Wykaz substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1665 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych 2   3

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763 i 764) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz nowych substancji psychoaktywnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

1. 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P

Lp.Międzynarodowe nazwy zalecaneInne nazwyOznaczenia chemiczne
123
12A-I, 2-indanoamina2,3-dihydro-1H-inden-2-amina
22-AT,

2-aminotetralina

2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaftalen
32C-I2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina
42C-T-22,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina
52C-T-72,5-dimetoksy-4-n-propylotiofenetyloamina
6(uchylona)
73-CMC3-chlorometkatynon, klefedron1-(3-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
8(uchylona)
93F-MA3-fluorometamfetamina, czyli 1-(3-fluorofenylo)-N-metylopropano-2-amina
1025B-NBOMe2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
1125C-NBOMe

2C-C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
1225D-NBOMe2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
1325E-NBOMe2-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
1425G-NBOMe2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
1525H-NBOMe2-(2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
1625I-NBOMe2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
1725I-NBMD

NBMD-2C-I

2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2,3-metylenodioksybenzylo)etyloamina
1825N-NBOMe2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina
19BREFEDRON4-bromometkatynon, 4-BMC, 4-BMAP1-(4-bromofenylo)-2-metylaminopropan-1-on
20BROLAMFETAMINADOB4-bromo-2,5-dimetoksyamfetamina, czyli 1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)propan-2-amina
21BUFEDRONα-(metyloamino)

butyrofenon

1-fenylo-2-(metyloamino)butan-1-on
22BUTYLON1-(1,3-benzodioksyl-5-ilo)-2-(metyloamino)butan-1-on
23DETN,N-dietylotryptamina
24DMA(±)-2,5-dimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina
25DOET(±)-2,5-dimetoksy-4-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina
26DMHP3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
27DMTN,N-dimetylotryptamina
283,4-DMMC3,4-dimetylometkatynon1-(3,4-dimetylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
29D2PMDifenyloprolinoldifenylo(pirolidyn-2-ylo)metanol
302-DPMP

Dezoksypipradrol

2-difenylometylopiperydyna
31DIBUTYLON2-dimetylamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)butan-1-on
32(uchylona)
33ETRYPTAMINA3-(2-aminobutylo)indol
34N-Etylo-MDA,

MDEA

(±)-N-etylo-α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetyloamina
35N-Hydroksy-MDA(±)-N-[α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetylo]hydroksylamina
36Metkatynon2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on
374-Metyloaminoreks(±)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina
384-MTAα-metylo-4-metylotiofenetyloamina, czyli 4-metylotioamfetamina
39(uchylona)
404-AcO-DiPT4-acetoksy-N,N-diizopropylotryptamina
414-AcO-DMT4-acetoksy-N,N-dimetylotryptamina
424-AcO-MET4-acetoksy-N-etylo-N-metylotryptamina
434-EMC4-etylometkatynon

2-etylamino-1-p-tolylopropan-1-on

2-metyloamino-1-(4-etylofenylo)propan-1-on

1-(4-etylofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on

443-FMC3-fluorometkatynon1-(3-fluorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
454-FMC4-fluorometkatynon2-metyloamino-1-(4-fluorofenylo)propan-1-on, czyli

1-(4-fluorofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on

464-HO-DiPT4-hydroksy-N,N-diizopropylotryptamina
474-HO-MET4-hydroksy-N-etylo-N-metylotryptamina
485-IT5-(2-aminopropylo)indol
49(uchylona)
505-MAPB1-(benzofuran-5-ylo)-N-metylopropano-2-amina
51(uchylona)
525-MeO-DALT5-metoksy-N,N-diallilo-tryptamina
535-MeO-DMT5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina
545-MeO-MiPT5-metoksy-N-metylo-N-izopropylotryptamina
555-APB1-(benzofuran-5-ylo)propano-2-amina
566-APB1-(benzofuran-6-ylo)propano-2-amina
576-APDB1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6-ylo)propano-2-amina
58ETKATYNONN-etylokatynon2-(etyloamino)-1-fenylopropan-1-on
59ETYCYKLIDYNAPCEN-etylo-1-fenylocykloheksyloamina
60(uchylona)
61HEKSEDRON1-fenylo-2-(metyloamino)heksan-1-on
62Izo-pentedron1-metyloamino-1-fenylo-pentan-2-on
63KATYNON(-)-α-aminopropiofenon
64(+)-LIZERGIDLSD, LSD-25dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metyloergolino-8β-karboksylowego
65MDMA(±)-3,4-metylenodioksy-N,α-dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksymetamfetamina
66MDPBP1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on
67MDPPP1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-propanon
68MMDA(±)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-α-metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy-3,4-metylenodioksyamfetamina
69Meskalina3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
70MPBP1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on
71pMPPP1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)-propan-1-on
72Paraheksyl3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran
73PBP

Alfa-PBP

α-PBP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on
74PMA4-metoksy-α-metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfetamina
75PMMA4-metoksy-N,α-dimetylofenetyloamina, czyli p-metoksymetamfetamina
76Psylocyna

4-HO-DMT

3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol
77(uchylona)
78METAMFEPRAMONDimetylokatynon

Dimethylpropion

Dimepropion

(RS)-2-dimetylamino-1-fenylpropan-1-on
79METEDRON4-metoksymetkatynon

bk-PMMA

PMMC

1-(4-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
80(uchylona)
81Metylobufedron2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)butan-1-on
82Etylobufedron

N-etylobufedron

NEB

1-fenylo-2-(etyloamino)butan-1-on
83NAFYRON0-24821-naftalen-2-ylo-2-pirolidyn-1-ylopentan-1-on
84(uchylona)
85PENTYLONbk-Metyl-K, bk-MBDP1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(metyloamino)pentan-1-on
86PSYLOCYBINAdiwodorofosforan-3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu
87Proskalina2-(3,5-dimetoksy-4-propoksyfenylo)etyloamina
88RH-343-[2-[(2-metoksyfenylo)metyloamino]etylo]-1H-chinazolino-2,4-dion
89ROLICYKLIDYNAPHP, PCPY1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna
90STP, DOM2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)propan
91TENAMFETAMINAMDA3,4-metylenodioksyamfetamina
92TENOCYKLIDYNATCP1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna
93TMA(±)-3,4,5-trimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina
94TMA-22,4,5-trimetoksyamfetamina
95TMA-6

2,4,6-trimetoksyamfetamina

1-(2,4,6-trimetoksyfenylo)propan-2-amina
96Tetrahydrokannabinolenastępujące izomery i ich warianty stereochemiczne:

- 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6 H-

-dibenzo [ b, d ]piran-1 -ol,

- (9 R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3 - -pentylo-6 H-dibenzo[ b, d ]piran-l-ol,

- (6aR,9 R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3- -pentylo-6 H-dibenzo[ b, d ]piran-l-ol,

- (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-

-pentylo-6 H-dibenzo[ b, d ]piran-l-ol,

- 6a,7,8,9 -tetrahydro -6,6,9 -trimetylo - 3 -pentylo - 6 H- -dibenzo[ b, d ]piran-1 -ol,

- (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetylo-9- -metyleno-3-pentylo-6 H-dibenzo[ b, d ]piran-1-ol

97(uchylona)
98DOC2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina

1-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)propan-2-amina

99HHCHeksahydrokannabinol6a,7,8,9,10,10a-heksahydro -6,6,9 -trimetylo - 3 -pentylo - 6 H-

-dibenzo[ b, d ]piran-1 -ol

100HHC-OO-acetyloheksahydro - kannabinoloctan 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-

-dibenzo [ b, d] piran-1 -ylu

oraz:

- sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,

- stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie stereoizomery są wyraźnie wyłączone

2. 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P

Lp.Międzynarodowe nazwy zalecaneInne nazwyOznaczenia chemiczne
123
14-BEC

4-bromoetkatynon

1-(4-bromofenylo)-2-etylaminopropan-1-on
22C-B4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina
32C-C2-(4-chlorofenylo-2,5-dimetoksy)etyloamina
42C-D2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)etyloamina
52C-G2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenylo)etyloamina
62C-N2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenylo)etyloamina
72C-P2-(2,5-dimetoksy-4-propylofenylo)etyloamina
83-MeO-PCE

3-Metoksyetycyklidyna

N-etylo-1-(3-metoksyfenylo)cykloheksyloamina
93-MeO-PCP

3-Metoksyfencyklidyna

1-[1-(metoksyfenylo)cykloheksylo]piperydyna
10AMFETAMINAPsychedryna(±)-2-amino-1-fenylopropan
11AMINEPTYNAkwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]-heptanowy
12BENZYLOPIPERAZYNABZP1-benzylopiperazyna, czyli 1-benzylo-1,4-diazacykloheksan
13DBZPDibenzylopiperazyna1,4-dibenzylopiperazyna
14DEKSAMFETAMINA(+)-2-amino-1-fenylopropan
15ETYLOFENIDAT2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octan etylu
16FENCYKLIDYNAPCP1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna
17FENETYLINA(±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion
18FENMETRAZYNA2-fenylo-3-metylomorfolina
19KETAMINA2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-

-cykloheksanon

20kwas gamma-hydroksymasłowyGHBkwas 4-hydroksybutanowy
21LEWAMFETAMINA(-)-α-metylofenetyloamina
22LEWOMETAMFETAMINA(-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina
234-metyloamfetamina4-MA1-(4-metylofenylo)propano-2-amina, czyli

