 11 0- - - - - Bez kości
- - - - - Z kośćmi:
0207 39 13 0- - - - - - Połówki i ćwiartki
0207 39 15 0- - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub

bez

0207 39 17 0- - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 39 21 0- - - - - - Piersi i ich kawałki
0207 39 23 0- - - - - - Nogi i ich kawałki
0207 39 25 0- - - - - - Pozostałe
0207 39 27 0- - - - Podroby inne niż wątroby
- - - Z indyków:
- - - - Kawałki:
0207 39 31 0- - - - - Bez kości
- - - - - Z kośćmi:
0207 39 33 0- - - - - - Połówki albo ćwiartki
0207 39 35 0- - - - - - Całe skrzydła z końcami lub

bez

0207 39 37 0- - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 39 41 0- - - - - - Piersi i ich kawałki
- - - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 39 43 0- - - - - - - Uda i ich kawałki
0207 39 45 0- - - - - - - Pozostałe
0207 39 47 0- - - - - - Pozostałe
0207 39 51 0- - - - Podroby inne niż wątroby
- - - Z kaczek, gęsi i perliczek:
- - - - Kawałki:
- - - - - Bez kości:
0207 39 53 0- - - - - - Z gęsi
0207 39 55 0- - - - - - Z kaczek i perliczek
- - - - - Z kośćmi:
- - - - - - Połówki i ćwiartki:
0207 39 57 0- - - - - - - Z kaczek
0207 39 61 0- - - - - - - Z gęsi
0207 39 63 0- - - - - - - Z perliczek
0207 39 65 0- - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub

bez

0207 39 67 0- - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

- - - - - - Piersi i ich kawałki:
0207 39 71 0- - - - - - - Z gęsi
0207 39 73 0- - - - - - - Z kaczek i perliczek
- - - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 39 75 0- - - - - - - Z gęsi
0207 39 77 0- - - - - - - Z kaczek i perliczek
0207 39 81 0- - - - - - Tusze gęsie i kacze
0207 39 83 0- - - - - - Pozostałe
0207 39 85 0- - - - Podroby inne niż wątroby
0207 39 90 0- - - Wątroby drobiowe inne niż

otłuszczone wątroby gęsie i kacze

- Drób w kawałkach i podroby inne niż

wątroby, mrożone:

0207 41- - Z ptactwa gatunku Gallus domesticus:
- - - Kawałki:
0207 41 10 0- - - - Bez kości
- - - - Z kośćmi:
0207 41 11 0- - - - - Połówki i ćwiartki
0207 41 21 0- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez
0207 41 31 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i końce

skrzydeł

0207 41 41 0- - - - - Piersi i ich kawałki
0207 41 51 0- - - - - Nogi i ich kawałki
0207 41 71 0- - - - - Pozostałe
0207 41 90 0- - - Podroby inne niż wątroby
0207 42- - Z indyków:
- - - Kawałki:
0207 42 10 0- - - - Bez kości
- - - - Z kośćmi:
0207 42 11 0- - - - - Połówki i ćwiartki
0207 42 21 0- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez
0207 42 31 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i końce

skrzydeł

0207 42 41 0- - - - - Piersi i ich kawałki
- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 42 51 0- - - - - - Uda i ich kawałki
0207 42 59 0- - - - - - Pozostałe
0207 42 71 0- - - - - Pozostałe
0207 42 90 0- - - Podroby inne niż wątroby
0207 43- - Z kaczek, gęsi i perliczek:
- - - Kawałki:
- - - - Bez kości:
0207 43 11 0- - - - - Z gęsi
0207 43 15 0- - - - - Z kaczek i perliczek
- - - - Z kośćmi:
- - - - - Połówki i ćwiartki:
0207 43 21 0- - - - - - Kaczek
0207 43 23 0- - - - - - Gęsi
0207 43 25 0- - - - - - Perliczek
0207 43 31 0- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez
0207 43 41 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i końce

skrzydeł

- - - - - Piersi i ich kawałki
0207 43 51 0- - - - - - Z gęsi
0207 43 53 0- - - - - - Z kaczek i perliczek
- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 43 61 0- - - - - - Z gęsi
0207 43 63 0- - - - - - Z kaczek i perliczek
0207 43 71 0- - - - - Tusze gęsie i kacze
0207 43 81 0- - - - - Pozostałe
0207 43 90 0- - - Podroby inne niż wątroby
0207 50- Wątroby drobiowe, mrożone:
0207 50 10 0- - Otłuszczone wątroby gęsie i kacze
0207 50- - Pozostałe
02080208Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone:
0208 10- Z królików i zajęcy:
- - Z królików domowych:
0208 10 11 0- - - Świeże lub chłodzone
0208 10 19 0- - - Mrożone
0208 10 90 0- - Pozostałe
0208 20 00 0- Żabie udka
0208 90- Pozostałe:
0208 90 10 0- - Z gołębi domowych
- - Z dziczyzny innej niż króliki i zające:
0208 90 20 0- - - Z przepiórek
0208 90 40 0- - - Pozostałe
0208 90 50 0- - Mięso z wielorybów i fok
0208 90 90 0- - Pozostałe
02090209 00Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy (nie wytapiane), świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:
- Podskórny tłuszcz wieprzowy:
0209 00 11 0- - Świeży, chłodzony, mrożony, solony lub w

solance

0209 00 19 0- - Suszony lub wędzony
0209 00 30 0- Tłuszcz wieprzowy oprócz objętego

podpozycją 0209 00 11 lub 0209 00 19

0209 00 90 0- Tłuszcz drobiowy
02100210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:
- Mięso wieprzowe:
0210 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
- - - - - Pozostałe:
0210 19 51 0- - - - - - Bez kości
- - - - Suszone lub wędzone:
- - - - - Pozostałe:
0210 19 81 0- - - - - - Bez kości
0210 90- Inne, łącznie z jadalnymi mączkami i

grysikami z mięsa lub podrobów:

- - Podroby:
- - - Pozostałe:
- - - - Wątroby drobiowe:
0210 90 71 0- - - - - Otłuszczone wątroby gęsie i kacze,

solone lub w solance

0210 90 79 0- - - - - Pozostałe
0210 90 80 0- - - - Pozostałe
0210 90 90 0- - Jadalne mączki i grysiki z mięsa lub

podrobów

03010301Ryby żywe:
0301 10- Ryby ozdobne:
0301 10 10 0- - Słodkowodne
0301 10 90 0- - Morskie
- Pozostałe ryby żywe:
0301 91 00- - Pstrąg (Salmo trutta, Salmo gairdneri,

Salmo clarki, Salmo aquabonita, Salmo

gilae):

0301 91 00 1- - - Materiał zarybieniowy
0301 91 00 9- - - Pozostałe
0301 92 00- - Węgorze (Anguilla spp.):
0301 92 00 1- - - Materiał zarybieniowy
0301 92 00 9- - - Pozostałe
0301 93 00- - Karp:
0301 93 00 1- - - Materiał zarybieniowy
- - - Pozostały:
0301 93 00 5- - - - Od 15 listopada do 31 grudnia
0301 93 00 9- - - - Pozostały
0301 99- - Pozostałe:
- - - Ryby słodkowodne:
0301 99 11- - - - Łosoś z Pacyfiku (Oncorhynchus

spp.), łosoś atlantycki (Salmo

salar) i łosoś z Dunaju (Hucho

hucho):

0301 99 11 1- - - - - Materiał zarybieniowy
0301 99 11 9- - - - - Pozostałe
0301 99 19- - - - Pozostałe:
0301 99 19 1- - - - - Materiał zarybieniowy
0301 99 19 9- - - - - Pozostałe
0301 99 90- - - Ryby morskie:
0301 99 90 1- - - - Materiał zarybieniowy
0301 99 90 9- - - - Pozostałe
03020302Ryby świeże lub chłodzone, z wyjątkiem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa z pozycji nr 0304:
- Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry

i mleczu:

0302 11 00 0- - Pstrąg (Salmo gairdneri, Salmo clarki,

Salmo aguabonita, Salmo gilae)

0302 12 00 0- - Łosoś z Pacyfiku (Oncorhynchus spp.),

łosoś atlantycki (Salmo salar) i

łosoś z Dunaju (Hucho hucho):

0302 19 00 0- - Pozostałe
- Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae,

Cynoglossiadae, Soleidae, Scophthalmidae i

Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry

i mleczu:

0302 21- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides,

Hippoglossus hippoglossus,

Hippoglossus stenolepis):

0302 21 10 0- - - Halibut mniejszy lub grenlandzki

(Reinhardtius hippoglossoides)

0302 21 30 0- - - Halibut atlantycki (Hippoglossus

hippoglossus)

0302 21 90 0- - - Halibut z Pacyfiku (Hippoglossus

stenolepis)

0302 22 00 0- - Gładzica (Pleuronectes platessa)
0302 23 00 0- - Sola (Solea spp.)
0302 29- - Pozostałe:
0302 29 10 0- - - Płaszczka (Lepidorhombus spp.)
0302 29 90 0- - - Pozostałe
- Tuńczyki (rodzaju Thunnus), latający lub

paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus)

pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i

mleczu:

0302 31- - Albakora lub tuńczyk długopłetwy

(Thunnus alalunga):

0302 31 10 0- - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów z

pozycji nr 1604

0302 31 90 0- - - Pozostałe
0302 32- - Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus

albacares):

0302 32 10 0- - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów z

pozycji nr 1604

0302 32 90 0- - - Pozostałe
0302 33- - Latający lub paskowany bonito:
0302 33 10 0- - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów z

pozycji nr 1604

0302 33 90 0- - - Pozostałe
0302 39- - Pozostałe:
- - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów z

pozycji nr 1604

0302 39 11 0- - - - Tuńczyk (czerwony) (Thunnus

thynnus)

0302 39 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
0302 39 91 0- - - - Tuńczyk (czerwony) (Thunnus

thynnus)

0302 39 99 0- - - - Pozostałe
0302 40- Śledzie (Clupea harengus, Clupea

pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i

mleczu:

0302 40 10- - Od 15 lutego do 15 czerwca:
0302 40 10 1- - Śledź bałtycki od 1 marca do 15

czerwca

0302 40 10 9- - - Pozostałe
0302 40 90- - Od 16 czerwca do 14 lutego:
0302 40 90 1- - - Śledź bałtycki od 16 czerwca do 30

września

0302 40 90 9- - - Pozostałe
0302 50- Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus

macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek,

ikry i mleczu:

0302 50 10 0- - Z gatunku Gadus morhua
0302 50 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek,

ikry i mleczu:

0302 61- - Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops

spp.), sardynele (Sardinella spp.),

szproty (Sprattus sprattus):

0302 61 10 0- - - Sardynki z gatunku Sardina

pilchardus

0302 61 30 0- - - Sardynki z rodzaju Sardinops;

sardynele (Sardinella spp.)

- - - Szproty (Sprattus sprattus):
0302 61 91- - - - Od 15 lutego do 15 czerwca:
0302 61 91 1- - - - - Szprot bałtycki od 15 lutego do

30 kwietnia

0302 61 91 9- - - - - Pozostałe
0302 61 99- - - - Od 16 czerwca do 14 lutego:
0302 61 99 1- - - - - Szprot bałtycki od 1 listopada do

14 lutego

0302 61 99 9- - - - - Pozostałe
0302 62 00 0- - Łupacz (Melanogrammus aeglefinus)
0302 63 00 0- - Czarniak (Pollachius virens)
0302 64- - Makrela (Scomber scombrus, Scomber

australasicus, Scomber japonicus):

0302 64 10 0- - - Od 15 lutego do 15 czerwca
0302 64 90 0- - - Od 16 czerwca do 14 lutego
0302 65- - Koleń i pozostałe rekiny:
0302 65 20 0- - - Koleń z gatunku Squalus acanthias
0302 65 50 0- - - Koleń z gatunku Scyliorhinus spp.
0302 65 90 0- - - Pozostałe
0302 66 00 0- - Węgorze (Anguilla spp.)
0302 69- - Pozostałe:
- - - Ryby słodkowodne:
0302 69 11 0- - - - Karp
0302 69 19 0- - - - Pozostałe
- - - Ryby morskie:
- - - - Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż

latający lub paskowany bonito

[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z

podpozycji 0302 33:

0302 69 21 0- - - - - Dla przemysłowej produkcji

wyrobów z pozycji nr 1604

0302 69 25 0- - - - - Pozostałe
- - - - Łosoś (Sebastes spp.):
0302 69 31 0- - - - - Z gatunku Sebaste marinus
0302 69 33 0- - - - - Pozostałe
0302 69 35 0- - - - Ryby z gatunku Boreogadus saida
0302 69 41 0- - - - Witlinek (Merlangus merlangus)
0302 69 45 0- - - - Ling (Molva spp.)
0302 69 51 0- - - - Wątłusz alaskański (Theragra

chalcogramma) i wątłusz

(Pollachius pollachius)

0302 69 55 0- - - - Sardela (Engraulis spp.)
0302 69 61 0- - - - Leszcz morski (Dentex dentex i

Pagellus spp.)

0302 69 65 0- - - - Morszczuk (Merluccius spp.,

Urophycis spp.)

0302 69 75 0- - - - Leszcz promieniowy (Brama spp.)
0302 69 81 0- - - - Żabnica (Lophius spp.)
0302 69 85 0- - - - Witlinek błękitny (Micromesistius

poutassou lub Gadus poutassou)

0302 69 87 0- - - - Miecznik (Xiphias gladius)
0302 69 91 0- - - - Ostrobok (ostrolin) (Caranx

trachurus, Trachurus trachurus)

0302 69 97 0- - - - Pozostałe
0302 70 00 0- Wątróbki, ikry i mlecze
03030303Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa z pozycji nr 0304:
0303 10 00 0- Łosoś z Pacyfiku (Oncorhynchus spp.), z

wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

- Pozostałe łososiowate z wyłączeniem

wątróbek, ikry i mleczu:

0303 21 00 0- - Pstrąg (Salmo trutta, Salmo gairdneri,

Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo

gilae)

0303 22 00 0- - Łosoś atlantycki (Salmo salar) i łosoś

z Dunaju (Hucho hucho)

0303 29 00 0- - Pozostałe
- Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae,

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i

Citharidae), z wyłączeniem wątróbek,

ikry i mleczu:

0303 31- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoidaes,

Hippoglossus hippoglossus,

Hippoglossus stenolepis):

0303 31 10 0- - - Halibut mniejszy lub grenlandzki

(Reinhardtius hippoglossoides)

0303 31 30 0- - - Halibut atlantycki (Hippoglossus

hippoglossus)

0303 31 90 0- - - Halibut z Pacyfiku (Hippoglossus

stenolepis)

0303 32 00 0- - Gładzica (Pleuronectes platessa)
0303 33 00 0- - Sola (Solea spp.)
0303 39- - Pozostałe:
0303 39 10 0- - - Flądra (Platichthys flesus)
0303 39 20 0- - - Płaszczka (Lepidorhombus spp.)
0303 39 90 0- - - Pozostałe
- Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający

lub paskowany bonito [Euthynnus

(Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem

wątróbek, ikry i mleczu:

0303 41- - Albacora lub tuńczyk długopłetwy

(Thunnus alalunga):

- - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów z

pozycji nr 1604:

0303 41 11 0- - - - Całe
0303 41 13 0- - - - Oskrobane i wypatroszone
0303 41 19 0- - - - Pozostałe (np. bez głów)
0303 41 90 0- - - Pozostałe
0303 42- - Tuńczyki żółtopłetwe (Thunnus

albacares):

- - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów z

pozycji nr 1604:

- - - - Całe:
0303 42 12 0- - - - - O masie powyżej 10 kg każdy
0303 42 18 0- - - - - Pozostałe
- - - - Oskrobane i wypatroszone:
0303 42 32 0- - - - - O masie powyżej 10 kg każdy
0303 42 38 0- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe (np. bez głów):
0303 42 52 0- - - - - O masie powyżej 10 kg każdy
0303 42 58 0- - - - - Pozostałe
0303 42 90 0- - - Pozostałe
0303 43- - Latający lub paskowany bonito:
- - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów z

pozycji nr 1604:

0303 43 11 0- - - - Cały
0303 43 13 0- - - - Oskrobany i wypatroszony
0303 43 19 0- - - - Pozostałe (np. bez głów)
0303 43 90 0- - - Pozostałe
0303 49 - - Pozostałe:
- - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów z

pozycji nr 1604:

- - - - Tuńczyk (czerwony) (Thunnus

thynnus):

0303 49 21 0- - - - - Cały
0303 49 23 0- - - - - Oskrobany i wypatroszony
0303 49 29 0- - - - - Pozostały (np. bez głów)
- - - - Pozostałe:
0303 49 41 0- - - - - Całe
0303 49 43 0- - - - - Oskrobane i wypatroszone
0303 49 49 0- - - - - Pozostałe (np. bez głów)
0303 49 90 0- - - Pozostałe
0303 50- Śledzie (Clupea harengus, Clupea

pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i

mleczu:

0303 50 10- - Od 15 lutego do 15 czerwca:
0303 50 10 1- - Śledź bałtycki od 1 marca do 15 czerwca
0303 50 10 9- - - Pozostałe
0303 50 90- - Od 16 czerwca do 14 lutego:
0303 50 90 1- - - Śledź bałtycki od 16 czerwca do 30

września

0303 50 90 9- - - Pozostałe
0303 60- Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus

macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek,

ikry i mleczu:

0303 60 11 0- - Z gatunku Gadus morhua
0303 60 19 0- - Z gatunku Gadus ogac
0303 60 90 0- - Z gatunku Gadus macrocephalus
- Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek,

ikry i mleczu:

0303 71- - Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops

spp.), sardynela (Sardinella spp.),

szproty i szprotki (Sprattus sprattus):

0303 71 10 0- - - Sardynki z gatunku Sardina pilchardus
0303 71 30 0- - - Sardynki z rodzaju Sardinops;

sardynela (Sardinella spp.)

- - - Szproty i szprotki (Sprattus

sprattus):

0303 71 91- - - - Od 15 lutego do 15 czerwca:
0303 71 91 1- - - - - Szprot bałtycki od 15 lutego do

30 kwietnia

0303 71 91 9- - - - - Pozostałe
0303 71 99- - - - Od 16 czerwca do 14 lutego:
0303 71 99 1- - - - - Szprot bałtycki od 1 listopada

do 14 lutego

0303 71 99 9- - - - - Pozostałe
0303 72 00 0- - Łupacz (Melanogrammus aeglefinus)
0303 73 00 0- - Czarniak (Pollachius virens)
0303 74- - Makrela (Scomber scombrus, Scomber

australasicus, Scomber japonicus):

- - - Z gatunków Scomber scombrus i Scomber

japonicus:

0303 74 11 0- - - - Od 15 lutego do 15 czerwca
0303 74 19 0- - - - Od 16 czerwca do 14 lutego
0303 74 90 0- - - Z gatunku Scomber australasicus
0303 75- - Koleń i pozostałe rekiny:
0303 75 20 0- - - Koleń z gatunku Squalus acanthias
0303 75 50 0- - - Koleń z gatunku Syliorhinus spp.
0303 75 90 0- - - Pozostałe
0303 76 00 0- - Węgorz (Anguilla spp.)
0303 77 00 0- - Okoń morski (Dicentrarchus labrax,

Dicentrarchus punctatus)

0303 78- - Morszczuk (Merluccius spp., Urophycis

spp.)

0303 78 10 0- - - Morszczuk z rodzaju Merluccius
0303 78 90 0- - - Morszczuk z rodzaju Urophycis
0303 79- - Pozostałe:
- - - Ryby słodkowodne:
0303 79 11 0- - - - Karp
0303 79 19 0- - - - Pozostałe
- - - Ryby morskie:
- - - - Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż

latający lub paskowany bonito

[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z

podpozycji 0303 43:

- - - - - Dla przemysłowej produkcji wyrobów

z pozycji nr 1604:

0303 79 21 0- - - - - - Całe
0303 79 23 0- - - - - - Oskrobane i wypatroszone
0303 79 29 0- - - - - - Pozostałe (np. bez głów)
0303 79 31 0- - - - - Pozostałe
- - - - Łosoś (Sebastes spp.):
0303 79 35 0- - - - - Z gatunku Sebastes marinus
0303 79 37 0- - - - - Pozostałe
0303 79 41 0- - - - Ryby z gatunku Boreogadus saida
0303 79 45 0- - - - Witlinek (Merlangus merlangus)
0303 79 51 0- - - - Ling (Molva spp.)
0303 79 55 0- - - - Wątłusz alaskański (Theragra

chalcogramma) i wątłusz

(Pollachius pollachius)

- - - - Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor:
0303 79 61 0- - - - - Od 15 lutego do 15 czerwca
0303 79 63 0- - - - - Od 16 czerwca do 14 lutego
0303 79 65 0- - - - Sardele (Engraulis spp.)
0303 79 71 0- - - - Leszcz morski (Dentex dentex i

Pagellus spp.)

0303 79 75 0- - - - Leszcz promieniowy (Brama spp.)
0303 79 81 0- - - - Żabnica (Lophius spp.)
0303 79 83 0- - - - Witlinek błękitny (Micromesistius

poutassou lub Gadus poutassou)

0303 79 87 0- - - - Miecznik (Xiphias gladius)
0303 79 91 0- - - - Ostrobok (ostrolin) (Caranx

trachurus, Trachurus trachurus)

0303 79 97 0- - - - Pozostałe
0303 80 00 0- Wątróbki, ikry i mlecze
03040304 Filety rybne i inne mięso rybie (rozdrobnione lub nie), świeże, chłodzone lub mrożone:
0304 10- Świeże lub chłodzone:
- - Filety:
- - - Z ryb słodkowodnych:
0304 10 11 0- - - - Z pstrągów (Salmo trutta, Salmo

gairdneri, Salmo clarki, Salmo

aguabonita, Salmo gilae)

0304 10 13 0- - - - Z łososi z Pacyfiku (Oncorhynchus

spp.), z łososi atlantyckich

(Salmo salar) i z łososi z Dunaju

(Hucho hucho)

0304 10 19 0- - - - Z pozostałych ryb słodkowodnych
- - - Pozostałe:
0304 10 31 0- - - - Z dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac,

Gadus macrocephalus) i z ryb z

gatunku Boreogadus saida

0304 10 33 0- - - - Z dorsza z czarnym grzbietem

(Pollachius virens)

0304 10 35 0- - - - Z łososia (Sebastes spp.)
0304 10 38 0- - - - Pozostałe
- - Pozostałe mięso rybie (rozdrobnione

lub nie):

0304 10 91 0- - - Z ryb słodkowodnych
- - - Z pozostałych:
- - - - Płaty śledziowe:
0304 10 92 0- - - - - Od 15 lutego do 15 czerwca
0304 10 93 0- - - - - Od 16 czerwca do 14 lutego
0304 10 98 0- - - - Pozostałe
0304 20- Filety mrożone:
- - Z ryb słodkowodnych
0304 20 11 0- - - Z pstrągów (Salmo trutta, Salmo

gairdneri, Salmo clarki, Salmo

aguabonita, Salmo gilae)

0304 20 13 0- - - Z łososi z Pacyfiku (Oncorhynchus

spp.), z łososi atlantyckich (Salmo

salar) i z łososi z Dunaju (Hucho

hucho)

0304 20 19 0- - - Z pozostałych ryb słodkowodnych
- - Z dorsza (Gadus morhua, Gadus agac,

Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku

Boreogadus saida

0304 20 21 0- - - Z dorsza z gatunku Gadus

macrocephalus

0304 20 29 0- - - Pozostałe
0304 20 31 0- - Z czarniaka (Pollachius virens)
0304 20 33 0- - Z łupacza (Melanogrammus aeglefinus)
- - Z łososia (Sebastes spp.):
0304 20 35 0- - - Z gatunku Sebastes marinus
0304 20 37 0- - - Pozostałe
0304 20 41 0- - Z witlinka (Merlangus merlangus)
0304 20 43 0- - Z linga (Molva spp.)
0304 20 45 0- - Z tuńczyka (z rodzaju Thunnus) i z ryb z

rodzaju Euthynnus

- - Z makreli (Scomber scombrus, Scomber

australasicus, Scomber japonicus) i z

ryb z gatunku Orcynopsis unicolor:

0304 20 51 0- - - Z makreli z gatunku Scomber

australasicus

0304 20 53 0- - - Pozostałe
- - Z morszczuka (Merluccius spp., Urophycis

spp.):

0304 20 57 0- - - Z morszczuka z rodzaju Merluccius
0304 20 59 0- - - Z morszczuka z rodzaju Urophycis
- - Z kolenia i pozostałych rekinów:
0304 20 61 0- - - Z kolenia (Squalus acanthias i

Scyliorhinus spp.)

0304 20 69 0- - - Z pozostałych rekinów
0304 20 71 0- - Z gładzicy (Pleuronectes platessa)
0304 20 73 0- - Z flądry (Platichthys flesus)
0304 20 75 0- - Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea

pallasii)

0304 20 79 0- - Z płaszczki (Lepidorhombus spp.)
0304 20 81 0- - Z leszcza promieniowego (Brama spp.)
0304 20 83 0- - Z żabnicy (Lophius spp.)
0304 20 85 0- - Z wątłusza alaskańskiego (Theragra

chalcogramma)

0304 20 87 0- - Z miecznika (Xiphias gladius)
0304 20 97 0- - Z pozostałych
0304 90- Pozostałe:
0304 90 05 0- - Z surimi
- - Pozostałe:
0304 90 10 0- - - Z ryb słodkowodnych
- - - Z pozostałych:
- - - - Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea

pallasii):

0304 90 21 0- - - - - Od 15 lutego do 15 czerwca
0304 90 25 0- - - - - Od 16 czerwca do 14 lutego
0304 90 31 0- - - - Z łososia (Sebastes spp.)
- - - - Z dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac,

Gadus, macrocephalus) i z ryb z

gatunku Boreogadus saida:

0304 90 35 0- - - - - Z dorsza z gatunku Gadus

macrocephalus

0304 90 38 0- - - - - Z dorsza z gatunku Gadus morhua
0304 90 39 0- - - - - Z pozostałych
0304 90 41 0- - - - Z czarniaka (z dorsza z czarnym

grzbietem) (Pollachius virens)

0304 90 45 0- - - - Z łupacza (Melanogrammus

aeglefinus)

- - - - Z morszczuka (Merluccius spp.,

Urophycis spp.):

0304 90 47 0- - - - - Z morszczuka z rodzaju

Merluccius

0304 90 49 0- - - - - Z morszczuka z rodzaju

Urophycis

0304 90 51 0- - - - Z płaszczki (Lepidorhombus spp.)
0304 90 55 0- - - - Z leszcza promieniowego

(Brama spp.)

0304 90 57 0- - - - Z żabnicy (Lophius spp.)
0304 90 59 0- - - - Z witlinka błękitnego

(Micromesistius poutassou lub

Gadus poutassou)

0304 90 61 0- - - - Z wątłusza alaskańskiego (Theragra

chalcogramma)

0304 90 65 0- - - - Z miecznika (Xiphias gladius)
0304 90 97 0- - - - Z pozostałych
03050305Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi:
0305 10 00 0- Mączki, grysiki i granulki z ryb,

nadające się do spożycia przez ludzi

*0305 20 00 0- Wątróbki, ikra i mlecze, suszone,

wędzone, solone lub w solance1

0305 30- Filety rybne, suszone, solone lub w

solance, ale nie wędzone:

- - Z dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac,

Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku

Boreogadus saida:

*0305 30 11 0- - Z dorsza z gatunku Gadus macrocephalus1
*0305 30 19 0- - - Pozostałe1
0305 30 30 0- - Z łososia z Pacyfiku (Oncorhynchus

spp.), z łososia atlantyckiego (Salmo

salar) i z łososia z Dunaju (Hucho

hucho), solonego lub w solance

0305 30 50 0- - Z halibuta mniejszego lub grenlandzkiego

(Reinhardtius hippoglossoides),

solonego lub w solance

*0305 30 90 0- - Pozostałe1
- Ryby wędzone łącznie z filetami:
0305 41 00 0- - Łosoś z Pacyfiku (Oncorhynchus spp.),

łosoś atlantycki (Salmo salar) i

łosoś z Dunaju (Hucho hucho)

0305 42 00 0- - Śledzie (Clupea harengus, Clupea

pallasii)

0305 49- - Pozostałe:
0305 49 10 0- - - Halibut mniejszy lub grenlandzki

(Reinhardtius hippoglossoides)

0305 49 20 0- - - Halibut atlantycki (Hippoglossus

hippoglossus)

0305 49 30 0- - - Makrela (Scomber scombrus, Scomber

australasicus, Scomber japonicus)

0305 49 40 0- - - Pstrąg (Salmo trutta, Salmo

gairdneri, Salmo clarki, Salmo

aguabonita, Salmo gilae)

0305 49 50 0- - - Węgorze (Anguilla spp.)
0305 49 90 0- - - Pozostałe
- Ryby suszone, nawet solone, ale nie

wędzone:

0305 51- - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus

macrocephalus):

*0305 51 90 0- - - Suszony, solony1
0305 59- - Pozostałe:
- - - Ryby z gatunku Boreogadus saida:
*0305 59 19 0- - - - Suszone, solone1
*0305 59 30 0- - - Śledzie (Clupea harengus, Clupea

pallasii)1

*0305 59 50 0- - - Sardele (Engraulius spp.)1
*0305 59 60 0- - - Halibut mniejszy lub grenlandzki

(Reinhardtius hippoglossoides) i

halibut z Pacyfiku (Hippoglossus

stenolepis)1

0305 59 70 0- - - Halibut atlantycki (Hippoglossus

hipoglossus)1

*0305 59 90 0- - - Pozostałe1
- Ryby solone, ale nie suszone lub wędzone i

ryby w solance:

0305 61 00 0- - Śledzie (Clupea harengus, Clupea

pallasii)

0305 62 00 0- - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac,

Gadus macrocephalus):

0305 63 00 0- - Sardele (Engraulis spp.)
0305 69- - Pozostałe:
0305 69 10 0- - - Ryby z gatunku Boreogadus saida
0305 69 20 0- - - Halibut mniejszy lub grenlandzki

(Reinhardtius hippoglossoides) i

halibut z Pacyfiku (Hippoglossus

stenolepis)1

0305 69 30 0- - - Halibut atlantycki (Hippoglossus

hippoglossus)

0305 69 50 0- - - Łosoś z Pacyfiku (Oncorhynchus spp.),

łosoś atlantycki (Salmo salar) i

łosoś z Dunaju (Hucho hucho)

0305 69 90 0- - - Pozostałe
03060306Skorupiaki w skorupach lub bez, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, grysiki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi:
- Mrożone:
0306 11 00 0- - Langusty skalne i pozostałe raki

morskie (Palinurus spp., Panulirus

spp., Jasus spp.)

0306 12- - Homary (Homarus spp.):
0306 12 10 0- - - Całe
0306 12 90 0- - - Pozostałe
0306 13- - Krewetki:
0306 13 10 0- - - Z rodziny Pandalidae
0306 13 30 0- - - Krewetki z rodzaju Crangon
0306 13 90 0- - - Pozostałe
0306 14- - Kraby:
0306 14 10 0- - - Kraby z gatunków Paralithodes

camchaticus, Chionoecetes spp. i

Callinectes sapidus

0306 14 30 0- - - Kraby z gatunku Cancer pagurus
0306 14 90 0- - - Pozostałe
0306 19- - Pozostałe, w tym mączki, grysiki i

granulki ze skorupiaków, nadające się do

spożycia przez ludzi:

0306 19 10 0- - - Raki słodkowodne
0306 19 30 0- - - Homary norweskie (Nephrops

norvegicus)

0306 19 90 0- - - Pozostałe
- Nie mrożone:
0306 21 00 0- - Langusty skalne i pozostałe raki

morskie (Palinurus spp., Panulirus

spp., Jasus spp.)

0306 22- - Homary (Homarus spp.):
0306 22 10 0- - - Żywe
- - - Pozostałe:
0306 22 91 0- - - - Całe
0306 22 99 0- - - - Pozostałe
0306 23- - Krewetki:
0306 23 10 0- - - Z rodziny Pandalidae
- - - Krewetki z rodzaju Crangon:
0306 23 31 0- - - - Świeże, chłodzone lub gotowane na

parze lub w wodzie

0306 23 39 0- - - - Pozostałe
0306 23 90 0- - - Pozostałe
0306 24- - Kraby:
0306 24 10 0- - - Kraby z gatunków Paralithodes

camchaticus, Chionoecetes spp. i

Callinectes sapidus

0306 24 30 0- - - Kraby z gatunku Cancer pagurus
0306 24 90 0- - - Pozostałe
0306 29- - Pozostałe, w tym mączki, grysiki i

granulki ze skorupiaków, nadające się do

spożycia przez ludzi:

0306 29 10 0- - - Raki słodkowodne
0306 29 30 0- - - Homary norweskie (Nephrops

norvegicus)

0306 29 90 0- - - Pozostałe
03070307Mięczaki w skorupach lub bez, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, grysiki i granulki z wodnych bezkręgowców innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi:
0307 10- Ostrygi:
0307 10 10 0- - Ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea),

żywe i o masie z muszlą nie

przekraczającej 40 g każda

0307 10 90 0- - Pozostałe
- Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami

królowej, z rodzaju Pecten, Chlamys

lub Placopecten:

0307 21 00 0- - Żywe, świeże lub chłodzone
0307 29- - Pozostałe:
0307 29 10 0- - - Coquilles St. Jacques (Pecten

maximus), mrożone

0307 29 90 0- - - Pozostałe
- Małże jadalne (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31- - Żywe, świeże lub chłodzone:
0307 31 10 0- - - Mytilus spp.
0307 31 90 0- - - Perna spp.
0307 30- - Pozostałe:
0307 39 10 0- - - Mytilus spp.
0307 39 90 0- - - Perna spp.
- Mątwy (Sepia officinalis, Rossia

macrosoma, Sepiola spp.) oraz głowonogi

(Ommastrephes spp., Loligo spp.,

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41- - Żywe, świeże lub chłodzone:
0307 41 10 0- - - Mątwy (Sepia officinalis, Rossia

macrosoma, Sepiola spp.)

- - - Głowonogi (Ommastrephes spp.,

Loligo spp., Nototodarus spp.,

Sepioteuthis spp.):

0307 41 91 0- - - - Loligo spp., Ommastrephes

sagittatus

0307 41 99 0- - - - Pozostałe
0307 49- - Pozostałe:
- - - Mrożone:
- - - - Mątwy (Sepia officinalis, Rossia

macrosoma, Sepiola spp.):

0307 49 11 0- - - - - Z rodzaju Sepiola oprócz

Sepiola rondeleti

0307 49 19 0- - - - - Pozostałe
- - - - Głowonogi (Ommastrephes spp.,

Loligo spp., Nototodarus spp.,

Sepioteuthis spp.):

- - - - - Loligo spp.:
0307 49 31 0- - - - - - Loligo vulgaris
0307 49 33 0- - - - - - Loligo pealei
0307 49 35 0- - - - - - Loligo patagonica
0307 49 38 0- - - - - - Pozostałe
0307 49 51 0- - - - - Ommastrephes sagittatus
0307 49 59 0- - - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
0307 49 71 0- - - - Mątwy (Sepia officinalis, Rossia

macrosoma, Sepiola spp.)

