Wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione. - Dz.U.2004.130.1391 - OpenLEX

Wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.130.1391

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

Na postawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega ograniczeniom, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykaz substancji aktywnych, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach ochrony roślin, oraz termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające te substancje mogą znajdować się w obrocie, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1

SUBSTANCJE AKTYWNE, KTÓRYCH STOSOWANIE W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN JEST ZABRONIONE

1) 1,2-dibromoetan,

2) 1,2-dichloroetan,

3) 1,3-dichloropropen,

4) 2,4,5-T,

5) akrylonitryl,

6) aramit,

7) arsen i jego pochodne,

8) azynofos etylowy,

9) binapakryl,

10) bromacyl,

11) chlordimeform,

12) chlorfenapyr,

13) chloroform,

14) chloropropylat,

15) chlozolinat,

16) cyhalotryna,

17) dikofol,

18) dinitroortokrezol (DNOC),

19) dinoseb,

20) dinoterb,

21) disiarczek węgla,

22) etakonazol,

23) fenwalerat,

24) ferbam,

25) fluorooctowy kwas i jego pochodne,

26) hydrazyd kwasu maleinowego i jego sole z wyłączeniem soli potasowej i sodowej oraz choliny,

27) izobenzan,

28) izodryna,

29) izokarbamid,

30) kadm i jego pochodne,

31) kaptafol,

31a) kamfechlor,

32) kelewan,

33) krymidyna,

34) kwintocen (PCNB, pentachloronitrobenzen),

35) monolinuron,

36) morfamkwat,

37) nikotyna,

38) nitrofen,

39) ołów i jego pochodne,

40) paration,

41) pentachlorobenzen,

42) pentachlorofenol,

43) permetryna,

44) pirazofos,

45) profam,

46) rtęć i jej pochodne,

47) selen i jego pochodne,

48) technazen,

49) terpeny polichlorowane (np. toksafen),

50) tetrachlorek węgla,

51) tlenek etylenu,

52) zineb.

SUBSTANCJE AKTYWNE, KTÓRYCH STOSOWANIE W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN PODLEGA OGRANICZENIOM

1) ditiokarbaminiany - niezalecane do ochrony sałaty i chmielu po okresie kwitnienia,

2) (uchylony),

3) 1,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazyna - stosowana wyłącznie do odkażania przedmiotów używanych do produkcji rolniczej, szklarni, maszyn oraz narzędzi rolniczych,

4) 2-metylo-3-buten-2-ol - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

5) 3-karen - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

6) 4,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol,((S)-cis-werbenol) - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

7) aldehyd glutarowy - stosowany wyłącznie do odkażania narzędzi rolniczych, pojazdów, pustych magazynów do przechowywania produktów roślinnych oraz szklarni, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych oraz na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych,

8) alfa-pinen - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

9) anetol - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

10) biohumus - stosowany wyłącznie do ochrony roślin ozdobnych,

11) brodifakum - stosowany wyłącznie jako środek do zwalczania gryzonii i kretów w postaci przynęt gotowych, umieszczanych w specjalnie skonstruowanych podajnikach, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych,

12) chalkogran - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

13) chitozan - stosowany wyłącznie do ochrony roślin warzywnych i ozdobnych,

14) EDTA i jego sole - stosowany wyłącznie w szkółkach drzewek sadowniczych,

15) etanedial - stosowany wyłącznie do odkażania narzędzi rolniczych, pojazdów, pustych magazynów do przechowywania produktów roślinnych oraz szklarni, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych oraz na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych,

16) ipsdienol - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

17) kwas izomasłowy - stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaka, kukurydzy, zbóż i buraków,

18) kwas izowalerianowy - stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaka, kukurydzy, zbóż i buraków,

19) kwas nadoctowy - stosowany wyłącznie do dezynfekowania szklarni, magazynów, narzędzi rolniczych i innego wyposażenia,

20) miazga czosnkowa - stosowana wyłącznie do ochrony roślin warzywnych i ozdobnych,

21) myrcenol - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

22) olejek pomarańczowy - stosowany wyłącznie do ochrony sałaty,

23) olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4 - stosowany wyłącznie do ochrony sadzeniaków ziemniaka,

24) p-hydroksybenzoesan metylu - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

25) sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2 - stosowana wyłącznie do zapobiegania wzrostowi chwastów i mchów w ogrodach i na terenach rekreacyjnych,

26) terpinolen - stosowany wyłącznie w leśnictwie,

27) wyciąg z produktów spożywczych kwasu fosforowego i mączki rybnej przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki - stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaków, buraków, zbóż, rzepaku oleistego i roślin strączkowych,