1-(4-metylofenylo)-2-aminopropan

24MBZP1-benzylo-4-metylopiperazyna
25mCPP1-(3-chlorofenylo)piperazyna
26MEKLOKWALON3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon
27MeOPPpMPP, 4-MPP, Paraperazyna1-(4-metoksyfenylo)piperazyna
28METAKWALON2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon
29METAMFETAMINAMetamfetamina

racemiczna

(+)-2-metyloamino-1-fenylopropan

(±)-2-metyloamino-1-fenylopropan

30METIOPROPAMINAMPAN-metylo-1-(tiofen-2-ylo)propan-2-amina
31METOKSETAMINAMXE2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanon
32METYLOFENIDATRytalinaester metylowy kwasu α-fenylo-(2-piperydyno)-octowego
33PENTAZOCYNAFortral(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna
34pFPP4-fluorofenylopiperazyna1-(4-fluorofenylo)piperazyna
35SALWINORYNA A9-acetoksy-2-(furan-3-ylo)-6a,10b-dimetylo-4,10-dioksododekahydro-1H-benzo[f]izochromeno-7-karboksylan metylu
36SEKOBARBITALkwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy
37Δ9-tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
38TFMPP3-trifluorometylofenylopiperazyna1-[3-(trifluorometylo)fenylo]piperazyna
39ZIPEPROLα-(α-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol
40ETYLON2-etyloamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)propan-1-on
414-MEC4-metylo-N-etylokatynon2-etyloamino-1-(4-metylo-fenylo)propan-1-on
424-FLUOROAMFETAMINA4-FMP

4-FA

1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan
43PENTEDRONα-metyloaminowalerofenon1-fenylo-2-(metyloamino)pentan-1-on
44AB-PINACAN-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3-karboksyamid
45AB-CHMINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropylo]-1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
465F-PB-22ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksylowego
47UR-144(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
48MDMB-CHMICA2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
495F-AKB-48N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-karboksyamid, czyli 1-(5-fluoropentylo)-N-tricyklo[3.3.1.133,7]dekan-1-ylo-1H-indazol-3-karboksyamid
50XLR-115-FUR-144[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo) metanon
515F -MDMB-PINACA5F-ADB(S)-2-[1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido]-3,3-dimetylobutanian metylu 2-{[1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino}-3,3-dimetylobutanian metylu
524,4'-DMAR(4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-amina)
53N-ETYLOPENTYLON

N-ETYLNORPENTYLON

Efylon, BK-EBDP1-(2H-1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)pentan-1-on
54CUMYL-4CN-BINACA1-(4-cyjanobutylo)-N-(1-metylo-1-fenyloetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
55ADB-CHMINACAMAB -CHMINACAN-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
56FUB-AMBAMB-FUBINACA2-({1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1A-indazol-3-karbonylo}amino)-3-metylobutanian metylu
57Alfa-PVP

α-PVP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
58MEFEDRON4-metylometkatynon(±)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on
59JWH-0181-pentylo-3-(1-naftoilo)indolnaftalen-1-ylo(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
60AM-22011-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo]-1-naftylometanon
61MDPVMDαPVP

MDPK

1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylopentan-1-on
62METYLON3,4-metylenodioksymetkatynon bk-MDMA1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
63ADB-FUBINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1H-indazolo-3-karboksyamid
64AB-FUBINACAN-(1 -amino-3 -metylo-1 -oksobutan-2-ylo)-1 -(4-fluorobenzylo)- 1H-indazol-3 -karboksyamid
655F-AMB5F-AMB-PINACA2-N-(([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu
665F-MDMB-PICA2-(([ 1 -(5-fluoropentylo)- 1H-indol-3 -ilo]karbonylo)amino-3,3-dimetylobutanian metylu
674F-MDMB-BINACA2-(l-[(4-fluorobutylo)-17f-indazol-3-ilo]karboksyamid)-3,3-dimetylobutanian metylu
684-CMC4-chlorometkatynon,

klefedron

1 -(4-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1 -on
69HEX-ENN-etyloheksedron.

alfa-etyloaminoheksanofenon

2-(etyloamino)-1 -feny 1o heksan-1-on
70Alfa-PHP, α-PHP1 -fenylo-2-(pirolidyn-1 -ylo)heksan-1 -on
71CUMYL-

-PEGACLONE

SGT-1512,5-dihydro-2-(2-fenylopropan-2-ylo)-5-pentylo-1 H- -pirydo[4,3-b ]indol-1-on
72MDMB-4en-PINACA3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)bu-tanian metylu
73DIFENIDYNA1-(1,2-difenyloetylo)piperydyna
744F-MDMB-BICA2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
75EUTYLONbk-EBDB1 -(l,3-benzodioksol-5-ilo)-2-(etyloamino)butan-1 -on
76a-PHiPa-pirolidynoizoheksanofenon1 -fenylo-4-metylo-2-(pirolidyn-1 -ylo)pentan-1 -on
773-MMC3-metylometkatynon1-(3-metylofenylo)-2-

