§ 2. - Wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.130.1391

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2008 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.