§ 1. - Wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.130.1391

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2008 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega ograniczeniom, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykaz substancji aktywnych, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach ochrony roślin, oraz termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające te substancje mogą znajdować się w obrocie, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.