§ 1. - Wykaz schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1046

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
§  1. 
Ustala się:
1) 3
 wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) 4
 wykaz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2020 r.
4 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2020 r.