28) wyciąg z grejpfruta - stosowany wyłącznie do ochrony roślin warzywnych, ozdobnych i obróbki nasion oraz odkażania sprzętu używanego pod dachem,

29) wyciąg z dębu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego, mangrowii czerwonej - stosowany wyłącznie do ochrony buraka cukrowego,

30) wyciąg z mięty pieprzowej - stosowany wyłącznie do ochrony przy obróbce nasion przed wysiewem.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2

SUBSTANCJE AKTYWNE, DLA KTÓRYCH KOMISJA EUROPEJSKA WYDAŁA DECYZJĘ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA ICH DO STOSOWANIA W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN, ORAZ TERMIN, W JAKIM ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZAWIERAJĄCE TE SUBSTANCJE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBROCIE

I. Substancje aktywne, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach ochrony roślin oraz które nie mogą znajdować się w obrocie

1. Związki chemiczne

Lp.Substancja aktywna
12
1(4E-7Z)-4,7-tridekadien-1-ylu octan
2(4Z-9Z)-7,9-dodekadien-1-ol
3(E)-10-dodecenylu octan
4(Z)-3-metylo-6-izopropenylo-3,4-dekadien-1-ylu octan
5(Z)-3-metylo-6-izopropenylo-9-deken-1-ylu octan
6(Z)-5-dodeken-1-ylu octan
7(Z)-7-tetradekanol
8(Z)-9-trikozen
9(Z,Z)-oktadienylu octan
102-propanol
113,7-dimetylo-2,6-oktadienal
124-chloro-3-metylofenol
137,8-epoksy-2-metylo-oktadekan
147-metylo-3-metyleno-7-okten-1-ylu propionian
158-hydroksycholina
16acefat
17alachlor
18aldikarb
19alkilodimetylobenzyloamoniowy chlorek
20alkilodimetyloetylobenzyloamoniowy chlorek
21amitraz
22amonu siarczan
23amonu wodorotlenek
24azafenidyna
25azot
26azynofos metylowy
27baru azotan
28benomyl
29bifenyl
30borowy kwas
31brometalina
32chinochlorak
33chlofencet
34chlorofilina
35chloroflurenol
36cholekalcyferol
37choliny chlorek
38cinosulfuron
39corn steep liquor (Nr CAS 066071-94-1)
40cyjanowodór
41czwartorzędowe związki amoniowe
42diazynon
43dichlorfos
44dichlorofen
45difacynon
46difetialon
47dimetenamid
48dioktylodimetyloamoniowy chlorek
49diuron
50ekstrakt z cebuli
51ekstrakt z soi
52endosulfan
53etanotiol
54etyloheksanian
55fenitrotion
56fention
57fentyny octan
58fentyny wodorotlenek
59ferodym
60feromon Lasioderma serricorne (serrikoryna)
61flamprop-M
62flokumafen
63fluoroacetamid
64flurenol
65fosalon
66fosforowy kwas
67heksaflumuron
68heksakonazol
69imazametabenz
70imazetapir
71imino-imido-biguanidyna (chlorhydrat poli)
72izowal(Nr CIPAC: 8193)
73kalcyferol
74karbaryl
75karbofuran
76karbosulfan
77kasugamycyna
78krezolowy kwas
79krymidyna
80kumachlor
81kumafuryl
82kumatetralyl
83laurylodimetylobenzyloamoniowy bromek
84laurylodimetylobenzyloamoniowy chlorek
85malation
86mefluidid
87metabenzotiazuron
88metydation
89metylo-trans-6-nonenian
90mlekowy kwas
91naftalen
92naled
93nuarymol
94oksydemeton metylowy
95oktylodecylodimetyloamoniowy chlorek
96olej sojowy, epoksylowany
97oleje roślinne/olej kokosowy
98oleje roślinne/olej kukurydziany
99oleje roślinne/olej z orzeszków ziemnych
100oleje smołowe
101papaina
102parakwat
103paration metylowy (metyloparation)
104p-dichlorobenzen
105p-krezolu octan
106polioksyna
107potasu sorban
108pretilachlor
109primisulfuron
110pronumon
111propionowy kwas
112pyranokumaryna
113scillirozyd (wyciąg z Urginea scilla)
114sebacynowy kwas
115sodu chlorek
116sodu cyjanek
117sodu dimetyloarsenian
118sodu o-benzylo-p-chlorofenoksan
119sodu propionian
120sodu p-t-amylofenoksan
121sodu tetrahydroboran
122sodu węglan
123sodu wodorotlenek
124streptomycyna
125strychnina
126sulfamat amonu
127talu siarczan
128tetratiowęglan sodu
129tiodikarb
130tiomocznik
131trans-6-nonen-1-ol
132triadimefon
133triazamat
134trichlorfon
135tridemorf
136trimedlur
137wapnia cyjanek
138wapnia fosforan (lime phosphate)
139wapnia tlenek
140winchlozolina
141zasady akrydynowe