- - - - Głowonogi (Ommastrephes spp.,

Loligo spp., Nototodarus spp.,

Sepioteuthis spp.):

0307 49 91 0- - - - - Loligo spp., Ommastrephes

sagittatus

0307 49 99 0- - - - - Pozostałe
- Ośmiornice (Octopus spp.):
0307 51 00 0- - Żywe, świeże lub chłodzone
0307 59- - Pozostałe:
0307 59 10 0- - - Mrożone
0307 59 90 0- - - Pozostałe
0307 60 00 0- Ślimaki, inne niż ślimaki morskie
- Pozostałe, w tym mączki, grysiki i

granulki z wodnych bezkręgowców innych

niż skorupiaki, nadające się do spożycia

przez ludzi:

0307 91 00 0- - Żywe, świeże lub chłodzone
0307 99- - Pozostałe:
- - - Mrożone:
0307 99 11 0- - - - Illex spp.
0307 99 13 0- - - - Naga venus i pozostałe gatunki z

rodziny Veneridae

0307 99 19 0- - - - Pozostałe bezkręgowce wodne
0307 99 90 0- - - Pozostałe
04010401Mleko i śmietana, nie zagęszczone ani nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:
0401 10- - O zawartości tłuszczu w masie nie

wyższej niż 1%:

0401 10 10 0- - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2 litrów

0401 10 90 0- - Pozostałe
0401 20- O zawartości tłuszczu w masie powyżej

1%, ale nie wyższej niż 6%:

- - Nie przekraczającej 3%:
0401 20 11 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie przekraczającej

2 litrów

0401 20 19 0- - - Pozostałe
- - Powyżej 3%:
0401 20 91 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2 litrów

0401 20 99 0- - - Pozostałe
0401 30- O zawartości tłuszczu w masie powyżej

6%:

- - Nie przekraczającej 21%:
0401 30 11 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie przekraczającej

2 litrów

0401 30 19 0- - - Pozostałe
- - Powyżej 21%, ale nie wyższej niż 45%:
0401 30 31 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie przekraczającej

2 litrów

0401 30 39 0- - - Pozostałe
- - Powyżej 45%:
0401 30 91 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie przekraczającej

2 litrów

0401 30 99 0- - - Pozostałe
04070407 00Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:
- Drobiu:
- - Wylęgowe:
0407 00 11 0- - - Indycze albo gęsie
0407 00 19 0- - - Pozostałe
0407 00 30 0- - Pozostałe
0407 00 90 0- Pozostałe
04080408Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego:
Żółtka jaj:
0408 11- - Suszone:
0408 11 20 0- - - Nie nadające się do spożycia przez

ludzi

0408 11 80 0- - - Pozostałe
0408 19- - Pozostałe:
0408 19 20 0- - - Nie nadające się do spożycia przez

ludzi

- - - Pozostałe:
0408 19 81 0- - - - Ciekłe
0408 19 89 0- - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi
- Pozostałe:
0408 91- - Suszone:
0408 91 20 0- - - Nie nadające się do spożycia przez

ludzi

0408 91 80 0- - - Pozostałe
0408 99- - Pozostałe:
0408 99 20 0- - - Nie nadające się do spożycia przez

ludzi

0408 99 80 0- - - Pozostałe
04090409 00 00 0Miód naturalny
05020502Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i inna sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści:
0502 10 00 0- Szczecina i sierść świń lub dzików oraz

odpadki szczeciny lub sierści

0502 90 00 0- Pozostałe
05030503 00 00 0Włosie końskie i odpadki z niego, nawet w postaci warstwy na nośniku lub bez nośnika
05040504 00 00 0Jelita, pęcherze i żołądki zwierzęce (oprócz rybich), całe lub w kawałkach
05050505Skóry i inne części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z piór lub części piór:
0505 10- Pióra używane do wypychania; puch:
0505 10 10 0- - Surowe
0505 10 90 0- - Pozostałe
0505 90 00 0- Pozostałe
05060506Kości i rdzenie rogów, nie obrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nie przycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów:
0506 10 00 0- Osseina i kości poddane działaniu kwasu
0506 90 00 0- Pozostałe
05070507Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nie obrobione lub wstępnie przygotowane, ale nie przycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów:
0507 10 00 0- Kość słoniowa; proszek i odpadki kości

słoniowej

0507 90 00 0- Pozostałe
05080508 00 00 0Koral i podobne materiały, nie obrobione lub wstępnie przygotowane lecz nie obrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nie obrobione lub wstępnie przygotowane, ale nie przycięte dla nadania kształtu; proszek i ich odpadki
05090509 00Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego:
0509 00 10 0- Surowe
0509 00 90 0- Pozostałe
05100510 00Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć, nawet suszona; gruczoły i inne produkty zwierzęce używane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane:
0510 00 10 0- Gruczoły i pozostałe organy do celów

organo-terapeutycznych

0510 00 90 0- Pozostałe
05110511Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi:
0511 10 00 0- Nasienie bydlęce
- Pozostałe:
0511 91- - Produkty z ryb lub skorupiaków,

mięczaków lub innych bezkręgowców

wodnych; martwe zwierzęta, objęte

działem 3:

0511 91 10 0- - - Odpadki rybne
0511 91 90 0- - - Pozostałe
0511 99- - Pozostałe:
0511 99 10 0- - - Ścięgna; ścinki i podobne odpady

surowych skór lub skórek

0511 99 50 0- - - Embriony bydlęce
0511 99 80 0- - - Pozostałe
06010601Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnięcia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż objęte pozycją nr 1212:
0601 10- Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste,

łodygi podziemne i kłącza w stanie

uśpienia roślin:

0601 10 10 0- - Hiacynty
0601 10 20 0- - Narcyzy
0601 10 30 0- - Tulipany
0601 10 40 0- - Gladiole
0601 10 90 0- - Pozostałe
0601 20- Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste,

łodygi podziemne i kłącza w stanie

wegetacji lub kwitnienia; rośliny

cykorii i jej korzenie:

0601 20 10 0- - Rośliny cykorii i jej korzenie
0601 20 30 0- - Orchidee, hiacynty, narcyzy i tulipany
0601 20 90 0- - Pozostałe
06020602Pozostałe rośliny żywe (łącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia:
0602 10 - Nie ukorzenione sadzonki i zrazy:
0602 10 10 0- - Winorośli
0602 10 90 0- - Pozostałe
0602 20- Drzewa, krzewy i krzaki gatunków

rodzących jadalne owoce lub orzechy,

szczepione lub nie:

0602 20 10 0- - Sadzonki winorośli, szczepione lub

ukorzenione

0602 20 90 0- - Pozostałe
0602 30 00 0- Rododendrony i azalie, szczepione lub

nie

0602 40- Róże szczepione lub nie:
0602 40 10 0- - Nie oczkowane, ani nie szczepione
0602 40 90 0- - Oczkowane lub szczepione
- Pozostałe:
0602 91 00 0- - Grzybnia
0602 99- - Pozostałe:
0602 99 10 0- - - Rośliny ananasa
- - - Pozostałe:
0602 99 30 0- - - - Rośliny warzyw i truskawek
- - - - Pozostałe:
- - - - - Rośliny rosnące na wolnym

powietrzu:

- - - - - - Drzewa, krzewy i krzaki:
0602 99 41 0- - - - - - - Drzewa leśne
- - - - - - - Pozostałe:
0602 99 45 0- - - - - - - - Ukorzenione sadzonki i

młode rośliny

0602 99 49 0- - - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Pozostałe rośliny rosnące na

wolnym powietrzu:

0602 99 51 0- - - - - - - Byliny
0602 99 59 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - Rośliny rosnące w

pomieszczeniach:

0602 99 70 0- - - - - - Ukorzenione sadzonki i młode

rośliny, wyłączając kaktusy

- - - - - - Pozostałe
0602 99 91 0- - - - - - - Rośliny kwiatowe z pączkami

lub kwiatami, wyłączając

kaktusy

0602 99 99 0- - - - - - - Pozostałe
06030603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:
0603 10- Świeże:
- - Od 1 czerwca do 31 października:
0603 10 11 0- - - Róże
0603 10 13 0- - - Goździki
0603 10 15 0- - - Orchidee
0603 10 21 0- - - Gladiole
0603 10 25 0- - - Chryzantemy
0603 10 29 0- - - Pozostałe
- - Od 1 listopada do 31 maja:
0603 10 51 0- - - Róże
0603 10 53 0- - - Goździki
0603 10 55 0- - - Orchidee
0603 10 61 0- - - Gladiole
0603 10 65 0- - - Chryzantemy
0603 10 69 0- - - Pozostałe
0603 90 00 0- Pozostałe
06040604Liście, gałęzie i inne części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:
0604 10- Mchy i porosty:
0604 10 10 0- - Mech reniferowy
0604 10 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe:
0604 91- - Świeże:
- - - Choinki gwiazdkowe:
0604 91 21 0- - - - Jodła kaukaska (Abies nordmanniana

(Stev.) Spach) lub jedna z jodeł

amerykańskich (Abies procera

Rehd.)

0604 91 29 0- - - - Pozostałe
- - - Gałązki iglaste:
0604 91 41 0- - - - Z jodły kaukaskiej (Abies

nordmanniana (Stev.) Spach) lub

jedna z jodeł amerykańskich (Abies

procera Rehd.)

0604 91 49 0- - - - Pozostałe
0604 91 90 0- - - Pozostałe
0604 99- - Pozostałe:
0604 99 10 0- - - Przygotowane tylko przez suszenie
0604 99 90 0- - - Pozostałe
07010701Ziemniaki, świeże lub chłodzone:
0701 10 00 0- Sadzeniaki
0701 90- Pozostałe:
0701 90 10 0- - Do produkcji krochmalu
- - Pozostałe:
- - - Młode:
0701 90 51 0- - - - Od 1 stycznia do 15 maja
0701 90 59 0- - - - Od 16 maja do 30 czerwca
0701 90 90 0- - - Pozostałe
07020702 00Pomidory świeże lub chłodzone:
0702 00 10- Od 1 listopada do 14 maja:
0702 00 10 1- - Od 1 listopada do 31 marca
0702 00 10 9- - Od 1 kwietnia do 14 maja
0702 00 90 0- Od 15 maja do 31 października
07030703Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone:
0703 10- Cebula i szalotka:
- - Cebula:
0703 10 11 0- - - Dymka
0703 10 19 0- - - Pozostałe
0703 10 90 0- - Szalotka
0703 20 00 0- Czosnek
0703 90 00 0- Pory i inne warzywa cebulowe
07040704Kapusta, kalafiory, kalarepa włoska, i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone:
0704 10- Kalafiory i brokuły głowiaste:
0704 10 10- - Od 15 kwietnia do 30 listopada:
0704 10 10 1- - - Od 15 kwietnia do 31 maja
0704 10 10 9- - - Od 1 czerwca do 30 listopada
0704 10 90 0- - Od 1 grudnia do 14 kwietnia
0704 20 00 0- Brukselka
0704 90- Pozostałe:
0704 90 10 0- - Biała kapusta i czerwona kapusta
0704 90 90 0- - Pozostałe
07050705Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone:
- Sałata:
0705 11- - Sałata głowiasta:
0705 11 10 0- - - Od 1 kwietnia do 30 listopada
0705 11 90 0- - - Od 1 grudnia do 31 marca
0705 19 00 0- - Pozostała
- Cykoria:
0705 21 00 0- - Endywia (Cichorium intybus var.

foliosum)

0705 29 00 0- - Pozostała
07060706Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone:
0706 10 00 0- Marchew i rzepa
0706 90- Pozostałe:
- - Selery (korzeniowe lub niemieckie):
0706 90 11 0- - - Od 1 maja do 30 września
0706 90 19 0- - - Od 1 października do 30 kwietnia
0706 90 30 0- - Chrzan (Cochlearia armoracia)
0706 90 90 0- - Pozostałe
07070707 00Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:
- Ogórki:
0707 00 11- - Od 1 listopada do 15 maja:
0707 00 11 1- - - Od 1 listopada do 14 marca
0707 00 11 9- - - Od 15 marca do 15 maja
0707 00 19 0- - Od 16 maja do 31 października
0707 00 90 0- Korniszony
07080708Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone:
0708 10- Groch (Pisum sativum):
0708 10 10 0- - Od 1 września do 31 maja
0708 10 90 0- - Od 1 czerwca do 31 sierpnia
0708 20- Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0708 20 10 0- - Od 1 października do 30 czerwca
0708 20 90 0- - Od 1 lipca do 30 września
0708 90 00 0- Inne warzywa strączkowe
07090709Inne warzywa świeże lub chłodzone:
070910 00 0 - Karczochy
0709 20 00 0- Szparagi
0709 30 00 0- Oberżyny (bakłażany)
0709 40 00 0- Selery inne niż seler korzeniowy
- Grzyby i trufle:
0709 51- - Grzyby:
0709 51 10 0- - - Grzyby uprawne
0709 51 30 0- - - Pieprznik jadalny
0709 51 50 0- - - Prawdziwki
0709 51 90 0- - - Pozostałe
0709 60- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju

Pimenta:

0709 60 10 0- - Słodka papryka
0709 70 00 0- Szpinak, szpinak nowozelandzki i

szpinak ogrodowy

0709 90- Pozostałe:
0709 90 10 0- - Warzywa sałatowe inne niż sałata

(Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium

spp.)

0709 90 20 0- - Burak boćwina (albo burak cukrowy) i

karczoch hiszpański

- - Oliwki:
0709 90 31 0- - - Do celów innych niż produkcja oliwy
0709 90 40 0- - Kapary
0709 90 50 0- - Koper
0709 90 60 0- - Kukurydza cukrowa
0709 90 70 0- - Kurdżety
0709 90 90 0- - Pozostałe
07110711Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:
0711 20- Oliwki:
0711 20 10 0- - Do celów innych niż produkcja oliwy
0711 20 90 0- - Pozostałe
07130713Suszone warzywa strączkowe, łuskane, ze skórką lub bez albo dzielone:
0713 10- Groch (Pisum sativum):
0713 10 10 0- - Siewny
0713 10 90 0- - Pozostały
0713 20- Cieciorka (ciecierzyca):
0713 20 10 0- - Siewna
- Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31- - Fasola z gatunku Vigna mungo (L.)

Hepper lub Vigna radiata (L.) Wilczek:

0713 31 10 0- - - Siewna
0713 31 90 0- - - Pozostała
0713 32- - Fasolka czerwona mała (Adzuki)

(Phaseolus lub Vigna angularis):

0713 32 10 0- - - Siewna
0713 32 90 0- - - Pozostała
0713 33- - Fasola łącznie z białą groszkową

(Phaseolus vulgaris):

0713 33 10 0- - - Siewna
0713 33 90 0- - - Pozostała
0713 39- - Pozostałe:
0713 39 10 0- - - Siewne
0713 39 90 0- - - Pozostałe
0713 40- Soczewica:
0713 40 10 0- - Siewna
0713 40 90 0- - Pozostała
0713 50- Bób (Vicia fabavar. major) i bobik (Vicia

faba var. equina, Vicia faba var.

minor):

0713 50 10 0- - Siewny
0713 50 90 0- - Pozostały
0713 90- Pozostałe:
0713 90 10 0- - Siewne
0713 90 90 0- - Pozostałe
07140714Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże lub suszone, nawet cięte w plasterki lub w postaci granulek; rdzeń sagowca:
0714 90- Pozostałe:
0714 90 90 0- - Pozostałe
08020802Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:
- Orzechy laskowe (Corysus spp.):
0802 21 00 0- - W łupinie
0802 22 00 0- - Bez łupiny
- Orzechy włoskie:
0802 31 00 0- - W łupinie
0802 32 00 0- - Bez łupiny
08060806Winogrona, świeże lub suszone:
0806 10- Świeże:
- - Winogrona stołowe:
- - - Od 1 listopada do 14 lipca:
0806 10 11 0- - - - Odmiany Emperor (Vitis vinifera

cv.) od 1 grudnia do 31 stycznia

0806 10 15 0- - - - Pozostałe
0806 10 19 0- - - Od 15 lipca do 31 października
- - Pozostałe:
0806 10 91 0- - - Od 1 listopada do 14 lipca
0806 10 99 0- - - Od 15 lipca do 31 października
08070807Melony (łącznie z arbuzami) i papaje, świeże:
0807 10- Melony (łącznie z arbuzami):
0807 10 10 0- - Arbuzy
0807 10 90 0- - Pozostałe
08080808Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:
0808 10- Jabłka:
0808 10 10 0- - Jabłka na sok, luzem, od 16 września

do 15 grudnia

- - Pozostałe:
- - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia:
0808 10 31 0- - - - Odmiany Golden Delicious
0808 10 33 0- - - - Odmiany Grany Smith
0808 10 39 0- - - - Pozostałe
- - - Od 1 stycznia do 31 marca:
0808 10 51 0- - - - Odmiany Golden Delicious
0808 10 53 0- - - - Odmiany Grany Smith
0808 10 59 0- - - - Pozostałe
- - - Od 1 kwietnia do 31 lipca:
0808 10 81- - - - Odmiany Golden Delicious:
0808 10 81 1- - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca
0808 10 81 2- - - - - Od 1 lipca do 31 lipca
0808 10 83- - - - Odmiany Grany Smith:
0808 10 83 1- - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca
0808 10 83 2- - - - - Od 1 lipca do 31 lipca
0808 10 89- - - - Pozostałe:
0808 10 89 1- - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca
0808 10 89 2- - - - - Od 1 lipca do 31 lipca
0808 20- Gruszki i pigwy:
- - Gruszki:
0808 20 10 0- - - Na wino gruszkowe, luzem, od 1

sierpnia do 31 grudnia

- - - Pozostałe:
0808 20 31 0- - - - Od 1 stycznia do 31 marca
0808 20 33 0- - - - Od 1 kwietnia do 15 lipca
0808 20 35 0- - - - Od 16 lipca do 31 lipca
0808 20 39 0- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia
0808 20 90 0- - Pigwy
08090809Morele, wiśnie, brzoskwinie (łącznie z nektarynkami), śliwki i owoce tarniny, świeże:
0809 10 00 0- Morele
0809 20- Wiśnie i czereśnie:
- - Od 1 maja do 15 lipca:
0809 20 20 0- - - Wiśnie (Prunus cerasus)
0809 20 40 0- - - Pozostałe
- - Od 16 lipca do 30 kwietnia:
0809 20 60 0- - - Wiśnie (Prunus cerasus)
0809 20 80 0- - - Pozostałe
0809 30- Brzoskwinie łącznie z nektarynami:
0809 30 10 0- - Nektarynki
0809 30 90 0- - Pozostałe
0809 40- Śliwki i owoce tarniny:
- - Śliwki:
0809 40 11 0- - - Od 1 lipca do 30 września
0809 40 19 0- - - Od 1 października do 30 czerwca
0809 40 90 0- - Owoce tarniny
08100810Pozostałe owoce, świeże:
0810 10- Truskawki i poziomki:
0810 10 10 0- - Od 1 maja do 31 lipca
0810 10 90 0- - Od 1 sierpnia do 30 kwietnia
0810 20- Maliny, jeżyny, morwy i owoce

mieszańców malin z jeżynami:

0810 20 10 0- - Maliny
0810 20 90 0- - Pozostałe
0810 30- Czarne, białe lub czerwone porzeczki

oraz agrest:

0810 30 10 0- - Czarne porzeczki
0810 30 30 0- - Czerwone porzeczki
0810 30 90 0- - Pozostałe
0810 40- Żurawiny, czarne jagody i inne owoce z

rodzaju Vaccinium:

0810 40 10 0- - Brusznice albo żurawiny górskie

(owoce z gatunku Vaccinium vitis

idaea)

0810 40 30 0- - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus
0810 40 50 0- - Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon

i Vaccinium corymbosum

0810 40 90 0- - Pozostałe
0810 90- Pozostałe:
0810 90 80 0- - Pozostałe
09040904Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:
- Pieprz:
0904 11- - Nie rozgniatany ani nie mielony:
0904 11 10 0- - - Do przemysłowej produkcji olejków

eterycznych lub rezinoidów

0904 20- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju

Pimenta, suszone, lub rozgniatane lub

mielone:

- - Nie rozgniatane ani nie mielone:
- - - Pozostałe:
0904 20 35 0- - - - Do przemysłowej produkcji olejków

eterycznych lub rezinoidów

09080908Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony:
0908 10- Gałka muszkatołowa:
0908 10 10 0- - Nie rozgniatana ani nie mielona, do

przemysłowej produkcji olejków

eterycznych lub rezinoidów

09090909Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jałowca:
0909 10- Nasiona anyżku i badianu:
0909 10 10 0- - Nasiona anyżku
0909 10 90 0- - Nasiona badianu
0909 20 00 0- Nasiona kolendry
0909 30- Nasiona kminu:
- - Nie rozgniatane ani nie mielone:
0909 30 11 0- - - Do przemysłowej produkcji olejków

eterycznych lub rezinoidów

0909 30 19 0- - - Pozostałe
0909 40- Nasiona kminku:
- - Nie rozgniatane ani nie mielone:
0909 40 11 0- - - Do przemysłowej produkcji olejków

eterycznych lub rezinoidów

0909 40 19 0- - - Pozostałe
0909 50- Nasiona kopru; jagody jałowca:
- - Nie rozgniatane ani nie mielone:
0909 50 11 0- - - Do przemysłowej produkcji olejków

eterycznych lub rezinoidów

0909 50 19 0- - - Pozostałe
09100910Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i inne przyprawy korzenne:
- Inne przyprawy korzenne:
0910 99- - Pozostałe:
0910 99 10 0- - - Nasiona kozieradki
10011001Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:
1001 10 00 0- Pszenica durum
1001 90- Pozostałe:
1001 90 10 0- - Orkisz do siewu
- - Pozostały orkisz, pszenica zwykła i

mieszanka żyta z pszenicą:

1001 90 91 0- - - Nasiona pszenicy zwykłej i

mieszanki żyta z pszenicą

1001 90 99 0- - - Pozostałe
10021002 00 00 0Żyto
10031003 00Jęczmień:
1003 00 10 0- Nasiona
1003 00 90 0- Pozostały
10041004 00 00 0Owies
10051005Kukurydza (ziarna):
1005 10- Nasiona:
- - Hybrydy:
1005 10 11 0- - - Hybrydy podwójne i hybrydy

szczytowo-krzyżowe

1005 10 13 0- - - Hybrydy trójkrzyżowe
1005 10 15 0- - - Hybrydy zwykłe
1005 10 19 0- - - Pozostałe
1005 10 90 0- - Pozostałe
1005 90 00 0- Pozostałe
10061006Ryż:
1006 10- Ryż nie łuskany:
1006 10 10 0- - Siewny
- - Pozostały:
- - - Sparzony:
1006 10 21 0- - - - Okrągłoziarnisty
1006 10 23 0- - - - Średnioziarnisty
- - - - Długoziarnisty:
1006 10 25 0- - - - - O stosunku długości do

szerokości większym niż 2, ale

poniżej 3

1006 10 27 0- - - - - O stosunku długości do

szerokości równym 3 lub większym

niż 3

- - - Pozostały:
1006 10 92 0- - - - Okrągłoziarnisty
1006 10 94 0- - - - Średnioziarnisty
- - - - Długoziarnisty:
1006 10 96 0- - - - - O stosunku długości do

szerokości większym niż 2, ale

poniżej 3

1006 10 98 0- - - - - O stosunku długości do

szerokości równym 3 lub większym

niż 3

10071007 Ziarno sorgo:
1007 00 10 0- Hybrydy siewne
1007 00 90 0- Pozostałe
10081008Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:
1008 10 00 0- Gryka
1008 20 00 0- Proso
1008 30 00 0- Mozga kanaryjska
1008 90- Pozostałe zboża:
1008 90 10 0- - Pszenżyto (Triticale)
1008 90 90 0- - Pozostałe
12011201 00Nasiona soi, nawet łamane:
1201 00 10 0- Siewne
1201 00 90 0- Pozostałe
12021202Orzeszki ziemne, nie palone ani nie przygotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane:
1202 10- W łupinkach:
1202 10 10 0- - Siewne
1202 10 90 0- - Pozostałe
1202 20 00 0- Łuskane, nawet łamane
12031203 00 00 0Kopra
12041204 00Nasiona lnu, nawet rozdrobnione:
1204 00 10 0- Siewne
1204 00 90 0- Pozostałe
12051205 00Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:
1205 00 10 0- Siewne
1205 00 90 0- Pozostałe
12061206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane:
1206 00 10 0- Siewne
- Pozostałe:
1206 00 91 0- - Wyłuskane; w łusce w paski szaro-

białe

1206 00 99 0- - Pozostałe
12071207Inne nasiona i owoce oleiste, nawet łamane:
1207 10- Orzechy palmowe i ich jądra:
1207 10 10 0- - Siewne
1207 10 90 0- - Pozostałe
1207 20- Nasiona bawełny:
1207 20 10 0- - Siewne
1207 20 90 0- - Pozostałe
1207 30- Nasiona rącznika:
1207 30 10 0- - Siewne
1207 30 90 0- - Pozostałe
1207 40- Nasiona sezamu:
1207 40 10 0- - Siewne
1207 40 90 0- - Pozostałe
1207 50- Nasiona gorczycy:
1207 50 10 0- - Siewne
1207 50 90 0- - Pozostałe
1207 60- Nasiona krokosza:
1207 60 10 0- - Siewne
1207 60 90 0- - Pozostałe
- Inne:
1207 91- - Nasiona maku:
1207 91 10 0- - - Siewne
1207 91 90 0- - - Pozostałe
1207 92- - Orzechy masłosza (orzechy karite):
1207 92 10 0- - - Siewne
1207 99- - Pozostałe:
1207 99 10 0- - - Siewne
- - - Pozostałe:
1207 99 91 0- - - - Nasiona konopi
1207 99 99 0- - - - Pozostałe
12081208Mąka i grysiki z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy:
1208 10 00 0- Z soi
12091209Nasiona, owoce i zarodniki, siewne:
- Nasiona buraków:
1209 11 00 0- - Nasiona buraków cukrowych
1209 19 00 0- - Pozostałe
- Nasiona roślin pastewnych inne niż

nasiona buraków:

1209 21 00 0- - Nasiona lucerny (alfalfa)
1209 22- - Nasiona koniczyny (Trifolium spp.):
1209 22 10 0- - - Koniczyny czerwonej (Trifolium

pratense L.)

1209 22 80 0- - - Pozostałej
1209 23- - Nasiona kostrzewy:
1209 23 11 0- - - Nasiona kostrzewy łąkowej (Festuca

pratensis Huds.)

1209 23 15 0- - - Nasiona kostrzewy czerwonej (Festuca

rubra L.)

1209 23 80 0- - - Pozostałe
1209 24 00 0- - Nasiona wiechliny łąkowej (Poa

pratensis L.)

1209 25- - Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum

Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 10 0- - - Rajgras włoski (życica

wielokwiatowa) (łącznie z rajgrasem

westerwoldzkim) (Lolium multiflorum

Lam.)

1209 25 90 0- - - Rajgras angielski (życica trwała)

(Lolium perenne L.)

1209 26 00 0- - Nasiona trawy tymotki
1209 29- - Pozostałe:
1209 29 10 0- - Nasiona wyki; nasiona wiechliny

(błotnej, zwyczajnej) (Poa palustris

L., Poa trivalis L.); nasiona kupkówki

(Dactylis glomerata L.); nasiona

mietlicy (Agrostis)

1209 29 50 0- - - Nasiona łubinu
1209 29 80 0- - - Pozostałe
1209 30 00 0- Nasiona roślin zielnych (ziołowych)

hodowanych głównie dla ich kwiatów

- Pozostałe:
1209 91- - Nasiona warzyw:
1209 91 10 0- - - Nasiona kalarepy (Brassica oleracea

L. var. caulorapa i gongylodes L.)

1209 91 90 0- - - Pozostałe
1209 99- - Pozostałe:
1209 99 10 0- - - Nasiona drzew leśnych
- - - Pozostałe:
1209 99 91 0- - - - Nasiona roślin hodowanych głównie

dla ich kwiatów oprócz objętych

podpozycją nr 1209 30

1209 99 99 0- - - - Pozostałe
12101210Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:
1210 10 00 0- Szyszki chmielowe, nie mielone, nie

sproszkowane ani nie w formie granulek

12111211Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane:
1211 10 00 0- Korzenie lukrecji
1211 20 00 0- Korzenie żeńszenia
1211 90- Pozostałe:
1211 90 10 0- - Maruna (kwiaty, liście, łodygi, skórki i

korzenie)

1211 90 30 0- - Fasola tonkińska
1211 90 40 0- - Mięta (łodygi i liście)
1211 90 60 0- - Lipa (kwiaty i liście)
1211 90 65 0- - Werbena (liście i wierzchołki)
1211 90 70 0- - Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)

(gałązki, łodyżki i liście)

1211 90 75 0- - Szałwia (Salvia officinalis) (liście i kwiaty)
12121212Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra, i inne produkty roślinne (włącznie z nie palonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) używane głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
- Pozostałe:
1212 91- - Burak cukrowy:
1212 91 10 0- - - Świeży
1212 91 90 0- - - Suszony lub proszkowany
1212 92 00 0- - Trzcina cukrowa
1212 99- - Pozostałe:
1212 99 10 0- - - Korzenie cykorii
1212 99 90 0- - - Pozostałe
12131213 00 00 0Słoma i plewy zbóż, nie preparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek
12141214Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane:
1214 10 00 0- Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)
1214 90- Pozostałe:
1214 90 10 0- - Buraki pastewne, brukiew i inne

korzenie pastewne

- - Pozostałe:
1214 90 91 0- - - W formie granulek
1214 90 99 0- - - Pozostałe
13011301Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i balsamy:
1301 10 00 0- Szelak
1301 20 00 0- Guma arabska
1301 90- Pozostałe:
1301 90 10 0- - Mastyks z Chios (mastyks gatunku

Pistacia lentiscus)

1301 90 90- - Pozostałe:
1301 90 90 1- - - Z drzew iglastych
1301 90 90 9- - - Pozostałe
13021302Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:
1302 19- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
1302 19 91 0- - - - Lecznicze
1302 19 99 0- - - - Pozostałe
14011401Materiały roślinne używane głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy, trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe):
1401 10 00 0- Bambusy
1401 20 00 0- Trzcinopalmy
14021402Materiały roślinne używane głównie do wyściełania i wypychania (na przykład kapok, włosie roślinne, trawa morska), nawet jako warstwa z materiałem podkładowym lub bez:
1402 10 00 0- Kapok
- Pozostałe:
1402 91 00 0- - Włosie roślinne
1402 99 00 0- - Pozostałe
14031403Materiały roślinne używane głównie do produkcji szczotek i mioteł (na przykład sorgo, piassawa, perz i korzeń ryżowy), również w kłębkach lub wiązkach:
1403 10 00 0- Sorgo (Sorghum vulgare var. technicum)
1403 90 00 0- Pozostałe
14041404Produkty roślinne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
1404 10 00 0- Surowe materiały roślinne używane

głównie w farbiarstwie lub garbarstwie

1404 90 00 0- Pozostałe
15011501 00Smalec; inny tłuszcz wieprzowy i tłuszcz z drobiu, topione, nawet wytłaczane lub ekstrahowane rozpuszczalnikami:
- Smalec i inne tłuszcze wieprzowe:
1501 00 11 0- - Do zastosowań przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez

ludzi

1501 00 19 0- - Pozostałe
1501 00 90 0- Tłuszcz z drobiu
15021502 00Tłuszcze wołowe, owcze i kozie, surowe lub topione, nawet wytłaczane lub ekstrahowane rozpuszczalnikami:
1502 00 10 0- Do zastosowań przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez

ludzi

1502 00 90 0- Pozostałe
15031503 00Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nie emulgowane, nie zmieszane lub nie przygotowane inaczej:
- Stearyna smalcowa i oleostearyna:
1503 00 11 0- - Do zastosowań przemysłowych
1503 00 30 0- Olej łojowy do zastosowań przemysłowych

innych niż produkcja artykułów spożywanych

przez ludzi

15051504Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie:
1504 10- Trany rybie i ich frakcje:
1504 10 10 0- - O zawartości witaminy A nie

przewyższającej 2500 j.m./g

1504 10 90 0- - Pozostałe
1504 20- Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne

niż trany

1504 20 10 0- - Frakcje stałe
1504 20 90 0- - Pozostałe
1504 30- Tłuszcze, oleje i ich frakcje, ze ssaków

morskich:

- - Frakcje stałe:
1504 30 19 0- - - Pozostałe
1504 30 90 0- - Pozostałe
15061506 00 00 0Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie
15161516Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, rafinowane lub nie, ale dalej nie przetworzone:
1516 10- Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich

frakcje:

1516 10 10 0- - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

1516 10 90 0- - Pozostałe
15211521Woski roślinne (oprócz trójglicerydów), wosk pszczeli, inne woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione:
1521 90- Pozostałe:
- - Wosk pszczeli i inne woski owadzie,

nawet rafinowane lub barwione:

1521 90 91 0- - - Surowe
1521 90 99 0- - - Pozostałe
23082308Roślinne materiały, odpady, pozostałości i produkty uboczne, w postaci granulek lub nie, używane do karmienia zwierząt, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
2308 90- Pozostałe:
2308 90 90 0- - Pozostałe
23092309Produkty używane do karmienia zwierząt:
2309 90- Pozostałe:
2309 90 10 0- - Roztwory z ryb lub ssaków morskich
24012401Tytoń nie przetworzony; odpady tytoniowe:
2401 10- Tytoń nie odżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu

Virginia i suszony powietrzem na jasny

tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami

tytoniu Burley); suszony powietrzem na

jasny tytoń typu Maryland i tytoń

suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0- - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia
2401 10 20 0- - - Suszony powietrzem na jasny typu

Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 10 30 0- - - Suszony powietrzem na jasny typu

Maryland

- - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:
2401 10 41 0- - - - Tytoń Kentucky
2401 10 49 0- - - - Pozostałe
- - Pozostałe:
2401 10 50 0- - - Tytoń suszony powietrzem na jasny
2401 10 60 0- - - Suszony na słońcu typu Oriental
2401 10 70 0- - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny
2401 10 80 0- - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo
2401 10 90 0- - - Pozostałe tytonie
39173917Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych:
3917 10- Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych:
3917 10 10 0- - Z utwardzonych białek
40014001Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach:
4001 10 00 0- Naturalny lateks kauczukowy, nawet

wstępnie wulkanizowany

4001 30 00 0- Balata, gutaperka, guayule, chicle i

podobne żywice naturalne

41024102Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub z wełną oprócz wyłączonych zgodnie z uwagą 1 (c) do niniejszego działu:
4102 10- Z wełną:
4102 10 10 0- - Jagnięce
4102 10 90 0- - Pozostałe
- Bez wełny:
4102 21 00 0- - Piklowane
4102 29 00 0- - Pozostałe
41034103Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 (b) lub 1 (c) do niniejszego działu:
4103 90 00 0- Pozostałe
4301Surowe skóry futerkowe (obejmujące łby, ogony, łapy i inne części lub kawałki nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie) z wyjątkiem skór i skórek z pozycji nr 4101, 4102 lub 4103:
4301 10 00 0- Z norek, całe, nawet z łbem, ogonem,

łapami

4301 20 00 0- Królicze lub zajęcze, całe, nawet z łbem,

ogonem, łapami

4301 30 00 0- Jagnięce, z jagniąt astrachańskich,

szerokoogonowych, karakułowych, perskich i

podobnych jagniąt indyjskich, chińskich,

mongolskich albo tybetańskich, całe,

nawet z łbem, ogonem, łapami

4301 40 00 0- Bobrowe, całe, nawet z łbem, ogonem,

łapami

4301 50 00 0- Z piżmaków, całe, nawet z łbem, ogonem,

łapami

4301 60 00 0- Lisie, całe, nawet z łbem, ogonem,

łapami

4301 70- Focze, całe, nawet z łbem, ogonem,

łapami:

4301 70 10 0- - Z białych szczeniąt foczych gatunku

"harp" (whitecoats) i ze szczeniąt

foczych gatunku "hooded" (bluebacks)

4301 70 90 0- - Pozostałe
4301 80- Inne skóry futerkowe, całe, nawet z

łbem, ogonem, łapami:

4301 80 10 0- - Z wydr morskich lub z nutrii
4301 80 30 0- - Ze świstaków
4301 80 50 0- - Z dzikich kotów
4301 80 90 0- - Pozostałe
44014401Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek, szczap lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów i kawałków; trociny, odpady i ścinki drewniane, polana, nawet aglomerowane w brykiety lub w podobne formy:
4401 10 00 0- Drewno opałowe w postaci polan,

okrąglaków, gałęzi, wiązek itp.

- Drewno w postaci zrębków i zrzynów:
4401 21 00 0- - Iglaste
4401 22 00 0- - Liściaste
4401 30- Trociny, odpady i ścinki drewniane,

nawet aglomerowane w polana, brykiety,

lub w podobne formy:

4401 30 90 0- - Pozostałe
44034403Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione:
4403 10- Malowane, bejcowane, nasycone

kreozotem lub innymi środkami

konserwującymi:

4403 10 10 0- - Pale drewna iglastego, impregnowane w

dowolnym stopniu przez wstrzykiwanie

lub w inny sposób, nie krótsze niż 6 m,

ale nie dłuższe niż 18 m, o obwodzie

grubszego końca od 45 do 90 cm

4403 20 00 0- Pozostałe iglaste
- Pozostałe z następujących drzew

tropikalnych:

4403 31 00 0- - Meranti ciemnoczerwone, meranti

jasnoczerwone i meranti bakau

4403 32 00 0- - Lauan biały, biała meranti, biała

seraya, żółte meranti i alan

4403 33 00 0- - Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,

merbau, jelutong i kempas

4403 34- - Okoumé, obeche, sapelli, sipo, akacja

afrykańska, makoré i iroko:

4403 34 10 0- - - Okoumé
4403 34 30 0- - - Obeche
4403 34 50 0- - - Sipo
4403 34 70 0- - - Makoré
4403 34 90 0- - - Pozostałe
4403 35- - Tiama, mansonia, ilomba, dibétou,

limba i azobé:

4403 35 10 0- - - Limba
4403 35 90 0- - - Pozostałe
- Pozostałe:
4403 91 00 0- - Dębowe (Quercus spp.)
4403 92 00 0- - Bukowe (Fagus spp.)
4403 99- - Pozostałe:
4403 99 10 0- - - Topolowe
4403 99 20 0- - - Z kasztanowca
4403 99 30 0- - - Z eukaliptusa
4403 99 40 0- - - Z następujących drzew tropikalnych:

baboen, mahoń (Swietenia spp.),

imbuia i balsa, palisander

brazylijski i drzewo różane femelle

4403 99 80 0- - - Pozostałe
44044404Obręcze drewniane; pale rozszczepione; tyczki, żerdzie, paliki, kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie; drewno obrobione, ale nie toczone, wygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i podobnych; wióry itp.:
4404 10 00 0- Iglaste
4404 20 00 0- Liściaste
45014501Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony:
4501 10 00 0- Korek naturalny surowy
50015001 00 00 0Kokony jedwabników nadające się do motania
51015101Wełna, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej:
- Wełna potna, łącznie z wełną praną z

drugiej strzyży:

5101 11 0- - Wełna strzyżona:
5101 11 00 1- - - O grubości nominalnej 24 mikrony i

powyżej

5101 11 00 9- - - Pozostała
51025102Cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej
5102 10- Cienka sierść zwierzęca:
5102 10 10 0- - Królika angorskiego
5102 10 50 0- - Wielbłąda, jaka, kóz angorskich,

tybetańskich, kaszmirskich lub

podobnych

53015301Len surowy lub obrabiany, ale nie przędziony; pakuły lniane i odpady lnu (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną):
5301 10 00 0- Len surowy lub roszony
5301 30- Pakuły i odpady lnu
5301 30 10 0- - Pakuły
53025302Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nie przędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną):
5302 10 00 0- Konopie siewne, surowe lub roszone
5302 90 00 0- Pozostałe
53035303Juta i inne łykowe włókna przędne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii), surowe lub przerobione, lecz nie przędzione; pakuły i odpady z nich (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną):
5303 10 00 0- Juta i inne łykowe włókna przędne,

surowe lub roszone

5303 90 00 0- Pozostałe
53045304Sizal i inne włókna przędne z rodzaju "Agave", surowe lub przerobione, ale nie przędzione; pakuły i odpady z nich (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną):
5304 10 00 0- Sizal i inne włókna z rodzaju "Agave",

surowe

5304 90 00 0- Pozostałe
53055305Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub "Musa textilis Nee"), ramia i roślinne włókna przędne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, surowe lub przerobione, ale nie przędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną):
- Włókno kokosowe:
5305 11 00 0- - Surowe
5305 19 00 0- - Pozostałe
- Włókno z konopi manilskich:
5305 21 00 0- - Surowe
5305 29 00 0- - Pozostałe
- Pozostałe:
5305 91 00 0- - Surowe
5305 99 00 0- - Pozostałe
96039603Miotły, szczotki i pędzle (w tym także szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, przybory do odkurzania wykonane z piór; przygotowane węzły i pęki do wyrobu mioteł, szczotek i pędzli; poduszki i wałki do malowania; ściągaczki do wody z szyb (oprócz wałków gumowych):
*9603 10 00 0- Miotły i szczotki wykonane ze związanych

razem gałęzi lub innych materiałów

pochodzenia roślinnego, z uchwytami lub

bez2

II.Bez względu na symbol PCNWyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem* w kolumnie Pozycja

1 - dotyczy tylko ryb solonych lub w solance

2 - dotyczy tylko mioteł

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

(określonych 9-cyfrowym kodem PCN)
PozycjaKod PCNWyszczególnienie
02100210Mięso i podroby jadalne, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:
- Mięso wieprzowe:
0210 11- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
0210 11 11 0- - - - - Szynki i ich kawałki
0210 11 19 0- - - - - Łopatki i ich kawałki
- - - - Suszone lub wędzone:
0210 11 31 0- - - - - Szynki i ich kawałki
0210 11 39 0- - - - - Łopatki i ich kawałki
0210 11 90 0- - - Pozostałe
0210 12- - Boczek przerastały i jego kawałki:
- - - Ze świń domowych:
0210 12 11 0- - - - Solony lub w solance
0210 12 19 0- - - - Suszony lub wędzony
0210 12 90 0- - - Pozostały
0210 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
0210 19 10 0- - - - - Bok bekonowy lub szpencer
0210 19 20 0- - - - - Bok trzyćwierciowy lub środki
0210 19 30 0- - - - - Przodki i ich kawałki
0210 19 40 0- - - - - Schaby i ich kawałki
- - - - - Pozostałe:
0210 19 59 0- - - - - - Pozostałe
- - - - Suszone lub wędzone:
0210 19 60 0- - - - - Przodki i ich kawałki
0210 19 70 0- - - - - Schaby i ich kawałki
- - - - - Pozostałe:
0210 19 89 0- - - - - - Pozostałe
0210 19 90 0- - - Pozostałe
0210 20- Mięso wołowe:
0210 20 10 0- - Z kośćmi:
0210 20 90 0- - Bez kości
0210 90- Inne, łącznie z jadalnymi mączkami i

grysikami z mięsa lub podrobów:

