Wykaz ras psów uznawanych za agresywne. - Dz.U.2003.77.687 - OpenLEX

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.77.687

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
1)
amerykański pit bull terrier;
2)
pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3)
buldog amerykański;
4)
dog argentyński;
5)
pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6)
tosa inu;
7)
rottweiler;
8)
akbash dog;
9)
anatolian karabash;
10)
moskiewski stróżujący;
11)
owczarek kaukaski.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1141.