2. Mikroorganizmy

Lp.Substancja aktywna
1Agrotis segetum granulosis virus
2Aschersonia aleyrodis
3Mamestra brassicae nuclear polyhedrosis virus
4Tomato mosaic virus

II. Substancje aktywne, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach ochrony roślin, oraz termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające te substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie

1. Związki chemiczne

Lp.Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślinTermin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie
123
1(E,Z)-8,10-tetradekadienyldo dnia 22 grudnia 2008 r.
2(E/Z)-9-dodecen-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
31,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazynado dnia 31 grudnia 2010 r.
42-etylo-1-dioksaspiro (4,4) nonando dnia 22 grudnia 2008 r.
52-merkaptobenzotiazoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
62-metoksypropan-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
72-metoksypropan-2-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
82-metylo-3-buten-2-oldo dnia 31 grudnia 2010 r.
92-naftylooksyacetamiddo dnia 22 grudnia 2008 r.
103-karendo dnia 31 grudnia 2010 r.
113-metylo-3-buten-1-oldo dnia 22 grudnia 2008 r.
124,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol,((S)-cis-werbenol) do dnia 31 grudnia 2010 r.
13albumina mlekado dnia 22 grudnia 2008 r.
14aldehyd cynamonowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
15aldehyd glutarowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
16alfa-pinendo dnia 31 grudnia 2010 r.
17anetoldo dnia 31 grudnia 2010 r.
18asfaltdo dnia 22 grudnia 2008 r.
19azocyklotynado dnia 4 października 2009 r.
20benfurakarbdo dnia 20 marca 2009 r.
21benzolinondo dnia 22 grudnia 2008 r.
22biohumusdo dnia 31 grudnia 2010 r.
23brodifakumdo dnia 31 grudnia 2010 r.
24chalkogrando dnia 31 grudnia 2010 r.
25chitozando dnia 31 grudnia 2010 r.
26chloralozdo dnia 22 grudnia 2008 r.
27chlorek wapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
28chlorofasynondo dnia 22 grudnia 2008 r.
29chlorowodorek chininydo dnia 10 października 2009 r.
30cis-zeatyndo dnia 22 grudnia 2008 r.
31cyheksatynado dnia 4 października 2009 r.
32cytronelloldo dnia 22 grudnia 2008 r.
33dimetipindo dnia 2 lutego 2009 r.
34EDTA i jego soledo dnia 31 grudnia 2010 r.
35etanedialdo dnia 31 grudnia 2010 r.
36eugenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
37fenarimoldo dnia 30 czerwca 2009 r.
38flufenzynado dnia 22 grudnia 2008 r.
39flumetsulamdo dnia 22 grudnia 2008 r.
40foksymdo dnia 22 grudnia 2008 r.
41formaldehyddo dnia 22 grudnia 2008 r.
42fosforan trójwapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
43haloksyfop-Rdo dnia 19 grudnia 2008 r.
44HBTA jako środek odkażającydo dnia 22 grudnia 2008 r.
45ipsdienoldo dnia 31 grudnia 2010 r.
46ipsenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
47kadusafosdo dnia 18 grudnia 2008 r.
48kazeinado dnia 22 grudnia 2008 r.
49kompleks miedziowy 8-hydroksychinoliny z kwasem salicylowymdo dnia 22 grudnia 2008 r.
50kumylfenoldo dnia 22 grudnia 2008 r.
51kwas foliowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
52kwas gammaaminomasłowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
53kwas izomasłowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
54kwas izowalerianowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
55kwas jasmonowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
56kwas mrówkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
57kwas nadoctowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
58kwas N-fenyloftalmowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
59kwas p-hydroksybenzoesowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
60kwas walerianowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
61laktofendo dnia 22 grudnia 2008 r.
62lanolinado dnia 22 grudnia 2008 r.
63lecytynado dnia 22 grudnia 2008 r.
64lineatynado dnia 22 grudnia 2008 r.
65metamidofosdo dnia 30 czerwca 2009 r.
66metomyldo dnia 19 marca 2009 r.
67miazga czosnkowado dnia 31 grudnia 2010 r.
68myrcenoldo dnia 31 grudnia 2010 r.
69nadtlenek wodorudo dnia 22 grudnia 2008 r.
70octan (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
71octan (E)-9-dodecen-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
72octan (E/Z)-9-dodecenyludo dnia 22 grudnia 2008 r.
73octan (Z)-11-tetradecen-1-yludo dnia 22 grudnia 2008 r.
74oleinado dnia 22 grudnia 2008 r.
75olejek czosnkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
76olejek kanangowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
77olejek pomarańczowydo dnia 31 grudnia 2010 r.