- - Mięso:
0210 90 10 0- - - Mięso końskie solone, w solance lub

suszone

- - - Baranie i kozie:
0210 90 11 0- - - - Z kośćmi
0210 90 19 0- - - - Bez kości
0210 90 20 0- - - Pozostałe
- - Podroby:
- - - Wieprzowe:
0210 90 31 0- - - - Wątroby
0210 90 39 0- - - - Pozostałe
- - - Wołowe:
0210 90 41 0- - - - Gruba przepona i cienka przepona
0210 90 49 0- - - - Pozostałe
0210 90 60 0- - - Baranie i kozie
04020402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:
0402 10- W proszku, granulkach lub w innej stałej

postaci, o zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 1,5%:

- - Nie zawierające dodatku cukru ani innego

środka słodzącego:

0402 10 11 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 10 19 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
0402 10 91 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 10 99 0- - - Pozostałe
- W proszku, granulkach lub w innej stałej

postaci, o zawartości tłuszczu w masie

powyżej 1,5%:

0402 21- - Nie zawierające dodatku cukru ani innego

środka słodzącego:

- - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 27%:

0402 21 11- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg:

0402 21 11 1- - - - - Dla niemowląt
0402 21 11 9- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
0402 21 17- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 11%:

0402 21 17 1- - - - - - Dla niemowląt
0402 21 17 9- - - - - - Pozostałe
0402 21 19- - - - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

11%, ale nie przekraczającej 27%:

0402 21 19 1- - - - - - Dla niemowląt
0402 21 19 9- - - - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 27%:
0402 21 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg:

0402 21 91 1- - - - - Dla niemowląt
0402 21 91 9- - - - - Pozostałe
0402 21 99- - - - Pozostałe:
0402 21 99 1- - - - - Dla niemowląt
0402 21 99 9- - - - - Pozostałe
0402 29- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 27%:

0402 29 11 0- - - - Mleko specjalne dla niemowląt, w

hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o

zawartości netto nie przekraczającej

500 g i o zawartości tłuszczu w masie

powyżej 10%

- - - - Pozostałe:
0402 29 15 0- - - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie przekraczającej

2,5 kg

0402 29 19 0- - - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 27%:
0402 29 91 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 29 99 0- - - - Pozostałe
- Pozostałe:
0402 91- - Nie zawierające dodatku cukru ani innego

środka słodzącego:

- - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 8%:

0402 91 11 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 91 19 0- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 8%,

ale nie przekraczającej 10%:

0402 91 31 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 91 39 0- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 10%,

ale nie przekraczającej 45%:

0402 91 51 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 91 59 0- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 45%:
0402 91 91 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 91 99 0- - - - Pozostałe
0402 99- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 9,5%:

0402 99 11 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 99 19 0- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

9,5%, ale nie przekraczającej 45%:

0402 99 31 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 99 39 0- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 45%:
0402 99 91 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

0402 99 99 0- - - - Pozostałe
04030403Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:
0403 10- Jogurt:
- - Nie aromatyzowany ani nie zawierający

dodatku owoców, orzechów lub kakao:

- - - W proszku, granulkach lub innej stałej

postaci:

- - - - Nie zawierający dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o zawartości

tłuszczu w masie:

0403 10 02 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0403 10 04 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0403 10 06 0- - - - - Powyżej 27%
- - - - Pozostały, o zawartości tłuszczu w

masie:

0403 10 12 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0403 10 14 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0403 10 16 0- - - - - Powyżej 27%
- - - Pozostały:
- - - - Nie zawierający dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o zawartości

tłuszczu w masie:

0403 10 22 0- - - - - Nie przekraczającej 3%
0403 10 24 0- - - - - Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%
0403 10 26 0- - - - - Powyżej 6%
- - - - Pozostały, o zawartości tłuszczu w

masie:

0403 10 32 0- - - - - Nie przekraczającej 3%
0403 10 34 0- - - - - Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%
0403 10 36 0- - - - - Powyżej 6%
- - Aromatyzowany lub zawierający dodatek

owoców, orzechów lub kakao:

- - - W proszku, granulkach lub w innej stałej

postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego

w masie:

0403 10 51 0- - - - Nie przekraczającej 1,5%
0403 10 53 0- - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej 27%
0403 10 59 0- - - - Powyżej 27%
- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu

mlecznego w masie:

0403 10 91 0- - - - Nie przekraczającej 3%
0403 10 93 0- - - - Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%
0403 10 99 0- - - - Powyżej 6%
0403 90- Pozostałe:
- - Nie aromatyzowane ani nie zawierające

dodatku owoców, orzechów lub kakao:

- - - W proszku, granulkach lub w innej

stałej postaci:

- - - - Nie zawierające dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o zawartości

tłuszczu w masie:

0403 90 11 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0403 90 13 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0403 90 19 0- - - - - Powyżej 27%
- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w

masie:

0403 90 31 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0403 90 33 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0403 90 39 0- - - - - Powyżej 27%
- - - Pozostałe:
- - - - Nie zawierające dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o zawartości

tłuszczu w masie:

0403 90 51 0- - - - - Nie przekraczającej 3%
0403 90 53 0- - - - - Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%
0403 90 59 0- - - - - Powyżej 6%
- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w

masie:

0403 90 61 0- - - - - Nie przekraczającej 3%
0403 90 63 0- - - - - Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%
0403 90 69 0- - - - - Powyżej 6%
- - Aromatyzowane lub zawierające dodatek

owoców, orzechów lub kakao:

- - - W proszku, granulkach lub innej stałej

postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego

w masie:

0403 90 71 0- - - - Nie przekraczającej 1,5%
0403 90 73 0- - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej 27%
0403 90 79 0- - - - Powyżej 27%
- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu

mlecznego w masie:

0403 90 91 0- - - - Nie przekraczającej 3%
0403 90 93 0- - - - Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%
0403 90 99 0- - - - Powyżej 6%
04040404Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
0404 10- Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet

zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub

innego środka słodzącego:

- - W proszku, granulkach lub innej stałej

postaci:

- - - Nie zawierająca dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o zawartości

protein w masie (zawartość azotu razy

6,38):

- - - - Nie przekraczającej 15% i o zawartości

tłuszczu w masie:

0404 10 02 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 10 04 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 10 06 0- - - - - Powyżej 27%
- - - - Powyżej 15% i o zawartości tłuszczu w

masie:

0404 10 12 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 10 14 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 10 16 0- - - - - Powyżej 27%
- - - Pozostałe, o zawartości protein w masie

(zawartość azotu razy 6,38):

- - - - Nie przekraczającej 15% i o zawartości

tłuszczu w masie:

0404 10 26 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 10 28 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 10 32 0- - - - - Powyżej 27%
- - - - Powyżej 15%, o zawartości tłuszczu w

masie:

0404 10 34 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 10 36 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 10 38 0- - - - - Powyżej 27%
- - Pozostała:
- - - Nie zawierająca dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o zawartości

protein w masie (zawartość azotu razy

6,38):

- - - - Nie przekraczającej 15%, o zawartości

tłuszczu w masie:

0404 10 48 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 10 52 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 10 54 0- - - - - Powyżej 27%
- - - - Powyżej 15%, o zawartości tłuszczu w

masie:

0404 10 56 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 10 58 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 10 62 0- - - - - Powyżej 27%
- - - Pozostała, o zawartości protein w masie

(zawartość azotu razy 6,38):

- - - - Nie przekraczającej 15% i o zawartości

tłuszczu w masie:

0404 10 72 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 10 74 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 10 76 0- - - - - Powyżej 27%
- - - - Powyżej 15%, o zawartości tłuszczu w

masie:

0404 10 78 0- - - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 10 82 0- - - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 10 84 0- - - - - Powyżej 27%
0404 90- Pozostałe:
- - Nie zawierające dodatku cukru ani innego

środka słodzącego, o zawartości protein w

masie (zawartość azotu razy 6,38):

- - - Nie przekraczającej 42%, o zawartości

tłuszczu w masie:

0404 90 11 0- - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 90 13 0- - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 90 19 0- - - - Powyżej 27%
- - - Powyżej 42%, o zawartości tłuszczu w

masie:

0404 90 31 0- - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 90 33 0- - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 90 39 0- - - - Powyżej 27%
- - Pozostała, o zawartości protein w masie

(zawartość azotu razy 6,38):

- - - Nie przekraczającej 42%, o zawartości

tłuszczu w masie:

0404 90 51 0- - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 90 53 0- - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 90 59 0- - - - Powyżej 27%
- - - Powyżej 42%, o zawartości tłuszczu w

masie:

0404 90 91 0- - - - Nie przekraczającej 1,5%
0404 90 93 0- - - - Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej

27%

0404 90 99 0- - - - Powyżej 27%
04050405 00Masło oraz inne tłuszcze i oleje otrzymywane z mleka:
- O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 85%:

0405 00 11 0- - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg

0405 00 19 0- - Pozostałe
0405 00 90 0- Pozostałe
04060406Sery i twarogi:
0406 10- Ser (nie dojrzewający i nie wędzony) świeży, w

tym ser serwatkowy i twaróg:

0406 10 20 0- - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 40%

0406 10 80 0- - Pozostały
0406 20- Ser tarty lub proszkowany, wszystkich

rodzajów

0406 20 10 0- - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger)

zrobiony z odtłuszczonego mleka i

zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 20 90 0- - Pozostały
0406 30- Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty

lub proszkowany:

0406 30 10 0- - Do produkcji którego nie użyto innych

serów, jak Emmentaler, Gruyere i Appenzell

i który może zawierać jako dodatek ziołowy

ser Glarus (znany jako Schabziger);

przygotowany do sprzedaży detalicznej, o

zawartości tłuszczu nie przekraczającej

56% suchej masy

- - Pozostały:
- - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 36% i o zawartości

tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31 0- - - - Nie przekraczającej 48%
0406 30 39 0- - - - Powyżej 48%
0406 30 90 0- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 36%
0406 40- Ser z przerostami pleśni:
0406 40 10 0- - Roquefort
0406 40 50 0- - Gorgonzola
0406 40 90 0- - Pozostały
0406 90 - Pozostałe sery:
0406 90 11 0- - Do dojrzewania
- - Pozostałe:
0406 90 13 0- - - Emmentaler
0406 90 15 0- - - Gruyere, Sbrinz
0406 90 17 0- - - Bergkäse, Appenzell, Fromage fribourgeois,

Vacherin Mont d'Or i Tete de Moine

0406 90 19 0- - - Ser ziołowy Glarus (znany jako

Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego

mleka i zmieszany z drobno zmielonymi

ziołami

0406 90 21 0- - - Cheddar
0406 90 23 0- - - Edam
0406 90 25 0- - - Tilsit
0406 90 27 0- - - Butterkäse
0406 90 29 0- - - Kashkaval
- - - Feta:
0406 90 31 0- - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów w

pojemnikach zawierających solankę albo w

butelkach z owczej lub koziej skóry

0406 90 33 0- - - - Pozostałe
0406 90 35 0- - - Kefalo-Tyri
0406 90 37 0- - - Finlandia
0406 90 39 0- - - Jarlsberg
- - - Pozostałe:
0406 90 50 0- - - - Ser z mleka owiec albo mleka bawołów w

pojemnikach zawierających solankę albo w

butelkach z owczej lub koziej skóry

- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 40% i o zawartości

masy wody w substancji beztłuszczowej:

- - - - - - Nie przekraczającej 47%:
0406 90 61 0- - - - - - - Grana Padano, Permigiano Reggiano
0406 90 63 0- - - - - - - Flore Sardo, Pecorino
0406 90 69 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Powyżej 47%, ale nie

przekraczającej 72%:

0406 90 73 0- - - - - - - Provolone
0406 90 75 0- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio,

Ragusano

0406 90 76 0- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo,

Havarti, Maribo, Samsoe

0406 90 78 0- - - - - - - Gouda
0406 90 79 0- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-

-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81 0- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale,

Lancashire, Double Gloucester,

Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 0- - - - - - - Camembert
0406 90 84 0- - - - - - - Brie
0406 90 85 0- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri
- - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości

wody w masie serowej

beztłuszczowej:

0406 90 86 0- - - - - - - - Powyżej 47%, ale nie

przekraczającej 52%

0406 90 87 0- - - - - - - - Powyżej 52%, ale nie

przekraczającej 62%

0406 90 88 0- - - - - - - - Powyżej 62%, ale nie

przekraczającej 72%

0406 90 93 0- - - - - - Powyżej 72%
0406 90 99 0- - - - - Pozostałe
04100410 00 00 0Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone
07090709Inne warzywa świeże lub chłodzone:
- Grzyby i trufle:
0709 52 00 0- - Trufle
0709 60- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju

Pimenta:

- - Pozostałe:
0709 60 91 0- - - Z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu

tureckiego lub barwników oleożywicznych

Capsicum

0709 60 99 0- - - Pozostałe
0709 90- Pozostałe:
- - Oliwki:
0709 90 39 0- - - Pozostałe
07100710Warzywa (nie gotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone:
0710 10 00 0- Ziemniaki
- Warzywa strączkowe, nawet łuskane:
0710 21 00 0- - Groch (Pisum sativum)
0710 22 00 0- - Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00 0- - Pozostałe
0710 30 00 0- Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak

ogrodowy

0710 40 00 0- Kukurydza cukrowa
0710 80- Pozostałe warzywa:
0710 80 10 0- - Oliwki
- - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju

Pimenta:

0710 80 51 0- - - Słodka papryka
0710 80 59 0- - - Pozostałe
0710 80 60 0- - Grzyby
0710 80 70 0- - Pomidory
0710 80 80 0- - Karczochy
0710 80 85 0- - Szparagi
0710 80 95 0- - Pozostałe
0710 90 00 0- Mieszanki warzyw
07110711Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:
0711 10 00 0- Cebula
0711 30 00 0- Kapary
0711 40 00 0- Ogórki i korniszony
0711 90- Inne warzywa; mieszanki warzyw:
- - Warzywa:
0711 90 10 0- - - Owoce z rodzaju Capsicum i z rodzaju

Pimenta, z wyjątkiem słodkiej papryki

0711 90 30 0- - - Kukurydza cukrowa
- - - Grzyby:
0711 90 40 0- - - - Z gatunku Agaricus
0711 90 60 0- - - - Pozostałe
0711 90 70 0- - - Pozostałe
0711 90 90 0- - Mieszanki warzyw
07120712Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nie przetworzone:
0712 10 00 0- Ziemniaki, nawet cięte w kawałki lub w

plasterki, ale dalej nie przetworzone

0712 20 00 0- Cebula
0712 30 00 0- Grzyby i trufle
0712 90- Inne warzywa; mieszanki warzyw:
- - Kukurydza cukrowa (Zea mays var.

saccharata):

0712 90 11 0- - - Odmiany siewne
0712 90 19 0- - - Pozostałe
0712 90 30 0- - Pomidory
0712 90 50 0- - Marchew
0712 90 90 0- - Pozostałe
07130713Suszone warzywa strączkowe, łuskane, ze skórką lub bez albo dzielone:
0713 20- Cieciorka (ciecierzyca):
0713 20 90 0- - Pozostała
07140714Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże lub suszone, nawet cięte w plasterki lub w postaci granulek; rdzeń sagowca:
0714 10- Maniok (cassava):
0714 10 10 0- - Granulki z mąki lub grysiku
- - Pozostały:
0714 10 99 0- - - Pozostały
0714 20- Słodkie ziemniaki:
0714 20 90 0- - Pozostałe
0714 90- Pozostałe:
- - Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy

o dużej zawartości skrobi:

0714 90 19 0- - - Pozostałe
08010801Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:
0801 10- Orzechy kokosowe:
0801 10 10 0- - Miąższ orzecha kokosowego wysuszony
08030803 00Banany łącznie z plantanami, świeże lub suszone:
0803 00 90 0- Suszone
08040804Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone:
0804 20- Figi:
0804 20 90 0- - Suszone
08110811Owoce i orzechy, nie gotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:
0811 10- Truskawki i poziomki:
- - Zawierające dodatek cukru lub innego

środka słodzącego:

0811 10 11 0- - - O zawartości cukru przewyższającej 13%

masy

0811 10 19 0- - - Pozostałe
0811 10 90 0- - Pozostałe
0811 20- Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z

jeżynami, czarne, białe lub czerwone

porzeczki i agrest:

- - Zawierające dodatek cukru lub innego środka

słodzącego:

0811 20 11 0- - - O zawartości cukru przewyższającej 13%

masy

0811 20 19 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
0811 20 31 0- - - Maliny
0811 20 39 0- - - Czarne porzeczki
0811 20 51 0- - - Czerwone porzeczki
0811 20 59 0- - - Jeżyny i morwy
0811 20 90 0- - - Pozostałe
0811 90- Pozostałe:
- - Zawierające dodatek cukru lub innego

środka słodzącego:

0811 90 10 0- - - O zawartości cukru przewyższającej 13%

masy

0811 90 30 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
0811 90 50 0- - - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus
0811 90 70 0- - - Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i

Vaccinium angustifolium

- - - Wiśnie i czereśnie:
0811 90 75 0- - - - Wiśnie (Prunus cerasus)
0811 90 80 0- - - - Pozostałe
0811 90 99 0- - - Pozostałe
08120812Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:
0812 10 00 0- Wiśnie i czereśnie
0812 20 00 0- Truskawki i poziomki
0812 90- Pozostałe:
0812 90 10 0- - Morele
0812 90 20 0- - Pomarańcze
0812 90 30 0- - Papaje
0812 90 40 0- - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus
0812 90 50 0- - Czarne porzeczki
0812 90 60 0- - Maliny
0812 90 90 0- - Pozostałe
08130813Owoce suszone, inne niż z pozycji od nr 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych niniejszym działem:
0813 10 00 0- Morele
0813 20 00 0- Śliwki
0813 30 00 0- Jabłka
0813 40- Pozostałe owoce:
0813 40 10 0- - Brzoskwinie łącznie z nektarynami
0813 40 30 0- - Gruszki
0813 40 50 0- - Papaje
0813 40 60 0- - Tamaryndy
0813 40 80 0- - Pozostałe
0813 50- Mieszanki orzechów lub suszonych owoców

objętych niniejszym działem:

- - Mieszanki z suszonych owoców innych niż z

pozycji od nr 0801 do 0806:

0813 50 11 0- - - Nie zawierające suszonych śliwek
0813 50 19 0- - - Zawierające suszone śliwki
0813 50 30 0- - Mieszanki wyłącznie z suszonych orzechów z

pozycji nr 0801 i 0802

- - Pozostałe mieszanki:
0813 50 91 0- - - Nie zawierające suszonych śliwek lub fig
0813 50 99 0- - - Pozostałe
08140814 00 00 0Skórki owoców cytrusowych i melonów (łącznie z arbuzami) świeże, mrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących
10061006Ryż:
1006 20- Ryż łuskany (brązowy):
- - Parzony:
1006 20 11 0- - - Okrągłoziarnisty
1006 20 13 0- - - Średnioziarnisty
- - - Długoziarnisty:
1006 20 15 0- - - - O stosunku długości do szerokości

większym niż 2, ale poniżej 3

1006 20 17 0- - - - O stosunku długości do szerokości

równym 3 lub większym niż 3

- - Pozostały:
1006 20 92 0- - - Okrągłoziarnisty
1006 20 94 0- - - Średnioziarnisty
- - - Długoziarnisty:
1006 20 96 0- - - - O stosunku długości do szerokości

większym niż 2, ale poniżej 3

1006 20 98 0- - - - O stosunku długości do szerokości

równym 3 lub większym niż 3

1006 30- Ryż całkowicie lub częściowo bielony, również

polerowany lub glazurowany:

- - Ryż półbielony:
- - - Parzony:
1006 30 21 0- - - Okrągłoziarnisty
1006 30 23 0- - - Średnioziarnisty
- - - Długoziarnisty:
1006 30 25 0- - - - O stosunku długości do szerokości

większym niż 2, ale poniżej 3

1006 30 27 0- - - - O stosunku długości do szerokości

równym 3 lub większym niż 3

- - - Pozostały:
1006 30 42 0- - - Okrągłoziarnisty
1006 30 44 0- - - Średnioziarnisty
- - - Długoziarnisty:
1006 30 46 0- - - - O stosunku długości do szerokości

większym niż 2, ale poniżej 3

1006 30 48 0- - - - O stosunku długości do szerokości

równym 3 lub większym niż 3

- - Ryż całkowicie bielony:
- - - Parzony:
1006 30 61 0- - - Okrągłoziarnisty
1006 30 63 0- - - Średnioziarnisty
- - - Długoziarnisty:
1006 30 65 0- - - - - O stosunku długości do szerokości

większym niż 2, ale poniżej 3

1006 30 67 0- - - - - O stosunku długości do szerokości

równym 3 lub większym niż 3

- - - Pozostały:
1006 30 92 0- - - Okrągłoziarnisty
1006 30 94 0- - - Średnioziarnisty
- - - Długoziarnisty:
1006 30 96 0- - - - - O stosunku długości do szerokości

większym niż 2, ale poniżej 3

1006 30 98 0- - - - - O stosunku długości do szerokości

równym 3 lub większym niż 3

1006 40 00 0- Ryż łamany
11011101 00 00 0Mąka pszenna i żytnio-pszenna
11021102Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:
1102 10 00 0- Mąka żytnia
1102 20- Mąka kukurydziana:
1102 20 10 0- - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 1,5%

1102 20 90 0- - Pozostała
1102 30 00 0- Mąka ryżowa
1102 90- Pozostałe:
1102 90 10 0- - Mąka jęczmienna
1102 90 30 0- - Mąka owsiana
1102 90 90 0- - Pozostałe
11031103Kasze, grysiki i granulki zbożowe:
- Kasze i grysiki:
1103 11- - Z pszenicy:
1103 11 10 0- - - Z pszenicy durum
1103 11 90 0- - - Z pszenicy zwykłej i orkisz
1103 12 00 0- - Z owsa
1103 13- - Z kukurydzy:
1103 13 10 0- - - O zawartości tłuszczu nie przekraczającej

1,5% masy

1103 13 90 0- - - Pozostałe
1103 14 00 0- - Z ryżu
1103 19- - Z pozostałych zbóż:
1103 19 10 0- - - Z żyta
1103 19 30 0- - - Z jęczmienia
1103 19 90 0- - - Pozostałe
- Granulki
1103 21 00 0- - Z pszenicy
1103 29- - Z pozostałych zbóż:
1103 29 10 0- - - Z żyta
1103 29 20 0- - - Z jęczmienia
1103 29 30 0- - - Z owsa
1103 29 40 0- - - Z kukurydzy
1103 29 50 0- - - Z ryżu
1103 29 90 0- - - Pozostałe
11041104Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją nr 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:
- Ziarna miażdżone i płatkowane:
1104 11- - Jęczmienia:
1104 11 10 0- - - Miażdżone
1104 11 90 0- - - Płatkowane
1104 12- - Owsa:
1104 12 10 0- - - Miażdżone
1104 12 90 0- - - Płatkowane
1104 19- - Pozostałych zbóż:
1104 19 10 0- - - Pszenicy
1104 19 30 0- - - Żyta
1104 19 50 0- - - Kukurydzy
- - - Pozostałe:
1104 19 91 0- - - - Ryż płatkowany
1104 19 99 0- - - - Pozostałe
- Pozostałe obrobione ziarna (na przykład

łuszczone, perełkowane, krojone lub

śrutowane):

1104 21- - Jęczmienia:
1104 21 10 0- - - Łuszczone (łuskane lub obierane)
1104 21 30 0- - - Łuszczone i krojone lub śrutowane

("Grütze" lub "grutten")

1104 21 50 0- - - Perełkowane
1104 21 90 0- - - Obrobione wyłącznie przez śrutowanie
1104 22- - Owsa:
1104 22 10 0- - - Łuszczone (łuskane lub obierane)
1104 22 30 0- - - Łuszczone i krojone lub śrutowane

("Grütze" lub "grutten")

1104 22 50 0- - - Perełkowane
1104 22 90 0- - - Obrobione wyłącznie przez śrutowanie
1104 23- - Kukurydzy:
1104 23 10 0- - - Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet

krojone lub śrutowane

1104 23 30 0- - - Perełkowane
1104 23 90 0- - - Obrobione wyłącznie przez śrutowanie
1104 29- - Pozostałych zbóż:
- - - Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet

krojone lub śrutowane:

1104 29 11 0- - - - Pszenicy
1104 29 15 0- - - - Żyta
1104 29 19 0- - - - Pozostałych
- - - Perełkowane
1104 29 31 0- - - - Pszenicy
1104 29 35 0- - - - Żyta
1104 29 39 0- - - - Pozostałe
- - - Obrobione wyłącznie przez śrutowanie
1104 29 91 0- - - - Pszenicy
1104 29 95 0- - - - Żyta
1104 29 99 0- - - - Pozostałe
1104 30- Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane

lub mielone:

1104 30 10 0- - Z pszenicy
1104 30 90 0- - Z pozostałych zbóż
11051105Mąka, grysik, płatki, grudki i granulki ziemniaczane:
1105 10 00 0- Mąka i grysik
1105 20 00 0- Płatki, grudki i granulki ziemniaczane
11061106Mąka i grysik suszonych roślin strączkowych objętych pozycją nr 0713, z sago, korzeni lub bulw z pozycji nr 0714; mąka, grysik i proszek z produktów objętych działem 8:
1106 10 00 0- Mąka i grysik z suszonych warzyw strączkowych z

pozycji nr 0713

1106 20- Mąka i grysik z sago, korzeni lub bulw z

pozycji nr 0714:

1106 20 10 0- - Denaturowane
1106 20 90 0- - Pozostałe
1106 30- Mąka, grysik i proszek z produktów objętych

działem 8:

1106 30 10 0- - Z bananów
1106 30 90 0- - Pozostałe
11081108Skrobie; inulina:
- Skrobie:
1108 11 00 0- - Skrobia pszenna
1108 12 00 0- - Skrobia kukurydziana
1108 13 00 0- - Skrobia ziemniaczana
1108 14 00 0- - Skrobia z manioku (Cassava)
1108 19- - Pozostałe skrobie:
1108 19 10 0- - - Skrobia z ryżu
1108 19 90 0- - - Pozostałe
1108 20 00 0- Inulina
11091109 Gluten pszenny, suszony lub nie
12081208Mąka i grysiki z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy:
1208 90 00 0- Pozostałe
12111211Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane:
1211 90- Pozostałe:
1211 90 80 0- - Pozostałe
12121212Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra, i inne produkty roślinne (włącznie z nie palonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) używane głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
1212 30 00 0- Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń i

śliwek

13021302Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:
1302 11 00 0- - Opium
1302 20- Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny:
1302 20 10 0- - Suche
1302 20 90 0- - Pozostałe
- Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie,

pochodzące z produktów roślinnych:

1302 31 00 0- - Agar-agar
1302 32- - Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie,

pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion

chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny

guar:

1302 32 10 0- - - Z chleba świętojańskiego i jego nasion
1302 32 90 0- - - Z nasion rośliny guar
1302 39 00 0- - Pozostałe
15051505Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (łącznie z lanoliną):
1505 90 00 0- Pozostałe
15071507Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
1507 10- Olej surowy, odgumowany lub nie:
1507 10 90 0- - Pozostałe
1507 90- Pozostałe:
1507 90 90- - Pozostałe:
1507 90 90 1- - - Rafinowane, konfekcjonowane
1507 90 90 9- - - Pozostałe
15081508Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
1508 10- Olej surowy:
1508 10 90 0- - Pozostałe
1508 90- Pozostałe:
1508 90 90 0- - Pozostałe
15091509Oliwa i jej frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
1509 10- Z pierwszego tłoczenia:
1509 10 10 0- - Oliwa lampante z pierwszego tłoczenia
1509 10 90 0- - Pozostałe
1509 90 00 0- Pozostałe
15101510 00Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie, łącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją nr 1509:
1510 00 10 0- Oleje surowe
1510 00 90 0- Pozostałe
15111511Olej palmowy i jego frakcje, rafinowany lub nie, ale nie modyfikowany chemicznie:
1511 10- Olej surowy:
1511 10 90 0- - Pozostały
1511 90- Pozostałe:
- - Frakcje stałe:
1511 90 11 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto 1 kg lub mniej

1511 90 19 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
1511 90 99 0- - - Pozostałe
15121512Olej słonecznikowy, szafranowy i bawełniany oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
- Olej słonecznikowy i szafranowy oraz ich

frakcje:

1512 11- - Olej surowy:
- - - Pozostałe:
1512 11 91 0- - - - Olej słonecznikowy
1512 11 99 0- - - - Olej z krokosza balwierskiego
1512 19- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
1512 19 91- - - - Olej słonecznikowy:
1512 19 91 1- - - - - Rafinowany, konfekcjonowany
1512 19 91 9- - - - - Pozostałe
- Olej bawełniany i jego frakcje:
1512 21- - Olej surowy, niezależnie czy gossypol

został usunięty, czy nie:

1512 21 90 0- - - Pozostały
1512 29- - Pozostałe:
1512 29 90 0- - - Pozostałe
15131513Olej kokosowy, olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
- Olej kokosowy i jego frakcje:
1513 11- - Olej surowy:
- - - Pozostałe:
1513 11 91 0- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 11 99 0- - - - Pozostałe
1513 19- - Pozostałe:
- - - Frakcje stałe:
1513 19 11 0- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 19 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
1513 19 91 0- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 19 99 0- - - - - Pozostałe
- Olej z ziaren palmowych i olej babassu oraz

ich frakcje:

1513 21- - Olej surowy:
- - - Pozostałe:
1513 21 30 0- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 21 90 0- - - - Pozostałe
1513 29- - Pozostałe:
- - - Frakcje stałe:
1513 29 11 0- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 29 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
1513 29 50 0- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

- - - - - Pozostałe:
1513 29 91 0- - - - - - Olej z ziaren palmowych
1513 29 99 0- - - - - - Olej babassu
15141514Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
1514 10- Olej surowy:
1514 10 90 0- - Pozostały
1514 90- Pozostałe:
1514 90 90- - Pozostałe:
1514 90 90 1- - - Rafinowane, konfekcjonowane
1514 90 90 9- - - Pozostałe
15151515Pozostałe nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
- Olej lniany i jego frakcje:
1515 11 00 0- - Olej surowy
1515 19- - Pozostałe:
1515 19 90 0- - - Pozostałe
- Olej kukurydziany i jego frakcje:
1515 21- - Olej surowy:
1515 21 90 0- - - Pozostałe
1515 29- - Pozostałe:
1515 29 90 0- - - Pozostałe
1515 30- Olej rycynowy i jego frakcje:
1515 30 90 0- - Pozostałe
1515 40 00 0- Olej tungowy i jego frakcje
1515 50- Olej sezamowy i jego frakcje:
- - Olej surowy:
1515 50 19 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
1515 50 99 0- - - Pozostałe
1515 60- Olej jojoba i jego frakcje:
1515 60 10 0- - Olej surowy
1515 60 90 0- - Pozostałe
1515 90- Pozostałe:
1515 90 10 0- - Oleje oiticica (Licania rigida); włoski

mirtowy i japoński; ich frakcje

- - Olej z nasion tytoniu i jego frakcje:
- - - Olej surowy:
1515 90 29 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
1515 90 39 0- - - - Pozostałe
- - Pozostałe oleje i ich frakcje:
- - - Oleje surowe:
- - - - Pozostałe:
1515 90 51 0- - - - - Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

1515 90 59 0- - - - - Pozostałe stałe i płynne
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
1515 90 91 0- - - - - Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub mniej

1515 90 99 0- - - - - Pozostałe stałe i płynne
15161516Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, rafinowane lub nie, ale dalej nie przetworzone:
1516 20- Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje:
1516 20 10 0- - Uwodorniony olej rycynowy, tzw. "wosk

opalowy"

- - Pozostałe:
1516 20 91 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto 1 kg lub mniej

1516 20 99 0- - - Pozostałe
15171517Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji nr 1516:
1517 10- Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej:
1517 10 10 0- - Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej

niż 15% masy tłuszczów z mleka

1517 10 90 0- - Pozostałe
1517 90- Pozostałe:
1517 90 10 0- - Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej

niż 15% masy tłuszczów z mleka

- - Pozostałe:
1517 90 91 0- - - Nielotne oleje roślinne, płynne, mieszane
1517 90 93 0- - - Jadalne mieszaniny lub preparaty

ułatwiające wyjmowanie z formy

1517 90 99 0- - - Pozostałe
15181518 00Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją nr 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
1518 00 10 0- Linoksyn
- Pozostałe:
1518 00 91 0- - Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i

ich frakcje, gotowane, utlenione,

odwodnione, siarkowane, dmuchane,

polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni

lub w gazie obojętnym, lub inaczej

modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem

objętych pozycją nr 1516

- - Pozostałe:
1518 00 95 0- - - Niejadalne mieszaniny lub przetwory z

tłuszczów i olejów zwierzęcych lub z

olejów zwierzęcych i olejów roślinnych i

ich frakcje

1518 00 99 0- - - Pozostałe
15201520Gliceryna, również zanieczyszczona; wody glicerynowe i ługi glicerynowe:
1520 90 00 0- Pozostałe, łącznie z gliceryną syntetyczną
15221522 00Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:
- Pozostałości powstałe przy obróbce substancji

tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub

roślinnych:

- - Zawierające olej o charakterystyce oleju z

oliwek:

1522 00 31 0- - Sopstoki
1522 00 39 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
1522 00 91 0- - - Osady i szlamy olejowe; sopstoki
1522 00 99 0- - - Pozostałe
16011601 00Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:
1601 00 10 0- Z wątroby
- Pozostałe:
1601 00 91 0- - Kiełbasy, suche lub do okładania, nie

gotowane

1601 00 99 0- - Pozostałe
16021602Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:
1602 10 00 0- Przetwory homogenizowane
1602 20- Z wątroby dowolnych zwierząt:
- - Z wątroby gęsiej lub kaczej:
1602 20 11 0- - - Zawierające w masie 75% lub więcej

otłuszczonej wątroby

1602 20 19 0- - - Pozostałe
1602 20 90 0- - Pozostałe
- Z drobiu objętego pozycją nr 0105:
1602 31- - Z indyków:
- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa

lub podrobów:

1602 31 11 0- - - - Zawierające wyłącznie nie gotowane

mięso indycze

1602 31 19 0- - - - Pozostałe
1602 31 30 0- - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale

mniej niż 57% mięsa lub podrobów

1602 31 90 0- - - Pozostałe
1602 39- - Pozostałe:
- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa

lub podrobów:

1602 39 11 0- - - - Nie gotowane
1602 39 19 0- - - - Pozostałe
1602 39 30 0- - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale

mniej niż 57% mięsa lub podrobów

1602 39 90 0- - - Pozostałe
- Z wieprzowiny:
1602 41- - Szynki i ich części:
1602 41 10 0- - - Ze świń domowych
1602 41 90 0- - - Pozostałe
1602 42- - Łopatki i ich części:
1602 42 10 0- - - Ze świń domowych
1602 42 90 0- - - Pozostałe
1602 49- - Pozostałe łącznie z mieszankami:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Zawierające w masie 80% lub więcej

mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów,

włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju

i pochodzenia:

1602 49 11 0- - - - - Schaby (bez karkowych) i ich części,

łącznie z mieszankami schabów i

szynek

1602 49 13 0- - - - - Karki i ich części, łącznie z

mieszankami obojczyków i łopatek

1602 49 15 0- - - - - Pozostałe mieszanki zawierające

szynki, łopatki, schaby lub karki

oraz ich części

1602 49 19 0- - - - - Pozostałe
1602 49 30 0- - - - Zawierające w masie 40% lub więcej, ale

mniej niż 80% mięsa lub dowolnego

rodzaju podrobów, łącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50 0- - - - Zawierające w masie mniej niż 40% mięsa

lub dowolnego rodzaju podrobów, łącznie

z tłuszczami dowolnego rodzaju i

pochodzenia

1602 49 90 0- - - Pozostałe
1602 50- Z wołowiny:
1602 50 10 0- - Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa

lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub

podrobami

- - Pozostałe:
- - - W opakowaniach hermetycznych:
1602 50 31 0- - - - Wołowina peklowana
1602 50 39 0- - - - Pozostałe
1602 50 80 0- - - Pozostałe
1602 90- Pozostałe, łącznie z przetworami z krwi

dowolnych zwierząt:

1602 90 10 0- - Przetwory z krwi dowolnych zwierząt
- - Pozostałe:
1602 90 31 0- - - Z dziczyzny lub z królików
- - - Pozostałe:
1602 90 51 0- - - - Zawierającej mięso lub podroby ze

świń domowych

- - - - Pozostałe:
- - - - - Zawierającej mięso wołowe lub

podroby:

1602 90 61 0- - - - - - Nie gotowane; mieszanki gotowanego

mięsa lub podrobów z nie gotowanym

mięsem lub podrobami

1602 90 69 0- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Z baraniny lub koziny:
1602 90 71 0- - - - - - - Nie gotowane; mieszanki

gotowanego mięsa lub podrobów z

nie gotowanym mięsem lub

podrobami

1602 90 79 0- - - - - - - Pozostałe
1602 90 99 0- - - - - - Pozostałe
16031603 00Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych:
1603 00 10 0- W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto 1 kg lub mniej

1603 00 30 0- W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto większej niż 1 kg, ale mniejszej niż 20

kg

1603 00 90 0- Pozostałe
16041604Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej:
- Ryby, całe lub w kawałkach, ale nie mielone:
1604 11 00 0- - Łosoś
1604 12- - Śledzie:
1604 12 10 0- - - Filety, surowe, jedynie pokryte bułką

tartą lub panierką, podsmażone w oleju

lub nie, głęboko zamrożone

- - - Pozostałe:
1604 12 91 0- - - - W opakowaniach hermetycznych
1604 12 99 0- - - - Pozostałe
1604 13- - Sardynki, sardynele i szproty:
- - - Sardynki:
1604 13 11 0- - - - W oliwie z oliwek
1604 13 19 0- - - - Pozostałe
1604 13 90 0- - - Pozostałe
1604 14- - Tuńczyki, bonito latający i bonito

śródziemnomorski (Sarda spp.):

- - - Tuńczyki i bonito latający:
- - - - W oleju roślinnym:
1604 14 12 0- - - - - "Loins"
1604 14 14 0- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
1604 14 16 0- - - - - Loins"
1604 14 18 0- - - - Pozostałe
1604 14 90 0- - - Bonito śródziemnomorski (Sarda spp.)
1604 15- - Makrele:
- - - Z gatunków Scomber scombrus i Scomber

japonicus:

1604 15 11 0- - - - Filety
1604 15 19 0- - - - Pozostałe
1604 15 90 0- - - Z gatunku Scomber australisicus
1604 16 00 0- - Sardele
1604 19- - Pozostałe:
1604 19 10 0- - - Łososiowate inne niż łosoś
- - - Ryby z rodzaju Euthynnus inne niż bonito

latający (Euthynnus (Katsuwonus)

pelamis):

1604 19 31 0- - - - "Loins"
1604 19 39 0- - - - Pozostałe
1604 19 50 0- - - Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor
- - - Pozostałe:
1604 19 91 0- - - - Filety surowe, jedynie pokryte bułką

tartą lub panierką, podsmażone w oleju

lub nie, głęboko zamrożone

- - - - Pozostałe:
1604 19 92 0- - - - - Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac,

Gadus macrocephalus)

1604 19 93 0- - - - - Czarniak (dorsz z czarnym grzbietem)

(Pollachius virens)

1604 19 94 0- - - - - Morszczuk (Merluccius spp., Urophycis

spp.)