-(metyloamino)propan-1-on

78ADB-BUTINACAN-[1-(aminokarbonylo)-2,2-

-dimetylopropylo]-1-butylo-1H-

-indazolo-3-karboksyamid

oraz:

- izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

3. 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY III-P

Lp.Międzynarodowe nazwy zalecaneInne nazwyOznaczenia chemiczne
123
1AMOBARBITALAmytalkwas 5-etylo-5-izopentylobarbiturowy
2BUPRENORFINA21-cyklopropylo-7-α-[(S)-1-hydroksy-1,2,2-trimetylopropylo]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripawina
3BUTALBITALkwas 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy
4CYKLOBARBITALkwas 5-(1-cykloheksen-1-ylo)-5-etylobarbiturowy
5FLUNITRAZEPAM5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
6GLUTETIMIDGlimid3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna
7KATYNA(+)-treo-2-amino-1-hydroksy-1-fenylopropan
8PENTOBARBITALNembutalkwas 5-etylo-5-(1-metylobutylo)-barbiturowy
oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

4. 

SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P

Lp.Międzynarodowe nazwy zalecaneInne nazwyOznaczenia chemiczne
123
1(uchylona)
2Alfa-PPP

α-PPP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)propan-1-on
3(uchylona)
4ALLOBARBITALkwas 5,5-diallilobarbiturowy
5ALPRAZOLAM8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
6AMFEPRAMONDietylopropion2-dietyloamino-1-fenylo-1-propanon
7AMINOREKS2-amino-5-fenylo-2-oksazolina
8BARBITALVeronalumkwas 5,5-dietylobarbiturowy
9BENZFETAMINAN-benzylo-N-α-dimetylo-fenetyloamina
10BROMAZEPAM7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
11BROTIZOLAM2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
12BUTOBARBITALkwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy
132C-E2,5-dimetoksy-etylofenyloetyloamina1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-aminoetan
144-Cl-α-PPP

4-chloro-alfa-PPP

1-(4-chlorofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)propan-1-on
15CHLORDIAZEPOKSYDElenium4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-(metyloamino)-3H-1,4-benzodiazepiny
16DELORAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
17DIAZEPAMRelanium7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
18ESTAZOLAM8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
19ETCHLORWYNOL1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol
20ETYLAMFETAMINA(±)-N-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli N-etyloamfetamina
21ETYNAMATester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego
22FENDIMETRAZYNA(+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina
23FENKAMFAMINA(±)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina
24FENOBARBITALLuminalumkwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy
25FENPROPOREKS(±)-3-[(α-metylofenetylo)amino]propionitryl
26FENTERMINAα,α-dimetylofenetyloamina
27FLUDIAZEPAM7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
28FLURAZEPAM7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
29HALAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
30HALOKSAZOLAM10-bromo-11b-(o-fluorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2-d][1,4]-benzodiazepin-6(5H)-on
31KAMAZEPAMdimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu
32KETAZOLAM11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2,8-dimetylo-4H-[1,3]-oksazyno-[3,2-d] [1,4]benzodiazepino-4,7(6H)-dion
33KLOBAZAM7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H-1,5-benzodiazepino-2,4(3H,5H)-dion
34KLOKSAZOLAM10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
35KLONAZEPAMRivotril5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
36KLORAZEPATkwas 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowy
37KLOTIAZEPAM5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on
38LEFETAMINASPA(-)-1-dimetyloamino-1,2-difenyloetan, czyli

(-)-N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina

39LOFLAZEPINIAN

ETYLOWY

ester etylowy kwasu 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowego
40LOPRAZOLAM6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihydro-2-[(4-metylo-1-piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4] benzodiazepin-1-on
41LORAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
42LORMETAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
43MAZINDOL5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-imidazo[2,1-a]-izoindol-5-ol
44MDPEA3,4-metylenodioksyfenyloetyloamina