78olejek sojowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
79olejek sosnowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
80olejek wawrzynkowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
81olejek z drzewa gwajakowegodo dnia 22 grudnia 2008 r.
82olejek z trawy cytrynowejdo dnia 22 grudnia 2008 r.
83oleje naftowe o nr CAS 64742-55-8 i 64742-57-7do dnia 22 grudnia 2008 r.
84oleje naftowe o nr CAS 74869-22-0do dnia 22 grudnia 2008 r.
85olejki eteryczne przeznaczone do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
86olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4do dnia 31 grudnia 2010 r.
87olej parafinowy o nr CAS 64741-89-5do dnia 22 grudnia 2008 r.
88olej parafinowy o nr CAS 64741-97-5do dnia 22 grudnia 2008 r.
89olej parafinowy o nr CAS 64742-55-8do dnia 22 grudnia 2008 r.
90olej parafinowy o nr CAS 64742-65-0do dnia 22 grudnia 2008 r.
91olej parafinowy o nr CAS 8012-95-1do dnia 22 grudnia 2008 r.
92olej rybny przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
93olej słonecznikowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
94olej talowy surowy o nr CAS 93571-80-3 przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 22 grudnia 2008 r.
95olej z oliwekdo dnia 22 grudnia 2008 r.
96p-hydroksybenzoesan metyludo dnia 31 grudnia 2010 r.
97pirofosforan żelazado dnia 22 grudnia 2008 r.
98polimer styrenu i akrylamidudo dnia 22 grudnia 2008 r.
99procymidondo dnia 30 czerwca 2009 r.
100propolisdo dnia 22 grudnia 2008 r.
101proszek musztardowydo dnia 22 grudnia 2008 r.
102proszek z igieł drzew iglastychdo dnia 22 grudnia 2008 r.
103p-toluenosulfonochloroamid sodudo dnia 22 grudnia 2008 r.
104rotenondo dnia 10 października 2009 r.
105siarczan mocznikado dnia 2 lutego 2009 r.
106siarczek 2-hydroksyetylbutyludo dnia 22 grudnia 2008 r.
107sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2do dnia 31 grudnia 2010 r.
108sól potasowa kwasu tłuszczowego oleju talowego o nr CAS 61790-12-3do dnia 22 grudnia 2008 r.
109sól sodowa 2-metoksy-5-nitrofenoludo dnia 22 grudnia 2008 r.
110terpinolendo dnia 31 grudnia 2010 r.
111tetramina heksometylenudo dnia 22 grudnia 2008 r.
112tidiazurondo dnia 4 października 2009 r.
113trifluralinado dnia 20 marca 2009 r.
114węglan amonudo dnia 22 grudnia 2008 r.
115wodorotlenek wapniado dnia 22 grudnia 2008 r.
116wodorowęglan sodudo dnia 22 grudnia 2008 r.
117wyciąg z dębu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego i mangrowii czerwonejdo dnia 31 grudnia 2010 r.
118wyciąg z Equisetumdo dnia 10 października 2009 r.
119wyciąg z grejpfrutado dnia 31 grudnia 2010 r.
120wyciąg z kwasu fosforowego spożywczego i mączki rybnej przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodnikido dnia 31 grudnia 2010 r.
121wyciąg z mięty pieprzowejdo dnia 31 grudnia 2010 r.
122wyciąg z pestek grejpfrutado dnia 22 grudnia 2008 r.
123żelatynado dnia 22 grudnia 2008 r.

2. Mikroorganizmy

Lp.Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślinTermin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie
1Agrobacterium radiobacter, szczep K 84do dnia 22 grudnia 2008 r.
2Bacillus sphaericusdo dnia 22 grudnia 2008 r.
3Bacillus subtilis, szczep IBE 711do dnia 22 grudnia 2008 r.
4bakulowirus GVdo dnia 22 grudnia 2008 r.
5wirus wielościenności jądra Neodiprion sertiferdo dnia 22 grudnia 2008 r.
1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2553) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 lipca 2005 r. (Dz.U.05.139.1169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.127.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 lipca 2007 r. (Dz.U.07.144.1009) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2008 r. (Dz.U.08.95.605) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 2008 r.

2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 listopada 2004 r. (Dz.U.04.254.2553) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 lipca 2005 r. (Dz.U.05.139.1169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2005 r. (Dz.U.05.230.1959) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2006 r. (Dz.U.06.135.956) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lipca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.127.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.06.227.1662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 lipca 2007 r. (Dz.U.07.144.1009) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2008 r. (Dz.U.08.95.605) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez §1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.218.1398) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2008 r.