Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1165

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, zwanym dalej "Instytutem":
1) Dyrektora Instytutu, zastępców Dyrektora Instytutu i głównego księgowego, zwanych dalej "pracownikami zarządzającymi";
2) pracowników pionu badawczego;
3) pracowników pionu wsparcia.
§  2.  Ustala się tabele stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  4. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi.
§  5. 
1.  Z tytułu realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków pochodzących między innymi z budżetu Unii Europejskiej, państw członkowskich UE, innych podmiotów prawa międzynarodowego, krajowych lub międzynarodowych programów badawczych Dyrektor Instytutu może przyznać pracownikom dodatek projektowy na czas określony.
2.  Dodatek projektowy jest wypłacany ze środków, o których mowa w ust. 1.
3.  Dodatek projektowy jest wypłacany w kwocie nieprzekraczającej 100% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi.
§  6.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji Dyrektora Instytutu.
§  7.  Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELE STANOWISK, KWALIFIKACJI I WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

I. 

Tabela stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego pracowników zarządzających

Lp.C.
A.B.
Wynagrodzenie

zasadnicze w złotych

StanowiskoWymagane kwalifikacje
1Dyrektorstopień doktora, 3-letnie doświadczenie

w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, znajomość języka obcego

10000-14000
2Zastępca Dyrektorawykształcenie wyższe, 3-letnie doświadczenie

w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, znajomość języka obcego

8000-12000
3Główny księgowywedług odrębnych przepisów5500-9500

II. 

Tabela stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego pracowników pionu badawczego

Lp.C.
A.B.
Wynagrodzenie

zasadnicze w złotych

StanowiskoWymagane kwalifikacje
1Kierownik Zespołuwykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego5500-9500
2Koordynator projektuwykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego4500-8000
3Główny analitykwykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego4000-7000
4Starszy analitykwykształcenie wyższe, 2 lata stażu pracy, znajomość języka obcego3000-5000
5Analitykwykształcenie wyższe,

znajomość języka obcego

2500-4000

III. 

Tabela stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego pracowników pionu wsparcia

Lp.C.
A.B.
Wynagrodzenie

zasadnicze w złotych

StanowiskoWymagane kwalifikacje
1Kierownikwykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy4000-7000
2Główny specjalistawykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy3500-6000
3Starszy specjalistawykształcenie wyższe, 2 lata stażu pracy3000-5000
4Specjalistawykształcenie wyższe2500-4500
5Starszy referentwykształcenie średnie2000-4000
6Referentwykształcenie średnie2000-3000
7Pracownik obsługiwykształcenie podstawowe2000-3000