Metylenodioksyfenyloetyloamina

homopiperonyloamina

3,4-metylenodioksy-2-fenyloetyloamina
45(uchylona)
46MEDAZEPAMRudotel7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo-1H-1,4-benzodiazepina
47MEFENOREKS(±)-N-(3-chloropropylo)-α-metylofenetyloamina
48MEPROBAMAT2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu
49METYLOFENOBARBITALProminalumkwas 5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy
50METYPRYLON3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion
51MEZOKARB3-(α-metylofenylo)-N-(fenylokarbamoilo)-sydnonimina
52MIDAZOLAM8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
53MMDPEA5-Metoksy-MDPEA2-(7-metoksy-1,3-benzodioksol-5-ylo)etyloamina
54NIMETAZEPAM5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
55NITRAZEPAM5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
56NORDAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
57OKSAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
58OKSAZOLAM10-chloro-11b-fenylo-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metylooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
59PEMOLINA2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon
60PINAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2-propionylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
61PIPRADROL1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol
62PIROWALERON(±)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon
63PRAZEPAM7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
64SEKBUTABARBITALkwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy
65TAPENTADOL3-[3-(dimetyloamino)-1-etylo-2-metylopropylo]fenol
66TEMAZEPAMSignopam7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
67TETRAZEPAM7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
68TRIAZOLAM8-chloro-6-(o-chlorofenylo)-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
69WINYLBITALkwas 5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy
70ZALEPLONN-(3-(3-cyjanopirazolo[1,5-a]

pirymidyn-7-ylo)fenylo)-N-etylacetamid

71ZOLPIDEMN,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)imidazo[1,2-a]pirydyno-3-acetamid
72ZOPIKLON4-metylpiperazyno-1-karboksylan

6-(5-chloropirydyn-2-ylo)-7-okso-6,7-dihydro-5H-pirolo[3,4-b]irazyn-5-ylu

73FENAZEPAM7-bromo-5-(2-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
74FLU ALPRAZOLAM8-chloro-6-(2-fluorofenylo)-1 -metylo-4//- [1,2,4] triazolo[4,3-a][l,4]benzodiazepina
75ETIZOLAM4-(2-сhlorofenylо)-2-еtуlо-9-metуlо-6h-tiе- no[3,2-f][ 1.2.4]triazolo[4.3-a][ 1,4]diazepina
76KLONAZOLAMClonitrazolam6-(2-chlorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]tria-zolo[4,3a][1,4]-benzodiazepina
77FLUBROMAZOLAM8-bromo-6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-4H-[1,2,4]tria-zolo[4,3a][1,4]-benzodiazepina
78DIKLAZEPAM2-Chlorodiazepam, Ro 5-34487-chloro-5-(2-chlorofenylo)-1-metylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzo-diazepin-2-on
79ESZOPIKLONS-ZOPIKLON(S)-(+)-4-metylo-1 -piperazynokarboksylan 6-(5-chloro-2-pirydynylo)-7-okso-6,7-dihydro-5 H- -pirolo[3,4-b ]pirazyn-5-ylu
oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY

1. 

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N

Lp.Międzynarodowe nazwy zalecaneInne nazwyOznaczenia chemiczne
123
1(uchylona)
2(uchylona)
3(uchylona)
4A-834,7351-[(tetrahydropiran-4-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo-(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
5AB-001(1-adamant-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
6(uchylona)
7ACETORFINA3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
8Acetylo-α-metylofentanylN-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid
9ACETYLOMETADOL3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
10(uchylona)
11AH-79213,4-dichloro-N-[(1-dimetylamino)cykloheksylo-metylo]benzamid
12AKRYLOFENTANYLN-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamid
13ALFAACETYLOMETADOLα-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli

(3R,6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

14ALFAMEPRODYNAα-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli

cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

15ALFAMETADOLα-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3R,6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
16α-MetylofentanylN-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
17α-MetylotiofentanylN-{1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid
18ALFAPRODYNAα-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli cis-(±)-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna
19ALFENTANYLN-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-ilo)etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid
20ALLILOPRODYNA3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna
21AM-6941-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2-jodofenylo)metanon
22AM-12201-[(1-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ylo-(naftalen-1-ylo)metanon
23AM-12481-{[(N-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo}(1-adamantylo)metanon
24(uchylona)
25AM-22331-{[(N-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo}-2-jodobenzylometanon
26ANILERYDYNAester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
27APICA

SDB-001, 2NE1

N-(1-adamantylo)-1-pentylo-1H-indol-3-ilokarboksyamid
28APINACA

AKB-48

N-(1-adamantylo)-1-pentylo1H-indazol-3-ilokarboksyamid
29ARGYREIA NERVOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
30BANISTERIOPSIS CAAPI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
31BENZETYDYNAester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
32BENZYLOMORFINA3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6α-ol
33BETACETYLOMETADOLβ-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
34β-HydroksyfentanylN-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
35β-Hydroksy-

-3-metylofentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid
36BETAMEPRODYNAβ-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna
37BETAMETADOLβ-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli

