Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.234

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz. U. poz. 2270) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz stanowisk w Instytucie Europy Środkowej, zwanym dalej "Instytutem";
2) wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu, z wyłączeniem Dyrektora Instytutu i zastępcy Dyrektora Instytutu.
§  2.  Ustala się wykaz stanowisk oraz tabelę kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
2.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy Dyrektor Instytutu może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
3.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
§  4.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia Dyrektor Instytutu może przyznawać pracownikom, o których mowa w § 1 pkt 2, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
§  5.  Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK W INSTYTUCIE EUROPY ŚRODKOWEJ ORAZ TABELA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI I WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

I. 

WYKAZ STANOWISK W INSTYTUCIE EUROPY ŚRODKOWEJ

1. Dyrektor Instytutu

2. Zastępca Dyrektora Instytutu

3. Dyrektor oddziału zamiejscowego Instytutu

4. Główny księgowy

5. Kierownik komórki organizacyjnej

6. Koordynator projektu

7. Główny analityk

8. Główny specjalista

9. Starszy analityk

10. Starszy specjalista

11. Analityk

12. Specjalista

13. Starszy referent

14. Referent

15. Pracownik obsługi

II. 

TABELA KWALIFIKACJI I WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Lp.A.

Stanowisko

B.

Wymagane kwalifikacje

C.

Wynagrodzenie zasadnicze w złotych

PRACOWNICY ZARZĄDZAJĄCY
1Dyrektor oddziału zamiejscowego Instytutuwykształcenie wyższe, 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi8000-10 000
2Główny księgowywedług odrębnych przepisów5500-9500
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH BADAWCZO-ANALITYCZNYCH
3Kierownik komórki organizacyjnejwykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy,

znajomość języka obcego

5500-9500
4Koordynator projektuwykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy,

znajomość języka obcego

4500-8000
5Główny analitykwykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy,

znajomość języka obcego

4000-7000
6Starszy analitykwykształcenie wyższe, 2 lata stażu pracy,

znajomość języka obcego

3000-5000
7Analitykwykształcenie wyższe, znajomość języka obcego2500-4000
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH
8Główny specjalistawykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy3500-6000
9Starszy specjalistawykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy3000-5000
10Specjalistawykształcenie wyższe2500-4500
11Starszy referentwykształcenie średnie2500-4000
12Referentwykształcenie średnie2300-3500
13Pracownik obsługiwykształcenie podstawowe2300-3000