Wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.235.1547

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione2)

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 33 z 08.02.1979, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 4, str. 33, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 i Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959, z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662, z 2007 r. Nr 144, poz. 1009 oraz z 2008 r. Nr 95, poz. 605 i Nr 218, poz. 1398), które utraciło moc z dniem 10 lipca 2010 r. na podstawie art. 36 pkt 11 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817).

ZAŁĄCZNIK 

SUBSTANCJE AKTYWNE, KTÓRYCH STOSOWANIE W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN JEST ZABRONIONE

Lp.Nazwa substancji1)Oznaczenie numeryczne (numer CAS2))
123
11,2-dibromoetan;106-93-4
dibromek etylenu;
bromek etylenu
21,2-dichloroetan;107-06-2
dichlorek etylenu;
chlorek etylenu
31,3-dichloropropen542-75-6
42,4,5-T (PN);

kwas (2,4,5-trichlorofenoksy)octowy

93-76-5
5Akrylonitryl;107-13-1
cyjanek winylu;
nitryl kwasu akrylowego
6Aldryna (PN) - produkt zawierający 95 % HHDN;309-00-2
rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)
-1,2,3,4,10,10-heksachloro-
-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-
1,4:5,8-dimetanonaftalen
7Aramit; 2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-chloroetylo siarczan140-57-8
8Binapakryl (PN);485-31-4
3-metylobut-2-enian 2-sec-butylo-
4,6-dinitrofenylu
9Chlordan (PN);57-74-9
1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-
4,7-metanoindan
10Chlordekon (PN);143-50-0
dekachloropentacyklo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]-dekan-4-on;
perchloropentacyklo[5.3.02,6.03,9.04,8]dekan-5-on
11Chlordimeform (PN);6164-98-3
N2-(4-chloro-2-metylofenylo)-
-N1,N1-dimetyloformamidyna
12Chlorek choliny67-48-1
13Chlorobenzylat (PN);510-15-6
bis(4-chlorofenylo)hydroksyoctan etylu;
4,4'-dichlorobenzilan etylu
14Chloroform;

trichlorometan

67-66-3
15DDT (PN);

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)-etan

50-29-3
16Dieldryna (PN) - produkt zawierający 85 % HEOD;60-57-1
rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-
1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-
-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-
-1,4:5,8-dimetanonaftalen
17Dikofol (PN);

2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)-etanol

115-32-2
18Dinoseb (PN);

2-sec-butylo-4,6-dinitrofenol

88-85-7
19Dodekachloropentacyklo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekan;

mirex

2385-85-5
20Endryna (PN);72-20-8
rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-
-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-
1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-
1,4:5,8-dimetanonaftalen
21Fluoroacetamid640-19-7
22Heksachlorocykloheksan (HCH);

mieszanina izomerów 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksanu

608-73-1
23Heksachlorobenzen118-74-1
24Heptachlor (PN);76-44-8
1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-
4,7-metanoinden
25Izobenzan (PN);297-78-9
1,3,4,5,6,7,8,8-oktachloro-
1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-
-4,7-metanoizobenzofuran
26Izodryna;465-73-6
rel-(1R,4S,4aS,5R,8S,8aR)-
-1,2,3,4,10,10-heksachloro-
-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-
1,4:5,8-dimetanonaftalen
27Kadm i jego związki7440-43-9; -
28Kamfechlor (PN);8001-35-2
toksafen;
mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67-69 % chloru
29Kaptafol (PN);2425-06-1
N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid;
N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)-1,2,3,6-tetrahydroftalimid
30Kelewan (PN);4234-79-1
5-(1,2,4,5,6,7,8,8,9,10-dekachloro-3-
hydroksypentacyklo[5.3.02,6.04,10.05,9]dekan-3-
ylo)-4-oksopentanian etylu;
5-(1,2,4,5,6,7,8,8,9,10-dekachloro-3-
hydroksypentacyklo[5.3.02,6.04,10.05,9]dekan-3-
ylo)-4-oksowalerianian etylu
31Kwas fluorooctowy i jego pochodne144-49-0; -
32Kwintocen (PN);

pentachloronitrobenzen

82-68-8
33Lindan (PN);58-89-9
γ - HCH;
γ -1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan
34Morfamkwat (PN);7411-47-4
kation 1,1'-bis(3,5-
dimetylomorfolinokarbonylometylo)-
4,4'-bipirydynium
35Nitrofen (PN);

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

1836-75-5
36Oksiran;75-21-8
epoksyetan;
tlenek etylenu
37Pentachlorofenol87-86-5
38Selen i jego pochodne7782-49-2; -
39Związki ołowiu-
40Związki rtęci, łącznie ze związkami nieorganicznymi rtęci, alkilowymi, alkilooksyalkilowymi i arylowymi związkami rtęci-
______

1) Nazwa chemiczna substancji jest tłumaczeniem nazwy figurującej w EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances), Elincs (European List of Notified Chemical Substances) lub w publikacji "No-longer polymers" (Office for Official Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0), dostosowanym do wymogów języka polskiego wg zaleceń Komisji Nomenklaturowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Substancje niefigurujące w tych spisach mają nazwy chemiczne zgodne z terminologią międzynarodową (ISO lub IUPAC) albo Polskimi Normami. W niektórych przypadkach zastosowano dodatkowo synonimy, w tym nazwy zwyczajowe substancji. Synonimy tej samej substancji są oddzielane średnikami.

2) Numer CAS oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstract Service (CAS), pozwalający na identyfikację substancji.