(3S,6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

38BETAPRODYNAβ-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna
39BEZYTRAMID1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna
40ButyrfentanylN-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]butanoamid
414-Fluoro-butyrfentanylN-(4-fluorofenylo)-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]butanoamid
42CALEA ZACATECHICHI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
43CATHA EDULIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
44CP 47,4975-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
45CP 47,497-C6-Homolog5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
46CP 47,497-C8-Homolog5-(1,1-dimetylooktylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
47CP 47,497-C9-Homolog5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
48CYKLOPROPYLOFENTANYLN-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropylokarboksyamid
49DEKSTROMORAMIDPalfium(+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
50DEZOMORFINAdihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan
51DIAMPROMIDN-[2-N-metylo-(N-fenetyloamino)-propylo]propionanilid
52DIETYLOTIAMBUTEN3-dietyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en
53DIFENOKSYLATester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
54DIFENOKSYNAkwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy
55DIHYDROETORFINA7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1-metylobutylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina
56DIHYDROMORFINA4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol
57DIMEFEPTANOL6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
58DIMENOKSADOLester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego
59DIMETOKAINALarokaina4-aminobenzoesan-3-(dietyloamino)-2,2-dimetylopropylu
60DIMETYLOTIAMBUTEN3-dimetyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en
61DIPIPANON4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon
62DROTEBANOL3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6β,14-diol
63EAM-22015-fluoro-JWH-210

4-etylo-AM-2201

4-etylonaftalen-1-ylo-[1-(5-fluoropentylo)indol-3-ilo]metanon
64ECHINOPSIS PACHANOI - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
65EKGONINAkwas[1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowy
66ETOKSERYDYNAester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
67ETONITAZEN1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
68ETORFINA6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endoetenooripawina
69ETYLOMETYLOTIAMBUTEN3-etylometyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en
70FENADOKSON4,4-difenylo-6-morfolinoheptan-3-on
71FENAMPROMIDN-(1-metylo-2-piperydynoetylo) propionanilid
72FENAZOCYNA2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol
73FENOMORFAN3-hydroksy-17-fenetylomorfinan
74FENOPERYDYNAester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
75FENTANYL1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(l-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
76FLUOROTROPAKOKAINAp-FBT

p-fluorobenzoiloksytropan

4-fluorobenzoesan-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-ylu
77FURETYDYNAester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4-piperydynokarboksylowego
78HEROINAdiacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan
79HU-210(6αR,10αR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
80HYDROKODONdihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
813-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol
82HYDROKSYPETYDYNAester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
83HYDROMORFINOL14-hydroksy-7,8-dihydromorfina
84HYDROMORFONdihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on
85IZOMETADON6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon
86JWH-0072-metylo-1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol1-pentylo-2-metylo-3-(1-naftoilo)indol, czyli (2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ilo)-naftalen-1-ylometanon
87JWH-015(2-metylo-1-propylo-1H-indol-3-ilo)-1-naftylometanon
88(uchylona)
89JWH-0191-heksylo-3-(1-naftoilo)indolnaftalen-1-ylo(1-heksyloindol-3-ilo)metanon
90JWH-0731-butylo-3-(1-naftoilo)indolnaftalen-1-ylo(1-butyloindol-3-ilo)metanon
91JWH-081(4-metoksynaftalen-1-ylo)(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
92JWH-098(4-metylonaftalen-1-ylo)(2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
93JWH-1221-pentylo-3-(4-metylo-1-naftoilo)indol(4-metylonaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
94JWH-166(6-metoksynaflalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
95JWH-200(1-(2-morfolin-4-yloetylo)indol-3-ilo)naftalen-1-ylometanon
96JWH-2012-(4-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon
97JWH-2032-(2-chloro-fenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-yl)-etanon2-(2-chlorofenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
98JWH-208(1-propylo-1H-indol-3-ilo)(4-propylonaftalen-1-ylo)metanon
99JWH-210(4-etylonaftalen-1-ylo)(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
100JWH-2501-pentylo-3-(2-metoksyfenyloacetylo)indol2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
101JWH-2512-(2-metylofenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon
102JWH-3022-(3-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon
103JWH-307[5-(2-fluorofenylo)-1-pentylo-1H-pirol-3-ilo]naftalen-1-ylometanon
104JWH-368[5-(3-fluorofenylo)-1-pentylo-1H-pirol-3-ilo]-1-naftalenylometanon
105JWH-3981-pentylo-3-(4-chloro-

-1-naftoilo)indol

(4-chloronaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
106KamfetaminaN-metylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina
107KARFENTANYL4-karbometoksyfentanyl1-(2-fenyloetylo)-4-(N-fenylo-N-propionyloamino)-piperydyno-4-karboksylan metylu
108KETOBEMIDONCliradon4-(m-hydroksyfenylo)-1-metylo-4-propionylopiperydyna, czyli 1-[4-(3-hydroksyfenylo)-1-metylo-4-piperydylo]propan-1-on
109KLONITAZEN2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitrobenzimidazol
110KODOKSYMO-(karboksymetylo)oksymdihydrokodeinonu
111KOKA LIŚCIE
112KOKAINAester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu

[1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowego

113KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste
114LEONOTIS LEONURUS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
115LEWOMETORFAN(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan
116LEWOMORAMID(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina,czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
117LEWORFANOL(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
118LEWOTENACYLOMORFAN(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan
119MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY - produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu
120MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI - inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego
121MAM-2201[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](4-metylo-1-naftylo)metanon
122METADON6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon
123METADONU

PÓŁPRODUKT

4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan
124METAZOCYNA2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan
125METOPON5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on
126METYLODEZORFINA6-metylo-Δ6-deoksymorfina
127METYLODIHYDROMORFINA6-metylodihydromorfina
1283-MetylofentanylN-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)
1293-MetylotiofentanylN-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
130MIMOSA TENUIFLORA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstraktyMIMOSA HOSTILIS
131MIROFINAmirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-6α-mirystoiloksy-17-metylomorfinan tetradekanianu
132MITRAGYNA SPECIOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
133MITRAGYNINAester metylowy kwasu (E)-2-[(2S,3S)-3-etylo-8-metoksy-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindolo[3,2-h]chinolizyn-2-ylo]-3-metoksyprop-2-enowego
134MORAMIDU

PÓŁPRODUKT

kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy
135MORFERYDYNAester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego
136MORFINA7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol
137MORFINY

METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy

138MORFINY N-TLENEKN-tlenek-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diolu
139MPPPpropionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu
140MT-45(1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyloetylo)piperazyna)
141NALBUFINA3-(cyklobutylometylo)-1,2,4,5,6,7,7-α,13-oktahydro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]-izochinolino-4-α,7,9-triol
142NIKOMORFINA3,6-dinikotynoilomorfina
143NORACYMETADOLα-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan
144NORLEWORFANOL(-)-3-hydroksymorfinan
145NORMETADON6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon
146NORMORFINAdemetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksymorfinan-3,6α-diol
147NORPIPANON4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon
148NYMPHAEA CAERULEA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
149OPIUM I NALEWKA Z OPIUM
150OKSYKODONEukodal14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
151OKSYMORFON14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on
152ORIPAWINA6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-6-metoksy-17-metylomorfinan-3-ol
153PEGANUM HARMALA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
154Para-fluorofentanyl4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
155PEPAPoctan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
156PETYDYNADolarganester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
157PETYDYNY PÓŁPRODUKT A4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna
158PETYDYNY PÓŁPRODUKT Bester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
159PETYDYNY PÓŁPRODUKT Ckwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy
160PIMINODYNAester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego
161PIRYTRAMIDamid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydyno)-4'-karboksylowego
162PROHEPTAZYNA4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan
163PROPERYDYNAester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
164PSYCHOTRIA VIRIDIS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstraktyChacruna
165QUCHIC

BB-22

ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-(cykloheksylometylo)-1H-indol-3-karboksylowego
166QUPIC

PB-22

ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-pentylo-1H-indol-3-karboksylowego
167RACEMETORFAN(±)-3-metoksy-17-metylomorfinan
168RACEMORAMID(±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina
169RACEMORFAN(±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
170RCS-2

oRCS-4,

orto-izomer RCS-4

(2-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
171RCS-4BTM-4

SR-19

ERIC-4

(4-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon
172REMIFENTANYLester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego
173RIVEA CORYMBOSA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
174SALVIA DIVINORUM - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
175STS-135N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksyamidu
176SUFENTANILN-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
177Syntekaina1-(tiofen-2-ylo)-2-metyloaminopropan
178TABERNANTHE IBOGA - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
179TEBAINA6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan
180TEBAKONacetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan
181TiofentanylN-{1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid
182THJ-0181-naftalenylo(1-pentylo-1H-indazol-3-ylo)metanolu
183TRICHOCEREUS PERUVIANUS - rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty
184TRIMEPERYDYNA4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna
185TYLIDYNAester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego
186U-477003,4-dichloro-N-(2-(dimetyloamino)cykloheksylo)-N-metylobenzamid
187
188ŻYWICA KONOPI
1894F-iBF4-fluoro-izobutyryfentanylN-(4-fluorofenylo)-N-(1-fenyloetylopiperydyn-4-ylo)izobutyroamid
1904CI-iBF4-chloro-izobutyrylfentanylN-(4-chlorofenylo)-N-(1-fenyloetylopiperydyn-4-ylo)izobutyroamid
191(uchylona)
192FU-F2-furanylfentanylN-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]-furano-2-karboksyamid
193(uchylona)
194(uchylona)
195(uchylona)
196THF-FtetrahydrofuranylfentanylN-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]oksolano-2-karboksyamid
197OKFENTANYLN-(2-fluorofenylo)-2-metoksy-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]acetamid)
198ACETYLOFENTANYLN-[1-(2-fenyletylo)-4-piperidylo]-N-fenyloacetamid
199METOKSYACETYLOFENTANYL2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]acetamid
200(uchylona)
201BUTANIAN DIOKSAFETYLU4-morfolin-4-ylo-2,2-difenylobutanian etylu
202OrtofluorofentanylN-(2-fluorofenylo)-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-propanamid
203KROTONYLOFENTANYL(2E) -N-fenylo-N- [ 1 -(2 -fenyloetylo) -4 -pipery dy - nylo] -2-butenamid
204WALERYLOFENTANYLNIH10488N-fenylo-N-[l-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo)]

