Wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 2012 r.
w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz. U. Nr 250, poz. 2113).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ RODZAJÓW CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WYMAGANYCH U PRACOWNIKÓW, FUNKCJONARIUSZY, ŻOŁNIERZY LUB PODWŁADNYCH PODEJMUJĄCYCH PRACĘ, ZATRUDNIONYCH LUB WYZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI

Lp.Rodzaje czynności zawodowychZalecane szczepienia ochronne
123
1Czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny) lub sprzętem skażonym tym materiałem biologicznym.Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
2Czynności przy produkcji i dystrybucji żywności oraz wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia.Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
3Czynności, których wykonywanie jest związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności wirusowego zapalenia wątroby typu A.Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
4Czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi.Szczepienia przeciw tężcowi.
5Czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi.Szczepienia przeciw:

1) tężcowi,

2) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,

3) durowi brzusznemu.

6Czynności wymagające kontaktu z glebą lub przy obsłudze zwierząt gospodarskich.Szczepienia przeciw tężcowi.
7Czynności bezpośrednio związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
8Czynności wykonywane w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
9Czynności związane z bezpośrednią stycznością z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę lub związane z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na błonicę.Szczepienia przeciw błonicy.
10Czynności związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt, praca w laboratorium z materiałem zawierającym wirusa wścieklizny lub związana z narażeniem na zakażenie wirusem wścieklizny w laboratoriach wirusologicznych, w których prowadzona jest hodowla wirusa wścieklizny. Czynności wymagające kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia na człowieka.Szczepienia przeciw wściekliźnie.
11Czynności podejmowane w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią.Szczepienia przeciw:

1) tężcowi,

2) błonicy,

3) durowi brzusznemu,

4) wściekliźnie,

5) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

6) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,

7) kleszczowemu zapaleniu mózgu,

8) japońskiemu zapaleniu mózgu,

9) zakażeniom wywoływanym przez Neisseria meningitidis,

10) odrze,

11) śwince,

12) różyczce,

13) ospie wietrznej,

14) poliomyelitis,

15) grypie,

16) żółtej gorączce,

17) zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae,

18) wąglikowi,

19) cholerze,

20) ospie prawdziwej,

21) jadowi kiełbasianemu

- prowadzi się u osób narażonych na działanie takiego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywołać chorobę zakaźną, o której mowa w pkt 1-21.