Wykaz świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. - Dz.U.1995.100.503 - OpenLEX

Wykaz świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.100.503

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 4 sierpnia 1995 r.
w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz następujących świadczeń zdrowotnych, których zastosowanie ze względu na podwyższone ryzyko wymaga zgody osoby, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), zwanej dalej "ustawą", lub jej przedstawiciela ustawowego:
1)
punkcja podpotyliczna lub lędźwiowa przeprowadzana w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego lub podania leków,
2)
leczenie metodami śpiączkowymi (śpiączki atropinowe, śpiączki insulinowe),
3)
leczenie elektrowstrząsami.
1.
Lekarz jest obowiązany poinformować osobę, o której mowa w § 1, lub jej przedstawiciela ustawowego o dających się przewidzieć skutkach świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 1.
2.
Oświadczenie wyrażające zgodę osoby, o której mowa w § 1, lub jej przedstawiciela ustawowego w myśl art. 33 ust. 3 ustawy powinno być złożone na piśmie i dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta.
Odmowę wyrażenia zgody odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.