1604 19 95 0- - - - - Wątłusz alaskański (Theragra

chalcogramma) i wątłusz (Pollachius

pollachius)

1604 19 98 0- - - - - Pozostałe
1604 20- Pozostałe przetwory lub konserwy z ryb:
1604 20 05 0- - Przetwory z surimi
- - Pozostałe:
1604 20 10 0- - - Z łososia
1604 20 30 0- - - Z łososiowatych innych niż łosoś
1604 20 40 0- - - Z sardeli
1604 20 50 0- - - Z sardynek, bonito śródziemnomorskiego,

makreli z gatunków Scomber scombrus i

Scomber japonicus, ryb z gatunku

Orcynopsis unicolor

1604 20 70 0- - - Z tuńczyków, bonito latających lub

pozostałych ryb z rodzaju Euthynnus

1604 20 90 0- - - Z pozostałych ryb
1604 30- Kawior i namiastki kawioru:
1604 30 10 0- - Kawior (ikra jesiotra)
1604 30 90 0- - Namiastki kawioru
16051605Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane:
1605 10 00 0- Kraby
1605 20- Krewetki:
1605 20 10 0- - W opakowaniach hermetycznych
- - Pozostałe:
1605 20 91 0- - - W opakowaniach bezpośrednich o zawartości

netto nie przekraczającej 2 kg

1605 20 99 0- - - Pozostałe
1605 30 00 0- Langusty
1605 40 00 0- Pozostałe skorupiaki
1605 90- Pozostałe:
- - Mięczaki:
- - - Małże (Mytihus spp., Perna spp.):
1605 90 11 0- - - - W opakowaniach hermetycznych
1605 90 19 0- - - - Pozostałe
1605 90 30 0- - - Pozostałe
1605 90 90 0- - Pozostałe bezkręgowce wodne
17011701Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:
- Cukier surowy nie zawierający dodatku środków

aromatyzujących ani barwiących:

1701 11- - Cukier trzcinowy:
1701 11 10 0- - - Do rafinacji
1701 11 90 0- - - Pozostały
1701 12- - Cukier buraczany:
1701 12 10 0- - - Do rafinacji
1701 12 90 0- - - Pozostały
- Pozostały:
1701 91 00 0 - Zawierający dodatki aromatyzujące lub

barwiące

1701 99- - Pozostały:
1701 99 10 0- - - Cukier biały
1701 99 90 0- - - Pozostały
17021702Pozostałe cukry, łącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:
1702 10- Laktoza i syrop laktozowy:
1702 10 10 0- - Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej

czystego produktu w masie

1702 10 90 0- - Pozostałe
1702 20- Cukier klonowy i syrop klonowy:
1702 20 10 0- - Cukier klonowy w postaci stałej zawierający

dodatki środków aromatyzujących lub

barwiących

1702 20 90 0- - Pozostałe
1702 30- Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające

fruktozy lub zawierające w stanie suchym

mniej niż 20% fruktozy w masie:

1702 30 10 0- - Izoglukoza
- - Pozostałe:
- - - Zawierające w stanie suchym 99% lub

więcej glukozy w masie:

1702 30 51 0- - - - W postaci białego krystalicznego

proszku, scalonego lub nie

1702 30 59 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
1702 30 91 0- - - - W postaci białego krystalicznego

proszku, scalonego lub nie

1702 30 99 0- - - - Pozostałe
1702 40- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w

stanie suchym co najmniej 20%, ale mniej

niż 50% fruktozy:

1702 40 10 0- - Izoglukoza
1702 40 90 0- - Pozostałe
1702 50 00 0- Fruktoza chemicznie czysta
1702 60- Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy,

zawierające w stanie suchym powyżej 50%

fruktozy w masie:

1702 60 10 0- - Izoglukoza
1702 60 90 0- - Pozostałe
1702 90- Inne, łącznie z cukrem inwertowanym:
1702 90 10 0- - Maltoza chemicznie czysta
1702 90 30 0- - Izoglukoza
1702 90 50 0- - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy
1702 90 60 0- - Sztuczny miód, również zmieszany z miodem

naturalnym

- - Karmel:
1702 90 71 0- - - Zawierający w masie 50% sacharozy lub

więcej w substancji suchej

- - - Pozostały:
1702 90 75 0- - - - W postaci proszku, scalonego lub nie
1702 90 79 0- - - - Pozostały
1702 90 90 0- - Pozostałe
17031703Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji

cukru:

1703 10 00 0- Melasy trzcinowe
1703 90 00 0- Pozostałe
17041704Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), nie zawierające kakao:
1704 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
1704 90 55 0- - - Pastylki od bólu gardła i od kaszlu
- - - Pozostałe:
*1704 90 65 0- - - - Wyroby żelowe i galaretki, łącznie z

pastami owocowymi, w postaci wyrobów

cukierniczych2

1704 90 71 0- - - - Cukierki z masy gotowanej, również z

nadzieniem

1704 90 75 0- - - - Cukierki toffi, karmelki i podobne
- - - - Pozostałe:
1704 90 81 0- - - - - Tabletki prasowane
1704 90 99 0- - - - - Pozostałe
18021802 00 00 0Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao
18041804 00 00 0Kakaowe masło, tłuszcz i olej
18061806Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao:
1806 90- Pozostałe:
1806 90 60 0- - Pasty do smarowania zawierające kakao
1806 90 70 0- - Przetwory zawierające kakao do produkcji

napojów

1806 90 90 0- - Pozostałe
19011901Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub ekstraktu słodowego, nie zawierające proszku kakaowego lub zawierające w masie proszek kakaowy w ilości mniejszej niż 50%, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, nie zawierające proszku kakaowego lub zawierające w masie proszek kakaowy w ilości mniejszej niż 10%, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
1901 10 00 0- Przetwory dla niemowląt przygotowane do

sprzedaży detalicznej

1901 20 00 0- Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobów

piekarniczych z pozycji nr 1905

1901 90- Pozostałe:
1901 90 90 0- - Pozostałe
19021902Ciasto, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, makaron, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowany lub nie:
- Ciasto nie gotowane, nie nadziewane ani nie

przygotowane inaczej:

1902 11 00 0- - Zawierające jaja
1902 19 00 0- - Pozostałe
1902 20- Ciasta nadziewane, również gotowane lub

inaczej przygotowane:

1902 20 10 0- - Zawierające w masie powyżej 20% ryb,

skorupiaków, mięczaków lub innych

bezkręgowców wodnych

1902 20 30 0- - Zawierające w masie powyżej 20% kiełbasy

i tym podobnych, mięsa i podrobów

jakiegokolwiek rodzaju, łącznie z

tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

- - Pozostałe:
1902 20 91 0- - - Gotowane
1902 20 99 0- - - Pozostałe
1902 30- Pozostałe ciasta:
1902 30 90 0- - Pozostałe
1902 40- Kuskus:
1902 40 90 0- - Pozostałe
19031903 00 00 0Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach
19041904Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża inne niż kukurydza, w postaci ziarna, obgotowane lub inaczej przygotowane:
1904 10- Przetwory spożywcze otrzymane przez

spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów

zbożowych:

1904 10 10 0- - Otrzymane z kukurydzy
1904 10 30 0- - Otrzymane z ryżu
1904 10 90 0- - Pozostałe
1904 90- Pozostałe:
1904 90 10 0- - Ryż
1904 90 90 0- - Pozostałe
19051905Chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:
1905 10 00 0- Chleb chrupki
1905 20- Piernik z dodatkiem imbiru i podobne:
1905 20 10 0- - Zawierający w masie poniżej 30% sacharozy

(łącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym

jako sacharoza)

1905 20 30 0- - Zawierający w masie 30% lub więcej, ale nie

przekraczający 50% sacharozy (łącznie z

cukrem inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza)

1905 20 90 0- - Zawierający w masie 50% lub więcej

sacharozy (łącznie z cukrem inwertowanym

wyrażonym jako sacharoza)

1905 30- Słodkie herbatniki (biskwity); wafle i

opłatki:

- - Całkowicie lub częściowo pokryte lub

powleczone czekoladą lub innymi przetworami

zawierającymi kakao:

1905 30 11 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 85 g

1905 30 19 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
- - - Słodkie herbatniki (biskwity):
1905 30 30 0- - - - Zawierające w masie 8% lub więcej

tłuszczu z mleka

- - - - Pozostałe:
1905 30 51 0- - - - - Herbatniki kanapkowe (biskwity)
1905 30 59 0- - - - - Pozostałe
- - - Wafle i opłatki:
1905 30 91 0- - - - Solone, z nadzieniem lub bez
1905 30 99 0- - - - Pozostałe
1905 40- Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty:
1905 40 10 0- - Sucharki
1905 40 90 0- - Pozostałe
1905 90- Inne:
1905 90 10 0- - Mace
1905 90 20 0- - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do

celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane,

papier ryżowy i podobne produkty

- - Pozostałe:
1905 90 30 0- - - Chleb nie zawierający dodatku miodu,

jajek, sera lub owoców, a zawierający w

suchej masie nie więcej niż 5% cukru i

nie więcej niż 5% tłuszczu

1905 90 40 0- - - Wafle i opłatki o zawartości wody w

masie powyżej 10%

1905 90 45 0- - - Herbatniki (biskwity)
1905 90 55 0- - - Produkty wytłaczane lub eksportowane,

pikantne lub solone

- - - Pozostałe:
1905 90 60 0- - - - Z dodatkiem środka słodzącego
1905 90 90 0- - - - Pozostałe
20012001Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego:
2001 10 00 0- Ogórki i korniszony
2001 20 00 0- Cebule
2001 90- Pozostałe:
2001 90 10 0- - Ostry sos z mango
2001 90 20 0- - Owoce z rodzaju Capsicum innych niż słodka

papryka i pieprz angielski

2001 90 30 0- - Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40 0- - Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne

części roślin, zawierające w masie 5% lub

więcej skrobi

2001 90 50 0- - Grzyby
2001 90 60 0- - Rdzenie palmowe
2001 90 65 0- - Oliwki
2001 90 70 0- - Słodka papryka
2001 90 75 0- - Buraki ćwikłowe sałatkowe (Beta vulgaris

var. conditiva)

2001 90 85 0- - Kapusta czerwona
2001 90 95 0- - Pozostałe
20022002Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:
2002 10- Pomidory, całe lub w kawałkach:
2002 10 10 0- - Bez skórek
2002 10 90 0- - Pozostałe
2002 90- Pozostałe:
- - O zawartości suchej masy poniżej 12%:
2002 90 11 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg

2002 90 19 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

- - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż

12%, ale nie przekraczającej 30%:

2002 90 31 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg

2002 90 39 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

- - O zawartości suchej masy powyżej 30%:
2002 90 91 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg

2002 90 99 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

20032003Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:
2003 10- Grzyby:
- - Z gatunku Agaricus (pieczarkowce):
2003 10 20 0- - - Tymczasowo konserwowane, ugotowane
2003 10 80 0- - Pozostałe
2003 20 00 0- Trufle
20042004Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone:
2004 10- Ziemniaki:
2004 10 10 0- - Gotowane, nie przetworzone inaczej
- - Pozostałe:
2004 10 91 0- - - W postaci mąki, grysiku lub płatków
2004 10 99 0- - - Pozostałe
2004 90- Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:
2004 90 10 0- - Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)
2004 90 30 0- - Kwaszona kapusta, kapary i oliwki
2004 90 50 0- - Groszek (Pisum sativum) i niedojrzała

fasola z gatunku Phaseolus spp., w

strąkach

- - Pozostałe łącznie z mieszankami:
2004 90 91 0- - - Cebule, gotowane, nie przetworzone inaczej
2004 90 95 0- - - Karczochy
2004 90 99 0- - - Pozostałe
20052005Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone:
2005 10 00 0- Warzywa homogenizowane
2005 20- Ziemniaki:
2005 20 10 0- - W postaci mąki, grysiku lub płatków
- - Pozostałe:
2005 20 20 0- - - Pocięte w cienkie plasterki, smażone lub

pieczone, także solone lub z przyprawami, w

hermetycznych opakowaniach, nadające się

do bezpośredniego spożycia

2005 20 80 0- - - Pozostałe
2005 30 00 0- Kwaszona kapusta
2005 40 00 0- Groszek (Pisum sativum)
- Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 00 0- - Fasola łuskana
2005 59 00 0- - Pozostałe
2005 60 00 0- Szparagi
2005 70- Oliwki:
2005 70 10 0- - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 5 kg

2005 70 90 0- - Pozostałe
2005 80 00 0- Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)
2005 90- Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:
2005 90 10 0- - Owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka

papryka lub pieprz angielski

2005 90 30 0- - Kapary
2005 90 50 0- - Karczochy
2005 90 60 0- - Marchew
2005 90 70 0- - Mieszanki warzywne
2005 90 80 0- - Pozostałe
20062006 00Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane):
2006 00 10 0- Imbir
- Pozostałe:
- - O zawartości cukru w masie powyżej 13%:
2006 00 31 0- - - Wiśnie
2006 00 39 0- - - Pozostałe
2006 00 90 0- - Pozostałe
20072007Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej:
2007 10- Przetwory homogenizowane:
2007 10 10 0- - O zawartości cukru w masie powyżej 13%
2007 10 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe:
2007 91- - Owoce cytrusowe:
2007 91 10 0- - - O zawartości cukru w masie powyżej 30%
2007 91 30 0- - - O zawartości cukru w masie powyżej 13%,

ale nie przekraczającej 30%

2007 91 90 0- - - Pozostałe
2007 99- - Pozostałe:
- - - O zawartości cukru w masie powyżej 30%
2007 99 10 0- - - - Przecier i pasta ze śliwek w

bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto powyżej 100 kg, do przetwórstwa

przemysłowego

2007 99 20 0- - - - Przecier i pasta z kasztanów
- - - - Pozostałe:
2007 99 31 0- - - - - Z wiśni
2007 99 33 0- - - - - Z truskawek
2007 99 35 0- - - - - Z malin
2007 99 39 0- - - - - Pozostałe
- - - O zawartości cukru w masie powyżej 13%,

ale nie przekraczającej 30%:

2007 99 51 0- - - - Przecier i pasta z kasztanów
2007 99 55 0- - - - Przecier z jabłek, włączając kompoty
2007 99 58 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
2007 99 91 0- - - - Przecier z jabłek, włączając kompoty
2007 99 99 0- - - - Pozostałe
20082008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
- Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona,

zmieszane razem lub nie:

2008 11- - Orzeszki ziemne:
2008 11 10 0- - - Masło orzechowe
2008 19- - Pozostałe, łącznie z mieszankami:
2008 19 10 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg

2008 19 90 0- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg

2008 20- Ananasy:
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg:

2008 20 51 0- - - - O zawartości cukru w masie powyżej 17%
2008 20 59 0- - - - Pozostałe
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg:

2008 20 71 0- - - - O zawartości cukru w masie powyżej 19%
2008 20 79 0- - - - Pozostałe
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

2008 20 91 0- - - - 4,5 kg lub więcej
2008 20 99 0- - - - Poniżej 4,5 kg
2008 30- Owoce cytrusowe:
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg:

2008 30 51 0- - - - Cząstki grejpfrutów
2008 30 55 0- - - - Mandarynki (łącznie z tangerynkami i

satsumas); klementynki, wilkingi i

inne podobne hybrydy cytrusowe

2008 30 59 0- - - - Pozostałe
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg:

2008 30 71 0- - - - Cząstki grejpfrutów
2008 30 75 0- - - - Mandarynki (łącznie z tangerynkami i

satsumas); klementynki, wilkingi i

inne podobne hybrydy cytrusowe

2008 30 79 0- - - - Pozostałe
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

2008 30 91 0- - - - 4,5 kg lub więcej
2008 30 99 0- - - - Poniżej 4,5 kg
2008 40- Gruszki:
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg:

2008 40 51 0- - - - O zawartości cukru w masie powyżej 13%
2008 40 59 0- - - - Pozostałe
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg:

2008 40 71 0- - - - O zawartości cukru w masie powyżej 15%
2008 40 79 0- - - - Pozostałe
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

2008 40 91 0- - - - 4,5 kg lub więcej
2008 40 99 0- - - - Poniżej 4,5 kg
2008 50- Morele:
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg:

2008 50 61 0- - - - O zawartości cukru w masie powyżej 13%
2008 50 69 0- - - - Pozostałe
- - - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg:

2008 50 71 0- - - - O zawartości cukru w masie powyżej 15%
2008 50 79 0- - - - Pozostałe
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

2008 50 91 0- - - - 4,5 kg lub więcej
2008 50 99 0- - - - Poniżej 4,5 kg
2008 60- Wiśnie i czereśnie:
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg:

2008 60 51 0- - - - Wiśnie (Prunus cerasus)
2008 60 59 0- - - - Pozostałe
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg:

2008 60 61 0- - - - Wiśnie (Prunus cerasus)
2008 60 69 0- - - - Pozostałe
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

- - - - 4,5 kg lub więcej:
2008 60 71 0- - - - - Wiśnie (Prunus cerasus)
2008 60 79 0- - - - - Pozostałe
- - - - Poniżej 4,5 kg
2008 60 91 0- - - - - Wiśnie (Prunus cerasus)
2008 60 99 0- - - - - Pozostałe
2008 70- Brzoskwinie:
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg:

2008 70 61 0- - - - O zawartości cukru w masie powyżej 13%
2008 70 69 0- - - - Pozostałe
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg:

2008 70 71 0- - - - O zawartości cukru w masie powyżej 15%
2008 70 79 0- - - - Pozostałe
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

2008 70 91 0- - - - 4,5 kg lub więcej:
2008 70 99 0- - - - Poniżej 4,5 kg
2008 80- Truskawki i poziomki:
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
2008 80 50 0- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg:

2008 80 70 0- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg:

- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

2008 80 91 0- - - - 4,5 kg lub więcej:
2008 80 99 0- - - - Poniżej 4,5 kg
- Pozostałe, włącznie z mieszankami innymi niż z

podpozycji 2008 19:

2008 91 00 0- - Rdzenie palmowe
2008 92- - Mieszanki:
- - - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - - Pozostałe:
- - - - - Zawierające dodatek cukru:
2008 92 50 0- - - - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg

- - - - - - Pozostałe:
2008 92 71 0- - - - - - - Mieszanki owocowe, w których

żaden pojedynczy owoc nie

przekracza 50% całkowitej masy

owoców

2008 92 79 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 92 91 0- - - - - - 4,5 kg lub więcej
2008 92 99 0- - - - - - Poniżej 4,5 kg
2008 99- - Pozostałe:
- - - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto powyżej 1 kg:

2008 99 41 0- - - - - Imbir
2008 99 43 0- - - - - Winogrona
2008 99 45 0- - - - - Śliwki
- - - - - Pozostałe:
2008 99 46 0- - - - - - Owoce passionfruit, guawy i

tamaryndy

2008 99 48 0- - - - - - Pozostałe
- - - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 1 kg:

2008 99 51 0- - - - - Imbir
2008 99 53 0- - - - - Winogrona
2008 99 55 0- - - - - Śliwki
- - - - - Pozostałe:
2008 99 61 0- - - - - - Passionfruit i guawy
2008 99 69 0- - - - - - Pozostałe
- - - - Nie zawierające dodatku cukru:
- - - - - Śliwki, w bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 99 71 0- - - - - - 4,5 kg lub więcej
2008 99 79 0- - - - - - Poniżej 4,5 kg
2008 99 85 0- - - - - Kukurydza inna niż kukurydza słodka

(Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 0- - - - - Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne

jadalne części roślin zawierające w

masie 5% lub więcej skrobi

2008 99 99 0- - - - - Pozostałe
20092009Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:
- Sok pomarańczowy:
2009 11- - Mrożony:
- - - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 11 11 0- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto

2009 11 19 0- - - - Pozostałe
- - - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

2009 11 91 0- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto i o zawartości

dodatku cukru w masie powyżej 30%

2009 11 99 0- - - - Pozostałe
2009 19- - Pozostałe:
- - - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 19 11 0- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto

2009 19 19 0- - - - Pozostałe
- - - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

2009 19 91 0- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto i o zawartości

dodatku cukru w masie powyżej 30%

200919 99 0 - - - - Pozostałe
2009 20- Sok grejfrutowy:
- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 20 11 0- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto

2009 20 19 0- - - Pozostałe
- - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

2009 20 91 0- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto i o zawartości

dodatku cukru w masie powyżej 30%

2009 20 99 0- - - Pozostałe
2009 30- Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu

cytrusowego:

- - - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 30 11 0- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto

2009 30 19 0- - - Pozostałe
- - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

- - - O wartości powyżej 30 ECU za 100 kg masy

netto:

2009 30 31 0- - - - Zawierający dodatek cukru
2009 30 39 0- - - - Pozostałe
- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto

- - - - Sok cytrynowy:
2009 30 51 0- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

powyżej 30%

2009 30 55 0- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nie przekraczającej 30%

2009 30 59 0- - - - - Nie zawierający dodatku cukru
- - - - Pozostałe soki z owoców cytrusowych:
2009 30 91 0- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

powyżej 30%

2009 30 95 0- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nie przekraczającej 30%

2009 30 99 0- - - - - Nie zawierające dodatku cukru
2009 40- Sok ananasowy:
- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 40 11 0- - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto

2009 40 19 0- - - Pozostałe
- - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

2009 40 30 0- - - O wartości powyżej 30 ECU za 100 kg masy

netto, zawierający dodatek cukru

- - - Pozostałe:
2009 40 91 0- - - - O zawartości dodatku cukru w masie

powyżej 30%

2009 40 93 0- - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nie przekraczającej 30%

2009 40 99 0- - - Nie zawierający dodatku cukru
2009 50- Sok pomidorowy:
2009 50 10 0- - Zawierający dodatek cukru
2009 50 90 0- - Pozostałe
2009 60- Sok z winogron (łącznie z moszczem

winogronowym):

- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 60 11 0- - - O wartości nie przekraczającej 22 ECU za

100 kg masy netto

2009 60 19 0- - - Pozostałe
- - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

- - - O wartości powyżej 18 ECU za 100 kg masy

netto:

2009 60 51 0- - - - Stężony
2009 60 59 0- - - - Pozostałe
- - - O wartości nie przekraczającej 18 ECU za

100 kg masy netto

- - - - O zawartości dodatku cukru w masie

powyżej 30%

2009 60 71 0- - - - - Stężony
2009 60 79 0- - - - - Pozostałe
2009 60 90 0- - - - Pozostałe
2009 70- Sok jabłkowy:
- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 70 11 0- - - O wartości nie przekraczającej 22 ECU za

100 kg masy netto

2009 70 19 0- - - Pozostałe
- - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

2009 70 30 0- - - O wartości powyżej 18 ECU za 100 kg masy

netto, zawierający dodatek cukru

- - - Pozostałe:
2009 70 91 0- - - - O zawartości dodatku cukru w masie

powyżej 30%

2009 70 93 0- - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nie przekraczającej 30%

2009 70 99 0- - - - Nie zawierający dodatku cukru
2009 80- Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z

dowolnego warzywa:

- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
- - - Sok z gruszek:
2009 80 11 0- - - - O wartości nie przekraczającej 22 ECU za

100 kg masy netto

2009 80 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU za

100 kg masy netto

2009 80 32 0- - - - - Soki z passionfruit i guawy
2009 80 34 0- - - - - Pozostałe
2009 80 39 0- - - - Pozostałe
PozycjaKod PCNWyszczególnienie
- - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

- - - Sok z gruszek:
2009 80 50 0- - - - O wartości powyżej 18 ECU za 100 kg

masy netto, zawierający dodatek cukru

- - - - Pozostałe:
2009 80 61 0- - - - - Z dodatkiem cukru o zawartości

powyżej 30% w masie

2009 80 63 0- - - - - O zawartości dodatku cukru nie

przekraczającej 30% w masie

2009 80 69 0- - - - - Nie zawierający dodatku cukru
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości powyżej 30 ECU za 100 kg

masy netto, zawierający dodatek cukru

2009 80 81 0- - - - - Sok wiśniowy
2009 80 82 0- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

powyżej 30%:

2009 80 83 0- - - - - - Soki z passionfruit i guawy
2009 80 85 0- - - - - - Pozostałe
2009 80 93 0- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nie przekraczającej 30%

- - - - - Nie zawierający dodatku cukru:
2009 80 95 0- - - - - - Soki z owoców z gatunku Vaccinium

macrocarpon

2009 80 96 0- - - - - - Sok wiśniowy
2009 80 98- - - - - - Pozostałe:
2009 80 98 1- - - - - - - Soki owocowe
2009 80 98 9- - - - - - - Pozostałe
2009 90- Mieszanki soków:
- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
- - - Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego:
2009 90 11 0- - - - O wartości nie przekraczającej 22 ECU

za 100 kg masy netto

2009 90 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
2009 90 21 0- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto

2009 90 29 0- - - - Pozostałe
- - O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3

przy 20°C:

- - - Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego:
2009 90 31 0- - - - O wartości nie przekraczającej 18 ECU za

100 kg masy netto i o zawartości dodatku

cukru w masie powyżej 30%

2009 90 39 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości powyżej 30 ECU za 100 kg

masy netto:

- - - - - Mieszanki soków owoców cytrusowych i

soku ananasowego:

2009 90 41 0- - - - - - Zawierające dodatek cukru
2009 90 49 0- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
2009 90 51 0- - - - - - Zawierające dodatek cukru
2009 90 59 0- - - - - - Pozostałe
- - - - O wartości nie przekraczającej 30 ECU

za 100 kg masy netto:

- - - - - Mieszanki soków owoców cytrusowych i

soku ananasowego:

2009 90 71 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru w

masie powyżej 30%

2009 90 73 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nie przekraczającej 30%

2009 90 79 0- - - - - - Nie zawierające dodatku cukru
- - - - - Pozostałe:
2009 90 91 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru w

masie powyżej 30%

2009 90 93 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nie przekraczającej 30%

2009 90 99 0- - - - - - Nie zawierające dodatku cukru
21022102Drożdże (aktywne lub nieaktywne); inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją nr 3002); gotowe proszki do pieczenia:
2102 30 00 0- Gotowe proszki do pieczenia
21032103Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda:
2103 10 00 0- Sos sojowy
2103 20 00 0- Ketchup pomidorowy i inne sosy pomidorowe
2103 30- Mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa

musztarda:

2103 30 10 0- - Mąka i grysik z gorczycy
2103 30 90 0- - Gotowa musztarda
2103 90- Pozostałe:
2103 90 10 0- - Ostry sos z mango w płynie
2103 90 90 0- - Pozostałe
21042104Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane:
2104 10- Zupy i buliony i przetwory z nich:
2104 10 10 0- - Suszone
2104 10 90 0- - Pozostałe
2104 20 00 0- Złożone przetwory spożywcze homogenizowane
21052105 00Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao:
2105 00 10 0- Nie zawierające tłuszczów mleka lub

zawierające w masie mniej niż 3% takich

tłuszczów

- Zawierające tłuszcze mleka:
2105 00 91 0- - 3% lub więcej, ale poniżej 7% w masie
2105 00 99 0- - 7% lub więcej w masie
21062106Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
2106 10- Koncentraty proteinowe i teksturowane

substancje proteinowe:

2106 10 10 0- - Nie zawierające tłuszczów i protein mleka,

sacharozy i izoglukozy, glukozy lub skrobi

lub zawierające mniej niż 1,5% tłuszczu

mleka, 2,5% protein mleka, 5% sacharozy lub

izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi

2106 10 90 0- - Pozostałe
2106 90- Pozostałe:
2106 90 10 0- - Ser fondue
- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:
2106 90 30 0- - - Syropy izoglukozowe
- - - Pozostałe:
2106 90 51 0- - - - Syrop laktozowy
2106 90 55 0- - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny
2106 90 59 0- - - - Pozostałe
- - Pozostałe:
2106 90 91 0- - - Nie zawierające tłuszczów i protein

mleka, sacharozy i izoglukozy, glukozy

lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5%

tłuszczu mleka, 2,5% protein mleka, 5%

sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub

skrobi

2106 90 99 0- - - Pozostałe
22012201Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, nie zawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg:
*2201 90 00 0- Pozostałe3
22022202Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzującej i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzyw objętych pozycją nr 2209
2202 90- Pozostałe:
22092209 00Ocet i namiastki octu otrzymywane z kwasu octowego:
- Ocet winny, w pojemnikach zawierających:
2209 00 11 0- - 2 litry lub mniej
2209 00 19 0- - Więcej niż 2 litry
- Pozostałe, w pojemnikach zawierających:
2209 00 91 0- - 2 litry lub mniej
2209 00 99 0- - Więcej niż 2 litry
23012301Mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nie nadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:
2301 10 00 0- Mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów;

skwarki

2301 20 00 0- Mąki, grysiki i granulki z ryb lub ze

skorupiaków, mięczaków lub innych

bezkręgowców wodnych

23022302Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:
2302 10- Kukurydziane:
2302 10 10 0- - O zawartości skrobi w masie nie

przekraczającej 35%

2302 10 90 0- - Pozostałe
2302 20- Ryżowe:
2302 20 10 0- - O zawartości skrobi w masie nie

przekraczającej 35%

2302 20 90 0- - Pozostałe
2302 30- Pszenne:
2302 30 10 0- - O zawartości skrobi w masie nie

przekraczającej 28%, których przesiew przez

sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10%

masy całości lub alternatywnie część, która

przechodzi przez sito, zawiera w masie 1,5%

lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy

produkt

2302 30 90 0- - Pozostałe
2302 40- Z innych zbóż:
2302 40 10 0- - O zawartości skrobi w masie nie

przekraczającej 28%, których przesiew przez

sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10%

masy całości lub alternatywnie część, która

przechodzi przez sito, zawiera w masie 1,5%

lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy

produkt

2302 40 90 0- - Pozostałe
2302 50 00 0- Z roślin strączkowych
23032303Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, również w postaci granulek:
2303 10- Pozostałości z produkcji skrobi i podobne

pozostałości:

- - Pozostałości z produkcji skrobi z

kukurydzy (z wyjątkiem stężonych płynów z

rozmiękczania), o zawartości protein w

przeliczeniu na suchy produkt:

2303 10 11 0- - - Powyżej 40% w masie
2303 10 19 0- - - Nie przekraczającej 40% w masie
2303 10 90 0- - Pozostałe
2303 20- Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny

cukrowej i inne odpady z produkcji cukru:

- - Wysłodki buraczane o zawartości suchej

masy:

2303 20 11 0- - - Nie mniejszej niż 87%
2303 20 18 0- - - Poniżej 87%
2303 20 90 0- - Pozostałe
*2303 30 00 0- Pozostałości i odpady browarnicze i

gorzelniane26

23042304 00 00 0Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego
23052305 00 00 0Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych
23062306Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż z pozycji nr 2304 lub 2305:
2306 10 00 0- Z nasion bawełny
2306 20 00 0- Z nasion lnu
2306 30 00 0- Z nasion słonecznika
2306 40 00 0- Z nasion rzepaku lub rzepiku
2306 50 00 0- Z orzechów kokosowych lub kopry
2306 60 00 0- Z palmowych orzechów lub ziaren
2306 90- Pozostałe:
- - Makuchy i inne pozostałości stałe z

ekstrakcji oleju oliwkowego:

2306 90 11 0- - - Zawierające w masie 3% lub mniej oliwy

z oliwek

2306 90 19 0- - - Zawierające w masie powyżej 3% oliwy z

oliwek

- - Pozostałe:
2306 90 91 0- - - Z zarodków kukurydzy
2306 90 93 0- - - Z nasion sezamu
2306 90 99 0- - - Pozostałe
23082308Roślinne materiały, odpady, pozostałości i produkty uboczne, w postaci granulek lub nie, używane do karmienia zwierząt, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
2308 10 00 0- Żołędzie i kasztany
2308 90- Pozostałe:
- - Wytłoki winogron:
2308 90 11 0- - - Posiadające całkowitą masową moc

alkoholu nie przekraczającą 4,3% i

zawartość suchej masy nie niższą niż 40%

2308 90 19 0- - - Pozostałe
2308 90 30 0- - Wytłoczyny z jabłek i z owoców innych

niż winogrona

23092309Produkty używane do karmienia zwierząt:
2309 10- Karma dla psów lub kotów, przygotowana do

sprzedaży detalicznej:

- - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop

glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z

maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30

51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i

2106 90 55 lub produkty mleczne:

- - - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop

glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z

maltodekstryny:

- - - - Nie zawierająca skrobi lub zawierająca

jej w masie 10% lub mniej:

2309 10 11 0- - - - - Nie zawierająca produktów mlecznych

lub zawierająca ich w masie poniżej

10%

2309 10 13 0- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż

10%, ale mniej niż 50% produktów

mlecznych

2309 10 15 0- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż

50%, ale mniej niż 75% produktów

mlecznych

2309 10 19 0- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż

75% produktów mlecznych

- - - - Zawierająca w masie więcej niż 10%,

ale nie więcej niż 30% skrobi:

2309 10 31 0- - - - - Nie zawierająca produktów mlecznych

lub zawierająca ich w masie poniżej

10%

2309 10 33 0- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż

10%, ale mniej niż 50% produktów

mlecznych

2309 10 39 0- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50%

produktów mlecznych

- - - - Zawierająca w masie powyżej 30% skrobi:
2309 10 51 0- - - - - Nie zawierająca produktów mlecznych

lub zawierająca ich w masie mniej niż

10%

2309 10 53 0- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż

10%, ale mniej niż 50% produktów

mlecznych

2309 10 59 0- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż

50% produktów mlecznych

2309 10 70 0- - - Nie zawierająca skrobi, glukozy, syropu

glukozowego, maltodekstryny lub syropu

z maltodekstryny, ale zawierająca

produkty mleczne

2309 10 90 0- - Pozostała
2309 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop

glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z

maltodekstryny objęte podpozycjami 1702

30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90

50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne:

- - - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop

glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z

maltodekstryny:

- - - - - Nie zawierające skrobi lub

zawierające jej w masie 10% lub

mniej:

2309 90 31 0- - - - - - Nie zawierające produktów

mlecznych lub zawierające ich w

masie mniej niż 10%

2309 90 33 0- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż

10%, ale mniej niż 50% produktów

mlecznych

2309 90 35 0- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż

50%, ale mniej niż 75% produktów

mlecznych

2309 90 39 0- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż

75% produktów mlecznych

- - - - - Zawierające w masie więcej niż 10%,

ale nie więcej niż 30% skrobi:

2309 90 41 0- - - - - - Nie zawierające produktów

mlecznych lub zawierające ich w

masie mniej niż 10%

2309 90 43 0- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż

10%, ale mniej niż 50% produktów

mlecznych

2309 90 49 0- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż

50% produktów mlecznych

- - - - - Zawierające w masie powyżej 30%

skrobi:

2309 90 51 0- - - - - - Nie zawierające produktów

mlecznych lub zawierające ich w

masie mniej niż 10%

2309 90 53 0- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż

10%, ale mniej niż 50% produktów

mlecznych

2309 90 59 0- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż

50% produktów mlecznych

2309 90 70 0- - - - Nie zawierające skrobi, glukozy,

syropu glukozowego, maltodekstryny lub

syropu z maltodekstryny, ale

zawierające produkty mleczne

- - - Pozostałe:
2309 90 91 0- - - - Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy
2309 90 93 0- - - - Mieszanki "Premix"
2309 90 98- - - - Pozostałe:
2309 90 98 1- - - - - Pasze granulowane dla pstrągów
2309 90 98 9- - - - - Pozostałe
2509 *2509 00 00 0Kreda27
25102510Naturalne fosforany wapniowe, naturalne fosforany glinowo-wapniowe i kreda fosforanowa:
2510 10 00 0- Nie mielone
2510 20 00 0- Mielone
25182518Dolomit, nawet wypalany; dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (nawet kwadratowym); scalony dolomit (nawet dolomit smołowany):
*2518 10 00 0- Dolomit nie wypalony29
26212621 00 00 0Inny żużel i popiół, także popiół z wodorostów morskich (kelp)
27032703 00 00 0Torf (łącznie z odpadkami torfowymi), nawet scalony
28042804Wodór, gazy szlachetne i inne niemetale:
2804 40 00 0- Tlen
28112811Inne kwasy nieorganiczne i inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
- Inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
2811 29- - Pozostałe:
2811 29 10 0- - - Trójtlenek siarki (bezwodnik siarkowy);

trójtlenek arsenu

2811 29 30 0- - - Tlenki azotu
28142814Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym:
2814 10 00 0- Amoniak bezwodny
2814 20 00 0- Amoniak w roztworze wodnym
28182818Elektrokorund (korund sztuczny), nawet nie zdefiniowany chemicznie; tlenek glinowy; wodorotlenek glinowy:
2818 30 00 0- Wodorotlenek glinowy
28272827Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki:
2827 10 00 0- Chlorek amonowy
2827 20 00 0- Chlorek wapniowy
- Pozostałe chlorki:
2827 31 00 0- - Magnezu
2827 32 00 0- - Glinu
28282828Podchloryny; techniczny podchloryn wapniowy; chloryny; podbrominy:
2828 10 00 0- Techniczny podchloryn wapniowy i inne

podchloryny wapniowe

28332833Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany):
- Siarczany sodowe:
2833 11 00 0- - Siarczan dwusodowy
- Pozostałe siarczany:
2833 21 00 0- - Magnezu
2833 25 00 0- - Miedzi
2833 29- - Pozostałe:
2833 29 30 0- - - Kobaltu; tytanu
2833 29 50 0- - - Żelaza
2833 29 90 0- - - Pozostałe
28342834Azotyny; azotany:
- Azotany:
2834 22 00 0- - Bizmutu
28352835Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany:
- Fosforany:
2835 21 00 0- - Trójamonowy
2835 25- - Wodoroortofosforan wapniowy (fosforan

dwuwapniowy):

2835 25 10 0- - - Z zawartością fluoru w masie mniejszą

niż 0,005% w suchym bezwodnym produkcie

2835 25 90 0- - - Z zawartością fluoru w masie 0,005% lub

więcej, ale mniej niż 0,2% w suchym

bezwodnym produkcie

2835 26- - Inne fosforany wapniowe:
2835 26 10 0- - - Z zawartością fluoru w masie mniejszą

niż 0,005% w suchym bezwodnym produkcie

2835 26 90 0- - - Z zawartością fluoru w masie 0,005% lub

więcej w suchym bezwodnym produkcie

2835 29 00 0- - Pozostałe
28362836Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:
2836 10 00 0- Techniczny węglan amonowy i inne węglany

amonowe

2836 30 00 0- Wodorowęglan sodu (bikarbonat)
2836 50 00 0- Węglan wapniowy
- Pozostałe:
2836 91 00 0- - Węglany litu
2836 93 00 0- - Węglan bizmutu
28372837Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone:
2837 20 00 0- Cyjanki złożone
28382838 00 00 0Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany
28412841Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych:
2841 60- Manganiny, manganiany i nadmanganiany:
2841 60 10 0- - Nadmanganian potasowy
28432843Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych:
- Związki srebra:
2843 21 00 0- - Azotan srebra
28472847 00 00 0Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem
28512851 00Inne związki nieorganiczne (łącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych:
2851 00 10 0- Woda destylowana i woda do pomiarów

przewodności oraz woda o podobnej czystości

29012901Węglowodory alifatyczne:
2901 10- Nasycone:
2901 10 90 0- - Do innych celów
29032903Chlorowcowane pochodne węglowodorów:
- Nienasycone chlorowcowane pochodne

węglowodorów alifatycznych:

