§ 3. - Wykaz punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1660

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
§  3. 
Współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli polega na:
1)
udzielaniu wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych;
2)
wymianie informacji dotyczących przeprowadzanej kontroli;
3)
wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i powiatowych lekarzy weterynarii dokumentacji dotyczącej przeprowadzanej kontroli;
4)
udostępnianiu przez organy celne Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia statystyk z kontroli, informacji z baz danych, w tym danych zawartych w elektronicznych systemach informatycznych, dotyczących:
a)
ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli,
b)
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli,
c)
gatunków przemieszczanych zwierząt domowych,
d)
państw trzecich, z których są przemieszczane zwierzęta domowe.