pentanamid

205IZOTONITAZENN,N-dietylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-ben-zimidazolo-1-etanoamina
206METONITAZENN, N-dietylo-2-[2-(4-metoksybenzylo)-5-nitro-1 H- -benzo[ d ]imidazol-1 -ilo]etano-1 -amina
207BRORFINA1-{1-[1 -(4-bromofenylo)etylo]piperydyn-4-ylo} - 1,3-dihydro-

-2 H-benzimidazol-2-on

208ETAZEN2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-N, N-

-dietylo-1H-benzimidazolo-1-

-etanoamina

2092-METYLO-AP-2372-MAP1-[2-metylo-4-(3-fenylo-2-propen-1-

-ylo)-1-piperazynylo]-1-butanon

210ETONITAZEPINA2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-

-(2-pirolidyn-1-yloetylo)-1H-

-benzimidazol

oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

2. 

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY II-N

Lp.Międzynarodowe nazwy zalecaneInne nazwyOznaczenia chemiczne
123
1ACETYLODIHYDROKODEINA6-acetylo-7,8-dihydrokodeina
2KODEINA3-O-metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6α-ol
3DEKSTROPROPOKSYFEN(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-propionyloksybutan, czyli propionian (2S, 3R)-(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu
4DIHYDROKODEINA7,8-dihydrokodeina
5ETYLOMORFINADionina3-O-etylomorfina
6FOLKODYNAmorfolinyloetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylo-3-(2-morfolinoetoksy)morfinan-6α-ol
7NIKODYKODYNA6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina
8NIKOKODYNA6-nikotynoilokodeina
9NORKODEINAN-demetylokodeina
10PROPIRAMN-(1-metylo-2-piperydynoetylo)-N-(2-pirydylo)propionamid
oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

3. 

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY III-N

1. Preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

2. Preparaty zawierające oprócz innych składników:

- ACETYLODIHYDROKODEINĘ

- DIHYDROKODEINĘ

- ETYLOMORFINĘ

- NORKODEINĘ

- NIKODYKODYNĘ

- NIKOKODYNĘ

w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.

4. Preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5% dawki difenoksyny.

4. 

ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N

Lp.Międzynarodowe nazwy zalecaneInne nazwyOznaczenia chemiczne
123
1ACETORFINA*)3-O-acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
2Acetylo-α-metylofentanylN-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid
3α-MetylofentanylN-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
43-MetylotiofentanylN-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
5β-HydroksyfentanylN-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
6β-Hydroksy-3-metylofentanylN-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid
7DEZOMORFINAdihydrodeoksymorfina,

czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

8ETORFINA*)6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina
9HEROINAdiacetylomorfina,

czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan

10KETOBEMIDONCliradon4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna
11(uchylona)
123-MetylofentanylN-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid(forma cis- i forma trans-)
13MPPPpropionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu
14Para-fluorofentanyl4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
15PEPAPoctan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu
16TiofentanylN-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
17(uchylona)
18KARFENTANYL4-karbometoksyfentanyl1-(2-fenyloetylo)-4-(N-propanoiloamino)piperydyno-4-karboksylan metylu
19ACETYLOFENTANYLN-[1-(2-fenyletylo)-4-piperidylo]-N-fenyloacetamid
oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

- estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

*) Może być stosowana w lecznictwie zwierząt

ZAŁĄCZNIK Nr  3  6

WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932)
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającą decyzję Rady 2005/387/WSiSW (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 12);

2) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2019/369 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji "narkotyku" (Dz. Urz. UE L 66 z 07.03.2019, str. 3);

3) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/802 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1Hindazolo-3 karbonyloaminobutanianu metylu (MDMB-4en-PINACA) oraz 2-1-(4-fluorobutylo)-1H indolo-3-karbonylo amino-3,3-dimetylobutanianu metylu (4F-MDMB-BICA) do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 1);

4) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/1326 z dnia 18 marca 2022 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 200 z 29.07.2022, str. 148).

_____

Odnośnik nr 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 maja 2023 r.

3 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 sierpnia 2018 r. pod numerem 2018/401/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 maja 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2024 r.

5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 maja 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2024 r.

6 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 maja 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.536) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2024 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.