2903 29 00 0- - Pozostałe
2903 30- Fluorowane, bromowane i jodowane pochodne

węglowodorów alifatycznych:

- - Bromki:
2903 30 38 0- - - Pozostałe
2903 40- Chlorowcowane pochodne węglowodorów

alifatycznych zawierające dwa lub więcej

różnych chlorowców:

- - Tylko chlorowcowane i fluorowane:
- - - Pozostałe:
2903 40 69 0- - - - Pozostałe
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
2903 40 98 0- - - - Pozostałe
- Chlorowcowane pochodne węglowodorów

cykloalkanowych, cykloalkenowych i

cykloterpenowych:

2903 59 00 0- - Pozostałe
- Chlorowcowane pochodne węglowodorów

aromatycznych:

2903 61 00 0- - Chlorobenzen, o-dwuchlorobenzen i

p-chlorobenzen

2903 62 00 0- - Sześciochlorobenzen i DDT (1,1,1-trój-

chloro-2,2-bis/p-chlorofenylo/etan)

2903 69 00 0- - Pozostałe
29042904Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, także chlorowcowane:
2904 90- Pozostałe:
2904 90 90 0- - Pozostałe
29052905Alkohole alifatyczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Diole:
2905 32 00 0- - Glikol propylenowy(propanodiol-1,2)
2905 50- Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub

nitrozowane pochodne alkoholi alifatycznych:

2905 50 90 0- - Alkoholi wielowodorotlenowych
29072907Fenole; fenoloalkohole:
- Monofenole:
2907 11 00 0- - Fenol (hydroksybenzen) i jego sole
2907 12 00 0- - Krezole i ich sole
2907 14 00 0- - Ksylenole i ich sole
2907 15 00 0- - Naftole i ich sole
2907 19- - Pozostałe:
2907 19 90 0- - - Pozostałe
29082908Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi:
2908 10- Pochodne zawierające tylko podstawniki

chlorowcowe oraz ich sole:

2908 10 90 0- - Pozostałe
2908 20 00 0- Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe,

ich sole i estry

2908 90 00 0- Pozostałe
29092909Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet chemicznie nie zdefiniowane) oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Etery alifatyczne i ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane

pochodne:

2909 11 00 0- - Eter dwuetylowy
2909 19 00 0- - Pozostałe
2909 30- Etery aromatyczne i ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane

pochodne:

2909 30 90 0- - Pozostałe
29122912Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd:
- Aldehydy alifatyczne bez innej tlenowej

grupy funkcyjnej:

2912 11 00 0- - Metanal (formaldehyd)
2912 12 00 0- - Etanal (acetaldehyd)
2912 13 00 0- - Butanal-1 (aldehyd masłowy, normalny

izomer)

2912 19 00 0- - Pozostałe
- Aldehydy cykliczne bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2912 21 00 0- - Benzaldehyd
2912 29 00 0- - Pozostałe
29142914Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2914 19 00 0- - Pozostałe
- Ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub

cykloterpenowe bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2914 29 00 0- - Pozostałe
- Ketonoalkohole i ketonoaldehydy:
2914 49 00 0- - Pozostałe
2914 70- Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub

nitrozowane pochodne:

2914 70 90 0- - Pozostałe
29162916Nienasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe, cykliczne kwasy jednokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Nienasycone alifatyczne kwasy

jednokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne:

2916 15 00 0- - Kwas oleinowy, linolowy i linolenowy, ich

sole i estry

2916 19- - Pozostałe:
2916 19 90 0- - - Pozostałe
- Aromatyczne jednokarboksylowe kwasy, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy oraz ich pochodne:

2916 31 00 0- - Kwas benzoesowy, jego sole i estry
2916 39 00 0- - Pozostałe
29172917Kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Alifatyczne kwasy wielokarboksylowe, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy i ich pochodne:

2917 11 00 0- - Kwas szczawiowy, jego sole i estry
29182918Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Kwasy karboksylowe z alkoholową grupą

funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne:

2918 11 00 0- - Kwas mlekowy, jego sole i estry
2918 15 00 0- - Sole i estry kwasu cytrynowego
2918 16 00 0- - Kwas glukonowy, jego sole i estry
- Kwasy karboksylowe z fenolową grupą

funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne:

2918 21 00 0- - Kwas salicylowy i jego sole
2918 22 00 0- - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry
2918 23- - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich

sole:

2918 23 10 0- - - Salicylan metylu i salicylan fenylu

(salol)

2918 23 90 0- - - Pozostałe
2918 90 00 0- Pozostałe produkty
29192919 00Estry fosforowe i ich sole, łącznie z laktofosforanami; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2919 00 10 0- Fosforan trójbutylowy, fosforan trójfenylowy,

fosforan krezylowy, fosforan trójksylilowy i

fosforan trój(2-chloroetylowy)

2919 00 90 0- Pozostałe
29202920Estry pozostałych kwasów nieorganicznych (bez estrów chlorowcowodorów) i ich sole; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2920 10 00 0- Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich

sole; ich chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane pochodne

2920 90- Pozostałe:
2920 90 80 0- - Pozostałe produkty
29212921Związki z aminową grupą funkcyjną:
- Alifatyczne jednoaminy i ich pochodne; ich

sole:

2921 11- - Metyloamina, dwu- lub trójmetyloamina oraz

ich sole:

2921 11 10 0- - - Metyloamina, dwu- lub trójmetyloamina
2921 11 90 0- - - Sole
2921 19- - Pozostałe:
2921 19 90 0- - - Pozostałe
- Alifatyczne poliaminy i ich pochodne; ich

sole:

2921 29 00 0- - Pozostałe
2921 30- Cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe

jedno- lub poliaminy i ich pochodne; ich

sole:

2921 30 90 0- - Pozostałe
29222922Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną:
- Aminokwasy i ich estry, inne niż zawierające

więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy

funkcyjnej; ich sole:

2922 41 00 0- - Lizyna i jej estry; ich sole
2922 42 00 0- - Kwas glutaminowy i jego sole
2922 49- - Pozostałe:
2922 49 10 0- - - Glikokol
2922 49 50 0- - - Kwas antranilowy (2-aminobenzoesowy) i

jego sole

2922 49 80 0- - - Pozostałe
2922 50 00 0- Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i inne

związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

29232923Czwartorzędowe sole amonowe i wodorotlenki; lecytyny i inne fosfoaminolipidy:
2923 20 00 0- Lecytyny i inne fosfoaminolipidy
29242924Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z aminową grupą funkcyjną kwasu węglowego:
2924 10 00 0- Amidy alifatyczne (łącznie z karbaminianami

alifatycznymi) oraz ich pochodne; ich sole

- Amidy cykliczne (łącznie z karbaminianami

cyklicznymi) oraz ich pochodne; ich sole:

2924 29- - Pozostałe:
2924 29 10 0- - - Lidokaina (INN)
2924 29 30 0- - - Paracetamol (INN)
29252925Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (łącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną:
2925 20 00 0- Iminy i ich pochodne; ich sole
29282928 00 00 0Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy
29302930Organiczne związki siarki:
2930 20 00 0- Tiokarbaminiany i dwutiokarbaminiany
2930 40 00 0- Metionina
2930 90- Pozostałe:
2930 90 20 0- - Tiodwuglikol (INN) (2,2'-tiodwuetanol)
2930 90 80 0- - Pozostałe
29322932Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:
- Związki zawierające nieskondensowany

pierścień furanowy (nawet uwodorniony) w

strukturze:

2932 19 00 0- - Pozostałe
- Laktony:
2932 21 00 0- - Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny
29332933Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu; kwasy nukleinowe i ich sole:
- Związki zawierające nieskondensowany

pierścień pirazolowy (nawet uwodorniony) w

strukturze:

2933 11- - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne:
2933 11 10 0- - - Propyfenazon (INN)
2933 11 90 0- - - Pozostałe
2933 19- - Pozostałe:
2933 19 10 0- - - Fenylobutazon (INN)
2933 19 90 0- - - Pozostałe
- Związki zawierające nieskondensowany

pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony) w

strukturze:

2933 29- - Pozostałe:
2933 29 10 0- - - Chlorowodorek nafazoliny (INNM) i azotan

nafazoliny (INNM); fentolamina (INN);

chlorowodorek tolazoliny (INNM)

- Związki zawierające nieskondensowany

pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony) w

strukturze:

2933 39- - Pozostałe:
2933 39 10 0- - - Iproniazyd (INN); chlorowodorek

ketobemidonu (INNM); bromek

pirydostygminy (INN)

2933 39 30 0- - - Piperydyna i jej sole
2933 40- Związki zawierające układ pierścieniowy

chinoliny lub izochinoliny (uwodorniony lub

nie), nieskondensowany dalej:

2933 40 10 0- - Pochodne chlorowcowe chinoliny; pochodne

kwasu chinolinokarboksylowego

2933 40 90 0- - Pozostałe
- Związki zawierające pierścień pirymidynowy

(nawet uwodorniony) lub pierścień piperazynowy

w strukturze; kwasy nukleinowe i ich sole:

2933 51- - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego

pochodne; jego sole:

2933 51 10 0- - - Fenobarbital (INN) i jego sole
2933 51 30 0- - - Barbital (INN) i jego sole
2933 51 90 0- - - Pozostałe
2933 59- - Pozostałe:
2933 59 90 0- - - Pozostałe
2933 90- Pozostałe:
2933 90 20 0- - Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol)
2933 90 30 0- - Indol, 3-metyloindol (skatol), 6-allilo-

6,7-dwuwodoro-5-H-dwubenz[c,e]azepina

(azapetyna), chlorodwuazoepoksyd (INN),

dekstrometorfan (INN), fenindamina (INN)

i ich sole; chlorowodorek imipraminy (INNM)

2933 90 50 0- - Jednoazepiny
2933 90 60 0- - Dwuazepiny
2933 90 80 0- - Pozostałe
29342934Pozostałe związki heterocykliczne:
2934 30- Związki zawierające fenotiazynowy układ

pierścieniowy (nawet uwodorniony),

nieskondensowany dalej:

2934 30 10 0- - Tietyloperazyna (INN); tiorydazyna (INN)

i jej sole

2934 30 90 0- - Pozostałe
2934 90- Pozostałe:
2934 90 30 0- - Chloropotyksen (INN); tenalidyna (INN) i

jej winiany i maleiniany

2934 90 40 0- - Furazolidon (INN)
2934 90 50 0- - Jednotioamonoazepiny, nawet uwodornione
2934 90 70 0- - Jednooxamonoazyny, nawet uwodornione
29352935 00 00 0Sulfonamidy
29362936Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (łącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych, nawet w dowolnym rozpuszczalniku:
2936 10 00 0- Prowitaminy, nie zmieszane
- Witaminy i ich pochodne, nie zmieszane:
2936 21 00 0- - Witaminy A i ich pochodne
2936 22 00 0- - Witamina B1 i jej pochodne
2936 23 00 0- - Witamina B2 i jej pochodne
2936 24 00 0- - D- lub DL-kwas pantotenowy (witamina B3

lub witamina B5) i jego pochodne

2936 25 00 0- - Witamina B6 i jej pochodne
2936 26 00 0- - Witamina B12 i jej pochodne
2936 27 00 0- - Witamina C i jej pochodne
2936 28 00 0- - Witamina E i jej pochodne
2936 29- - Pozostałe witaminy i ich pochodne:
2936 29 10 0- - - Witamina B9 i jej pochodne
2936 29 30 0- - - Witamina H i jej pochodne
2936 29 90 0- - - Pozostałe
2936 90- Pozostałe, łącznie z naturalnymi

koncentratami:

- - Naturalne koncentraty witamin:
2936 90 11 0- - - Naturalne koncentraty witamin A+D
2936 90 19 0- - - Pozostałe
2936 90 90 0- - Mieszaniny między sobą, nawet w dowolnym

rozpuszczalniku

29372937Hormony, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne, używane głównie jako hormony; pozostałe steroidy używane głównie jako hormony:
2937 10- Hormony (przedniego) płata przysadki lub

podobne hormony oraz ich pochodne:

2937 10 10 0- - Hormony gonadotropowe
2937 10 90 0- - Pozostałe
- Hormony kory nadnerczy i ich pochodne:
2937 21 00 0- - Kortizon, hydrokortizon, prednison

(dehydrokortizon) i prednisolon

(dehydrohydrokortizon)

2937 22 00 0- - Chlorowcowane pochodne hormonów kory

nadnerczy

2937 29- - Pozostałe:
2937 29 10 0- - - Octany kortizonu i hydrokortizonu
2937 29 90 0- - - Pozostałe
- Pozostałe hormony i ich pochodne; pozostałe

steroidy używane głównie jako hormony:

2937 91 00 0- - Insulina i jej sole
2937 92 00 0- - Estrogeny i progestogeny
2937 99 00 0- - Pozostałe
29382938Glikozydy, naturalne i syntetyczne, oraz ich sole, etery, estry i inne pochodne:
2938 10 00 0- Rutyna (rutin) i jej pochodne
2938 90- Pozostałe:
2938 90 10 0- - Glikozydy digitaliny
2938 90 30 0- - Kwas lukrecjowy i lukrecjany
2938 90 90 0- - Pozostałe
29392939Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne:
2939 10 00 0- Alkaloidy opium i ich pochodne; ich sole
- Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne;

ich sole:

2939 21- - Chinina i jej sole:
2939 21 10 0- - - Chinina i siarczan chininy
2939 21 90 0- - - Pozostałe
2939 29 00 0- - Pozostałe
2939 30 00 0- Kofeina i jej sole
2939 40- Efedryny i ich sole:
2939 40 10 0- - Efedryna i jej sole
2939 40 30 0- - Pseudoefedryna (INN) i jej sole
2939 40 90 0- - Pozostałe
2939 50- Teofilina i aminofilina (teofilino-

etylenodwuamina) i ich pochodne; ich sole:

2939 50 10 0- - Teofilina i aminofilina (teofilino-

etylenodwuamina); ich sole

2939 50 90 0- - Pozostałe
2939 60- Alkaloidy sporyszu i ich pochodne; ich sole:
2939 60 10 0- - Ergometryna (INN) i jej sole
2939 60 30 0- - Ergotamina (INN) i jej sole
2939 70 00 0- Nikotyna i jej sole
2939 90- Pozostałe:
- - Kokaina i jej sole:
2939 90 11 0- - - Surowa kokaina
2939 90 19 0- - - Pozostałe
2939 90 30 0- - Emetyna i jej sole
2939 90 90 0- - Pozostałe
29412941Antybiotyki:
2941 10- Penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu

penicylanowego; ich sole:

2941 10 10 0- - Amoxycyllin (INN) i jej sole
2941 10 20 0- - Ampicillin (INN), metampicillin (INN),

piampicillin (INN), i ich sole

2941 10 90 0- - Pozostałe
2941 20- Streptomycyny i ich pochodne; ich sole:
2941 20 10 0- - Dwuhydrostreptomycyna
2941 20 90 0- - Pozostałe
2941 30 00 0- Tetracykliny i ich pochodne; ich sole
2941 40 00 0- Chloramfenikol i jego pochodne; ich sole
2941 50 00 0- Erytromycyna i jej pochodne; ich sole
2941 90 00 0- Pozostałe
30013001Gruczoły i inne narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i nie sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; inne substancje ludzkie i zwierzęce preparowane, do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3001 10- Gruczoły i inne narządy, suszone,

sproszkowane i nie sproszkowane:

3001 10 10 0- - Sproszkowane
3001 10 90 0- - Pozostałe
3001 20- Ekstrakty gruczołów lub innych narządów, lub

ich wydzielin:

3001 20 10 0- - Pochodzenia ludzkiego
3001 20 90 0- - Pozostałe
3001 90- Pozostałe:
3001 90 10 0- - Pochodzenia ludzkiego
- - Pozostałe:
3001 90 91 0- - - Heparyna i jej sole
3001 90 99 0- - - Pozostałe
30023002Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne:
3002 10- Antysurowice i pozostałe frakcje krwi:
3002 10 10 0- - Antysurowice
- - Pozostałe frakcje krwi:
3002 10 91 0- - - Hemoglobina, globulina krwi i globulina

surowicy

- - - Pozostałe:
3002 10 95 0- - - - Pochodzenia ludzkiego
3002 10 99 0- - - - Pozostałe
3002 20 00 0- Szczepionki stosowane w lecznictwie
- Szczepionki stosowane w weterynarii:
3002 31 00 0- - Szczepionki przeciw chorobom racic i pyska
3002 39 00 0- - Pozostałe
3002 90- Pozostałe:
3002 90 10 0- - Krew ludzka
3002 90 30 0- - Krew zwierzęca przygotowana do stosowania

terapeutycznego, profilaktycznego i

diagnostycznego

3002 90 50 0- - Hodowle mikroorganizmów
3002 90 90 0- - Pozostałe
30033003Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji nr 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale nie przygotowane w odmierzonych dawkach lub w pojedynczych opakowaniach do sprzedaży detalicznej:
3003 10 00 0- Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze

strukturą kwasu penicylanowego, lub

streptomycyn i ich pochodnych

3003 20 00 0- Zawierające inne antybiotyki
- Zawierające hormony lub ich produkty z

pozycji nr 2937, ale nie zawierające

antybiotyków:

3003 31 00 0- - Zawierające insulinę
3003 39 00 0- - Pozostałe
3003 40 00 0- Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale

nie zawierające hormonów lub innych produktów

z pozycji nr 2937 lub antybiotyków

3003 90- Pozostałe:
3003 90 10 0- - Zawierające jod lub związki jodu
3003 90 90 0- - Pozostałe
30043004Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji nr 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów mieszanych lub nie zmieszanych, dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, przygotowane w odmierzonych dawkach lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej:
3004 10- Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze

strukturą kwasu penicylanowego lub

streptomycyn lub ich pochodne:

3004 10 10 0- - Zawierające, jako substancje aktywne,

jedynie penicyliny lub ich pochodne ze

strukturą kwasu penicylanowego

3004 10 90 0- - Pozostałe
3004 20- Zawierające inne antybiotyki:
3004 20 10 0- - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

3004 20 90 0- - Pozostałe
- Zawierające hormony lub inne produkty z

pozycji nr 2937, ale nie zawierające

antybiotyków:

3004 31- - Zawierające insulinę:
3004 31 10 0- - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

3004 31 90 0- - - Pozostałe
3004 32- - Zawierające hormony kory nadnerczy:
3004 32 10 0- - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

3004 32 90 0- - - Pozostałe
3004 39- - Pozostałe:
3004 39 10 0- - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

3004 39 90 0- - - Pozostałe
3004 40- Zawierające alkaloidy i ich pochodne, lecz

nie zawierające hormonów, innych produktów z

pozycji nr 2937 lub antybiotyków:

3004 40 10 0- - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

3004 40 90 0- - Pozostałe
3004 50- Pozostałe leki zawierające witaminy lub inne

produkty z pozycji nr 2936:

3004 50 10 0- - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

3004 50 90 0- - Pozostałe
3004 90- Pozostałe:
- - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej:

3004 90 11 0- - - Zawierające jod lub związki jodu
3004 90 19 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
3004 90 91 0- - - Zawierające jod lub związki jodu
3004 90 99 0- - - Pozostałe
30053005Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub przygotowane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych:
3005 10 00 0- Przylepne opatrunki i inne artykuły mające

warstwę przylepną

3005 90- Pozostałe:
3005 90 10 0- - Wata i produkty z waty
- - Pozostałe:
- - - Z materiałów włókienniczych:
3005 90 31 0- - - - Gaza i artykuły z gazy
- - - - Pozostałe:
3005 90 51 0- - - - - Z materiałów nietkanych
3005 90 55 0- - - - - Pozostałe
3005 90 99 0- - - Pozostałe
30063006Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 3 do tego działu:
3006 10- Sterylny katgut chirurgiczny, podobne

sterylne materiały do zszywania i sterylne

materiały przylepne do chirurgicznego

zamykania ran, sterylne opatrunki i tampony;

sterylne środki absorpcyjne, chirurgiczne lub

stomatologiczne do tamowania krwawienia:

3006 10 10 0- - Sterylny katgut chirurgiczny
3006 10 90 0- - Pozostałe
3006 20 00 0- Odczynniki do ustalania grupy krwi
3006 30 00 0- Preparaty kontrastowe do badań

rentgenowskich; odczynniki diagnostyczne do

badania pacjentów

3006 40 00 0- Cementy dentystyczne lub inne wypełniacze;

cement do rekonstrukcji kości

3006 50 00 0- Zestawy pierwszej pomocy
3006 60- Chemiczne środki antykoncepcyjne, na bazie

hormonów lub środków plemnikobójczych:

- - Na bazie hormonów:
3006 60 11 0- - - Przygotowane w opakowaniach do sprzedaży

detalicznej

3006 60 19 0- - - Pozostałe
3006 60 90 0- - Na bazie środków plemnikobójczych
31013101 00 00 0Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą, poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez mieszanie lub obróbkę chemiczną produktów zwierzęcych lub roślinnych
31023102Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:
3102 10- Mocznik, nawet w roztworze wodnym:
3102 10 10 0- - Mocznik w masie zawierający powyżej 45%

azotu w suchym bezwodnym produkcie

3102 10 90 0- - Pozostały
- Siarczan amonowy; sole podwójne i mieszaniny

siarczanu amonowego i azotanu amonowego:

3102 21 00 0- - Siarczan amonowy
3102 29 00 0- - Pozostałe
3102 30- Azotan amonowy, nawet w roztworze wodnym:
3102 30 10 0- - W roztworze wodnym
3102 30 90 0- - Pozostały
3102 40- Mieszaniny azotanu amonowego z węglanem

wapniowym lub innymi nieorganicznymi

substancjami nie będącymi nawozami:

3102 40 10 0- - Z azotem o zawartości w masie nie

przekraczającej 28%

3102 40 90 0- - Z azotem o zawartości w masie powyżej 28%
3102 50- Azotan sodowy:
3102 50 10 0- - Naturalny azotan sodowy
3102 50 90 0- - Pozostały
3102 60 00 0- Podwójne sole i mieszaniny azotanu wapniowego

i azotanu amonowego

3102 70 00 0- Cyjanamid wapnia
3102 80 00 0- Mieszaniny mocznika i azotanu amonowego w

roztworze wodnym lub amoniakalnym

3102 90 00 0- Pozostałe, łącznie z mieszaninami nie

wyszczególnionymi w poprzednich podpozycjach

31033103Nawozy fosforowe mineralne lub chemiczne:
3103 10- Superfosfaty:
3103 10 10 0- - Z zawartością pięciotlenku fosforu w

masie powyżej 35%

3103 10 90 0- - Pozostałe
3103 20 00 0- Tomasyna (żużel Thomasa)
3103 90 00 0- Pozostałe
31043104Nawozy potasowe mineralne lub chemiczne:
3104 10 00 0- Karnalit, sylwin i inne surowe naturalne sole

potasowe

3104 20- Chlorek potasowy:
3104 20 10 0- - Z zawartością potasu w masie w

przeliczeniu na K2O, nie przekraczającą

40% suchego bezwodnego produktu

3104 20 50 0- - Z zawartością potasu w masie w

przeliczeniu na K2O, powyżej 40%, ale nie

przekraczającą 62% suchego bezwodnego

produktu

3104 20 90 0- - Z zawartością potasu w masie w

przeliczeniu na K2O, powyżej 62% suchego

bezwodnego produktu

3104 30 00 0- Siarczan potasowy
3104 90 00 0- Pozostałe
31053105Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nie przekraczającej 10 kg:
3105 10 00 0- Produkty tego działu w tabletkach lub

podobnych postaciach, lub w opakowaniach o

masie brutto nie przekraczającej 10 kg

3105 20- Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające

trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i

potas:

3105 20 10 0- - Z zawartością azotu w masie powyżej 10%

suchego bezwodnego produktu

3105 20 90 0- - Pozostałe
3105 30- Wodoroortofosforan dwuamonowy (fosforan

dwuamonowy):

3105 30 10 0- - Z zawartością żelaza w masie nie

przekraczającą 0,03% suchego bezwodnego

produktu

3105 30 90 0- - Z zawartością żelaza w masie powyżej 0,03%

suchego bezwodnego produktu

3105 40- Dwuwodoroortofosforan amonowy (fosforan

jednoamonowy) oraz jego mieszaniny z

wodoroortofosforanem dwuamonowym (fosforanem

dwuamonowym):

3105 40 10 0- - Z zawartością żelaza w masie nie

przekraczającą 0,03% suchego bezwodnego

produktu

3105 40 90 0- - Z zawartością żelaza w masie powyżej 0,03%

suchego bezwodnego produktu

- Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne

zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot

i fosfor:

3105 51 00 0- - Zawierające azotany i fosforany
3105 59 00 0- - Pozostałe
3105 60- Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające

dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas:

3105 60 10 0- - Superfosfat potasowy
3105 60 90 0- - Pozostałe
3105 90- Pozostałe:
3105 90 10 0- - Naturalny azotan sodowo-potasowy

składający się z naturalnej mieszaniny

azotanu sodowego i azotanu potasowego

(zawartość azotanu potasowego może sięgać

44%) o całkowitej zawartości azotu w masie

nie przekraczającej 16,3% suchego

bezwodnego produktu

- - Pozostałe:
3105 90 91 0- - Z zawartością azotu w masie nie

przekraczającą 10% suchego bezwodnego

produktu

3105 90 99 0- - - Pozostałe
32133213 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach albo podobnych postaciach lub opakowaniach:
*3213 10 00 0- Farby w kompletach4
*3213 90 00 0- Pozostałe4
33043304Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątków leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure:
- Pozostałe:
*3304 99 00 0- - Pozostałe5
33063306Preparaty do higieny zębów i jamy ustnej, łącznie z pastami i proszkami do utrzymywania higieny protez:
*3306 10 00 0- Pasty i proszki do zębów6
34013401Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty używane jako mydło, w postaci prętów, kawałków, lub w innych ukształtowanych formach, nawet zawierających mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powlekane lub pokryte mydłem lub detergentem:
- Mydło i organiczne środki powierzchniowo

czynne oraz preparaty w postaci prętów,

kawałków, lub w innych ukształtowanych

formach, oraz papier, watolina, filc i

włóknina, impregnowane, powlekane lub pokryte

mydłem lub detergentem:

*3401 11 00 0- - Do stosowania toaletowego (nawet produkty

lecznicze)7

34073407 00 00 0Pasty modelarskie, nawet do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", przygotowany w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnych postaciach; inne preparaty do stosowania w dentystyce, produkowane na bazie gipsu (gipsu palonego lub siarczanu wapnia)
35013501Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:
3501 10- Kazeina:
3501 10 10 0- - Do produkcji regenerowanych włókien

włókienniczych

3501 10 50 0- - Do stosowania w przemyśle innym niż

produkującym żywność lub pasze

3501 10 90 0- - Pozostałe
35023502Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% protein z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin:
3502 10- Albumina jaja:
3502 10 10 0- - Niezdatne lub uznane za niezdatne do

konsumpcji przez ludzi

- - Pozostałe:
3502 10 91 0- - - Suszone (np. w arkuszach, łuskach,

płatkach, proszku)

3502 10 99 0- - - Pozostałe
3502 90- Pozostałe:
- - Albuminy inne niż albumina jaja:
3502 90 10 0- - - Niezdatne, lub uznane za niezdatne do

konsumpcji przez ludzi

35033503Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych /nawet kwadratowych/, barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji nr 3501:
3503 00 10 0- Żelatyna i jej pochodne
35043504 00 00 0Peptony i ich pochodne; inne substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; proszek skórzany, nawet chromowany
35053505Dekstryny i inne skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach:
3505 10- Dekstryny i inne modyfikowane skrobie:
3505 10 10 0- - Dekstryny
- - Inne modyfikowane skrobie:
3505 10 50 0- - - Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane
3505 10 90 0- - - Pozostałe
35073507Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3507 10 00 0- Podpuszczka i jej koncentraty
3507 90 00 0- Pozostałe
37023702Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:
3702 10 00- Do promieni rentgenowskich:
3702 10 00 1- - Film do zastosowania w defektoskopii

przemysłowej o szerokości powyżej 1 m

3702 10 00 9- - Pozostałe
37053705Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż filmy kinematograficzne:
3705 90- Pozostałe:
*3705 90 90 0- - Pozostałe8
38023802Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne:
3802 10 00 0- Węgiel aktywowany
38083808Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):
3808 10- Środki owadobójcze (insektycydy):
3808 10 10 0- - Na bazie perytroidów
3808 10 20 0- - Na bazie chlorowanych węglowodorów
3808 10 30 0- - Na bazie karbominianów
3808 10 40 0- - Na bazie związków fosfoorganicznych
3808 10 90 0- - Pozostałe
3808 20- Środki grzybobójcze (fungicydy):
- - Nieorganiczne:
3808 20 10 0- - - Preparaty na bazie związków miedzi
3808 20 15 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
3808 20 30 0- - - Na bazie ditiokarbaminianów
3808 20 40 0- - - Na bazie benzimidiazoli
3808 20 50 0- - - Na bazie diazoli lub triazoli
3808 20 60 0- - - Na bazie diazyny lub morfoliny
3808 20 80 0- - - Pozostałe
3808 30- Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające

kiełkowanie, oraz regulatory wzrostu roślin:

- - Środki chwastobójcze (herbicydy):
3808 30 11 0- - - Na bazie fenoksów - hormonów roślin
3808 30 13 0- - - Na bazie triazyn
3808 30 15 0- - - Na bazie amidów
3808 30 17 0- - - Na bazie karbominianów
3808 30 21 0- - - Na bazie pochodnych dinitroaniliny
3808 30 23 0- - - Na bazie pochodnych mocznika, uracylu

(2,4-dwuhydroksypirymidyna) lub

sulforylomocznika

3808 30 27 0- - - Pozostałe
3808 30 30 0- - Preparaty opóźniające kiełkowanie
3808 30 90 0- - Regulatory wzrostu roślin
3808 40- Środki odkażające
3808 40 10 0- - Na bazie czwartorzędowych soli amoniowych
3808 40 20 0- - Na bazie związków chlorowcowanych
3808 40 90 0- - Pozostałe
3808 90- Pozostałe
3808 90 10 0- - Środki gryzoniobójcze (rodentycydy)
3808 90 90 0- - Pozostałe
38213821 00 00 0Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów
38223822 00 00 0Złożone odczynniki lub reagenty laboratoryjne, inne niż z pozycji nr 3002 lub 3006
38233823Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3823 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3823 90 91 0- - - Produkty i preparaty do użytku

farmaceutycznego lub chirurgicznego

*3823 90 98 0- - - Pozostałe9
39133913Polimery naturalne (np. kwas alginowy) i zmodyfikowane polimery naturalne utwardzone (np. utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:
3913 90- Pozostałe:
3913 90 80 0- - Pozostałe
39243924Naczynia stołowe, kuchenne, inne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe z tworzyw sztucznych:
*3924 10 00 0- Naczynia stołowe i kuchenne21
39263926Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów z pozycji nr 3901 do 3914:
*3926 10 00 0- Artykuły biurowe lub szkolne10
*3926 20 00 0- Odzież i dodatki do odzieży11
40124012Bieżnikowane lub używane opony pneumatyczne z kauczuku; opony pełne lub poduszkowe, wymienne bieżniki opon, klapy opon, z kauczuku:
4012 10- Opony bieżnikowane:
- - Pozostałe:
4012 10 80 0- - - Pozostałe
4012 20- Używane opony pneumatyczne:
4012 20 90 0- - Pozostałe
40144014Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (łącznie z odciągaczami do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit, z wyposażeniem lub bez z ebonitu:
4014 10 00 0- Osłonki antykoncepcyjne
4014 90- Pozostałe:
4014 90 10 0- - Odciągacze do pokarmu, osłonki na brodawki

i artykuły podobne dla matek karmiących

4014 90 90 0- - Pozostałe
40154015Odzież i dodatki do odzieży (także rękawiczki), do wszystkich celów, z kauczuku wulkanizowanego innego niż ebonit:
- Rękawice:
4015 11 00 0- - Chirurgiczne
40164016Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego:
- Pozostałe:
4016 92 00 0- - Gumy do wycierania
41014101Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), nawet odwłosione, również dwojone:
4101 10- Całe skóry i skórki bydlęce, o masie jednej

skóry nie przekraczającej 8 kg przy suszeniu

zwykłym, 10 kg jeśli suchosolone lub 14 kg

jeśli świeże mokrosolone lub inaczej

zakonserwowane:

4101 10 10 0- - Świeże lub mokrosolone
4101 10 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe skóry i skórki bydlęce świeże lub

mokrosolone:

4101 21 00 0- - Całe
4101 22 00 0- - Krupony i półkrupony
4101 29 00 0- - Pozostałe
4101 30- Pozostałe skóry i skórki bydlęce inaczej

zakonserwowane:

4101 30 10 0- - Suszone lub suchosolone
4101 30 90 0- - Pozostałe
4101 40 00 0- Skóry i skórki końskie lub innych zwierząt

jednokopytnych

41034103Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 (b) lub 1 (c) do niniejszego działu:
4103 10- Kozie i koźlęce:
4103 10 10 0- - Świeże, solone lub suszone
4103 10 90 0- - Pozostałe
41104110 00 00 0Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nie nadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mąka skórzana
42024202Kufry, walizy, pudła na kapelusze, teczki, aktówki, tornistry, torby pilota, futerały na: lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery i podobne pokrowce; torby podróżne, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, szkatułki na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce i podobne pojemniki ze skóry lub ze skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, również w całości lub głównie pokryte takimi materiałami:
- Kufry, walizy, pudła na kapelusze, teczki,

aktówki, tornistry i podobne wyroby:

4202 12- - Z zewnętrzną powierzchnią z tworzyw

lub z materiałów włókienniczych:

- - - Z folii z tworzywa sztucznego:
*4202 12 11 0- - - - Teczki, aktówki, tornistry i podobne

pojemniki13

*4202 12 50 0- - - Z uformowanego tworzywa sztucznego13
- - - Z pozostałych materiałów, w tym z fibry:
*4202 12 91 0- - - - Teczki, aktówki, tornistry i podobne

pojemniki13

4202 19- - Pozostałe:
*4202 19 10 0- - - Z aluminium13
*4202 19 90 0- - - Z pozostałych materiałów13
42064206Wyroby z jelit, błon, pęcherzy albo ścięgien (nie dotyczy wyrobów z wnętrzności jedwabników):
4206 10 00 0- Katgut
4206 90 00 0- Pozostałe
44014401Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek, szczap lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów i kawałków; trociny, odpady i ścinki drewniane, polana, nawet aglomerowane w brykiety lub w podobne formy:
4401 30- Trociny, odpady i ścinki drewniane, nawet

aglomerowane w polana, brykiety lub w podobne

formy:

*4401 30 10 0- - Trociny31
48034803 00 Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników i pieluszek oraz podobny papier stosowany dla celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach o szerokości powyżej 36 cm lub w postaci arkuszy prostokątnych (również kwadratowych), w których po rozprostowaniu co najmniej jeden bok przekracza 36 cm:
4803 00 10 0 - Wata celulozowa
48184818Papier toaletowy, chustki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, serwety, serwetki, pieluszki dla niemowląt, podpaski higieniczne, tampony, prześcieradła i podobne wyroby do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, odzież i dodatki do odzieży z celulozy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych:
4818 40- Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla

niemowląt i podobne wyroby sanitarne:

- - Pieluszki dla niemowląt i podobne wyroby

sanitarne:

- - Podpaski higieniczne, tampony i podobne wyroby:
4818 40 11 0- - - Podpaski higieniczne
4818 40 13 0- - - Tampony
4818 40 19 0- - - Pozostałe
4818 40 91 0- - - Nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej
4818 40 99 0- - - Pozostałe
4818 90- Pozostałe:
4818 90 10 0- - Wyroby przeznaczone do celów chirurgicznych,

medycznych lub higienicznych, nie

przeznaczone do sprzedaży detalicznej

4818 90 90 0- - Pozostałe
48204820Rejestry, księgi rachunkowe, notesy, zeszyty, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, terminarze, pamiętniki i podobne wyroby, bloki brudnopisowe, bibuły, skoroszyty (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, formularze urzędowe, przekładane komplety z kalką do pisania i inne materiały piśmienne z papieru i tektury; albumy na próbki lub do kolekcji i okładki książek, z papieru lub tektury:
4820 10- Rejestry, księgi rachunkowe, notatniki,

księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe,

terminarze, dzienniki i podobne wyroby:

*4820 10 30 0- - Notesy i zeszyty, bloki listowe,

terminarze10

*4820 20 00 0- Bruliony10
*4820 30 00 0- Okładki (ale inne niż do książek), teczki,

okładki do akt i skoroszyty10

*4820 90 00 0- Pozostałe10
49014901Drukowane książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach lub w innej formie:
4901 10 00 0- W pojedynczych arkuszach, również składane
- Pozostałe:
4901 91 00 0- - Słowniki i encyklopedie oraz ich seryjne

odcinki

4901 99 00 0- - Pozostałe
49024902Gazety, dzienniki i czasopisma, ilustrowane lub nie, zawierające materiały reklamowe:
4902 10 00 0- Wychodzące co najmniej 4 razy na tydzień
4902 90- Pozostałe:
4902 90 10 0- - Wychodzące raz na tydzień
4902 90 30 0- - Wychodzące raz na miesiąc
4902 90 90 0- - Pozostałe
49034903 00 00 0Książki obrazkowe dla dzieci i książki do rysowania lub kolorowania
49044904 00 00 0Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione
49054905Mapy, mapy hydrograficzne, mapy morskie, wszelkich rodzajów, również atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane:
4905 10 00 0- Globusy
- Pozostałe:
4905 91 00 0- - W postaci książek
4905 99 00 0- - Pozostałe
56015601Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nie przekraczającej 5 mm (kosmyki), proszek oraz rozdrobnione resztki włókien:
5601 10- Podpaski higieniczne, tampony i pieluszki

dla niemowląt oraz podobne artykuły

higieniczne z waty:

5601 10 10 0- - Z włókien chemicznych
5601 10 90 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych
- Wata; inne wyroby z waty:
5601 21- - Z bawełnianej:
5601 21 10 0- - - Higroskopijnej
5601 21 90 0- - - Pozostałej
5601 22- - Z włókien chemicznych:
5601 22 10 0- - - Zwoje o średnicy nie większej niż 8 mm
- - - Pozostałe
5601 22 91 0- - - - Z włókien syntetycznych
5601 22 99 0- - - - Z włókien przetworzonych
5601 29 00 0- - Pozostałe
61016101Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów z pozycji nr 6103:
6101 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6101 10 10 0- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem,

peleryny i podobne artykuły11

*6101 10 90 0- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy

na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-

jacket" i podobne artykuły11

6101 20- Z bawełny:
*6101 20 10 0- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem,

peleryny i podobne artykuły11

*6101 20 90 0- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do

jazdy na nartach), kurtki "wind-cheater" i

"wind-jacket" i podobne artykuły11

6101 30- Z włókien chemicznych:
*6101 30 10 0- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem i

podobne artykuły11

*6101 30 90 0- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy

na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-

jacket" i podobne artykuły11

6101 90- Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6101 90 10 0- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem,

peleryny i podobne artykuły11

*6101 90 90 0- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy

na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-

jacket" i podobne artykuły11

61026102Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją nr 6104:
6102 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6102 10 10 0- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem,

peleryny i podobne artykuły11

*6102 10 90 0- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy

na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-

jacket" i podobne artykuły11

6102 20- Z bawełny:
*6102 20 10 0- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem,

peleryny i podobne artykuły11

*6102 20 90 0- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy

na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-

jacket" i podobne artykuły11

6102 30- Z włókien chemicznych:
*6102 30 10 0- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem,

peleryny i podobne artykuły11

*6102 30 90 0- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy

na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-

jacket" i podobne artykuły11

6102 90- Z innych materiałów włókienniczych:
*6102 90 10 0- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem,

peleryny i podobne artykuły11

*6102 90 90 0- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy

na nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-

jacket" i podobne artykuły11

61036103Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego), dziane lub szydełkowane:
- Zestawy ubraniowe:
*6103 11 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6103 12 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6103 19 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Zestawy odzieżowe:
*6103 21 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6103 22 00 0- - Z bawełny11
*6103 23 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6103 29 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Marynarki i blezery:
*6103 31 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6103 32 00 0- - Z bawełny11
*6103 33 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6103 39 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki",

bryczesy i szorty:

6103 41- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6103 41 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
*6103 41 90 0- - - Pozostałe11
6103 42- - Z bawełny:
*6103 42 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
*6103 42 90 0- - - Pozostałe11
6103 43- - Z włókien syntetycznych:
*6103 43 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
*6103 43 90 0- - - Pozostałe11
6103 49- - Z innych materiałów włókienniczych:
*6103 49 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
- - - Pozostałe:
*6103 49 91 0- - - - Z włókien przetworzonych11
*6103 49 99 0- - - - Pozostałe11
61046104Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), dziane lub szydełkowane:
- Zestawy ubraniowe:
*6104 11 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6104 12 00 0- - Z bawełny11
*6104 13 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6104 19 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Zestawy odzieżowe:
*6104 21 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6104 22 00 0- - Z bawełny11
*6104 23 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6104 29 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Żakiety i blezery:
*6104 31 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6104 32 00 0- - Z bawełny11
*6104 33 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6104 39 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Suknie:
*6104 41 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6104 42 00 0- - Z bawełny11
*6104 43 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6104 44 00 0- - Z włókien przetworzonych11
*6104 49 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Spódnice i spódnico-spodnie:
*6104 51 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6104 52 00 0- - Z bawełny11
*6104 53 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6104 59 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki",

bryczesy i szorty:

6104 61- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6104 61 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
*6104 61 90 0- - - Pozostałe11
*6104 62- - Z bawełny11
*6104 62 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
*6104 62 90 0- - - Pozostałe11
6104 63- - Z włókien syntetycznych11
*6104 63 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
*6104 63 90 0- - - Pozostałe11
6104 69- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6104 69 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
- - - Pozostałe:
*6104 69 91 0- - - - Z włókien przetworzonych11
*6104 69 99 0- - - - Z pozostałych materiałów

włókienniczych11

61056105Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowane:
*6105 10 00 0- Z bawełny11
6105 20- Z włókien chemicznych:
*6105 20 10 0- - Z włókien syntetycznych11
*6105 20 90 0- - Z włókien przetworzonych11
6105 90- Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6105 90 10 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6105 90 90 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
61066106Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki sportowe, dziane lub szydełkowane:
*6106 10 10 0- Z bawełny11
*6106 20 00 0- Z włókien chemicznych11
6106 90- Z innych materiałów włókienniczych:
*6106 90 10 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6106 90 30 0- - Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu11
*6106 90 50 0- - Z lnu lub ramii11
*6106 90 90 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
61076107Męskie lub chłopięce kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szydełkowane:
- Kalesony i majtki:
*6107 11 00 0- - Z bawełny11
*6107 12 00 0- - Z włókien chemicznych11
*6107 19 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
- Koszule nocne i pidżamy:
*6107 21 00 0- - Z bawełny11
*6107 22 00 0- - Z włókien chemicznych11
*6107 29 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
- Pozostałe:
6107 91- - Z bawełny:
*6107 91 10 0- - - Z dzianin pętelkowych11
*6107 91 90 0- - - Pozostałe11
*6107 92 00 0- - Z włókien chemicznych11
*6107 99 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
61086108Damskie lub dziewczęce półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
- Półhalki i halki:
6108 11- - Z włókien chemicznych:
*6108 11 10 0- - - Z włókien syntetycznych11
*6108 11 90 0- - - Z włókien przetworzonych11
6108 19- - Z innych materiałów włókienniczych:
*6108 19 10 0- - - Z bawełny11
*6108 19 90 0- - - Z innych materiałów włókienniczych11
- Majtki i figi:
*6108 21 00 0- - Z bawełny11
*6108 22 00 0- - Z włókien chemicznych11
*6108 29 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
- Koszule nocne i pidżamy:
6108 31- - Z bawełny:
*6108 31 10 0- - - Koszule nocne11
*6108 31 90 0- - - Pidżamy11
6108 32- - Z włókien chemicznych:
- - - Z włókien syntetycznych:
*6108 32 11 0- - - - Koszule nocne11
*6108 32 19 0- - - - Pidżamy11
*6108 32 90 0- - - Z włókien przetworzonych11
*6108 39 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
- Pozostałe:
6108 91- - Z bawełny:
*6108 91 10 0- - - Z dzianin pętelkowych11
*6108 91 90 0- - - Pozostałe11
*6108 92 00 0- - Z włókien chemicznych11
6108 99- - Z innych materiałów włókienniczych:
*6108 99 10 0- - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6108 99 90 0- - - Z innych materiałów włókienniczych11
61096109Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub szydełkowane:
*6109 10 00 0- Z bawełny11
6109 90- Z innych materiałów włókienniczych:
*6109 90 10 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6109 90 30 0- - Z włókien chemicznych11
*6109 90 90 0- - Pozostałe11
61106110Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
6110 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6110 10 10 0- - Swetry, golfy i pulowery, zawierające w

masie przynajmniej 50% wełny i o masie

600 g lub więcej na sztukę11

- - Pozostałe:
- - - Męskie lub chłopięce:
*6110 10 31 0- - - - Z wełny11
- - - - Z cienkiej sierści zwierzęcej:
*6110 10 35 0- - - - - Z kóz kaszmirskich11
*6110 10 38 0- - - - - Pozostałe11
- - - Damskie lub dziewczęce:
*6110 10 91 0- - - - Z wełny11
- - - - Z cienkiej sierści zwierzęcej:
*6110 10 95 0- - - - - Z kóz kaszmirskich11
*6110 10 98 0- - - - - Pozostałe11
6110 20- Z bawełny:
*6110 20 10 0- - Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z

kołnierzami polo i golfowym11

- - Pozostałe:
*6110 20 91 0- - - Męskie lub chłopięce11
*6110 20 99 0- - - Damskie lub dziewczęce11
6110 30- Z włókien chemicznych:
*6110 30 10 0- - Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z

kołnierzami polo i golfowym11

- - Pozostałe:
*6110 30 91 0- - - Męskie lub chłopięce11
*6110 30 99 0- - - Damskie lub dziewczęce11
6110 90- Z innych materiałów włókienniczych:
*6110 90 10 0- - Z lnu lub ramii11
*6110 90 90 0- - Pozostałe11
61116111Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub szydełkowane:
6111 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6111 10 10 0- - Rękawiczki, mitenki i rękawiczki z jednym

palcem11

*6111 10 90 0- - Pozostałe11
6111 20- Z bawełny:
*6111 20 10 0- - Rękawiczki, mitenki i rękawiczki z jednym

palcem11

*6111 20 90 0- - Pozostałe11
6111 30- Z włókien syntetycznych:
*6111 30 10 0- - Rękawiczki, mitenki i rękawiczki z jednym

palcem11

*6111 30 90 0- - Pozostałe11
*6111 90 00 0- Z pozostałych materiałów włókienniczych11
61126112Ubiory do turystyki pieszej, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, dziane lub szydełkowane:
- Ubiory do turystyki pieszej:
*6112 11 00 0- - Z bawełny11
*6112 12 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6112 19 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
*6112 20 00 0- Ubiory narciarskie11
- Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe:
6112 31- - Z włókien syntetycznych:
*6112 31 10 0- - - Zawierające w masie 5% lub więcej nitki

gumowej11

*6112 31 90 0- - - Pozostałe11
6112 39- - - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6112 39 10 0- - - Zawierające w masie 5% lub więcej nitki

gumowej11

6112 39 90 0- - - Pozostałe11
- Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe:
6112 41- - Z włókien syntetycznych:
*6112 41 10 0- - - Zawierające w masie 5% lub więcej nitki

gumowej11

*6112 41 90 0- - - Pozostałe11
6112 49- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6112 49 10 0- - - Zawierające w masie 5% lub więcej nitki

gumowej11

*6112 49 90 0- - - Pozostałe11
61136113 00Odzież wykonana z dzianin, również szydełkowanych, z pozycji nr 5903, 5906 lub 5907:
*6113 00 10 0- Z dzianin, również szydełkowanych, z pozycji

nr 590611

*6113 00 90 0- Pozostałe11
61146114 Pozostała odzież dziana lub szydełkowana:
*6114 10 00 0- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6114 20 00 0- Z bawełny11
*6114 30 00 0- Z włókien chemicznych11
*6114 90 00 0- Z pozostałych materiałów włókienniczych11
61156115Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i inne trykotaże, łącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane lub szydełkowane:
- Rajstopy i trykoty:
*6115 11 00 0- - Z włókien syntetycznych, o masie

jednostkowej pojedynczej przędzy poniżej

67 decyteksów11

*6115 12 00 0- - Z włókien syntetycznych, o masie

jednostkowej pojedynczej przędzy 67

decyteksów lub większej11

6115 19- - Z innych materiałów włókienniczych:
*6115 19 10 0- - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6115 19 90 0- - - Pozostałe11
- Pozostałe:
6115 91 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6115 92 00 0- - Z bawełny11
6115 93- - Z włókien syntetycznych:
*6115 93 30 0- - - Pończochy do kolan (z wyłączeniem

pończoch przeciwżylakowych)11

- - - Pozostałe:
*6115 93 99 0- - - - Pozostałe11
*6115 99 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
61166116Rękawiczki, mitenki, rękawiczki z jednym palcem, dziane lub szydełkowane:
- Pozostałe:
*6116 91 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6116 92 00 0- - Z bawełny11
*6116 93 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6116 99 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
61176117Pozostałe konfekcjonowane dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane; dziane lub szydełkowane części odzieży lub dodatków odzieżowych:
*6117 90 00 0- Części11
62016201Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" oraz podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów z pozycji nr 6203:
- Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe,

płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły:

*6201 11 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
6201 12- - Z bawełny:
*6201 12 10 0- - - O masie sztuki ubioru nie przekraczającej

1 kg11

*6201 12 90 0- - - O masie sztuki ubioru powyżej 1 kg11
6201 13- - Z włókien chemicznych:
*6201 13 10 0- - - O masie sztuki ubioru nie przekraczającej

1 kg11

*6201 13 90 0- - - O masie sztuki ubioru powyżej 1 kg11
*6201 19 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Pozostałe:
*6201 91 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6201 92 00 0- - Z bawełny11
*6201 93 00 0- - Z włókien chemicznych11
*6201 99 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
62036203Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego):
- Zestawy ubraniowe:
*6203 11 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6203 12 00 0- - Z włókien syntetycznych11
6203 19- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6203 19 10 0- - - Z bawełny11
*6203 19 30 0- - - Z włókien przetworzonych11
*6203 19 90 0- - - Pozostałe11
- Zestawy odzieżowe:
*6203 21 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
6203 22- - Z bawełny:
*6203 22 80 0- - - Pozostałe11
6203 23- - Z włókien syntetycznych:
*6203 23 80 0- - - Pozostałe11
6203 29- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
- - - Z włókien przetworzonych:
*6203 29 18 0- - - - Pozostałe11
*6203 29 90 0- - - Pozostałe11
- Marynarki i blezery:
*6203 31 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
6203 32- - Z bawełny:
*6203 32 90 0- - - Pozostałe11
6203 33- - Z włókien syntetycznych:
*6203 33 90 0- - - Pozostałe11
6203 39- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
- - - Z włókien przetworzonych:
*6203 39 19 0- - - - Pozostałe11
*6203 39 90 0- - - Pozostałe11
- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki",

bryczesy i szorty:

6203 41- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6203 41 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
*6203 41 30 0- - - Spodnie typu "ogrodniczki"11
*6203 41 90 0- - - Pozostałe11
6203 42- - Z bawełny:
- - - Spodnie i bryczesy:
- - - - Pozostałe:
*6203 42 31 0- - - - - Z drelichu11
*6203 42 33 0- - - - - Ze sztruksu11
*6203 42 35 0- - - - - Pozostałe11
- - - Spodnie typu "ogrodniczki":
*6203 42 59 0- - - - Pozostałe11
*6203 42 90 0- - - Pozostałe11
6203 43- - Z włókien syntetycznych:
- - - Spodnie i bryczesy:
*6203 43 19 0- - - - Pozostałe11
- - - Spodnie typu "ogrodniczki":
*6203 43 39 0- - - - Pozostałe11
*6203 43 90 0- - - Pozostałe11
6203 49- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
- - - Z włókien przetworzonych:
- - - - Spodnie i bryczesy:
*6203 49 19 0- - - - - Pozostałe11
- - - - Spodnie typu "ogrodniczki":
*6203 49 39 0- - - - - Pozostałe11
*6203 49 50 0- - - - Pozostałe11
*6203 49 90 0- - - Pozostałe11
62046204Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych):
- Zestawy ubraniowe:
*6204 11 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6204 12 00 0- - Z bawełny11
*6204 13 00 0- - Z włókien syntetycznych11
6204 19- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6204 19 10 0- - - Z włókien przetworzonych11
*6204 19 90 0- - - Pozostałe11
- Zestawy odzieżowe:
*6204 21 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
6204 22- - Z bawełny:
*6204 22 80 0- - - Pozostałe11
6204 23- - Z włókien syntetycznych:
*6204 23 80 0- - - Pozostałe11
6204 29 - - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
- - - Z włókien przetworzonych:
*6204 29 18 0- - - - Pozostałe11
*6204 29 90 0- - - Pozostałe11
- Żakiety i blezery:
*6204 31 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
6204 32- - Z bawełny:
*6204 32 90 0- - - Pozostałe11
6204 33- - Z włókien syntetycznych:
*6204 33 90 0- - - Pozostałe11
6204 39- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
- - - Z włókien przetworzonych:
*6204 39 19 0- - - - Pozostałe11
*6204 39 90 0- - - Pozostałe11
- Suknie:
*6204 41 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6204 42 00 0- - Z bawełny11
*6204 43 00 0- - Z włókien syntetycznych11
*6204 44 00 0- - Z włókien przetworzonych11
6204 49- - Z innych materiałów włókienniczych:
*6204 49 10 0- - - Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu11
*6204 49 90 0- - - Pozostałe11
- Spódnice i spódnico-spodnie:
*6204 51 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6204 52 00 0- - Z bawełny11
*6204 53 00 0- - Z włókien syntetycznych11
6204 59- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6204 59 10 0- - - Z włókien przetworzonych11
*6204 59 90 0- - - Pozostałe11
- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki",

bryczesy i szorty:

6204 61- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6204 61 10 0- - - Spodnie i bryczesy11
*6204 61 80 0- - - Spodnie typu "ogrodniczki"11
*6204 61 90 0- - - Pozostałe11
6204 62- - Z bawełny:
- - - Spodnie i bryczesy:
- - - - Pozostałe:
*6204 62 31 0- - - - - Z drelichu11
*6204 62 33 0- - - - - Ze sztruksu11
*6204 62 39 0- - - - - Pozostałe11
- - - Spodnie typu "ogrodniczki":
*6204 62 59 0- - - - Pozostałe11
*6204 62 90 0- - - Pozostałe11
6204 63- - Z włókien syntetycznych:
- - - Spodnie i bryczesy:
*6204 63 18 0- - - - Pozostałe11
- - - Spodnie typu "ogrodniczki":
*6204 63 39 0- - - - Pozostałe11
*6204 63 90 0- - - Pozostałe11
6204 69- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
- - - Z włókien przetworzonych:
- - - - Spodnie i bryczesy:
*6204 69 18 0- - - - - Pozostałe11
- - - - Spodnie typu "ogrodniczki":
*6204 69 39 0- - - - - Pozostałe11
*6204 69 50 0- - - - Pozostałe11
*6204 69 90 0- - - Pozostałe11
62056205Koszule męskie lub chłopięce:
*6205 10 00 0- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6205 20 00 0- Z bawełny11
*6205 30 00 0- Z włókien chemicznych11
6205 90- Z innych materiałów włókienniczych:
*6205 90 10 0- - Z lnu lub ramii11
*6205 90 90 0- - Pozostałe11
62066206Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe:
*6206 10 00 0- Z jedwabiu i odpadów jedwabiu11
*6206 20 00 0- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
*6206 30 00 0- Z bawełny11
*6206 40 00 0- Z włókien chemicznych11
6206 90- Z innych materiałów włókienniczych:
*6206 90 10 0- - Z lnu lub ramii11
*6206 90 90 0- - Pozostałe11
62076207Męskie lub chłopięce podkoszulki i podobne wyroby, kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby:
- Kalesony i majtki:
*6207 11 00 0- - Z bawełny11
*6207 19 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
- Koszule nocne i pidżamy:
*6207 21 00 0- - Z bawełny11
*6207 22 00 0- - Z włókien chemicznych11
*6207 29 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
- Pozostałe:
*6207 91- - Z bawełny:
*6207 91 10 0- - - Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne

artykuły z tkanin pętelkowych11

*6207 91 90 0- - - Pozostałe11
*6207 92 00 0- - Z włókien chemicznych11
*6207 99 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
62086208Damskie lub dziewczęce podkoszulki i podobne wyroby, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby:
- Półhalki i halki:
*6208 11 00 0- - Z włókien chemicznych11
6208 19- - Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6208 19 10 0- - - Z bawełny11
*6208 19 90 0- - - Pozostałe11
- Pidżamy i koszule nocne:
*6208 21 00 0- - Z bawełny11
*6208 22 00 0- - Z włókien chemicznych11
*6208 29 00 0- - Z innych materiałów włókienniczych11
- Pozostałe:
6208 91- - Z bawełny:
- - - Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i

podobne artykuły:

*6208 91 11 0- - - - Z tkanin pętelkowych11
*6208 91 19 0- - - - Pozostałe11
*6208 91 90 0- - - Pozostałe11
6208 92- - Z włókien chemicznych:
*6208 92 10 0- - - Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i

podobne artykuły11

*6208 92 90 0- - - Pozostałe11
*6208 99 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
62096209Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt:
*6209 10 00 0- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6209 20 00 0- Z bawełny11
*6209 30 00 0- Z włókien syntetycznych11
*6209 90 00 0- Z innych materiałów włókienniczych11
62116211Ubiory treningowe z podszewką, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe; pozostała odzież:
- Stroje kąpielowe:
*6211 11 00 0- - Męskie lub chłopięce11
*6211 12 00 0- - Damskie lub dziewczęce11
*6211 20 00 0- Ubiory narciarskie11
- Pozostała odzież męska lub chłopięca:
*6211 31 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
6211 32- - Z bawełny:
- - - Ubiory treningowe z podszewką:
*6211 32 31 0- - - - Pokryte z zewnątrz pojedynczą warstwą

tkaniny11

- - - - Pozostałe:
*6211 32 41 0- - - - - Części górne11
*6211 32 42 0- - - - - Części dolne11
*6211 32 90 0- - - Pozostałe11
6211 33- - Z włókien chemicznych:
- - - Ubiory treningowe z podszewką:
*6211 33 31 0- - - - W których wierzchnia warstwa zrobiona

jest z identycznego materiału11

- - - - Pozostałe:
*6211 33 41 0- - - - - Części górne11
*6211 33 42 0- - - - - Części dolne11
*6211 33 90 0- - - Pozostałe11
*6211 39 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
- Pozostała odzież damska lub dziewczęca:
*6211 41 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
6211 42- - Z bawełny:
*6211 42 10 0- - - Fartuszki, fartuchy, kitle i inne ubiory

robocze (nawet odpowiednie do użytku w

domu)11

- - - Ubiory treningowe z podszewką:
*6211 42 31 0- - - - W których wierzchnia warstwa zrobiona

jest z identycznego materiału11

- - - - Pozostałe:
*6211 42 41 0- - - - - Części górne11
*6211 42 42 0- - - - - Części dolne11
*6211 42 90 0- - - Pozostałe11
6211 43- - Z włókien chemicznych:
*6211 43 10 0- - - Fartuszki, fartuchy, kitle i inne ubiory

robocze (nawet odpowiednie do użytku w

domu)11

- - - Ubiory treningowe z podszewką:
*6211 43 31 0- - - - W których wierzchnia warstwa zrobiona

jest z identycznego materiału11

- - - - Pozostałe:
*6211 43 41 0- - - - - Części górne11
*6211 43 42 0- - - - - Części dolne11
*6211 43 90 0- - - Pozostałe11
*6211 49 00 0- - Z pozostałych materiałów włókienniczych11
62126212Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, również dziane lub szydełkowane:
*6212 90 00 0- Pozostałe11
62136213Chusteczki do nosa:
*6213 10 00 0- Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu11
*6213 20 00 0- Z bawełny11
*6213 90 00 0- Z pozostałych materiałów włókienniczych11
62146214Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły:
*6214 10 00 0- Z jedwabiu i odpadów jedwabiu11
*6214 20 00 0- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej11
*6214 30 00 0- Z włókien syntetycznych11
*6214 40 00 0- Z włókien przetworzonych11
6214 90- Z pozostałych materiałów włókienniczych:
*6214 90 10 0- - Z bawełny11
*6214 90 90 0- - Pozostałe11
6216 *6216 00 00 0Rękawiczki, rękawice z jednym palcem i mitenki11
62176217Inne konfekcjonowane dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, z wyłączeniem objętych pozycją nr 6212:
*6217 90 00 0- Części11
64016401Obuwie nieprzemakalne z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy, ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami:
6401 10- Obuwie z metalowym noskiem ochronnym:
*6401 10 10 0- - Z cholewkami z gumy14
*6401 10 90 0- - Z cholewkami z tworzyw sztucznych14
- Pozostałe obuwie:
6401 91- - Zakrywające kolano:
*6401 91 10 0- - - Z cholewkami z gumy14
*6401 91 90 0- - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych14
6401 92- - Zakrywające kostkę, ale nie zakrywające

kolana:

*6401 92 10 0- - - Z cholewkami z gumy14
*6401 92 90 0- - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych14
6401 99- - Pozostałe:
*6401 99 10 0- - - Z cholewkami z gumy14
*6401 99 90 0- - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych14
64026402Pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych:
- Obuwie sportowe:
*6402 11 00 0- - Buty narciarskie i do biegów przełajowych14
*6402 19 00 0- - Pozostałe14
*6402 20 00 0- Obuwie z wierzchnimi paskami lub rzemykami

przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków14

6402 30- Pozostałe obuwie z metalowym noskiem

ochronnym:

*6402 30 10 0- - Z cholewkami z gumy14
*6402 30 90 0- - Z cholewkami z tworzyw sztucznych14
- Pozostałe obuwie:
6402 91- Zakrywające kostkę:
*6402 91 10 0- - - Z cholewkami z gumy14
*6402 91 90 0- - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych14
6402 99- - Pozostałe:
*6402 99 10 0- - - Z cholewkami z gumy14
- - - Z cholewkami z tworzyw sztucznych:
- - - - Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków,

lub mające jedno lub więcej wycięć:

*6402 99 31 0- - - - - W których wysokość podeszwy razem

z obcasem przekracza 3 cm14

*6402 99 39 0- - - - - Pozostałe14
*6402 99 50 0- - - - Pantofle oraz inne obuwie domowe14
- - - - Pozostałe, o długości podeszwy

wewnętrznej:

*6402 99 91 0- - - - - Poniżej 24 cm14
64036403Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry:
- Obuwie sportowe:
*6403 11 00 0- - Buty narciarskie i do biegów przełajowych14
*6403 19 00 0- - Pozostałe14
*6403 20 00 0- Obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry i

cholewkach z pasków skórzanych w poprzek

podbicia i wokół dużego palca14

*6403 30 00 0- Obuwie ze spodem z drewna bez podeszwy

wewnętrznej ani ochronnego noska metalowego14

*6403 40 00 0- Pozostałe obuwie, z ochronnym noskiem

metalowym14

- Pozostałe obuwie o podeszwach zewnętrznych ze

skóry:

6403 51- - Zakrywające kostkę:
- - - Zakrywające kostkę, ale nie część łydki, o

długości podeszwy wewnętrznej:

*6403 51 11 0- - - - Poniżej 24 cm14
- - - Pozostałe, o długości podeszwy

wewnętrznej:

*6403 51 91 0- - - - Poniżej 24 cm14
6403 59- - Pozostałe:
- - - Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków, lub

mające jedno lub więcej wycięć:

*6403 59 11 0- - - - W których wysokość podeszwy razem z

obcasem przekracza 3 cm14

- - - - Pozostałe, o długości podeszwy

wewnętrznej:

*6403 59 31 0- - - - - Poniżej 24 cm14
*6403 59 50 0- - - Pantofle lub inne obuwie domowe14
- - - Pozostałe, o długości podeszwy

wewnętrznej:

*6403 59 91 0- - - - Poniżej 24 cm14
- Pozostałe obuwie:
6403 91- - Zakrywające kostkę:
- - - Zakrywające kostkę, ale nie część łydki, o

długości podeszwy wewnętrznej:

*6403 91 11 0- - - - Poniżej 24 cm14
- - - Pozostałe, o długości podeszwy

wewnętrznej:

6403 91 91 0- - - - Poniżej 24 cm14
*6403 99- - Pozostałe:
- - - Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków, lub

mające jedno lub więcej wycięć:

*6403 99 11 0- - - - W których wysokość podeszwy razem z

obcasem przekracza 3 cm14

- - - - Pozostałe, o długości podeszwy

wewnętrznej:

*6403 99 31 0- - - - - Poniżej 24 cm14
*6403 99 50 0- - - Pantofle i inne obuwie domowe14
- - - Pozostałe, o długości podeszwy

wewnętrznej:

*6403 99 91 0- - - - Poniżej 24 cm14
64046404Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych:
- Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub

tworzyw sztucznych:

*6404 11 00 0- - Obuwie sportowe: buty tenisowe, buty

koszykarskie, buty gimnastyczne, buty

treningowe itp.14

6404 19- - Pozostałe:
*6404 19 10 0- - - Pantofle i inne obuwie domowe14
*6404 19 90 0- - - Pozostałe14
6404 20- Obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry

lub skóry wtórnej:

*6404 20 10 0- - Obuwie domowe14
*6404 20 90 0- - Pozostałe14
64056405Pozostałe obuwie
6405 10- O cholewkach ze skóry lub skóry wtórnej:
*6405 10 10 0- - O podeszwach zewnętrznych z drewna lub

korka14

*6405 10 90 0- - O podeszwach zewnętrznych z innych

materiałów14

6405 20- O cholewkach z materiałów tekstylnych:
*6405 20 10 0- - O podeszwach zewnętrznych z drewna lub

korka14

- - O podeszwach zewnętrznych z innych

materiałów:

*6405 20 91 0- - - Pantofle i inne obuwie domowe14
*6405 20 99 0- - - Pozostałe14
6405 90- Pozostałe:
*6405 90 10 0- - O podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw

sztucznych, skóry lub skóry wtórnej14

*6405 90 90 0- - O podeszwach zewnętrznych z innych

materiałów14

65056505Kapelusze i inne nakrycia głowy, dziane lub szydełkowane, lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem; siatki na włosy z jakiegokolwiek materiału, nawet z podszyciem i przybraniem:
6505 90- Pozostałe:
- - Berety, czepki, mycki, fezy itp.:
*6505 90 11 0- - - Z materiału dzianego lub szydełkowanego,

filcowanego lub folowanego15

*6505 90 19 0- - - Pozostałe15
*6505 90 30 0- - Czapki z daszkiem15
*6505 90 90 0- - Pozostałe15
66026602 00 00 0Laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i tym podobne16
67016701 00 00 0Skóry ptasie i inne części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i wyroby z puchu (poza wyrobami z pozycji nr 0505 oraz obrobionymi dutkami i stosinami)
68156815Wyroby z kamieni lub innych substancji mineralnych (łącznie z wyrobami z torfu), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
6815 20 00 0- Wyroby z torfu
70137013Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (z wyjątkiem z pozycji nr 7010 lub 7018):
- Kieliszki i szklanki, z wyjątkiem

wykonanych z tworzywa szklano-ceramicznego:

7013 29- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Nabierane mechanicznie:
*7013 29 99 0- - - - - Pozostałe21
73267326Pozostałe artykuły ze stali:
7326 20- Artykuły z drutu stalowego:
- - Pozostałe:
7326 20 30 0- - - Małe skrzynki i wybiegi dla drobiu
82018201Narzędzia ręczne: łopaty, szufle, motyki, kilofy, grace, widły i grabie; siekiery, noże ogrodnicze i podobne narzędzia do cięcia; sekatory wszelkiego rodzaju; kosy, sierpy, nożyce do żywopłotów, kliny do drewna oraz inne narzędzia używane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie:
8201 10 00 0- Łopaty i szufle
8201 20 00 0- Widły
8201 30 00 0- Motyki, kilofy, grace i grabie
8201 40 00 0- Siekiery, noże ogrodnicze i podobne

narzędzia do cięcia

*8201 50 00 0- Sekatory i podobne jednoręczne nożyce

ogrodnicze i narzędzia do pielęgnacji drzew

(nawet nożyce do drobiu)28

8201 60 00 0- Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do

pielęgnacji drzew i podobne nożyce dwuręczne

8201 90 00 0- Pozostałe narzędzia ręczne w rodzaju

używanych w rolnictwie, ogrodnictwie i

leśnictwie

82088208Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych:
8208 40 00 0- Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub

stosowanych w leśnictwie

82148214Pozostałe artykuły nożownicze (np. maszynki do strzyżenia włosów, topory rzeźnicze lub kuchenne, tasaki, noże do maszynek do mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (nawet pilniki do paznokci):
*8214 10 00 0- Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza do nich
84198419Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym lub bez, do poddawania materiałów procesom wymagającym zmiany temperatury, takim jak: grzanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:
- Suszarki:
8419 31 00 0- - Do produktów rolniczych
84248424Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice napełnione lub nie napełnione; pistolety i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:
- Pozostałe urządzenia:
8424 81- - Rolnicze lub ogrodnicze:
8424 81 10 0- - - Urządzenia nawadniające
- - - Pozostałe:
- - - - Urządzenia przenośne:
8424 81 31 0- - - - - Bez silnika
8424 81 39 0- - - - - Z silnikiem
- - - - Pozostałe:
8424 81 91 0- - - - - Opryskiwacze i opylacze przeznaczone

do montowania na ciągnikach

rolniczych lub do holowania przez

takie ciągniki

8424 81 99 0- - - - - Pozostałe
*8424 90 00 0- Części18
84288428Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (np. windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe):
8428 20- Wyciągi pneumatyczne i przenośniki

pneumatyczne:

- - Pozostałe:
8428 20 30 0- - - Specjalnie zaprojektowane do pracy w

rolnictwie

8428 90- Pozostałe urządzenia:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Ładowarki i ładowacze specjalnie

zaprojektowane do pracy w rolnictwie:

8428 90 71 0- - - - - Przeznaczone do sprzęgania z

ciągnikami rolniczymi

8428 90 79 0- - - - - Pozostałe
84328432Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych:
8432 10- Pługi:
8432 10 10 0- - Lemieszowe
8432 10 90 0- - Pozostałe
- Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-

chwastowniki i glebogryzarki:

8432 21 00 0- - Brony talerzowe
8432 29- - Pozostałe:
8432 29 10 0- - - Spulchniarki i kultywatory
8432 29 30 0- - - Brony
8432 29 50 0- - - Glebogryzarki
8432 29 90 0- - - Pozostałe
8432 30- Siewniki, sadzarki oraz maszyny do

przesadzania:

- - Siewniki:
8432 30 11 0- - - Napędzane centralnie siewniki do siewu

rzędowego punktowego

8432 30 19 0- - - Pozostałe
8432 30 90 0- - Sadzarki i maszyny do przesadzania
8432 40- Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów:
8432 40 10 0- - Rozsiewacze nawozów mineralnych lub

chemicznych

8432 40 90 0- - Pozostałe
8432 80 00 0- Pozostałe maszyny
8432 90- Części:
8432 90 10 0- - Lemiesze pługów
- - Pozostałe:
8432 90 91 0- - - Z żeliwa lub stali
8432 90 99 0- - - Pozostałe
84338433Maszyny żniwne i omłotowe, także prasy do belowania słomy i paszy; kosiarki do trawników i do pozyskiwania siana; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub innych produktów rolnych, z wyjątkiem urządzeń z pozycji nr 8437:
8433 20- Pozostałe kosiarki, także kosiarki

montowane na ciągnikach:

8433 20 10 0- - Z silnikiem
- - Pozostałe:
- - - Przeznaczone do montowania na ciągniku

lub do holowania przez ciągnik:

8433 20 51 0- - - - Z urządzeniem tnącym obracającym się w

płaszczyźnie poziomej

8433 20 59 0- - - - Pozostałe
8433 20 90 0- - - Pozostałe
8433 30- Pozostałe urządzenia do przygotowywania

siana:

8433 30 10 0- - Przetrząsacze, zgrabiarki i przetrząsacze

bębnowe

8433 30 90 0- - Pozostałe
8433 40- Prasy do belowania słomy lub paszy, także

prasy zbierające:

8433 40 10 0- - Prasy zbierające
8433 40 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe maszyny żniwne; maszyny omłotowe:
8433 51 00 0- - Kombajny zbożowe
8433 52 00 0- - Pozostałe maszyny omłotowe
8433 53- - Maszyny do zbioru roślin okopowych:
8433 53 10 0- - - Kopaczki do ziemniaków i kombajny

ziemniaczane

8433 53 30 0- - - Ogławiacze buraków i kombajny buraczane
8433 53 90 0- - - Pozostałe
8433 59- - Pozostałe:
- - - Silosokombajny:
8433 59 11 0- - - - Samobieżne
8433 59 19 0- - - - Pozostałe
8433 59 30 0- - - Kombajny do zbioru winogron
8433 59 80 0- - - Pozostałe
8433 60- Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub

klasyfikowania jaj, owoców lub innych

produktów rolnych:

8433 60 10 0- - Urządzenia do sortowania lub klasyfikowania

jaj

8433 60 90 0- - Pozostałe
8433 90 00 0- Części
84348434Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie:
8434 10 00 0- Dojarki mechaniczne
8434 20 00 0- Urządzenia mleczarskie
8434 90 00 0- Części
84368436Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, także kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu:
8436 10- Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy

dla zwierząt:

8436 10 10 0- - Śrutowniki, młyny i inne urządzenia

rozdrabniające do ziaren zbóż, nasion

roślin strączkowych i podobnych płodów

rolnych

8436 10 90 0- - Pozostałe
- Urządzenia drobiarskie; inkubatory i

wylęgarnie drobiu:

8436 21 00 0- - Inkubatory i wylęgarnie drobiu
8436 29 00 0- - Pozostałe
8436 80- Pozostałe urządzenia:
8436 80 10 0- - Urządzenia do leśnictwa
- - Pozostałe:
8436 80 91 0- - - Poidła automatyczne
8436 80 99 0- - - Pozostałe
- Części:
8436 99 00 0- - Pozostałe
84378437Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym:
8437 10 00 0- Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub

klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych

warzyw strączkowych

8437 80 00 0- Pozostałe urządzenia
8437 90 00 0- Części
84678467Narzędzia do pracy ręcznej, pneumatyczne lub z własnym silnikiem nieelektrycznym:
- Pozostałe narzędzia:
*8467 81 00 0- - Piły łańcuchowe28
*8467 89 00 0- - Pozostałe28
84698469Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów:
*8469 10 00 0- Automatyczne maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów32
- Pozostałe maszyny do pisania, elektryczne:
*8469 29 00 0- - O masie nie przekraczającej 12 kg, bez futerału32
*8469 29 00 0- - Pozostałe32
- Pozostałe maszyny do pisania, nieelektryczne:
*8469 31 00 0- - O masie nie przekraczającej 12 kg, bez futerału32
*8469 39 00 0- - Pozostałe32
85088508Narzędzia elektromechaniczne, ręczne, z własnym silnikiem elektrycznym:
8508 20- Piły:
*8508 20 10 0- - Łańcuchowe28
*8508 20 30 0- - Tarczowe28
*8508 20 90 0- - Pozostałe28
8508 80- Pozostałe narzędzia:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
*8508 80 90 0- - - - Pozostałe28
87018701Ciągniki (inne niż z pozycji nr 8709):
8701 10- Ciągniki jednoosiowe kierowane przez

pieszego:

*8701 10 10 0- - O mocy nie większej niż 4 kW20
*8701 10 90 0- - O mocy powyżej 4 kW20
*8701 30 00 0- Ciągniki gąsienicowe20
8701 90- Pozostałe:
- - Ciągniki rolnicze (oprócz ciągników

kierowanych przez pieszego) i używane w

leśnictwie, kołowe:

- - - Nowe, o mocy silnika:
8701 90 11 0- - - - Nie przekraczającej 18 kW
8701 90 15 0- - - - Powyżej 18 kW, ale nie większej niż 25

kW

8701 90 21 0- - - - Powyżej 25 kW, ale nie większej niż 37

kW

8701 90 25 0- - - - Powyżej 37 kW, ale nie większej niż 59

kW

8701 90 31 0- - - - Powyżej 59 kW, ale nie większej niż 75

kW

8701 90 35 0- - - - Powyżej 75 kW, ale nie większej niż 90

kW

8701 90 39- - - - Powyżej 90 kW:
8701 90 39 1- - - - - Powyżej 90 kW, ale nie większej niż

120 kW

8701 90 39 9- - - - - Powyżej 120 kW
8701 90 50 0- - - Używane
87128712 00Rowery dwukołowe i inne rowery (także trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe:
*8712 00 10 0- Bez łożysk tocznych22
*8712 00 30 0- - Rowery22
- Pozostałe
*8712 00 80 0- - Pozostałe22
87138713Wózki inwalidzkie, z napędem silnikowym bądź mechanicznym innego rodzaju lub bez takiego napędu:
8713 10 00 0- Bez mechanicznego napędu
8713 90 00 0- Pozostałe
87158715 00Wózki dziecięce i ich części:
8715 00 10 0- Wózki dziecięce
8715 00 90 0- Części
87168716Przyczepy i naczepy; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części:
8716 20- Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy

lub naczepy do celów rolniczych:

8716 20 10 0- - Rozstrząsacze obornika
8716 20 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe przyczepy lub naczepy do przewozu

towarów:

*8716 31 00 0- - Przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny23
8716 39- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Nowe:
- - - - - Pozostałe:
*8716 39 51 0- - - - - - Jednoosiowe23
*8716 39 59 0- - - - - - Pozostałe23
*8716 39 80 0- - - - Używane23
*8716 80 00 0- Pozostałe pojazdy12
90019001Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe inne niż podane w pozycji nr 8544; arkusze i płyty substancji polaryzujących; soczewki (w tym także soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i inne elementy optyczne z dowolnych materiałów, nie oprawione, inne od elementów tego rodzaju ze szkła nie obrobionego optycznie:
9001 30 00 0- Soczewki kontaktowe
9001 40- Soczewki okularowe szklane:
- - Przeznaczone do korekcji wzroku:
- - - Wykończone obustronnie:
9001 40 41 0- - - - Jednoogniskowe
9001 40 49 0- - - - Pozostałe
9001 40 80 0- - - Pozostałe
9001 50- Soczewki okularowe z innych materiałów:
- - Przeznaczone do korekcji wzroku:
- - - Wykończone obustronnie:
9001 50 41 0- - - - Jednoogniskowe
9001 50 49 0- - - - Pozostałe
9001 50 80 0- - - Pozostałe
90189018Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, w tym także aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku:
- Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.:
9018 32- - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły

chirurgiczne:

9018 32 10 0- - - Metalowe igły do zastrzyków
9018 39 00 0- - Pozostałe
9018 90- Pozostałe narzędzia i przyrządy:
9018 90 10 0- - Przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi
9018 90 70 0- - Urządzenia do litotrocji (ultradźwiękowe)
*9018 90 80 0- - Pozostałe30
90199019Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory lecznicze:
9019 10- Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu;

aparatura do testów psychotechnicznych:

9019 10 90 0- - Pozostałe
90219021Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania złamanych kości; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa:
- Sztuczne stawy, aparaty ortopedyczne i inny

sprzęt do składania złamanych kości:

9021 11 00 0- - Sztuczne stawy
9021 19- - Pozostałe:
9021 19 10 0- - - Aparaty ortopedyczne
9021 19 90 0- - - Szyny (łubki) i inny sprzęt stosowany

przy złamaniach

- Sztuczne zęby i protezy dentystyczne:
9021 21- - Sztuczne zęby:
9021 21 10 0- - - Z tworzyw sztucznych
9021 21 90 0- - - Z innych materiałów
9021 29- - Pozostałe:
9021 29 10 0- - - Z metali szlachetnych lub metali

szlachetnych walcowanych

9021 29 90 0- - - Pozostałe
9021 30- Protezy innych części ciała:
9021 30 10 0- - Protezy oczne
9021 30 90 0- - Pozostałe
9021 40 00 0- Aparaty słuchowe, z wyjątkiem części do nich

i akcesoriów

9021 90- Pozostałe:
9021 90 90 0- - Pozostałe
90239023 00Przyrządy, aparaty lub modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nie nadające się do innych celów:
9023 00 10 0- W rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki,

chemii lub przedmiotów technicznych

9023 00 30 0- Modele anatomii człowieka lub anatomii

zwierząt

92019201Fortepiany, pianina, w tym także pianole i pozostałe pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe:
9201 10- Pianina:
9201 10 10 0- - Nowe
9201 10 90 0- - Używane
9201 20 00 0- Fortepiany koncertowe
9201 90 00 0- Pozostałe
92029202Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (np. gitary, skrzypce, harfy):
9202 10- Smyczkowe:
9202 10 10 0- - Skrzypce
9202 10 90 0- - Pozostałe
9202 90- Pozostałe:
9202 90 10 0- - Harfy
9202 90 30 0- - Gitary
9202 90 90 0- - Pozostałe
92039203 00Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z metalowym języczkiem drgającym:
9203 00 10 0- Klawiszowe organy piszczałkowe
9203 00 90 0- Pozostałe
92049204Akordeony i inne podobne instrumenty; harmonijki ustne:
9204 10 00 0- Akordeony i im podobne
9204 20 00 0- Harmonijki ustne
92059205Inne dęte instrumenty muzyczne (np. klarnety, trąbki, kobzy, dudy):
9205 10 00 0- Instrumenty dęte blaszane
9205 90 00 0- Pozostałe
92069206 00Perkusyjne instrumenty muzyczne (np. bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy):
9206 00 10 0- Kotły i bębny
9206 00 90 0- Pozostałe
92079207Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany, lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (np. organy, gitary, akordeony):
9207 10- Instrumenty klawiszowe, oprócz akordeonów:
9207 10 10 0- - Organy
9207 10 30 0- - Pianina cyfrowe
9207 10 50 0- - Syntezatory
9207 10 80 0- - Pozostałe
9207 90- Pozostałe:
9207 90 10 0- - Gitary
9207 90 90 0- - Pozostałe
92089208Pozytywki, szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz inne instrumenty muzyczne nie objęte żadną z pozostałych pozycji niniejszego działu; instrumenty naśladujące odgłosy wszelkiego rodzaju (wabiki); gwizdki, rogi oraz inne dęte instrumenty sygnalizacyjne:
9208 10 00 0- Pozytywki
9208 90 00 0- Pozostałe
92099209Części i akcesoria instrumentów muzycznych (np. mechanizmy pozytywek, karty, tarcze czy walce do mechanicznych instrumentów muzycznych); metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów:
9209 10 00 0- Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony

dęte

9209 20 00 0- Mechanizmy pozytywek
9209 30 00 0- Struny do instrumentów muzycznych
- Pozostałe:
9209 91 00 0- - Części i akcesoria do pianin i fortepianów
9209 92 00 0- - Części i akcesoria do instrumentów

muzycznych z pozycji nr 9202

9209 93 00 0- - Części i akcesoria do instrumentów

muzycznych z pozycji nr 9203

9209 94 00 0- - Części i akcesoria do instrumentów

muzycznych z pozycji nr 9207

9209 99- - Pozostałe:
9209 99 10 0- - - Części i akcesoria do instrumentów

muzycznych z pozycji nr 9204

9209 99 30 0- - - Części i akcesoria do instrumentów

muzycznych z pozycji nr 9205

9209 99 80 0- - - Pozostałe
95019501 00Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci (np. rowerki trzykołowe oraz hulajnogi i samochodziki poruszane pedałami); wózki dla lalek:
9501 00 10 0- Wózki dla lalek
9501 00 90 0- Pozostałe
95029502Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie:
9502 10- Lalki, nawet w ubrankach:
9502 10 10 0- - Z tworzyw sztucznych
9502 10 90 0- - Z innych materiałów
- Części i akcesoria:
9502 91 00 0- - Ubranka i akcesoria, obuwie i nakrycia

głowy

9502 99 00 0- - Pozostałe
95039503Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (zmniejszone w skali) i inne podobne modele służące do zabawy, nawet z napędem; łamigłówki wszelkich typów:
9503 10- Pociągi elektryczne, łącznie z torami,

urządzeniami sygnalizacyjnymi i innymi

akcesoriami:

9503 10 10 0- - Modele redukcyjne (zmniejszone w skali)
9503 10 90 0- - Pozostałe
9503 20- Zestawy do składania modeli redukcyjnych

(zmniejszonych w skali), nawet z napędem, z

wyłączeniem wyrobów z podpozycji nr 9503 10:

9503 20 10 0- - Z tworzyw sztucznych
9503 20 90 0- - Z innych materiałów
9503 30- Inne zestawy i zabawki konstrukcyjne:
9503 30 10 0- - Z drewna
9503 30 30 0- - Z tworzyw sztucznych
9503 30 90 0- - Z innych materiałów
- Zabawki przedstawiające zwierzęta i stwory

nie przypominające ludzi:

9503 41 00 0- - Wypchane
9503 49- - Pozostałe:
9503 49 10 0- - - Z drewna
9503 49 30 0- - - Z tworzyw sztucznych
9503 49 90 0- - - Z innych materiałów
9503 50 00 0- Instrumenty muzyczne - zabawki i sprzęt

muzyczny zabawkowy

9503 60- Łamigłówki:
9503 60 10 0- - Z drewna
9503 60 90 0- - Pozostałe
9503 70 00 0- Pozostałe zabawki, w kompletach lub zestawach
9503 80- Pozostałe zabawki i modele, z silnikiem:
9503 80 10- - Z tworzyw sztucznych
9503 80 90 0- - Z innych materiałów
9503 90- Pozostałe:
9503 90 10 0- - Zabawki imitujące broń
- - Pozostałe:
9503 90 31 0- - - Z tworzyw sztucznych
9503 90 35 0- - - Z gumy
9503 90 37 0- - - Z materiałów włókienniczych
- - - Metalowe:
9503 90 51 0- - - - Miniaturowe modele (odlewy)
9503 90 55 0- - - - Pozostałe
9503 90 99 0- - - Z innych materiałów
95049504Sprzęt do gier towarzyskich, stołowych, salonowych w tym bilardy elektryczne, stoły bilardowe, specjalne stoły do gier rozgrywanych w kasynach oraz wyposażenie automatycznych kręgielni:
*9504 40 00 0- Karty do gry24
95069506Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastyczny, lekkoatletyczny i do uprawiania innych sportów (w tym także do tenisa stołowego) lub gier na świeżym powietrzu, nie wymienione ani nie wyszczególnione w innych miejscach niniejszego działu; baseny kąpielowe i wioślarskie:
- Narty śniegowe i ich osprzęt:
9506 11- - Narty:
*9506 11 10 0- - - Narty biegowe17
*9506 11 90 0- - - Pozostałe typy nart17
*9506 12 00 0- - Wiązania do nart17
9506 19- - Pozostałe:
*9506 19 10 0- - - Kijki do nart17
- Piłki, oprócz piłek golfowych i piłek do

tenisa stołowego:

9506 62- - Nadmuchiwane:
9506 62 90 0- - - Pozostałe
9506 69- - Pozostałe:
*9506 69 90 0- - - Pozostałe25
9506 70- Łyżwy i wrotki, w tym także buty łyżwiarskie

z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami:

*9506 70 10 0- - Łyżwy19
- Pozostałe:
*9506 91 00 0- - Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń

fizycznych, sprzęt gimnastyczny lub

lekkoatletyczny25

9508 *9508 00 00 0Karuzele, huśtawki, strzelnice i inne urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; cyrki wędrowne, menażerie oraz wędrowne teatry1
96039603Miotły, szczotki i pędzle (w tym także szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, przybory do odkurzania wykonane z piór; przygotowane węzły i pęki do wyrobu mioteł, szczotek i pędzli; poduszki i wałki do malowania; ściągaczki do wody z szyb (oprócz wałków gumowych):
- Szczoteczki do zębów, pędzle do golenia,

szczotki do włosów, szczoteczki do rąk,

szczoteczki do rzęs oraz inne szczoteczki

kosmetyczne do użytku osobistego, w tym

także szczotki stanowiące części aparatów:

*9603 21 00 0- - Szczoteczki do zębów, w tym także

szczoteczki do protez dentystycznych6

96099609Ołówki (inne niż z pozycji nr 9608), kredki, grafity, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie:
9609 10- Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz

twardej osłony:

*9609 10 10 0- - Z grafitowym pręcikiem4
*9609 10 90 0- - Pozostałe4
96109610 00 00 0Tabliczki, tablice do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione
Bez względu na kod PCNInne towary:

1. Artykuły mundurowe dla zuchów i harcerzy

2. Meble dla dzieci do 6 lat

Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * w kolumnie Pozycja

1 urządzenia ogródków dziecięcych, z drewna

2 z wyłączeniem rozpuszczalnej gumy do żucia

3 lód i śnieg

4 wyroby dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (na opakowaniu musi istnieć oznakowanie, że towar ten jest przeznaczony w szczególności dla dzieci)

5 oliwa zwykła i witaminizowana, talk, zasypki i mleczka kosmetyczne, z oznaczeniem na opakowaniu, że produkt jest przeznaczony dla dzieci do lat trzech

6 pasty i szczotki do pielęgnacji jamy ustnej, z oznaczeniem na opakowaniu, że produkt jest przeznaczony dla dzieci

7 mydło z oznaczeniem na opakowaniu, że produkt jest przeznaczony dla dzieci

8 filmy i przeźrocza zabawowe z tworzyw sztucznych

9 nawozy

10 przybory szkolne, pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny

11 odzież, ubiory, bielizna osobista, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze z dzianin i tkanin, lub innych materiałów dla dzieci w wieku do 11 lat, które jednoznacznie są oznakowane na metce przytwierdzonej do tych towarów (w przypadku wyrobów z dzianin są to towary przeznaczone dla dzieci o wzroście do 140 cm; w przypadku wyrobów z tkanin i pozostałych materiałów są to towary przeznaczone dla dzieci o wzroście do 146 cm)

12 sanki dla dzieci

13 tornistry

14 obuwie dziecięce o numeracji metrycznej do 23 cm

15 nakrycia głowy z dzianin dla dzieci do 11 lat

16 laski inwalidzkie

17 narty dziecięce o długości do 120 cm, wiązania i kijki do tych nart

18 części do urządzeń z podpozycji 8424 81

19 łyżwy popularne, dziecięce

20 ciągniki rolnicze i dla leśnictwa

21 butelki dla niemowląt

22 rowery i pojazdy dziecięce

23 przyczepy i naczepy do celów rolniczych

24 karty do gry dla dzieci

25 sprzęt rehabilitacyjny

26 wywary paszowe

27 kreda pastewna

28 narzędzia ogrodnicze, sadownicze i gospodarcze

29 mączka dolomitowa

30 części aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego

31 brykiety z trocin

32 urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

(określonych 9-cyfrowym kodem PCN)
PozycjaKod PCNWyszczególnienie
27012701Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla:
- Węgiel, również sproszkowany, lecz niescalony:
2701 11- - Antracyt (ECSC):
2701 11 10 0- - - Posiadający limit substancji lotnych (w

suchej bazie pozbawionej substancji

mineralnych) nie przekraczający 10%

2701 11 90 0- - - Pozostałe
2701 12- - Węgiel humusowy (ECSC):
2701 12 10 0- - - Węgiel koksowy
2701 12 90 0- - - Pozostały
2701 19 00 0- - Pozostały węgiel (ECSC)
2701 20 00 0- Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe

wytwarzane z węgla (ECSC)

27022702Węgiel brunatny, nawet scalony, z wyjątkiem gagatu:
2702 10 00 0- Węgiel brunatny, nawet sproszkowany, lecz

niescalony (ECSC)

2702 20 00 0- Węgiel brunatny scalony (ECSC)
27042704 00Koks i półkoks z węgla, węgla brunatnego lub torfu, nawet scalony; węgiel retortowy:
- Koks i półkoks z węgla:
2704 00 11 0- - Do produkcji elektrod
2704 00 19 0- - Pozostałe (ECSC)
2704 00 30 0- Koks i półkoks z węgla brunatnego (ECSC)
2704 00 90 0- Pozostałe
27052705 00 00 0Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej i inne gazowe węglowodory
27092709 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe (ropa naftowa):
2709 00 10 0- Kondensaty gazu naturalnego
27102710 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:
- Oleje średnie:
- - Do innych celów:
- - - Nafta:
2710 00 55 0- - - - Pozostała
- Oleje ciężkie:
- - Oleje opałowe:
2710 00 71 0- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
- - - Do innych celów:
2710 00 74 0- - - - O zawartości siarki w masie nie

przekraczającej 1%

2710 00 76 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 1%,

ale nie przekraczającej 2%

2710 00 77 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2%,

ale nie przekraczającej 2,8%

2710 00 78 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej

2,8%

27112711Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe:
- Skroplone:
2711 11 00 0- - Gaz ziemny
2711 12- - Propan:
- - - Propan o czystości nie mniejszej niż 99%:
2711 12 11 0- - - - Stosowany jako paliwo zasilające lub

ogrzewające

2711 12 19 0- - - - Do innych celów
- - - Pozostały:
2711 12 91 0- - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
2711 12 93 0- - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w

podpozycji 2711 12 91

- - - - Do innych celów:
2711 12 94 0- - - - - O czystości powyżej 90%, ale niższej

niż 99%

2711 12 96 0- - - - - Mieszaniny propanu i butanu

zawierające powyżej 50%, ale nie

więcej niż 70% propanu

2711 12 98 0- - - - - Pozostały
2711 13- - Butany:
2711 13 10 0- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego
2711 13 30 0- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w podpozycji

2711 13 10

- - - Do innych celów:
2711 13 91 0- - - - O czystości powyżej 90%, ale niższej

niż 95%

2711 13 93 0- - - - Mieszaniny butanu i propanu zawierające

powyżej 50%, ale nie więcej niż 65%

butanu

2711 13 98 0- - - - Pozostałe
2711 14 00 0- - Etylen, propylen, butylen i butadien
2711 19 00 0- - Pozostałe
- W stanie gazowym:
2711 21 00 0- - Gaz ziemny
2711 29 00 0- - Pozostałe
27162716 00 00 0Energia elektryczna
36063606Stopy żelazowo-cerowe i inne stopy piroforyczne we wszystkich postaciach; artykuły z materiałów łatwo palnych wymienione w uwadze 2 do tego działu:
3606 10 00 0- Paliwa płynne, lub upłynnione w pojemnikach,

takich jak stosowane w zapalniczkach

mechanicznych lub podobnych o pojemności nie

przekraczającej 300 cm3

ZAŁĄCZNIK Nr 4 3

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

(określonych 9-cyfrowym kodem PCN)
PozycjaKod PCNWyszczególnienie
25052505Naturalne piaski wszystkich rodzajów, również barwione, inne niż piaski metalonośne z działu 26:
2505 10 00 0- Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe
2505 90 00 0- Pozostałe
25172517Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle używanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy i do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, krzemień i gruby żwir, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały podane w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni z pozycji nr 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej:
2517 10- Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub

rozłupany, w rodzaju zwykle używanego jako

kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy i do

podsypki torów kolejowych, krzemień i gruby

żwir, nawet poddane obróbce cieplnej:

2517 10 10 0- - Otoczaki, żwir, krzemień i gruby żwir
2517 10 90 0- - Pozostałe
2517 20 00 0- Makadam z żużla lub podobnych odpadów

przemysłowych, nawet zawierający materiały

podane w podpozycji nr 2517 10

2517 30 00 0- Makadam smołowany
- Granulki, odłamki i proszek kamieni z pozycji

nr 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce

cieplnej:

2517 41 00 0- - Z marmuru
2517 49 00 0- - Pozostałe
25202520Gips; anhydryt; tynki (zawierające gips palony lub siarczan wapniowy), również barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy:
2520 20- Tynki:
2520 20 10 0- - Budowlane
2520 20 90 0- - Pozostałe
25212521 00 00 0Topnik wapniowy; wapień i inny kamień wapienny stosowany do wyrobu wapna i cementu
25222522Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne z wyjątkiem tlenku wapniowego i wodorotlenku wapniowego z pozycji nr 2825:
2522 10 00 0- Wapno palone
2522 20 00 0- Wapno gaszone
2522 30 00 0- Wapno hydrauliczne
25232523Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru:
2523 10 00 0- Klinkier cementowy
- Cement portlandzki:
2523 21 00 0- - Biały cement, również sztucznie barwiony
2523 29 00 0- - Pozostały
2523 30 00 0- Cement glinowy
2523 90- Inne cementy hydrauliczne:
2523 90 10 0- - Cement hutniczy
2523 90 30 0- - Cement pucolanowy
2523 90 90 0- - Pozostałe
27152715 00 00 0Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, cut-backs)
32143214Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i podobne mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp.:
3214 10- Masy uszczelniające; wypełniacze malarskie:
3214 10 10 0- - Masy uszczelniające
3214 90 00 0- Pozostałe
35063506Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie uwzględnione ani nie włączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nie przekraczające masy netto 1 kg:
- Pozostałe:
3214 91 00 0- - Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw

sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami)

38233823Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3823 50- Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe:
3823 50 10 0- - Masy betonowe
3823 50 90 0- - Pozostałe
39173917Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych:
- Rury, przewody i węże, sztywne:
3917 21- - Z polimerów etylenu:
3917 21 10 0- - - Bez szwu i o długości przekraczającej

maksymalny wymiar przekroju poprzecznego,

nawet obrobione powierzchniowo, ale nie

obrobione inaczej

- - - Pozostałe:
3917 21 99 0- - - - Pozostałe
3917 22- - Z polimerów propylenu:
3917 22 10 0- - - Bez szwu i o długości przekraczającej

maksymalny wymiar przekroju poprzecznego,

nawet obrobione powierzchniowo, ale nie

obrobione inaczej

- - - Pozostałe:
3917 22 99 0- - - - Pozostałe
3917 23- - Z polimerów chlorku winylu:
3917 23 10 0- - - Bez szwu i o długości przekraczającej

maksymalny wymiar przekroju poprzecznego,

nawet obrobione powierzchniowo, ale nie

obrobione inaczej

- - - Pozostałe:
3917 23 99 0- - - - Pozostałe
3917 29- - - Z pozostałych tworzyw sztucznych:
- - - Bez szwu i o długości przekraczającej

maksymalny wymiar przekroju poprzecznego,

nawet obrobione powierzchniowo, ale nie

obrobione inaczej:

- - - - Z produktów polimeryzacji

kondensacyjnej lub z przegrupowaniem,

nawet zmodyfikowanych chemicznie:

3917 29 11 0- - - - - Z żywic epoksydowych
3917 29 13 0- - - - - Pozostałe
3917 29 15 0- - - - Z produktów polimeryzacji addycyjnej
3917 29 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
3917 29 99 0- - - - Pozostałe
- Pozostałe rury, przewody i węże:
3917 31- - Giętkie rury, przewody i węże, o minimalnym

ciśnieniu rozrywającym 27,6 MPa:

3917 31 90 0- - - Pozostałe
3917 32- - Pozostałe, nie wzmocnione ani nie połączone z

innymi materiałami, bez wyposażenia:

- - - Bez szwu i o długości przekraczającej

maksymalny wymiar przekroju poprzecznego,

nawet obrobione powierzchniowo, ale nie

obrobione inaczej:

- - - - Produktów polimeryzacji kondensacyjnej

lub z przegrupowaniem, nawet

zmodyfikowanych chemicznie:

3917 32 11 0- - - - - Z żywic epoksydowych
3917 32 19 0- - - - - Pozostałe
- - - - Z produktów polimeryzacji addycyjnej:
3917 32 31 0- - - - - Z polimerów etylenu
3917 32 35 0- - - - - Z polimerów chlorku winylu
3917 32 39 0- - - - - Pozostałe
3917 32 51 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
3917 32 99 0- - - - Pozostałe
3917 33- - Pozostałe, nie wzmocnione ani nie połączone z

innymi materiałami, z wyposażeniem:

3917 33 90 0- - - Pozostałe
3917 39- - Pozostałe:
- - - Bez szwu i o długości przekraczającej

maksymalny wymiar przekroju poprzecznego,

nawet obrobione powierzchniowo, ale nie

obrobione inaczej:

- - - - Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej

lub z przegrupowaniem, nawet

zmodyfikowanych chemicznie:

3917 39 11 0- - - - - Z żywic epoksydowych
3917 39 13 0- - - - - Pozostałe
3917 39 15 0- - - - Z produktów polimeryzacji addycyjnej
3917 39 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
3917 39 99 0- - - - Pozostałe
3917 40- Wyposażenie:
3917 40 90 0- - Pozostałe
39183918Wykładziny podłogowe z tworzyw, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; wykładziny ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, jak zdefiniowano w uwadze 9 do tego działu:
3918 10- Z polimerów chlorku winylu:
3918 10 10 0- - Składające się z podłoża impregnowanego

pokrytego lub powleczonego polichlorkiem

winylu

3918 10 90 0- - Pozostałe
3918 90 00 0- Z pozostałych tworzyw sztucznych
39193919Samoprzylepne płyty, arkusze, błony, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach:
3919 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Z produktów polimeryzacji addycyjnej:
3919 90 61 0- - - - Z plastyfikowanego polichlorku winylu

lub z polietylenu

3919 90 69 0- - - - Pozostałe
39203920Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:
- Z pozostałych tworzyw sztucznych:
3920 99- - Z pozostałych tworzyw sztucznych:
3920 99 50 0- - - Z produktów polimeryzacji addycyjnej
39213921Pozostałe płyty, błony, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:
- Komórkowe:
3921 11 00 0- - Z polimerów styrenu
3921 13- - Z poliuretanów:
3921 13 10 0- - - Miękkie, elastyczne
3921 13 90 0- - - Pozostałe
3921 90- Pozostałe:
3921 90 60 0- - Z produktów polimeryzacji addycyjnej
39223922Wanny, prysznice, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych:
3922 10 00 0- Wanny, prysznice i umywalki
3922 20 00 0- Sedesy i przykrywy
3922 90 00 0- Pozostałe
39253925Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3925 10 00 0- Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne

pojemniki o pojemności przekraczającej 300

litrów

3925 20 00 0- Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe
3925 30 00 0- Okiennice, zasłony (łącznie z żaluzjami

weneckimi) i artykuły podobne oraz ich części

3925 90- Pozostałe:
3925 90 10 0- - Wyposażenie i okucia przeznaczone do

zainstalowania na stałe w/lub na oknach,

drzwiach, schodach, ścianach lub innych

częściach budynków

3925 90 20 0- - Kształtki i korytka kablowe do przewodów

elektrycznych

3925 90 80 0- - Pozostałe
39263926Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów z pozycji nr 3901 do 3914:
3926 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3926 90 50 0- - - Perforowane kubły i podobne artykuły do

filtrowania wody przy wejściu do ścieków

- - - Pozostałe:
3926 90 99 0- - - - Pozostałe
44074407Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, również strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm:
4407 10- Iglaste:
- - Pozostałe:
*4407 10 30 0- - - Strugane1
- Z następujących drzew tropikalnych:
4407 21- - Meranti ciemnoczerwone, meranti

jasnoczerwone, meranti bakau, lauan biały,

meranti białe, seraya biała, meranti żółte,

alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,

merban, jelutong i kempas:

- - - Pozostałe:
- - - - Strugane:
4407 21 31 0- - - - - Płyty, listwy i klepki do parkietów

lub drewniane płyty podłogowe, nie

łączone

4407 22- - Okoumé, obeche, sapelli, sipo, akacja

afrykańska, makoré, iroko, tiama, mansonia,

ilomba, dibetou, limba i azobé:

- - - Pozostałe:
- - - - Strugane:
4407 22 31 0- - - - - Płyty, listwy i klepki do parkietów

lub drewniane płyty podłogowe, nie

łączone

- Pozostałe:
4407 91- - Dębowe (Quercus spp.):
- - - Pozostałe:
- - - - Strugane:
4407 91 31 0- - - - - Płyty, listwy i klepki do parkietów

lub drewniane płyty podłogowe, nie

łączone

4407 92- - Bukowe (Fagus spp.):
- - - Pozostałe:
*4407 92 30 0- - - - Strugane1
4407 99- - Pozostałe:
- - - Łączone na zakładkę, również strugane

albo szlifowane:

4407 99 11 0- - - - Otrzymane z palisandra brazylijskiego

albo z drzewa różanego femelle

44094409Drewno (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, nie połączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, również szlifowane, strugane, łączone na wpust i pióro:
4409 10- Iglaste:
- - Kształtki i profile z listwami

przypodłogowymi oraz inne deski profilowane:

*4409 10 19 0- - - Pozostałe1
4409 20- Liściaste:
- - Kształtki i profile z listwami

przypodłogowymi oraz inne deski profilowane:

*4409 20 19 0- - - Pozostałe1
- - Pozostałe:
4409 20 91 0- - - Płyty, klepki i listwy do parkietów i

drewniane płyty podłogowe nie łączone

44124412Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:
- Pozostałe z co najmniej jedną warstwą

zewnętrzną z drewna drzew liściastych:

4412 29- - Pozostałe:
*4412 29 10 0- - - Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe3
- Pozostałe:
4412 99- - Pozostałe:
*4412 99 10 0- - - Płyty stolarskie, warstwowe i podłogowe3
44184418Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, w tym komórkowe płyty drewniane, połączone płyty parkietowe, dachówki i gonty:
4418 10 00 0- Okna, okna francuskie i ich ramy
4418 20- Drzwi, ich futryny i progi:
4418 20 10 0- - Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w

dodatkowej uwadze 2 do niniejszego działu

4418 20 90 0- - Z pozostałego drewna
4418 30- Płyty parkietowe:
4418 30 10 0- - Do podłóg mozaikowych
- - Pozostałe:
4418 30 91 0- - - Złożone z dwóch lub więcej warstw drewna
4418 30 99 0- - - Pozostałe
4418 90 00 0- Pozostałe
45044504Korek prasowany, nawet z dodatkiem spoiwa oraz wyroby z takiego korka:
4504 10- Bloki, płyty, arkusze i pasy; płytki o dowolnym kształcie, lite cylindry łącznie z krążkami:
- - Pozostałe:
4504 10 91 0- - - Z substancją wiążącą7
4504 10 99 0- - - Pozostałe7
48144814Tapety papierowe i podobne okładziny ścienne; okienny papier przezroczysty:
4814 20 00 0- Tapety i podobne okładziny ścienne składające

się z papieru powlekanego po stronie licowej,

groszkowanego, tłoczonego, barwionego,

drukowanego we wzory lub inaczej dekorowanego

warstwą tworzyw sztucznych

4814 30 00 0- Tapety i podobne okładziny ścienne składające

się z papieru pokrytego po stronie licowej

materiałem do wyplatania, nawet połączonym

razem w równoległe pasma lub tkanym

4814 90- Pozostałe:
4814 90 10 0- - Tapety i podobne okładziny ścienne z

papieru groszkowanego, tłoczonego,

barwionego powierzchniowo, drukowanego we

wzory lub inaczej dekorowanego lub

powlekanego warstwą ochronną z tworzyw

sztucznych

56025602Filc impregnowany, powlekany, pokryty lub laminowany, lub nie poddany tego rodzaju obróbce:
- Pozostałe rodzaje filcu, nie impregnowanego,

nie powlekanego, nie pokrywanego ani nie

laminowanego:

5602 21 00 0- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
59045904Linoleum, także wycinane według kształtu; wykładziny podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu:
5904 10 00 0- Linoleum
- Pozostałe:
5904 91- - Z podłożem z filcu igłowego lub z włóknin:
5904 91 10 0- - - Z podłożem z filcu igłowego
5904 91 90 0- - - Z podłożem z włóknin
5904 92 00 0- - Z innymi podkładami włókienniczymi
68066806Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i wyroby materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż z pozycji nr 6811 lub 6812 albo działem 69:
6806 10 00 0- Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny

mineralne (łącznie z ich mieszaninami), luzem,

w arkuszach lub w belach

6806 20- Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel

spieniony i podobne materiały mineralne

(łącznie z ich mieszaninami):

6806 20 10 0- - Iły porowate
6806 20 90 0- - Pozostałe
6806 90 00 0- Pozostałe
68076807Wyroby z asfaltu lub podobnego materiału (np. bitumu naftowego lub paku węglowego):
6807 10- W rolkach:
- - Pokrycia dachowe i wyroby okładzinowe,

zawierające:

6807 10 11 0- - - Papier lub tekturę
6807 10 19 0- - - Pozostałe materiały
6807 10 90 0- - Pozostałe
6807 90 00 0- Pozostałe
68086808 00 00 0Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu albo innych odpadów drewna, spojonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym
68096809Wyroby z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu:
- Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne

wyroby, bez ozdób:

6809 11 00 0- - Tylko licowane lub wzmocnione papierem lub

tekturą

6809 19 00 0- - Pozostałe
6809 90 00 0- Pozostałe wyroby
68106810Wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone:
- Płytki, płyty chodnikowe, cegły i podobne

wyroby:

6810 11- - Bloki ścienne i cegły:
6810 11 10 0- - - Z lekkiego betonu (na bazie skruszonego

pumeksu, granulowanego żużla, itp.)

6810 11 90 0- - - Pozostałe
6810 19- - Pozostałe:
6810 19 10 0- - - Płytki dachowe
- - - Pozostałe płytki oraz płyty chodnikowe:
6810 19 31 0- - - - Z betonu
6810 19 39 0- - - - Pozostałe
6810 19 90 0- - - Pozostałe
6810 20 00 0- Rury
- Pozostałe wyroby:
6810 91- - Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla

budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej:

6810 91 10 0- - - Elementy stropowe
6810 91 90 0- - - Pozostałe
6810 99 00 0- - Pozostałe
68116811Wyroby azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe, itp.:
6811 10 00 0- Arkusze faliste
6811 20- Pozostałe arkusze, tafle, płyty i podobne

wyroby:

- - Arkusze:
*6811 20 11 0- - - Nie przekraczające wymiarów 40x60 cm,

na dachy lub ściany2

*6811 20 19 0- - - Pozostałe2
*6811 20 90 0- - Pozostałe2
*6811 30 00 0- Rury, przewody i kształtki rurowe2
*6811 90 00 0- Pozostałe wyroby2
69046904Ceramiczne cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe, wypełnieniowe itp.:
6904 10 00 0- Cegły budowlane
6904 90 00 0- Pozostałe
69056905Dachówki, nasady kominowe, wykładziny kominowe, ozdoby architektoniczne i inne ceramiczne wyroby budowlane:
6905 10 00 0- Dachówki
6905 90 00 0- Pozostałe
69066906 00 00 0Ceramiczne rury, przewody, rynny i złącza rurowe
69076907Nieszkliwione płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; nieszkliwione ceramiczne kostki mozaikowe itp., nawet na podłożu:
6907 10 00 0- Płyty, kostki i podobne wyroby prostokątne lub

nie, których największe pole powierzchni można

zamknąć w kwadracie o boku poniżej 7 cm

6907 90- Pozostałe:
6907 90 10 0- - Płytki podwójne typu "Spaltplatten"
- - Pozostałe:
6907 90 91 0- - - Wyroby kamionkowe
6907 90 99 0- - - Pozostałe
69086908Szkliwione ceramiczne płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; szkliwione ceramiczne kostki mozaikowe itp., na podłożu lub nie:
6908 10- Płytki, kostki i podobne wyroby, prostokątne

lub nie, których największe pole powierzchni

można zamknąć w kwadracie o boku poniżej 7 cm:

6908 10 10 0- - Z ceramiki zwykłej
6908 10 90 0- - Pozostałe
6908 90- Pozostałe:
- - Z ceramiki zwykłej:
6908 90 11 0- - - Płytki podwójne typu "Spaltplatten"
- - - Pozostałe, o maksymalnej grubości:
6908 90 21 0- - - - Nie większej niż 15 mm
6908 90 29 0- - - - Powyżej 15 mm
- - Pozostałe:
6908 90 31 0- - - Płytki podwójne typu "Spaltplatten"
- - - Pozostałe:
6908 90 51 0- - - - O powierzchni czołowej nie

przekraczającej 90 cm2

- - - - Pozostałe:
6908 90 91 0- - - - - Wyroby kamionkowe
6908 90 93 0- - - - - Wyroby z ceramiki porowatej lub

szlachetnej

6908 90 99 0- - - - - Pozostałe
69106910Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne:
6910 10 00 0- Z porcelany, również chińskiej
6910 90 00 0- Pozostałe
70037003Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą lub odbijającą, ale nie obrobione inaczej:
- Szyby niezbrojone:
7003 11- - Barwione w całej masie, nieprzezroczyste,

powlekane lub posiadające warstwę

pochłaniającą lub odbijającą:

7003 11 90 0- - - Pozostałe
7003 19- - Pozostałe:
7003 19 90 0- - - Pozostałe
7003 20- Szyby zbrojone:
7003 20 10 0- - Barwione w całej masie, nieprzezroczyste,

powlekane lub posiadające warstwę

pochłaniającą lub odbijającą:

7003 20 90 0- - Pozostałe
7003 30 00 0- Kształtki
70047004Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, ale nie obrobione inaczej:
7004 10- Szkło, barwione w całej masie,

nieprzezroczyste, powlekane lub z warstwą

pochłaniającą lub odbijającą:

7004 10 30 0- - Szkło dawne
7004 10 50 0- - Ogrodnicze szkło w arkuszach
7004 10 90 0- - Pozostałe
7004 90- Inne szkło:
7004 90 50 0- - Szkło dawne
7004 90 70 0- - Ogrodnicze szkło w arkuszach
- - Pozostałe, o grubości:
7004 90 91 0- - - Nie przekraczającej 2,5 mm
7004 90 93 0- - - Powyżej 2,5 mm, ale nie przekraczającej

3,5 mm

7004 90 95 0- - - Powyżej 3,5 mm, ale nie przekraczającej

4,5 mm

7004 90 99 0- - - Powyżej 4,5 mm
70057005Szkło flotowane i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą lub odbijającą, ale nie obrobione inaczej:
7005 10- Szkło niezbrojone, z warstwą pochłaniającą

lub odbijającą:

7005 10 10 0- - Ogrodnicze szkło w arkuszach
- - Pozostałe, o grubości:
7005 10 31 0- - - Nie przekraczającej 2,5 mm
7005 10 33 0- - - Powyżej 2,5 mm, ale nie przekraczającej

3,5 mm

7005 10 35 0- - - Powyżej 3,5 mm, ale nie przekraczającej

4,5 mm

7005 10 91 0- - - Powyżej 4,5 mm, ale nie przekraczającej

5,5 mm

7005 10 93 0- - - Powyżej 5,5 mm, ale nie przekraczającej

7 mm

7005 10 95 0- - - Powyżej 7 mm
- Inne szkło niezbrojone:
7005 21- - Barwione w całej masie, nieprzezroczyste,

powlekane lub jedynie szlifowane

powierzchniowo:

7005 21 10 0- - - O grubości nie przekraczającej 2,5 mm
7005 21 20 0- - - O grubości powyżej 2,5 mm, ale nie

przekraczającej 3,5 mm

7005 21 30 0- - - O grubości powyżej 3,5 mm, ale nie

przekraczającej 4,5 mm

7005 21 40 0- - - O grubości powyżej 4,5 mm, ale nie

przekraczającej 5,5 mm

7005 21 50 0- - - O grubości powyżej 5,5 mm, ale nie

przekraczającej 7 mm

7005 21 90 0- - - O grubości powyżej 7 mm
7005 29- - Pozostałe:
7005 29 10 0- - - Ogrodnicze szkło w arkuszach
- - - Pozostałe, o grubości:
7005 29 31 0- - - - Nie przekraczającej 2,5 mm
7005 29 33 0- - - - Powyżej 2,5 mm, ale nie przekraczającej

3,5 mm

7005 29 35 0- - - - Powyżej 3,5 mm, ale nie przekraczającej

4,5 mm

7005 29 91 0- - - - Powyżej 4,5 mm, ale nie przekraczającej

5,5 mm

7005 29 93 0- - - - Powyżej 5,5 mm, ale nie przekraczającej

7 mm

7005 29 95 0- - - - Powyżej 7 mm
7005 30 00 0- Szkło zbrojone
70067006 00Szkło z pozycji nr 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie obramowane lub nie oprawione w innych materiałach:
7006 00 90 0- Pozostałe
70077007Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego:
- Hartowane (temperowane) szkło bezpieczne:
7007 19- - Pozostałe:
7007 19 10 0- - - Emaliowane
7007 19 20 0- - - Barwione w całej masie, nieprzezroczyste,

powlekane lub z warstwą pochłaniającą

lub odbijającą

7007 19 80 0- - - Pozostałe
- Warstwowe szkło bezpieczne:
7007 29 00 0- - Pozostałe
70087008 00Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła:
- Barwione w całej masie, nieprzezroczyste,

powlekane lub z warstwą pochłaniającą lub

odbijającą:

7008 00 21 0- - Składające się z dwóch tafli szkła

uszczelnionych wzdłuż brzegów hermetycznym

złączem i oddzielonych warstwą powietrza,

innych gazów lub próżną

7008 00 29 0- - Pozostałe
- Pozostałe:
7008 00 81 0- - Składające się z dwóch tafli szkła

uszczelnionych wzdłuż brzegów hermetycznym

złączem i oddzielonych warstwą powietrza,

innych gazów lub próżną

7008 00 89 0- - Pozostałe
70167016Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówka i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju używanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych; kształtki szklane i inna drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; szyby oprawione w ołów itp.; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach:
7016 10 00 0- Kostki szklane i inna drobnica szklana, nawet

na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów

dekoracyjnych

7016 90- Pozostałe:
7016 90 30 0- - Szkło wielokomórkowe lub piankowe
7016 90 90 0- - Pozostałe
70197019Włókna szklane (łącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich (np. przędza, tkaniny):
- Cienkie arkusze (woale), taśmy, maty,

materace, płyty i podobne wyroby włókninowe:

7019 31 00 0- - Maty
7019 32 00 0- - Cienkie arkusze (woale)
7019 39- - Pozostałe:
7019 39 10 0- - - Pokryte papierem lub metalem
7019 39 90 0- - - Pozostałe
7019 90- Pozostałe:
7019 90 10 0- - Włókna nietekstylne luzem lub w kosmykach
7019 90 30 0- - Wyścielenia i okładziny do izolacji rur
- - Pozostałe:
7019 90 99 0- - - Pozostałe
72097209Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
- Zwinięte, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na zimno, o grubości mniejszej niż 3

mm i posiadające granicę plastyczności

minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm, lub

większej i posiadające granicę plastyczności

minimum 355 MPa:

7209 11 00 0 - - O grubości 3 mm lub większej (ECSC)
7209 12- - O grubości przekraczającej 1 mm, lecz

mniejszej niż 3 mm:

7209 12 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 12 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 13- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm:

7209 13 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 13 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 14- - O grubości mniejszej niż 0,5 mm:
7209 14 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 14 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
- Pozostałe, zwinięte, nie obrobione więcej

oprócz walcowania na zimno:

7209 21 00 0- - O grubości 3 mm lub większej (ECSC)
7209 22- - O grubości przekraczającej 1 mm, lecz

mniejszej niż 3 mm:

7209 22 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 22 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 23- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm:

7209 23 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 23 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 24- - O grubości poniżej 0,5 mm:
7209 24 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
- - - Pozostałe (ECSC):
7209 24 91 0- - - - O grubości 0,35 mm lub większej, lecz

mniejszej niż 0,5 mm:

7209 24 99 0- - - - O grubości poniżej 0,35 mm
- Nie zwinięte, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na zimno, o grubości mniejszej niż 3

mm i posiadające granicę plastyczności

minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm, lub

większej i posiadające granicę plastyczności

minimum 355 MPa:

7209 31 00 0- - O grubości 3 mm lub większej (ECSC)
7209 32- - O grubości przekraczającej 1 mm, lecz

mniejszej niż 3 mm:

7209 32 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 32 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 33- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm:

7209 33 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 33 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 34- - O grubości poniżej 0,5 mm:
7209 34 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 34 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
- Pozostałe, nie zwinięte, nie obrobione

więcej oprócz walcowania na zimno:

7209 41 00 0- - O grubości 3 mm lub większej (ECSC)
7209 42- - O grubości przekraczającej 1 mm, lecz

mniejszej niż 3 mm:

7209 42 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 42 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 43- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm:

7209 43 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 43 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 44- - O grubości poniżej 0,5 mm:
7209 44 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)
7209 44 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7209 90- Pozostałe:
7209 90 10 0- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

7209 90 90 0- - Pozostałe
72107210Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powlekane lub pokrywane:
- Powlekane lub pokrywane cyną:
7210 11- - O grubości 0,5 mm lub większej:
7210 11 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

7210 11 90 0- - - Pozostałe
7210 12- - O grubości poniżej 0,5 mm:
- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem):

7210 12 11- - - - Blacha biała (ECSC):
7210 12 11 1- - - - - O grubości poniżej 0,22 mm
7210 12 11 9- - - - - Pozostała
7210 12 19- - - - Pozostałe (ECSC):
7210 12 19 1- - - - - O grubości poniżej 0,22 mm
7210 12 19 9- - - - - Pozostałe
7210 12 90- - - Pozostałe:
7210 12 90 1- - - - O grubości poniżej 0,22 mm
7210 12 90 9- - - - Pozostałe
7210 20- Powlekane lub pokrywane ołowiem, w tym

blacha biała matowa:

7210 20 10 0- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

7210 20 90 0- - Pozostałe
- Elektrolitycznie powlekane lub pokrywane

cynkiem:

7210 31- - Ze stali o grubości 3 mm i posiadające

granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o

grubości 3 mm lub większej i posiadające

granicę plastyczności minimum 355 MPa:

7210 31 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

7210 31 90 0- - - Pozostałe
7210 39- - Pozostałe:
7210 39 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

7210 39 90 0- - - Pozostałe
- W inny sposób powlekane lub pokrywane

cynkiem:

7210 41- - Faliste:
7210 41 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

7210 41 90 0- - - Pozostałe
7210 49- - Pozostałe:
7210 49 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

7210 49 90 0- - - Pozostałe
7210 60- Powlekane lub pokrywane aluminium
- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC):

7210 60 11 0- - - Pokrywane lub powlekane stopami

aluminiowo-cynkowymi

7210 60 19 0- - - Pozostałe
7210 60 90 0- - Pozostałe
7210 70- Malowane, lakierowane lub powlekane

tworzywami sztucznymi:

- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem):

7210 70 31 0- - - Blacha biała i wyroby, powlekane

tlenkiem chromu lub chromem, lakierowane

(ECSC)

7210 70 39 0- - - Pozostałe (ECSC)
7210 70 90 0- - Pozostałe
7210 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC):

7210 90 33 0- - - - Ocynowane i drukowane
72117211Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

gorąco, o grubości poniżej 3 mm i posiadające

granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o

grubości 3 mm, lub większej i posiadające

granicę plastyczności minimum 355 MPa:

7211 11 00 0- - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej

komorze, o szerokości większej niż 150 mm

i grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie

zwinięte i bez wzorów wypukłych (ECSC)

7211 12- - Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej:
7211 12 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
7211 12 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC)

7211 19- - Pozostałe:
7211 19 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC):

7211 19 91 0- - - - O grubości 3 mm lub większej, lecz

poniżej 4,75 mm

7211 19 99 0- - - - O grubości poniżej 3 mm
- Pozostałe, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na gorąco:

7211 21 00 0- - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej

komorze, o szerokości większej niż 150 mm

i grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie

zwinięte i bez wzorów wypukłych (ECSC)

7211 22- - Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej:
7211 22 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
7211 22 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC)

7211 29- - Pozostałe:
7211 29 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC):

7211 29 91 0- - - - O grubości 3 mm lub większej, lecz

mniejszej 4,75 mm

7211 29 99 0- - - - O grubości mniejszej niż 3 mm
7211 30- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

zimno, o grubości poniżej 3 mm i posiadające

granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o

grubości 3 mm, lub większej i posiadające

granicę plastyczności minimum 355 MPa:

7211 30 10 0- - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla:
7211 30 31 0- - - - "Elektryczne"
7211 30 39 0- - - - Pozostałe
7211 30 50 0 - - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej,

ale nie przekraczającej 0,6% węgla

7211 30 90 0- - - Zawierające w masie 0,6% lub więcej

węgla

- Pozostałe, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na zimno:

7211 41- - Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla:
7211 41 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7211 41 91 0- - - - Zwinięte, przeznaczone do produkcji

blachy białej (ECSC)

- - - - Pozostałe
7211 41 95 0- - - - - "Elektryczne"
7211 41 99 0- - - - - Pozostałe
7211 49- - Pozostałe:
7211 49 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7211 49 91 0- - - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej,

ale nie przekraczającej 0,6% węgla

7211 49 99 0- - - - Zawierające w masie 0,6% lub więcej

węgla

7211 90- Pozostałe:
- - O szerokości powyżej 500 mm:
7211 90 11 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

7211 90 19 0- - - Pozostałe
7211 90 90 0- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm
72127212Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane:
7212 10- Powlekane lub pokrywane cyną:
7212 10 10 0- - Blacha biała nie obrobiona więcej niż

powierzchniowo (ECSC)

- - Pozostałe:
- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 10 91 0- - - - Obrobione jedynie powierzchniowo (ECSC)
7212 10 93 0- - - - Pozostałe
7212 10 99 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm
- Powlekane elektrolitycznie lub pokrywane

cynkiem:

7212 21- - Stalowe, o grubości mniejszej niż 3 mm i

posiadające granicę plastyczności minimum

275 MPa lub o grubości 3 mm, lub większej i

posiadające granicę plastyczności minimum

355 MPa:

- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 21 11 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

7212 21 19 0- - - - Pozostałe
7212 21 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm
7212 29- - Pozostałe:
- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 29 11 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

7212 29 19 0- - - - Pozostałe
7212 29 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm
7212 30- W inny sposób powlekane lub pokrywane cynkiem:
- - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 30 11 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

7212 30 19 0- - - Pozostałe
7212 30 90 0- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm
7212 40- Malowane, lakierowane lub powlekane

tworzywami sztucznymi:

7212 40 10 0- - Blacha biała, nie obrobiona więcej niż

lakierowana (ECSC)

- - Pozostałe:
- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 40 91 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

7212 40 93 0- - - - Pozostałe
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7212 40 95 0- - - - Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu

lub chromem i tlenkami chromu,

lakierowane

7212 40 98 0- - - - Pozostałe
7212 50- W inny sposób powlekane lub pokrywane:
- - O szerokości przekraczającej 500 mm:
- - - Pokrywane ołowiem:
7212 50 31 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

7212 50 39 0- - - - Pozostałe
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7212 50 71 0- - - Ocynowane i drukowane
7212 50 85 0- - - Pokrywane ołowiem
- - - Powlekane lub pokrywane aluminium:
7212 50 93 0- - - - Powlekane lub pokrywane stopami

aluminiowo-cynkowymi

7212 50 97 0- - - - Pozostałe
7212 50 98 0- - - Pozostałe
72137213Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej:
7213 10 00 0- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub

inne odkształcenia, wykonane podczas procesu

walcowania (ECSC)

7213 20 00 0- Ze stali automatowej (ECSC)
- Pozostałe, zawierające w masie mniej niż

0,25% węgla:

7213 31- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o

średnicy poniżej 14 mm (ECSC):

7213 31 10 0- - - Zawierające w masie 0,06% węgla lub

mniej

7213 31 90 0- - - Zawierające w masie więcej niż 0,06%

węgla

7213 39- - Pozostałe (ECSC):
7213 39 10 0- - - Zawierające w masie 0,06% węgla lub

mniej

7213 39 90 0- - - Zawierające w masie więcej niż 0,06%

węgla

- Pozostałe, zawierające w masie 0,25% lub

więcej, ale poniżej 0,6% węgla

7213 41 00 0- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o

średnicy poniżej 14 mm (ECSC)

7213 49 00 0- - Pozostałe (ECSC)
7213 50- Pozostałe, zawierające w masie 0,6% lub

więcej węgla (ECSC):

7213 50 10 0- - Zawierające w masie 0,6% lub więcej, lecz

nie przekraczającej 0,75% węgla

7213 50 90 0- - Zawierające w masie powyżej 0,75% węgla
72147214Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej, nie obrobione więcej oprócz kucia, walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania na gorąco, lecz z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone:
7214 20 00 0- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub

inne odkształcenia, wykonane podczas

walcowania lub skręcone po walcowaniu (ECSC)

7214 30 00 0- Ze stali automatowej (ECSC)
7214 40- Pozostałe, zawierające w masie poniżej 0,25%

węgla (ECSC):

- - O kołowym przekroju, którego średnica

wynosi:

7214 40 39 0- - - Mniej niż 80 mm
7214 40 90 0- - Pozostałe
7214 50- Pozostałe, zawierające w masie 0,25% lub

więcej, ale nie mniej niż 0,6% węgla (ECSC):

- - O kołowym przekroju, którego średnica

wynosi:

7214 50 39 0- - - Mniej niż 80 mm
7214 50 90 0- - Pozostałe
72157215Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej:
7215 10 00 0- Ze stali automatowej, nie obrobione więcej

niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno

7215 20- Pozostałe, nie obrobione więcej niż gięcie

na zimno lub wykończenie na zimno,

zawierające w masie poniżej 0,25% węgla:

7215 20 10 0- - O prostokątnym (innym niż kwadratowy)

przekroju poprzecznym, walcowane z czterech

stron

7215 20 90 0- - Pozostałe
7215 30 00 0- Pozostałe, nie obrobione więcej niż gięcie

na zimno lub wykończenie na zimno,

zawierające w masie 0,25% lub więcej, lecz

poniżej 0,6% węgla:

7215 40 00 0- Pozostałe, nie obrobione więcej niż gięcie

na zimno lub wykończenie na zimno,

zawierające w masie 0,6% lub więcej węgla:

7215 90- Pozostałe:
7215 90 90 0- - Pozostałe
72167216Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej:
7216 10 00 0- Profile "U", "I" lub "H", nie obrobione

więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie

na gorąco lub wyciskanie, o wysokości poniżej

80 mm (ECSC)

- Profile "L" lub "T", nie obrobione więcej niż

walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco

lub wyciskanie, o wysokości poniżej 80 mm:

7216 21 00 0- - Profile "L" (ECSC)
7216 22 00 0- - Profile "T" (ECSC)
- Profile "U", "I" lub "H", nie obrobione

więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie

na gorąco lub wyciskanie, o wysokości 80 mm

lub większej:

7216 31- - Profile "U" (ECSC):
- - - O wysokości 80 mm lub większej, ale nie

przekraczającej 220 mm:

7216 31 11 0- - - - Z równoległymi ścianami
7216 31 19 0- - - - Pozostałe
7216 32- - Profile "I" (ECSC):
- - - Posiadające wysokość 80 mm lub większą,

ale nie przekraczającą 220 mm:

7216 32 11 0- - - - Z równoległymi ścianami
7216 32 19 0- - - - Pozostałe
7216 33- - Profile "H" (ECSC):
7216 33 10 0- - - Posiadające wysokość 80 mm lub większą,

ale nie przekraczającą 180 mm:

7216 40- Profile "L" lub "T", nie obrobione więcej niż

walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco

lub wyciskanie, o wysokości 80 mm lub

większej (ECSC):

7216 40 10 0- - Profile "L"
7216 40 90 0- - Profile "T"
7216 50- Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile,

nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco,

ciągnienie na gorąco lub wyciskanie (ECSC):

7216 50 10 0- - O przekroju poprzecznym, który można

zawrzeć w kwadracie o boku 80 mm

- - Pozostałe:
7216 50 91 0- - - Płaskowniki stalowe łebkowe
7216 50 99 0- - - Pozostałe
7216 60- Kątowniki, kształtowniki i profile, nie

obrobione więcej niż gięcie na zimno lub

wykończenie na zimno:

- - Uzyskane z wyrobów walcowanych płaskich:
7216 60 11 0- - - Profile "C", "L", "U", "Z", "omega" lub o

otwartych zakończeniach

7216 60 19 0- - - Pozostałe
7216 60 90 0- - Pozostałe
7216 90- Pozostałe:
7216 90 10 0- - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco

lub wyciskane, nie obrobione więcej oprócz

platerowania (ECSC)

- - Pozostałe:
7216 90 60 0- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco

lub wyciskane

- - - Gięte na zimno lub wykończone na zimno:
7216 90 91 0- - - - Arkusze profilowane (żeberkowane)
- - - - Pozostałe:
- - - - - Uzyskane z wyrobów walcowanych

płaskich:

- - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem,

o grubości:

7216 90 93 0- - - - - - - Mniejszej niż 2,5 mm
7216 90 95 0- - - - - - - 2,5 mm lub większej
7216 90 97 0- - - - - - Pozostałe
7216 90 98 0- - - - - Pozostałe
72177217Drut ze stali niestopowej:
- Zawierający w masie poniżej 0,25% węgla:
7217 11- - Nie powlekany ani nie pokrywany, polerowany

lub nie:

7217 11 10 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm

- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego 0,8 mm lub większy:

7217 11 91 0- - - - Posiadający wgniecenia, żeberka, rowki

lub inne odkształcenia, wykonane

podczas procesu walcowania (ECSC)

7217 11 99 0- - - - Pozostały
7217 19- - Pozostały:
7217 19 10 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm

7217 19 90 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego 0,8 mm lub większy

- Zawierający w masie 0,25% lub więcej, ale

poniżej 0,6% węgla:

7217 21 00 0- - Nie powlekany ani nie pokrywany, nawet

polerowany

7217 29 00 0- - Pozostały
- Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla:
7217 31 00 0- - Nie powlekany ani nie pokrywany, nawet

polerowany

7217 39 00 0- - Pozostały
72197219Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub większej:
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

zimno:

7219 31- - O grubości 4,75 mm lub większej (ECSC):
7219 31 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej

niklu:

7219 31 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu
7219 32- - O grubości 3 mm lub większej, lecz poniżej

4,75 mm (ECSC):

7219 32 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej

niklu:

7219 32 90 0- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu
7219 33- - O grubości powyżej 1 mm, lecz poniżej 3 mm

(ECSC):

7219 33 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej

niklu:

7219 33 90 0- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu
7219 34- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm (ECSC):

7219 34 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej

niklu:

7219 34 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu
7219 35- - O grubości poniżej 0,5 mm (ECSC):
7219 35 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej

niklu:

7219 35 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu
7219 90- Pozostałe:
- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem, lub jedynie

pocięte w kształty inne niż prostokątne

(łącznie z kwadratem) (ECSC):

7219 90 11 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej

niklu:

7219 90 19 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu
- - Pozostałe:
7219 90 91 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej

niklu:

7219 90 99 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu
72207220Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:
7220 20- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

zimno:

7220 20 10 0- - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - O grubości 3 mm lub większej, zawierające:
7220 20 31 0- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu
7220 20 39 0- - - - W masie poniżej 2,5% niklu
- - - O grubości powyżej 0,35 mm, lecz poniżej

3 mm, zawierające:

7220 20 51 0- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu
7220 20 59 0- - - - W masie poniżej 2,5% niklu
- - - O grubości nie przekraczającej 0,35 mm,

zawierające:

7220 20 91 0- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu
7220 20 99 0- - - - W masie poniżej 2,5% niklu
7220 90- Pozostałe:
- - O grubości powyżej 500 mm:
7220 90 19 0- - - Pozostałe
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem:

7220 90 39 0- - - - Pozostałe
7220 90 90 0- - - Pozostałe
72217221 00Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach (ECSC):
7221 00 10 0- Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu
7221 00 90 0- Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu
72227222Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej:
7222 10- Sztaby i pręty nie obrobione więcej oprócz

walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub

wyciskania (ECSC):

- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła:
- - - O średnicy 25 mm lub większej, ale

poniżej 80, zawierające w masie:

7222 10 21 0- - - - 2,5% lub więcej niklu
7222 10 29 0- - - - Poniżej 2,5% niklu
- - - O średnicy mniejszej niż 25 mm,

zawierające w masie:

7222 10 31 0- - - - 2,5% lub więcej niklu
7222 10 39 0- - - - Poniżej 2,5% niklu
- - Pozostałe, zawierające w masie:
7222 10 81 0- - - - 2,5% lub więcej niklu
7222 10 89 0- - - - Poniżej 2,5% niklu
7222 20- Sztaby i pręty, nie obrobione więcej oprócz

gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:

- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła:
- - - O średnicy 25 mm lub większej, ale

poniżej 80, zawierające w masie:

7222 20 21 0- - - - 2,5% lub więcej niklu
7222 20 29 0- - - - Poniżej 2,5% niklu
- - - O średnicy mniejszej niż 25 mm,

zawierające w masie:

7222 20 31 0- - - - 2,5% lub więcej niklu
7222 20 39 0- - - - Poniżej 2,5% niklu
- - Pozostałe, zawierające w masie:
7222 20 81 0- - - 2,5% lub więcej niklu
7222 20 89 0- - - Poniżej 2,5% niklu
7222 40- Kątowniki, kształtowniki i profile:
- - Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania

(ECSC):

7222 40 11 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu
7222 40 19 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Nie obrobione więcej oprócz gięcia na

zimno lub wykończenia na zimno:

7222 40 91 0- - - - - Otrzymane z produktów walcowanych

płaskich

7222 40 93 0- - - - - Pozostałe
7222 40 99 0- - - - Pozostałe
72237223 00Drut ze stali nierdzewnej:
- Zawierający w masie 2,5% lub więcej niklu:
7223 00 11 0- - Zawierający w masie 28% lub więcej niklu,

lecz mniej niż 31% oraz 20% lub więcej

chromu, lecz mniej niż 22%

7223 00 19 0- - Pozostały
- Zawierający w masie poniżej 2,5% niklu:
7223 00 91 0- - Zawierający w masie 13% lub więcej chromu,

lecz mniej niż 25% oraz 3,5% lub więcej

aluminium, lecz mniej 6%

7223 00 99 0- - Pozostały
72247224Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w innych pierwotnych formach; półwyroby z innej stali stopowej:
7224 90- Pozostałe:
- - O prostokątnym (łącznie z kwadratowym)

przekroju poprzecznym:

- - - Walcowane na gorąco lub otrzymane przez

odlewanie ciągłe (ECSC):

- - - - O szerokości poniżej dwukrotnej grubości:
7224 90 01 0- - - - - Ze stali szybkotnącej
7224 90 05 0- - - - - Zawierające w masie nie

przekraczającej 0,7% węgla, 0,5% lub

więcej, ale nie przekraczającej 1,2%

manganu i 0,6% lub więcej, ale nie

przekraczającej 2,3% krzemu;

zawierające w masie 0,0008% lub więcej

boru z zawartością jakiegokolwiek

innego pierwiastka mniejszą niż

zawartość minimalna określona w

uwadze 1 (f) do niniejszego działu

7224 90 08 0- - - - - Pozostałe
7224 90 15 0- - - - Pozostałe
- - Pozostałe:
- - - Walcowane na gorąco lub otrzymane przez

odlewanie ciągłe (ECSC):

7224 90 31 0- - - - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%,

ale nie więcej niż 1,15% węgla, nie

mniej niż 0,5%, ale nie więcej niż 2%

chromu oraz, jeśli jest obecny, nie

więcej niż 0,5% molibdenu

7224 90 39 0- - - - Pozostałe
72257225Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:
7225 10- Ze stali krzemowej elektrotechnicznej (ECSC):
- - Walcowane na zimno:
7225 10 91 0- - - O ziarnach zorientowanych
7225 10 99 0- - - O ziarnach niezorientowanych
7225 20- Ze stali szybkotnącej:
7225 20 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe, nie obrobione więcej niż

walcowanie na zimno (ECSC):

7225 50 10 0- - Zawierające w masie poniżej 0,6% krzemu i

nie mniej niż 0,3%, lecz nie więcej niż

1% aluminium

7225 50 90 0- - Pozostałe
7225 90- Pozostałe:
7225 90 10 0- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem, lub tylko pocięte na

kształty inne niż prostokątne (łącznie z

kwadratem) (ECSC)

7225 90 90 0- - Pozostałe
72267226Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości poniżej 600 mm:
7226 20- Ze stali szybkotnącej:
7226 20 20 0- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco; o szerokości nie przekraczającej

500 mm, walcowane na gorąco, nie obrobione

więcej niż platerowanie; o szerokości

powyżej 500 mm, nie obrobione więcej niż

walcowanie na zimno lub nie obrobione

więcej niż powierzchniowo, włączając

platerowanie (ECSC)

7226 20 80 0- - Pozostałe
7226 92- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

zimno:

7226 92 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7226 92 91 0- - - - Zawierające w masie poniżej 0,6% krzemu

i nie mniej niż 0,3%, lecz nie więcej niż

1% aluminium

7226 92 99 0- - - - Pozostałe
72277227Sztaby i pręty z innej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach:
7227 10 00 0- Ze stali szybkotnącej (ECSC)
7227 20 00 0- Ze stali krzemowo-manganowej (ECSC)
7227 90- Pozostałe (ECSC):
7227 90 10 0- - Zawierające w masie 0,0008% lub więcej boru

z jakimkolwiek innym pierwiastkiem, o

zawartości mniejszej niż minimalna podana

w uwadze 1(f) do niniejszego działu

7227 90 30 0- - Zawierające w masie poniżej 0,35% węgla,

0,5% lub więcej, lecz nie więcej niż 1,2%

manganu i 0,6% lub więcej, lecz nie więcej

niż 2,3% krzemu

7227 90 50 0- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż

0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz,

jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5%

molibdenu

7227 90 70 0- - Pozostałe
72287228Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych:
7228 10- Sztaby i pręty ze stali szybkotnącej:
7228 10 10 0- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco lub wyciskanie (ECSC)

- - Pozostałe:
7228 10 90 0- - - Pozostałe
7228 20- Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej:
- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco, ciągnienie na gorąco lub

wyciskanie (ECSC):

7228 20 11 0- - - O prostokątnym (innym niż kwadratowy)

przekroju poprzecznym, walcowane z

czterech stron

7228 20 19 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
7228 20 60 0- - - Pozostałe
7228 30- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej

niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na

gorąco lub wyciskanie (ECSC):

7228 30 20 0- - Ze stali narzędziowej:
7228 30 40 0- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż

0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz,

jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5%

molibdenu

- - Pozostałe:
- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła,

o średnicy:

7228 30 69 0- - - - Poniżej 80 mm
7228 30 70 0- - - O prostokątnym przekroju poprzecznym

(innym niż kwadratowy), walcowane z

czterech stron

7228 30 89 0- - - Pozostałe
7228 50- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione

więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na

zimno:

7228 50 20 0- - Ze stali narzędziowej
7228 50 40 0- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż

0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz,

jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5%

molibdenu

- - Pozostałe:
- - - O przekroju poprzecznym w kształcie

koła, o średnicy:

7228 50 61 0- - - - 80 mm lub więcej
7228 50 69 0- - - - Poniżej 80 mm
7228 50 70 0- - - O przekroju poprzecznym prostokątnym

(innym niż kwadratowy), walcowane z

czterech stron

7228 50 89 0- - - Pozostałe
7228 60- Pozostałe sztaby i pręty:
- - Pozostałe:
7228 60 81 0- - - Ze stali narzędziowej
7228 60 89 0- - - Pozostałe
7228 70- Kątowniki, kształtowniki i profile:
7228 70 10 0- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie

(ECSC)

- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
7228 70 91 0- - - - Nie obrobione więcej niż gięcie na

zimno lub wykończenie na zimno

7228 70 99 0- - - - Pozostałe
7228 80- Sztaby i pręty drążone, nadające się do

celów wiertniczych:

7228 80 10 0- - Ze stali stopowej (ECSC)
7228 80 90 0- - Ze stali niestopowej (ECSC)
72297229Drut z pozostałej stali stopowej:
7229 10 00 0- Ze stali szybkotnącej
7229 20 00 0- Ze stali krzemowo-manganowej
7229 90- Pozostały:
7229 90 10 0- - Zawierający w masie nie mniej niż 0,35%

węgla, 0,5% lub więcej, ale nie więcej niż

1,2% manganu, oraz 0,6 lub więcej, ale nie

więcej niż 2,3% krzemu

7229 90 50 0- - Zawierający w masie nie mniej niż 0,9%,

ale nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej

niż 0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu

oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż

0,5% molibdenu

7229 90 90 0- - Pozostały
73047304Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali:
7304 10- Rury przewodowe w rodzaju używanych do

rurociągów ropy naftowej lub gazu:

7304 10 10 0- - O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej

168,3 mm

7304 10 30 0- - O średnicy zewnętrznej powyżej 168,3 mm,

ale nie przekraczającej 406,4 mm

7304 10 90 0- - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4 mm
7304 31- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym,

ze stali niestopowej:

- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
- - - Pozostałe:
7304 31 91 0- - - - Rury precyzyjne
7304 31 99 0- - - - Pozostałe
7304 39- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
7304 39 30 0- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 421 mm

i o grubości ścianki powyżej 10,5 mm

- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Rury (przewody gazowe) gwintowane

lub dające się gwintować:

7304 39 51 0- - - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem
7304 39 59 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:
7304 39 91 0- - - - - - - Nie przekraczającej 168,3 mm
7304 39 93 0- - - - - - - Powyżej 168,3 mm, ale nie

przekraczającej 406,4 mm

7304 39 99 0- - - - - - - Powyżej 406,4 mm
- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym,

ze stali nierdzewnej:

7304 41- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
7304 41 90 0- - - Pozostałe
7304 49- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
7304 49 91 0- - - - - O średnicy zewnętrznej nie

przekraczającej 406,4 mm

7304 49 99 0- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4

mm

- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym,

z innej stali stopowej:

7304 51- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
- - - Proste i o jednolitej grubości ścianki,

ze stali stopowej zawierającej w masie

nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż

1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie

więcej niż 2% chromu i jeśli jest obecny,

więcej niż 0,5% molibdenu, o długości:

7304 51 11 0- - - - Nie przekraczającej 4,5 m
7304 51 19 0- - - - Powyżej 4,5 m
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
7304 51 91 0- - - - - Rury precyzyjne
7304 51 99 0- - - - - Pozostałe
7304 59- - Pozostałe:
- - - Pozostałe, proste i o jednolitej grubości

ścianki, ze stali stopowej zawierającej w

masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej

niż 1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale

nie więcej niż 2% chromu i jeśli jest

obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu, o

długości:

7304 59 31 0- - - - Nie przekraczającej 4,5 m
7304 59 39 0- - - - Powyżej 4,5 m
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
7304 59 91 0- - - - - O średnicy zewnętrznej nie

przekraczającej 168,3 mm

7304 59 93 0- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 168,3

mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm

7304 59 99 0- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4

mm

7304 90- Pozostałe:
7304 90 90 0- - Pozostałe
73057305Pozostałe rury i przewody rurowe ze stali (np. spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), które posiadają okrągły wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny, a których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm:
- Rury przewodowe w rodzaju używanych do

rurociągów ropy naftowej lub gazu:

7305 11 00 0- - Spawane wzdłużnie łukiem krytym
7305 12 00 0- - Pozostałe, spawane wzdłużnie
7305 19 00 0- - Pozostałe
7305 20- Rury okładzinowe w rodzaju używanych do

wiercenia ropy naftowej lub gazu:

7305 20 10 0- - Spawane wzdłużnie
7305 20 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe, spawane:
7305 31 00 0- - Spawane wzdłużnie
7305 39 00 0- - Pozostałe
7305 90 00 0- Pozostałe
73067306Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone ze stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób):
7306 10- Rury przewodowe w rodzaju używanych do

rurociągów ropy naftowej lub gazu:

- - Spawane wzdłużnie, o średnicy zewnętrznej:
7306 10 11 0- - - Nie przekraczającej 168,3 mm
7306 10 19 0- - - Powyżej 168,3 mm, ale nie przekraczającej

406,4 mm

7306 10 90 0- - Spawane spiralnie
7306 20 00 0- Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju

używanych do wierceń ropy naftowej lub gazu

7306 30- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju

poprzecznym, ze stali niestopowej:

- - Pozostałe:
- - - Rury precyzyjne, o grubości ścianki:
7306 30 21 0- - - - Nie przekraczającej 2 mm
7306 30 29 0- - - - Powyżej 2 mm
- - - Pozostałe:
- - - - Rury (przewody gazowe) gwintowane lub

dające się gwintować:

7306 30 51 0- - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem
7306 30 59 0- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:
- - - - - Nie przekraczającej 168,3 mm:
7306 30 71 0- - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem
7306 30 78 0- - - - - - Pozostałe
7306 30 90 0- - - - - Powyżej 168,3 mm, ale nie

przekraczającej 406,4 mm

7306 40- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju

poprzecznym, ze stali nierdzewnej:

- - Pozostałe:
7306 40 91 0- - - Ciągnione na gorąco lub walcowane na

gorąco

7306 40 99 0- - - Pozostałe
7306 50- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju

poprzecznym, z innej stali stopowej:

- - Pozostałe:
7306 50 91 0- - - Rury precyzyjne
7306 50 99 0- - - Pozostałe
7306 60- Pozostałe, spawane, o innym niż okrągły

przekroju poprzecznym:

- - Pozostałe:
- - - O prostokątnym (łącznie z kwadratowym)

przekroju poprzecznym, o grubości

ścianki:

7306 60 31 0- - - - Nie przekraczającym 2 mm
7306 60 39 0- - - - Powyżej 2 mm
7306 60 90 0- - - O pozostałych przekrojach
7306 90 00 0- Pozostałe
73087308Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z pozycji nr 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do użycia w konstrukcjach, z żeliwa lub ze stali:
7308 30 00 0- Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi

drzwiowe

7308 90- Pozostałe
- - Pozostałe:
- - - Wyłącznie lub głównie z arkuszy:
7308 90 51 0- - - - Panele złożone z dwóch ścian z

profilowanego (żeberkowanego) arkusza

z rdzeniem izolującym

7308 90 59 0- - - - Pozostałe
7308 90 99 0- - - Pozostałe
73097309 00Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), ze stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, lecz nie wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne:
- Do cieczy:
*7309 00 30 0- - Pokrywane lub izolowane cieplnie4
- - Pozostałe, o pojemności:
*7309 00 51 0- - - Powyżej 100 000 litrów4
*7309 00 59 0- - - Nie przekraczającej 100 000 litrów4
73217321Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (łącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia używane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub ze stali:
- Urządzenia do gotowania i podgrzewacze

płytowe:

7321 11- - Na gaz lub na gaz i inne paliwa:
7321 11 10 0- - - Z piecykiem, łącznie z oddzielnymi

piecykami

7321 11 90 0- - - Pozostałe
7321 82- - Na paliwo ciekłe:
7321 82 10 0- - - Z ujściem na spaliny
7321 82 90 0- - - Pozostałe
7321 83 00 0- - Na paliwo stałe
73227322Grzejniki centralnego ogrzewania, nieelektryczne oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (łącznie z tymi, które mogą również rozdzielać świeże lub klimatyzowane powietrze), nieelektryczne, wyposażone w wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem, oraz ich części, z żeliwa lub stali:
- Grzejniki i ich części:
7322 11 00 0- - Żeliwne
7322 19 00 0- - Pozostałe
73247324Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali:
7324 10- Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej:
7324 10 90 0- - Pozostałe
- Wanny:
7324 21 00 0- - Żeliwne, nawet emaliowane
7324 29 00 0- - Pozostałe
7324 90- Pozostałe, łącznie z częściami:
7324 90 90 0- - Pozostałe
73257325Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali:
7325 10- Z żeliwa nieciągliwego:
7325 10 20 0- - Klamry włazowe, w rodzaju używanych w

kanałach ściekowych

7325 10 50 0- - Skrzynie powierzchniowe i zaworowe
- - Pozostałe:
7325 10 91 0- - - Do systemów kanalizacyjnych, wodnych itp.
7325 10 99 0- - - Pozostałe
7325 99- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
7325 99 91 0- - - - Kontenerowe łączniki narożne
7325 99 99 0- - - - Pozostałe
73267326Pozostałe artykuły ze stali:
7326 90- Pozostałe:
7326 90 30 0- - Drabiny i szczeble
7326 90 60 0- - Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i

podobne artykuły używane w przemyśle

budowlanym

7326 90 78 0- - Perforowane kubły i podobne artykuły z

arkusza do filtrowania wody przy wejściu do

ścieków

74117411Rury i przewody rurowe z miedzi:
7411 10- Z miedzi rafinowanej:
- - Proste, o grubości ścian:
7411 10 11 0- - - Przekraczającej 0,6 mm
7411 10 19 0- - - Nie przekraczającej 0,6 mm
7411 10 90 0- - Pozostałe
76057605Drut aluminiowy:
- Z aluminium niestopowego:
7605 11 00 0- - O przekroju poprzecznym, którego

maksymalny wymiar przekracza 7 mm

7605 19- - Pozostałe:
7605 19 10 0- - - O zawartości krzemu w masie poniżej 0,1%
7605 19 90 0- - - Pozostałe
- Ze stopów aluminium:
7605 21 00 0- - O przekroju poprzecznym, którego

maksymalny wymiar przekracza 7 mm

7605 29- - Pozostałe:
7605 29 10 0- - - O zawartości krzemu nie przekraczającej

0,9%, magnezu nie przekraczającej 0,9% i

manganu nie przekraczającej 0,03% w masie

7605 29 90 0- - - Pozostałe
76067606Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości powyżej 0,2 mm, z aluminium:
- Prostokątne (także kwadratowe):
7606 11- - Z aluminium niestopowego:
7606 11 10 0- - - Malowane, lakierowane lub powlekane

tworzywami sztucznymi

- - - Pozostałe, o grubości:
7606 11 91 0- - - - Poniżej 3 mm
7606 11 93 0- - - - Nie mniejszej niż 3 mm, ale poniżej 6 mm
7606 11 99 0- - - - Nie mniejszej niż 6 mm
7606 12- - Ze stopów aluminium:
7606 12 10 0- - - Taśmy do żaluzji weneckich
- - - Pozostałe:
7606 12 50 0- - - - Malowane, lakierowane lub powlekane

tworzywami sztucznymi

- - - - Pozostałe, o grubości:
7606 12 91 0- - - - - Poniżej 3 mm
7606 12 93 0- - - - - Nie mniejszej niż 3 mm, ale poniżej

6 mm

7606 12 99 0- - - - - Nie mniejszej niż 6 mm
- Pozostałe:
7606 91 00 0- - Z aluminium niestopowego
7606 92 00 0- - Ze stopów aluminium
76107610Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych, z pozycji nr 9406) i części takich konstrukcji (np. mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne wyroby z aluminium, przygotowane do użycia w konstrukcjach:
7610 10 00 0- Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi

drzwiowe

7610 90- Pozostałe:
7610 90 90 0- - Pozostałe
83018301Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do wszelkich wyrobów wymienionych powyżej, z metalu nieszlachetnego:
8301 10 00 0- Kłódki
8301 40- Pozostałe zamki:
- - Zamki w rodzaju używanych do drzwi

budynków:

8301 40 11 0- - - Bębenkowe
8301 40 19 0- - - Pozostałe
8301 40 90 0- - Pozostałe zamki
8301 50 00 0- Zamknięcia i okucia z zamknięciami,

zawierające zamki

83028302Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek itp.; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego:
8302 10- Zawiasy:
8302 10 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby:
8302 41 00 0- - Nadające się do budynków
84038403Kotły centralnego ogrzewania nie ujęte w pozycji nr 8402:
8403 10- Kotły:
8403 10 10 0- - Żeliwne
8403 10 90 0- - Pozostałe
8403 90- Części:
8403 90 10 0- - Żeliwne
8403 90 90 0- - Pozostałe
84048404 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami ujętymi w pozycjach nr 8402 lub 8403 (np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną:
8404 10 00 0- Insta