Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)

Na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Wykaz śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS), określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH, NA KTÓRYCH WPROWADZA SIĘ USŁUGI INFORMACJI RZECZNEJ (RIS)

1. Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi.

2. Rzeka Odra od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz - Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jeziora Dąbie.

3. Rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi.

4. Przekop Klucz - Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią.

5. Rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi.