Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.138.934

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej2)

Na podstawie art. 38a ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 233, poz. 1987).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji załącznika X do dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez załącznik II do dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W DZIEDZINIE POLITYKI WODNEJ1)

Lp.Numer CAS2)Numer UE3)Nazwa substancji priorytetowej w dziedzinie polityki wodnejSubstancje priorytetowe zidentyfikowane jako priorytetowe substancje niebezpieczne
12345
115972-60-8240-110-8Alachlor
2120-12-07204-371-1AntracenX
31912-24-9217-617-8Atrazyna
471-43-2200-753-7Benzen
5nie dotyczynie dotyczyBromowany difenyloeter4)X5)
32534-81-9251-084-2Eter pentabromodifenylowy (kongenery o numerach 28, 47, 99, 100, 153 i 154)
67440-43-9231-152-8Kadm i jego związkiX
785535-84-8287-476-5Alkany, C10-13, chloro4)X
8470-90-6207-432-0Chlorfenwinfos
92921-88-2220-864-4Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)
10107-06-2203-458-11,2-dichloroetan
1175-09-2200-838-9Dichlorometan
12117-81-7204-211-0Ftalan di(2-etyloheksylu)(DEHP)
13330-54-1206-354-4Diuron
14115-29-7204-079-4EndosulfanX
15206-44-0205-912-4Fluoranten6)
16118-74-1204-273-9HeksachlorobenzenX
1787-68-3201-765-5HeksachlorobutadienX
18608-73-1210-168-9HeksachlorocykloheksanX
1934123-59-6251-835-4Izoproturon
207439-92-1231-100-4Ołów i jego związki
217439-97-6231-106-7Rtęć i jej związkiX
2291-20-3202-049-5Naftalen
237440-02-0231-111-4Nikiel i jego związki
2425154-52-3246-672-0NonylofenolX
104-40-5203-199-4(p-nonylofenol) X
251806-26-4217-302-5p-oktylofenol
140-66-9205-426-2(4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo) -fenol)
26608-93-5210-172-0PentachlorobenzenX
2787-86-5201-778-6Pentachlorofenol
28nie dotyczynie dotyczyWielopierścieniowe węglowodory aromatyczneX
50-32-8200-028-5(benzo(a)piren) X
205-99-2205-911-9(benzo(b)fluoranten) X
191-24-2205-883-8(benzo(g,h,i)perylen) X
207-08-9205-916-6(benzo(k)fluoranten) X
193-39-5205-893-2(Indeno(1,2,3-cd)piren) X
29122-34-9204-535-2Symazyna
30nie dotyczynie dotyczyZwiązki tributylocynyX
36643-28-4nie dotyczy(Kation tributylocyny) X
3112002-48-1234-413-4Trichlorobenzen
3267-66-3200-663-8Trichlorometan (chloroform)
331582-09-8216-428-8Trifluralina
Objaśnienia:

1) W wykazie dla wybranej grupy substancji jako parametr wskaźnikowy podaje się typowego pojedynczego przedstawiciela dla tej grupy substancji (w nawiasach i bez numeru). Dla tych grup substancji parametr wskaźnikowy określa się metodą analityczną.

2) Oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstrakt Service (CAS), pozwalający na jej identyfikację.

3) Oznacza numer w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Handlowym (EINECS) lub Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS).

4) Wskazana grupa substancji obejmuje znaczną liczbę związków chemicznych, dla których obecnie nie można podać odpowiednich parametrów wskaźnikowych.

5) Dotyczy tylko eteru pentabromodifenylowego.

6) Fluoranten znajdujący się w wykazie jest podany jako wskaźnik innych, bardziej niebezpiecznych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.